spot_img

mPOTĘGA

Ile?

2000 zł – 8000 zł

Wkład własny

Niewymagany

Kiedy?

Nabór ogłaszany w marcu

Operator

Fundacja mBanku

Strona www

mbank.pl/mfundacja

Warunki

Zobacz regulamin dla klas 4-6 i regulamin dla klas 7-8

Kto?

Biblioteki publiczne i inne podmioty

Wyniki

Ostatnia lista wyników

Forma aplikacji

On-line

Liczba wniosków

Jednorazowo 1 wniosek w danej kategorii

Przykładowy wniosek

Zobacz wniosek dla klas 4-6 i wniosek dla klas 7-8

Instrukcja

Podana w przykładowych wnioskach

UWAGA! Dziesiąta edycja programu (tj. w 2023 roku) jest ostatnią.
Operator pracuje nad nową propozycją programu, a rezultaty podane zostaną w przyszłym roku.

ROZDZIAŁ I

CELE PROGRAMU

Wsparcie projektów edukacji matematycznej.

ROZDZIAŁ II

PROJEKTY

Jakie projekty można zrealizować?

Dotację można przeznaczyć na różnego typu działania, np. edukacyjne, sportowe, rozwijające talenty i uczące nowych umiejętności, w tym na:

 • przeprowadzenie innowacyjnych warsztatów, prezentacji na temat tego, że matematyka jest wszechobecna i praktyczna
 • 
zorganizowanie matematycznych działań angażujących uczniów, takich jak gry, quizy, konkursy matematyczne
 • 
stworzenie filmików edukacyjnych (np. kręcone telefonem komórkowym)
 • organizacja zajęć matematycznych włączających rodziców
 • prowadzenie blogów o tematyce matematycznej
 • organizacja wycieczek i spotkań tematycznych, pokazujących praktyczne zastosowanie matematyki
 • 
organizacja matematycznych aktywności (np. gier terenowych).

Zobacz przykłady realizacji w rozdziale III i koszty kwalifikowane w rozdziale IX.

Jak długo może trwać realizacja zadania?

Dotację można otrzymać na zadania trwające:

 • od 2 do 4 miesięcy (wrzesień–grudzień).

Czy można zrealizować projekty w formie on-line?

Tak. Projekt może być realizowany tylko on-line lub hybrydowo.

ROZDZIAŁ III

PRZYKŁADY REALIZACJI

Jakie projekty zostały już zrealizowane?

Wybrane przykłady projektów bibliotek, które otrzymały dotacje:

 • Gminna Biblioteka Publiczna w Pokoju – Ruszaj w plener z Królową Nauk! (w 2022 roku)
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Serokomli – Matematyka z życia wzięta (w 2022 roku)
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Mucharzu – Sport i fotografia to…. też matematyka! (w 2022 roku)
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Chmielniku – Fraktale, czyli kiedy matematyka staje się piękna (w 2022 roku)
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie – Matematyczna podróż do wnętrza ula. Geometria według pszczół (w 2020 roku)
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Pruszczu – Matematyczne hece w bibliotece – drucikowa biblioteka (w 2020 roku)
 • Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim – Przeliczamy miasto (w 2019 roku).

Gdzie szukać informacji
o projektach?

Warto przejrzeć:

 • strony internetowe bibliotek
 • media społecznościowe bibliotek
 • stronę www operatora
 • listy rankingowe.

Można też skontaktować się bezpośrednio z biblioteką
i zapytać o pomoc.

ROZDZIAŁ IV

UPRAWNIONE PODMIOTY

Kto może złożyć wniosek?

Wnioski mogą składać podmioty posiadające siedzibę w Polsce:

 • biblioteki publiczne
 • organizacje pozarządowe
 • szkoły publiczne prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego
 • uczelnie wyższe
 • grupy nieformalne (np. koło naukowe, rady rodziców, grupa nauczycieli lub grupa młodzieży).

Należy pamiętać o tym, że grupy nieformalne mogą uczestniczyć w programie, jeśli pozyskają do jego realizacji partnera, np. organizację pozarządową.

Czy biblioteka szkolna może złożyć wniosek?

Biblioteka szkolna funkcjonuje w strukturach szkoły, więc podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku jest szkoła. Zatem wniosek w imieniu i na rzecz biblioteki szkolnej składa dyrektor szkoły.

Czy program przewiduje tryb odwoławczy?

Nie. Warto zaznaczyć, że 15 najlepiej ocenionych projektów bierze udział w Konkursie o Nagrodę Publiczności (głosowanie internautów), gdzie można zdobyć grant w wysokości 5000 zł.

