spot_img

OFERTY PRACY DLA BIBLIOTEKARZY

Bibliotekarzu, szukasz pracy? Dobrze trafiłeś!
Jesteś Pracodawcą? Szukasz bibliotekarza z pasją, stażysty lub wolontariusza?
Wyślij nam swoją ofertę, a my ją zamieścimy w serwisie!

Wyróżnione

Konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Malborku arrow faq
 • Etat: pełen
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Wynagrodzenie podstawowe: brak danych
 • Zakres obowiązków:
  • zarządzanie biblioteką zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i Statutem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Malborku
  • wykonywanie obowiązków wynikających z umowy zawartej z Organizatorem – określającej warunki organizacyjno-finansowe działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Malborku oraz programu działania
  • organizuja pracy jednostki
  • reprezentowanie Bibliotekę na zewnątrz
  • czuwanie nad mieniem i odpowiedzialność za nie
  • wykonywanie zadań przewidzianych dla dyrektora instytucji kultury w obowiązujących przepisach prawa
 • Wymagania: 
  • znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania i finansowania biblioteki
  • znajomość: zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych i zarządzaniem projektami, prawa zamówień publicznych, prawa pracy
  • rzetelność, odpowiedzialność
  • umiejętność sprawnej organizacji pracy i kierowania zespołem ludzkim
  • kreatywność, komunikatywność, dyspozycyjność
  • predyspozycje menedżerskie, samodzielność
  • wysoka kultura osobista
 • Aplikuj do 06.10.2023 roku
 • Szczegóły oferty
Konkurs na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy arrow faq
 • Etat: brak danych
 • Forma zatrudnienia: brak danych
 • Wynagrodzenie podstawowe: brak danych
 • Zakres obowiązków:
  • organizacja pracy BP Białołęka w sposób zapewniający skuteczną realizację zadań statutowych
  • ustalanie kierunków rozwoju działalności instytucji oraz przygotowywanie i monitorowanie realizacji jej planów finansowych
  • kształtowanie organizacji wewnętrznej instytucji
  • inne - zob. szczegóły oferty
 • Wymagania: 
  • ukończone studia wyższe magisterskie, podyplomowe, szkolenia lub kursy związane z zarządzaniem
  • znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych, w tym unijnych, na realizację projektów związanych z funkcjonowaniem jednostek sektora finansów publicznych
  • znajomość specyfiki działalności i doświadczenie w zakresie współpracy z jednostką samorządu terytorialnego
  • znajomość specyfiki kulturalno-społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
  • doświadczenie w zakresie planowania budżetów zadaniowych
  • autorski Program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju BP Białołęka, w perspektywie najbliższych 7 lat, który powinien wpisywać się w strategiczne dokumenty Miasta Stołecznego Warszawy
  • znajomość metod zarządzania, w tym samodzielnego i szybkiego podejmowania decyzji oraz planowania
  • inne - zob. szczegóły oferty
 • Aplikuj do 02.10.2023 roku
 • Szczegóły oferty
Konkurs na stanowisko Dyrektora biblioteki | Centrum Kultury w Szczuczynie arrow faq
 • Etat: pełen
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Wynagrodzenie podstawowe: brak danych
 • Zakres obowiązków:
  • kierowanie bieżącą działalnością Biblioteki – Centrum Kultury w Szczuczynie; w tym wykonywanie zadań wynikających z Kodeksu Pracy
  • zarządzanie finansami i mieniem instytucji
  • reprezentowanie instytucji na zewnątrz
  • realizowanie zadań statutowych, współpraca z lokalnymi podmiotami i organizacjami
  • podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania środków finansowych innych niż dotacja Organizator
 • Wymagania:
  • wykształcenie wyższe magisterskie; preferowane o kierunku artystycznym lub kulturalno – oświatowym, połączone lub uzupełnione o ekonomiczne, menadżerskie lub zarządzanie albo doświadczenie w pracy w instytucjach prowadzących działalność kulturalną lub w urzędach organów administracji samorządowej
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
  • kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
  • inne - zob. szczegóły oferty
 • Inne wymagania:
  • znajomość aktów prawnych, w tym ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy prawo zamówień publicznych, kodeks pracy, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
  • znajomość specyfiki kulturalno-społecznej gminy Szczuczyn
  • doświadczenie w zakresie organizowania przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej
  • inne - zob. szczegóły oferty
 • Aplikuj do 06.11.2023 roku
 • Szczegóły oferty
Kierownik biblioteki | Gminny Ośrodek Kultury Mogilany arrow faq
 • Etat: pełen
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Wynagrodzenie podstawowe: 3700-4000 zł
 • Zakres obowiązków:
  • kierowanie całokształtem działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Mogilanach i Filii Bibliotecznej w Konarach
  • udostępnianie i ewidencjonowanie zbiorów bibliotecznych z wykorzystaniem systemu bibliotecznego SOWA
  • sporządzanie wymaganych sprawozdań i statystyk
  • prowadzenie kontroli wewnętrznej
  • popularyzacja książki i czytelnictwa w środowisku poprzez organizację różnego rodzaju wydarzeń takich jak: wieczory słowno muzyczne, spotkania z pisarzami, imprezy czytelnicze, inscenizacje literackie, wystawy, konkursy, lekcje biblioteczne, itp.
