spot_img

Programy instytucji

Wsparcie finansowe można otrzymać na projekty promujące czytelnictwo, patriotyzm, tradycje, język ojczysty, historię i nie tylko.

Wszystko, co ważne w jednym miejscu

Każdy program zawiera informacje podane w przejrzystej formie pytań
i odpowiedzi, dzięki czemu szybko poznasz najważniejsze wytyczne
i wskazówki przydatne do napisania wniosku. Znajdziesz też przykłady projektów bibliotek, które otrzymały dofinansowanie.

Dyskusyjne Kluby Książki

Celem programu jest promocja kultury literackiej i czytelnictwa, ożywienie i integracja środowisk skupionych wokół bibliotek publicznych, zachęcenie nowych użytkowników do korzystania z bibliotek publicznych oraz inspirowanie bibliotekarzy do kreowania mody na czytanie.

EtnoPolska

Celem programu jest rozwijanie działań z zakresu edukacji regionalnej i upowszechniania wiedzy na temat tradycyjnych wartości obecnych w kulturze materialnej i niematerialnej społeczności oddalonych od dużych ośrodków życia kulturalnego.

Kraszewski. Komputery dla bibliotek

Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do technologii teleinformatycznych i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy.

Kultura – Interwencje

Celem programu jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

Niepodległa

Celem programu jest upamiętnienie bohaterów i wydarzeń z lat 1768–1989 od Konfederacji Barskiej aż do Obrad Okrągłego Stołu oraz pierwszych częściowo wolnych wyborów.

Ojczysty – dodaj do ulubionych

Celem programu jest kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec języka polskiego, budowanie kompetencji językowych, doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym poprzez realizację projektów popularyzujących wiedzę o języku.

Patriotyzm Jutra

Celem programu jest odkrywanie, dokumentowanie i upowszechnianie wiedzy z zakresu historii Polski.

Powstanie Styczniowe 1863-1864

Celem programu jest upamiętnienie bohaterów i wydarzeń sprzed 160 laty. Ma uświadamiać znaczenie Powstania dla polskiej tradycji i narodowego dziedzictwa, krzewić postawę patriotyczną, dumę z historycznego dziedzictwa Polski, przywiązanie Polaków do idei wolności i niepodległości.

Symbole Narodowe RP

Celem programu jest podniesienie stanu wiedzy Polaków o symbolach Rzeczypospolitej Polskiej: orle białym, barwach biało-czerwonych i hymnie państwowym – o ich historii, znaczeniu i symbolice, a także o ich użytkowaniu z należną czcią i szacunkiem.

Wolność po polsku

Celem programu jest upowszechnianie wiedzy o historii i dziedzictwie Polski, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej myśli narodowej, katolicko-społecznej i konserwatywnej.

Izby pamięci

Celem programu jest utworzenie lub rozwój izb pamięci o zasięgu lokalnym.

Jak napisać dobry wniosek?

Poradnik dla bibliotekarzy.

Odkryj inne programy!

Możliwości jest więcej!