spot_img

Programy fundacji

Wsparcie finansowe można otrzymać na różnorodne projekty upowszechniające czytelnictwo, zakup książek, wyposażenie bibliotek, projekty kulturalne, historyczne, wspierające lokalne społeczności i wiele innych.

Wszystko, co ważne w jednym miejscu

Każdy program zawiera informacje podane w przejrzystej formie pytań
i odpowiedzi, dzięki czemu szybko poznasz najważniejsze wytyczne
i wskazówki przydatne do napisania wniosku. Znajdziesz też przykłady projektów bibliotek, które otrzymały dofinansowanie.

Patroni roku

Celem programu jest upamiętnienie patronów roku, w uznaniu za ich zasług i szczególnego znaczenia dla Ojczyzny, przez finansowe wsparcie ściśle z nimi związanych innowacyjnych i kreatywnych projektów, uwzględniających przede wszystkim wartości edukacyjne i kulturowe.

Dotacje pozakonkursowe PZU

Celem programu jest wsparcie różnorodnych projektów społecznych promujących kulturę, tradycję, naukę, ekologię, przyrodę, zdrowie, sport, bezpieczeństwo i wiele innych.

Książka paliwem dla wyobraźni

Celem programu jest wsparcie upowszechniania czytelnictwa, wzmocnienie roli biblioteki publicznej jako ośrodka stanowiącego centrum dostępu do kultury i wiedzy, integrującego społeczność, oferującego nie tylko najnowsze pozycje książkowe, ale również dostęp do Internetu, komputerów, audiobooków i e-booków.

Czuwamy! Pamiętamy!

Celem programu jest przywrócenie należnej czci Miejscom Pamięci na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które do tej pory pozostawały w złym stanie technicznym.

Dotacje mFundacji

Celem programu jest wspieranie matematycznych działań edukacyjnych własnego pomysłu zgodnych z tematyką programu w danym roku.

Dzieci Kapitana Nemo

Celem programu jest przypomnienie sylwetek Polaków, których osiągnięcia, odkrycia czy wynalazki zrewolucjonizowały myśl ludzką i zmieniły postrzeganie świata.

Granty Fundacji Lotto

Celem programu jest wsparcie projektów z obszaru sportu, kultury, edukacji, pomocy społecznej i ekologii.

Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza

Celem programu jest wspieranie projektów na rzecz promocji i wspierania m.in. kultury, działalności naukowej i naukowo-technicznej, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych ekologii, ochrony i opieki nad zwierzętami oraz ochrony i zachowania dziedzictwa przyrodniczego.

Fundusz Naturalnej Energii

Celem programu jest wsparcie pomysłów na podtrzymanie lub ratowanie środowiska naturalnego w najbliższym otoczeniu.

Generacja 6.0

Celem programu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i technologicznemu, poprawa sprawności ruchowej i kondycji fizycznej, a także rozwój zainteresowań kulturalnych u osób w wieku 60+.

Skrzydła dla Mamy

Celem programu jest wsparcie i aktywizacja kobiet z mniejszych miejscowości, przebywających na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich lub wychowawczych, a także niepracujących, sprawujących opiekę nad dziećmi przedszkolnymi, szkolnymi oraz dziećmi z niepełnosprawnością.

Lokalny patriota

Celem programu jest wsparcie promowania wydarzeń historycznych w lokalnych środowiskach.

Moja Mała Ojczyzna

Celem programu jest pobudzenie społeczności lokalnych do działania na rzecz budowania dobra wspólnego, kreowania otoczenia, poprawy estetyki, funkcjonalności, modernizacji.

Moje miejsce na Ziemi

Celem programu jest wspieranie mieszkańców w działaniach na rzecz ich społeczności.

mPOTĘGA

Celem programu jest wsparcie projektów edukacji matematycznej.

Na dobry początek

Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci zamieszkujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, z ograniczonym dostępem do nowoczesnych form edukacji, w tym wspieranie rozwoju dzieci poprzez realizację zajęć o charakterze dydaktyczno-wychowawczym.

Paliwo dla kultury

Celem programu jest wsparcie promowania polskiej kultury w środowisku lokalnym.

Przystań Świętego Mikołaja

Celem programu jest prowadzenie lokalnych działań wsparcia edukacyjnego, opiekuńczego i wychowawczego dla dzieci i młodzieży z Ukrainy.

Równać szanse – Duże granty

Celem programu jest rozwój kompetencji społecznych i emocjonalnych młodzieży z małych miejscowości, które ułatwią jej dobry start w dorosłe życie.

Równać szanse – Małe granty

Celem programu jest rozwój kompetencji społecznych i emocjonalnych młodzieży z małych miejscowości, które ułatwią jej dobry start w dorosłe życie.

Tu mieszkam, tu zmieniam EKO

Celem programu jest wyzwolenie potencjału społecznego członków lokalnych organizacji pozarządowych oraz jednostek publicznych prowadzących działalność kulturalną, edukacyjną, wychowawczą, charytatywną i społeczną, zainspirowanie ich do działania na rzecz dobra wspólnego w przestrzeni publicznej, w lokalnym środowisku.

Tradycja naszą siłą

Celem programu jest wsparcie realizacji inicjatyw, projektów i działań, które wzmocnią propagowanie polskiej tradycji lokalnej oraz regionalnej.

Bezgraniczni przyjaciele

Celem programu jest integracja dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracyjnym z Ukrainy z dziećmi i młodzieżą z Polski.

Wzmocnij swoje otoczenie

Celem programu jest wsparcie rozwoju wspólnej przestrzeni publicznej z myślą o mieszkańcach wybranych gmin i powiatów.

Bank Młodych Mistrzów Sportu

Celem programu jest wsparcie realizacji projektów służących rozwojowi m.in. grup dzieci i młodzieży na płaszczyźnie sportowej, edukacyjnej w zakresie fair-play w sporcie.

Fajna Ferajna

Celem programu jest włączenie uczniów z różnymi sprawnościami w życie grupy rówieśniczej, na zasadzie równości praw i obowiązków, a także zapewnianie im optymalnych warunków do harmonijnego rozwoju we wszystkich sferach życia.

Jak napisać dobry wniosek?

Poradnik dla bibliotekarzy.

Odkryj inne programy!

Możliwości jest więcej!