  • inne - zob. szczegóły oferty
 • Wymagania: 
  • wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), humanistyczne
 • Inne wymagania: 
  • mile widziany staż pracy w bibliotece publicznej
  • znajomości literatury oraz rynku nowości wydawniczych
  • biegła obsługa komputera w zakresie pakietu MS Office, dodatkowym atutem będzie umiejętność obsługi systemu bibliotecznego SOWA
  • umiejętność tworzenia tekstów informacyjno - promocyjnych
  • znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania bibliotek publicznych
  • inne - zob. szczegóły oferty
 • Aplikuj do 29.09.2023 roku
 • Szczegóły oferty
Koordynator zespołu Wypożyczalni Głównej | Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie arrow faq
 • Etat: pełen
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Wynagrodzenie podstawowe: 4000-4500 zł brutto
 • Zakres obowiązków:
  • koordynowanie prac zespołu Wypożyczalni Głównej
  • sporządzanie statystyki okresowej i sprawozdań rozliczanie spraw finansowych Wypożyczalni Głównej
  • bieżąca obsługa użytkowników Wypożyczalni
  • gromadzenie i udostępnianie zbiorów Wypożyczalni
  • udzielanie szerokiej informacji o zbiorach Biblioteki
  • prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej
 • Wymagania: 
  • komunikatywność i odporność na stres
  • umiejętność zarządzania zespołem, rozwiązywania konfliktów
  • dobra umiejętność przeszukiwania zasobów Internetu, szczególnie w zakresie wyszukiwania informacji o literaturze
  • dobra znajomość obsługi komputera (w szczególności w zakresie programów biurowych)
  • pełne zaangażowanie i odpowiedzialność za powierzone zadania
  • skrupulatność i dobra organizacji pracy
  • dyspozycyjność
 • Inne wymagania:
  • szeroka wiedza z zakresu literatury
  • doświadczenie na stanowisku związanym z zarządzaniem zespołem, najlepiej w instytucji kultury
  • chęć i predyspozycja do organizowania i prowadzenia zajęć w ramach działalności kulturalno-oświatowej Biblioteki
  • znajomość systemu bibliotecznego Prolib
 • Aplikuj do 08.10.2023 roku
 • Szczegóły oferty
Młodszy bibliotekarz / Starszy kustosz do katalogowania publikacji z zakresu ekonomii | Biblioteka Narodowa arrow faq
 • Etat: pełen lub 3/4 etatu
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Wynagrodzenie podstawowe: 3900-7000 zł brutto
 • Zakres obowiązków: różne w zależności od stanowiska - zob. szczegóły oferty
  • katalogowanie książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych
  • tworzenie deskryptorów dla publikacji z zakresu ekonomii
 • Wymagania:
  • wykształcenie wyższe
  • dobra znajomość języka angielskiego (na poziomie co najmniej B2)
  • dobra znajomość terminologii z zakresu ekonomii
  • znajomość ustawy o bibliotekach i ustawy o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych wraz z ich aktami wykonawczymi
  • bardzo dobra znajomość zasad gromadzenia zbiorów w BN (zarządzenie dyrektora BN nr 155 z 2018 r.)