ROZDZIAŁ V

DOFINANSOWANIE

Jak duże dofinansowanie można otrzymać?

Można otrzymać dotację w kwocie od 2000 zł do 8000 zł.

Jaki jest budżet programu?

Brak informacji o budżecie na dany rok. Od 2014 roku operator przeznaczył łącznie ponad 7,5 miliona złotych na dofinansowanie ponad 1,2 tys. projektów.

ROZDZIAŁ VI

WNIOSEK

Co należy zrobić?

Dokładnie zapoznać się z regulaminem, specyfikacją i wytycznymi programu i złożyć wniosek.

Czy załączniki są wymagane w momencie złożenia wniosku?

Tak. Sprawdź w regulaminie, jakie dokumenty są wymagane. Pamiętaj, że operator może wezwać do złożenia dodatkowych załaczników.

Ile można zgłosić wniosków?

Można jednorazowo zgłosić po 1 wniosku w danej kategorii.

W jakim terminie należy złożyć wniosek?

Zgodnie z terminem podanym w ogłoszeniu i w regulaminie programu. Nabór zazwyczaj jest ogłaszany w marcu i trwa do maja.

Czy warto składać wniosek na ostatnią chwilę?

Nie. Lepiej zrobić to zaraz po ogłoszeniu naboru. W przypadku błędów i uchybień formalnych operator kontaktuje się z wnioskodawcą, co daje szansę na korektę lub uzupełnienie wniosku. Składając wniosek wcześniej unikniesz również nieplanowanych przerw w działaniu systemu.

Gdzie znajdę przykładowy wniosek?

Jak złożyć wniosek?

On-line poprzez stronę operatora.

Jak wypełnić wniosek?

Instrukcję wypełniania wniosku krok po kroku zobaczysz w przykładowych wnioskach.

ROZDZIAŁ VI

WSKAZÓWKI

Co warto uwzględnić w projekcie?

 • Stworzenie ciekawych, innowacyjnych metod i narzędzi edukacji matematycznej.
 • Zachęcenie nauczycieli i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, by sięgnęli po nowe, metody i narzędzia przekazywania wiedzy matematycznej.
 • Zainteresowanie dzieci i młodzieży matematyką. Wciągnięcie ich w odkrywanie praktycznego zastosowania matematyki w życiu codziennym (w tym rozszerzenie zakresu tematycznego poza program szkolny).
 • Cykliczność działań.

Co jest ważne dla projektu?

 • Pokazanie uczniom matematyki w ciekawy sposób.
 • Nieszablonowy i kreatywny pomysł.

Do kogo najlepiej skierować projekt?

Preferowane grupy odbiorców to:

 • uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej
 • uczniowie 7-8 szkoły podstawowej
 • ich rodzice.

Do kogo najlepiej skierować projekt?

PORDANIK DLA BIBLIOTEKARZY:

JAK NAPISAĆ DOBRY WNIOSEK?

ROZDZIAŁ VIII

OCENA WNIOSKU

Co jest oceniane we wniosku?

Kryteria oceny formalnej:

 • Zgłoszenie zgodne z regulaminem.
 • Zgodność z celami programu.
 • Zgłoszenie wniosku na odpowiednim formularzu i zarejestrowanie się przez serwery w terminie.
 • Złożenie wniosku przez podmiot do tego uprawniony.
 • Czytelność i kompletność wniosku.
 • Odpowiedni termin realizacji projektu.
 • Budżet projektu nie przekracza limitów 25% na koszty zarządzania oraz koszty zakupu środków trwałych.
 • Budżet projektu edukacyjnego nie zawiera kosztów niedozwolonych.

Kryteria oceny merytorycznej:

 • Atrakcyjność i różnorodność proponowanych działań edukacyjnych.
 • Liczba uczestników projektu edukacyjnego, tj. odbiorców bezpośrednich i pośrednich, w tym procent uczestników bezpośrednich w stosunku do całej populacji uczniów/ beneficjentów/ podopiecznych wnioskodawcy.
 • Powiązanie kosztów z działaniami planowanymi w projekcie.
 • Konkretne, mierzalne rezultaty.
 • Aktywne włącznie rodziców dzieci z klas 4-6 szkoły podstawowe w realizację projektu edukacyjnego.
 • Sposób promowania rozwiązań zastosowanych w ramach projektu edukacyjnego i rozpowszechniania jego rezultatów.

Kto dokonuje oceny?