  • biegła umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows)
  • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
  • umiejętność organizacji czasu pracy i podziału zadań
  • umiejętność selekcji informacji
 • Wymagania dodatkowe: różne w zależności od stanowiska - zob. szczegóły oferty
  • umiejętność katalogowania książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych
  • umiejętność tworzenia rekordów wzorcowych>
  • umiejętność budowania tezaurusa dziedzinowego
  • znajomość Przepisów katalogowania Biblioteki Narodowej
  • znajomość zasad redakcji i doboru Deskryptorów Biblioteki Narodowej
  • znajomość formatu MARC 21
  • przynajmniej jedna publikacja naukowa z zakresu ekonomii lub bibliologii
  • osiągnięcia w działalności zawodowej lub naukowej: różne w zależności od stanowiska - zob. szczegóły oferty
 • Aplikuj do 10.10.2023 roku
 • Szczegóły oferty
Młodszy bibliotekarz | Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna "Biblioteka Pod Atlantami" w Wałbrzychu arrow faq
 • Etat: pełen
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Wynagrodzenie podstawowe: od 3600 zł brutto
 • Zakres obowiązków: brak danych
 • Wymagania:
  • wykształcenie średnie
  • biegła obsługa komputera i urządzeń audiowizualnych
  • gólna wiedza z zakresu literatury szczególnie dziecięcej i młodzieżowej
  • umiejętności interpersonalne
 • Inne wymagania:
  • wykształcenie wyższe o kierunkach humanistycznych, preferowane: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, filologia polska lub pedagogika z animacją kultury
  • przygotowanie pedagogiczne
  • doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi lub doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu imprez kulturalnych
  • umiejetność pracy samodzielnej i w zespole, kreatywność i wysoka motywacja do pracy
 • Aplikuj do 19.10.2023 roku
 • Szczegóły oferty
Animator kultury | Książnica Pomorska w Szczecinie arrow faq
 • Etat: brak danych
 • Forma zatrudnienia: brak danych
 • Wynagrodzenie podstawowe: 3600 zł brutto + wysługa lat
 • Zakres obowiązków:
  • współpraca z zespołem oraz instytucjami i osobami z zewnątrz
  • prezentowanie oferty Książnicy Pomorskiej w formie atrakcyjnych zajęć edukacyjnych
  • opracowywanie scenariuszy warsztatów
  • prowadzenie i współtworzenie zajęć rozbudzających zainteresowanie literaturą, klubu gier planszowych oraz cyfrowego placu zabaw
  • przygotowywanie oferty zajęć skierowanej do dzieci i młodzieży szkolnej
  • praca dwuzmianowa
 • Wymagania:
  • wykształcenie wyższe
  • przygotowanie pedagogiczne
  • komunikatywność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole
  • min. 3 lata doświadczenia na tym samym stanowisku lub podobnym
 • Aplikuj do 02.11.2023 roku
 • Szczegóły oferty
Konserwator książki | Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego arrow faq
 • Etat: pełen
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Wynagrodzenie podstawowe: brak danych
 • Zakres obowiązków:
  • wykonywanie prac konserwatorskich: czyszczenie, sklejanie przedarć i prostowanie kart, uzupełnianie ubytków, dublowanie, odkwaszanie, itp.
  • wykonywanie prac introligatorskich: oprawa ksiąg, wykonywanie obwolut, teczek i pudeł ochronnych
  • prowadzenie dokumentacji konserwatorskiej
  • kontrola i ocena warunków przechowywania zbiorów
  • opiniowanie pod względem konserwatorskim obiektów do wystaw
  • sporządzanie opisów prac konserwatorskich wybranych zbiorów do projektów
  • organizowanie zaopatrzenia pracowni konserwatorskiej w odpowiedni sprzęt i materiały niezbędne do pracy
  • udział w warsztatach, prelekcjach i innych formach szkolenia, dotyczących problematyki konserwatorskiej
 • Wymagania:
  • wykształcenie wyższe kierunkowe, tj. konserwacja dzieł sztuki, specjalizacja konserwacja i restauracja papieru i skóry
  • umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows)
  • sprawność manualna, precyzja
  • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
  • umiejętność organizacji czasu pracy i podziału zadań
 • Inne wymagania:
  • doświadczenie w konserwacji obiektów na podłożu papierowym
 • Aplikuj do 31.10.2023 roku
 • Szczegóły oferty
Młodszy konserwator książki | Biblioteka Uniwersytetu Wrocławskiego arrow faq
 • Etat: pełen
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Wynagrodzenie podstawowe: brak danych
 • Zakres obowiązków:
  • rozbieranie książek, czasopism i gazet
  • szycie ręczne książek, czasopism i gazet
  • naprawa i oprawa wydawnictw
  • konserwacja zbiorów XIX-wiecznych i cymeliów ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej
  • wykonywanie galanterii introligatorskiej
 • Wymagania:
  • wykształcenie minimum średnie (mile widziany dyplom ukończenia szkoły związanej z konserwacją dzieł sztuki, w szczególności z konserwacją papieru i skóry)
  • zdolności interpersonalne, wysoka kultura osobista, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, pomysłowość
  • zdolności oraz zamiłowanie do wykonywania prac manualnych
  • dokładność oraz odpowiedzialne podejście do realizacji powierzonych zadań oraz dbałość o warsztat pracy
 • Inne wymagania:
  • posiadane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku pracy – w zakresie konserwacji, oprawy książek
  • znajomość języków obcych – j. angielskiego i j. niemieckiego.
 • Aplikuj do 15.10.2023 roku
 • Szczegóły oferty
Instruktor - Bibliotekarz | Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniuarrow faq
 • Etat: pełen
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Wynagrodzenie podstawowe: brak danych
 • Zakres obowiązków:
  • doradztwo (podczas wyjazdów terenowych i konsultacji na miejscu w Dziale) w zakresie organizacji bibliotek i spraw merytorycznych dotyczących funkcjonowania bibliotek
  • wprowadzanie nowych form i metod pracy
  • opracowywanie pomocy metodycznych
  • organizowanie doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek w formie seminariów szkoleniowych, narad, praktyk wstępnych i zajęć warsztatowych
  • inne - zob. szczegóły oferty
 • Wymagania: 
  • wykształcenie wyższe
  • znajomość Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. 2012 poz. 642 ze zm.)
  • znajomość przepisów prawa bibliotecznego – m.in. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. Nr 205, poz. 1283)
  • wiedzy na temat funkcjonowania sieci bibliotek publicznych w Wielkopolsce
 • Inne wymagania: 
  • dobrej znajomości MS Office
  • umiejętność pracy w zespole i komunikatywność
  • umiejętność pracy pod presją czasu
  • łatwość nawiązywania kontaktów społecznych i wysoka kultura osobista, odpowiedzialność i zaangażowanie
 • Aplikuj do 12.10.2023 roku
 • Szczegóły oferty
Specjalista | Biblioteka Elbląska im. C. Norwida arrow faq
 • Etat: pełen
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Wynagrodzenie podstawowe: [brak danych]
 • Zakres obowiązków: 
  • kompleksowa obsługa czytelnika
  • opracowywanie zbiorów przechowywanych w Dziale Zbiorów Zabytkowych
  • pomoc przy opracowywaniu zbiorów zaliczonych do narodowego zasobu bibliotecznego
  • utrzymywanie porządku w księgozbiorze
 • Wymagania: 
  • wykształcenie wyższe humanistyczne (mile widziane z zakresu bibliotekoznawstwa)/li>
  • znajomość języka niemieckiego w stopniu dobrym
  • znajomość literatury i orientacja na rynku wydawniczym
  • praktyczna znajomość systemu Windows i pakietu MS Office
  • dobra organizacja pracy
  • umiejętność pracy w zespole
  • komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów społecznych i wysoka kultura osobista
  • minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe (mile widziane doświadczenie w instytucjach kultury)
  • mile widziane doświadczenie w pracy naukowej
 • Aplikuj do 27.10.2023 roku
 • Szczegóły oferty
Pracownik w Dziale Archiwum | Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego arrow faq
 • Etat: pełen
 • Forma zatrudnienia: brak danych
 • Wynagrodzenie podstawowe: brak danych
 • Zakres obowiązków:
  • przejmowanie akt z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego
  • udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym
  • brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
  • porządkowanie akt (dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej)
  • przekazywanie materiałów archiwalnych do właściwego archiwum państwowego
  • współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie opieki nad dokumentacją i właściwego nią zarządzania oraz w zakresie odpowiedniego jej przygotowania do przekazania do archiwum zakładowego
 • Wymagania:
  • studenci studiów magisterskich lub absolwenci kierunku archiwistyka lub historia ze specjalnością archiwistyka lub studium archiwistyka lub kurs archiwalny 2 stopnia
  • doświadczenie w zakresie prowadzenia archiwum zakładowego w instytucji publicznej lub pracy w archiwum (w tym staże i praktyki)
  • dobra znajomość obowiązujących przepisów prawa dot. instrukcji kancelaryjnej, narodowego zasobu archiwalnego i archiwów, klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej
  • dobra znajomość obsługi pakietu MS Office a w szczególności programu Excel
 • Inne wymagania:
  • umiejętność planowania i organizowania pracy
  • samodzielność, dokładność, i skrupulatność
  • umiejętność dobrej komunikacji i współpracy z innymi pracownikami
 • Aplikuj do 01.10.2023 roku
 • Szczegóły oferty
Młodszy bibliotekarz | Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej arrow faq
 • Etat: pełen