Kapituła konkursu operatora programu.

Ile można zdobyć punktów?

Można zdobyć łącznie 100 punktów.

Ile punktów należy dostać, by otrzymać dofinansowanie?

Operator nie podaje liczby przyznanych punktów na liście rankingowej.

Czy mogę dodać coś od siebie, by zwiększyć szanse na pozytywną ocenę?

Nie. Zawsze postępuj zgodnie z wytycznymi. Dodatkowe elementy dołączane do wniosku mogą być potraktowane jako błąd formalnoprawny. W przypadku wątpliwości najlepiej zwrócić się po pomoc do operatora programu.

ROZDZIAŁ IX

KOSZTORYS I ROZLICZENIE

Jakie są koszty kwalifikowane?
Co należy uwzględnić w kosztorysie?

Dotację można przeznaczyć na:

 • Koszty projektowe, np.: wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia lub opracowujących materiały edukacyjne; zakup pomocy naukowych (ściśle powiązanych z konkretnymi działaniami projektowymi), artykułów plastycznych i innych materiałów do zaplanowanych zajęć; nagrody w konkursach; koszt wydruku materiałów; elementy wyposażenia (np. sztalugi) oraz sprzęt elektroniczny (np. drukarka, laptop, projektor, tablet, roboty edukacyjne, aparat fotograficzny). Ewentualne koszty wyposażenia i sprzętu elektronicznego nie mogą przekroczyć 25% wnioskowanej kwoty i muszą mieć uzasadnienie w projekcie.
 • Koszty zarządzania projektem i administracyjne, w tym na wynagrodzenie koordynatora projektu, księgowość, zakup niezbędnych materiałów biurowych (np. papier do drukarki). Koszty te nie mogą przekroczyć 25% wnioskowanej kwoty.
 • Koszty pozostałe, tj. inne koszty wcześniej niewymienione.

Czy w ramach grantu można sfinansować zakup sprzętu elektronicznego lub elementów wyposażenia?

Tak, jeśli jest to uzasadnione treścią projektu. Suma tych kosztów nie może przekroczyć 25% wnioskowanej kwoty, a koszty te muszą mieć uzasadnienie w projekcie. Przykładowe koszty sprzętu elektronicznego, to zakup drukarki, komputera, projektora, tabletu, robota edukacyjnego, aparatu fotograficznego, kamery itp. Przykładowe koszty wyposażenia, to sztalugi, tablica flipchart, toner do drukarki.

Jakie są koszty niekwalifikowane?

Dotacji nie można przeznaczyć wyłącznie na zakupy produktów i usług (wymagane są koszty osobowe) oraz nie można go przeznaczyć na:

 • Projekty, które już zrealizowano.
 • Pomoce naukowe i sprzęt elektroniczny niepowiązane z projektem edukacyjnym.
 • Przedsięwzięcia o celach religijnych (w tym kultu religijnego), politycznych; propagujących agresję, dyskryminujących mniejszości etniczne, rasowe, religijne i inne.
 • Bezpośrednia pomoc finansową dla osób fizycznych.
 • Inwestycje (np. zakup gruntów, budowa obiektów przemysłowych, oczyszczalni ścieków itd.).
 • Wyjazdy zagraniczne i działania poza granicami Polski.
 • Kary, grzywny i odsetki karne.
 • Merytorycznie nieuzasadniony zakupu środków trwałych.
 • Remonty.

Jak poprawnie rozliczyć projekt?

Instrukcję znajdziesz tutaj.

Jakie są zobowiązania rozliczeniowe?

Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pamiętaj, by na wszystkie zakupy, usługi, zlecenia gromadzić faktury, umowy i inne potwierdzenia. Każdy Beneficjent jest zobowiązany do rozliczenia dofinansowania na warunkach określonych w umowie.

ROZDZIAŁ X

POMOC

Kto udziela informacji dotyczącej programu?

Informacje dotyczące programu są udzielane przez pracowników Biura programu.

 • kontakt@mpotega.pl
 • tel. 500 791 442
 • Fundacja mBanku, ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa.

Przed zadaniem pytania warto najpierw upewnić się, czy w regulaminie nie ma zawartej odpowiedzi.

Gdzie jeszcze uzyskać pomoc?

Jeśli masz pytania lub szukasz pomocy w gronie bibliotekarzy dołącz do Forum Bibliotekarzy.

Gdzie jeszcze uzyskać pomoc?

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdziesz tutaj.

Odkryj inne dofinansowania, granty i konkursy dla bibliotek

Możliwości jest więcej!