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Wynagrodzenie podstawowe: od 4000 zł brutto
 • Zakres obowiązków:
  • obsługa czytelników w Wypożyczalni
  • obsługa bibliotecznego systemu komputerowego - modułu udostępniania w zakresie obsługi wypożyczeń i zwrotów
  • realizacja zamówień i zwrotów materiałów bibliotecznych
  • systematyczne sprawdzanie poprawnego układu księgozbioru na półkach w magazynie oraz w Wypożyczalni
  • udział w selekcji księgozbioru: wyłączanie wycofanych pozycji z półek, przesuwanie księgozbioru, przygotowywanie wycofanego księgozbioru do przekazania na makulaturę
  • obsługa magazynu Biblioteki - dbałość o bezpieczeństwo i kompletność gromadzonych w magazynie zbiorów
  • utrzymanie porządku na półkach
 • Wymagania: 
  • wykształcenie zasadnicze zawodowe
  • znajomość języków: polski, w mowie - B1 - średnio zaawansowany, w piśmie - B1 - średnio zaawansowany
  • co najmniej roczne doświadczenie zawodowe
 • Aplikuj do 05.10.2023 roku
 • Szczegóły oferty
Specjalista ds. gromadzenia i opracowania zbiorów Centrum Dokumentacyjno-Wystawienniczego Niemców w Polsce | Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki w Opolu arrow faq
 • Etat: pełen
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Wynagrodzenie podstawowe: brak danych
 • Zakres obowiązków:
  • gromadzenie i opracowanie czasopism i innych zasobów medialnych mniejszości niemieckiej i o mniejszości niemieckiej na wszystkich nośnikach ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu
  • tworzenie ewidencji zasobów
  • przeprowadzanie kwerendy zasobów krajów oraz zagranicznych
  • prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej dotyczącej zagadnień związanych z mniejszością niemiecką
  • udostępnianie, upowszechnianie, konserwacja i ochrona zbiorów na wszystkich dostępnych nośnikach
  • popularyzowanie zbiorów, upowszechnianie informacji o zbiorach, popularyzowanie wiedzy o mniejszości niemieckiej, promowanie Centrum, jego zbiorów i form działalności (opracowywanie druków reklamowych i informacyjnych)
  • współtworzenie koncepcji działania Centrum
  • oprowadzanie po wystawie stałej i wystawach czasowych Centrum
  • współpraca z instytucjami w Polsce i zagranicą
 • Wymagania:
  • wykształcenie wyższe
  • dobra znajomość języka niemieckiego
  • biegła obsługi komputera (pakiet MS Office) i swobodne korzystanie z Internetu
  • umiejętności organizacyjne, inicjatywa, umiejętności interpersonalne, zaangażowanie, sumienność
 • Inne wymagania:
  • znajomości cech usług Centrum oraz funkcjonowania i zadań Centrum
  • posiadanie koncepcji działań informacyjno-bibliograficznych Centrum
  • znajomość historii i środowiska mniejszości niemieckiej
  • doświadczenie zawodowe w zakresie gromadzenia i opracowania zbiorów, prowadzenia kwerend
  • gotowość podnoszenia kwalifikacji
  • znajomość form gromadzenia i opracowania czasopism i innych zasobów medialnych na wszystkich nośnikach ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu, udostępniania, upowszechniania, konserwacji i ochrony zbiorów na wszystkich dostępnych nośnikach
  • znajomość źródeł pozyskiwania funduszy związanych z działalnością informacyjno-bibliograficzną
 • Aplikuj do 10.10.2023 roku
 • Szczegóły oferty
Inne oferty pracy arrow faq
 • Więcej ofert pracy znajdziesz w poszczególnych województwach – zobacz poniżej

Szukaj w województwach

Przegląd ofert i wynagrodzeń

Prześlij ofertę pracy

 • Wyślij ofertę pracy na adres: praca@lustrobiblioteki.pl.
 • Podaj nazwę stanowiska, miejsce pracy, termin ważności i link do ogłoszenia. Możesz też przesłać ofertę w pliku PDF.
 • Ogłoszenia są dodawane zawsze bezpłatnie.
 • Nie ingerujemy w treść ogłoszeń. W przypadku błędów lub nieścisłości, należy skontaktować się z daną instytucją.
 • Oferta jest zamieszczana możliwie jak najszybciej. Oferta nadesłana przed zakończeniem terminu ważności może nie pojawić w serwisie.
 • Jeżeli link do oferty wygasł przed upłynięciem terminu ważności, należy skontaktować się z daną instytucją.
 • Kategorycznie nie przyjmujemy i nie publikujemy CV. Takie e-maile są od razu trwale usuwane.
 • Nie pośredniczymy w zatrudnianiu.