spot_img

SYMBOLE NARODOWE RP

Ile?

5000 zł – 20 000 zł

Wkład własny

25%

Kiedy?

Nabór ogłaszany w marcu

Operator

Biuro „Niepodległa”

Strona www

niepodlegla.gov.pl

Warunki

Zobacz regulamin

Kto?

Biblioteki publiczne i inne podmioty

Wyniki

Ostatnia lista wyników

Forma aplikacji

On-line

Liczba wniosków

Jednorazowo 1 wniosek

Przykładowy wniosek

Zobacz wniosek (po zalogowaniu)

Instrukcja

Zobacz instrukcję

ROZDZIAŁ I

CELE PROGRAMU

Podniesienie stanu wiedzy Polaków o symbolach Rzeczypospolitej Polskiej: orle białym, barwach biało-czerwonych i hymnie państwowym – o ich historii, znaczeniu i symbolice, a także o ich użytkowaniu z należną czcią i szacunkiem. Zwiększenie obecności symboli Rzeczypospolitej Polskiej w przestrzeni publicznej i w życiu społecznym jako znaków łączących naszą wspólnotę obywatelską, wzmacniających więź obywateli z państwem i jego instytucjami.

ROZDZIAŁ II

PROJEKTY

Jakie projekty można zrealizować?

W ramach dofinansowania można realizować:

 • wystawy wraz z katalogami
 • festiwale, koncerty, spektakle (teatralne, muzyczne i inne)
 • projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu – gry terenowe, wykłady, konferencje, lekcje tematyczne, spacery tematyczne, spotkania, konkursy, warsztaty (z wyłączeniem warsztatów z tworzenia aplikacji mobilnych i tworzenia stron internetowych oraz filmowych, warsztatów strzeleckich)
 • murale
 • zadania polegające na projekcji obrazu lub animacji na obiekcie takim jak np.: budynek, czy elementy scenografii (mapping).
 • Uzupełnieniem dla wyżej wymienionych działań mogą być dodatkowe działania realizowane w przestrzeni wirtualnej.

Zobacz przykłady realizacji w rozdziale III i koszty kwalifikowane w rozdziale IX.

Jak długo może trwać realizacja zadania?

Dofinansowanie można otrzymać na zadania realizowane:

 • od kwietnia do września.

ROZDZIAŁ III

PRZYKŁADY REALIZACJI

Jakie projekty zostały już zrealizowane?

Wybrane przykłady projektów bibliotek, które otrzymały dofinansowanie:

 • Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kleczewie – Polskie symbole narodowe – historia i tożsamość – 20 000 zł
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Pawonkowie – Poznaj bliżej polskie symbole narodowe – 20 000 zł
 • Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki – #ZnakiWspólne Nasze symbole narodowe – 20 000 zł
 • Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie – Nasze Barwy Ojczyste – 20 000 zł
 • Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika – Symbolem opowiedziane – 20 000 zł
 • Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy – Kto Ty jesteś? – barwne działania patriotyczne – 20 000 zł
 • Miejskie Centrum Kultury, Czytelnictwa i Edukacji w Grybowie – Patriotyzm i jego symbole – 19 780 zł
 • Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej – Symbole na start – Niepodległość na mecie! – 19 400 zł.

Gdzie szukać informacji
o projektach?

Warto przejrzeć:

 • strony internetowe bibliotek
 • media społecznościowe bibliotek
 • stronę www operatora
 • listy rankingowe.

Można też skontaktować się bezpośrednio z biblioteką
i zapytać o pomoc.

ROZDZIAŁ IV

UPRAWNIONE PODMIOTY

Kto może złożyć wniosek?

Wnioski mogą składać podmioty posiadające siedzibę w Polsce:

 • samorządowe instytucje kultury, w tym biblioteki publiczne
 • organizacje pozarządowe.

Czy inne biblioteki mogą złożyć wniosek?

Inne biblioteki mogą też nawiązać partnerstwa z podanymi uprawnionymi podmiotami.

Czy program przewiduje tryb odwoławczy?

Nie.

ROZDZIAŁ V

DOFINANSOWANIE

Jak duże dofinansowanie można otrzymać?

Minimalna kwota dofinansowania wynosi 5000 zł. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 20 000 zł.

Jaki jest budżet programu?

W 2023 roku budżet programu wynosił 2 000 000 zł.

ROZDZIAŁ VI

WNIOSEK

Co należy zrobić?

Dokładnie zapoznać się z regulaminem, specyfikacją i wytycznymi programu i złożyć wniosek.

Czy załączniki są wymagane w momencie złożenia wniosku?

Tak. Sprawdź w regulaminie, jakie dokumenty są wymagane. Pamiętaj, że operator może wezwać do złożenia dodatkowych załaczników.

Gdzie znajdę przykładowy wniosek?

Zobacz wniosek (po zalogowaniu).

Ile można zgłosić wniosków?

Można jednorazowo zgłosić 1 wniosek.

W jakim terminie należy złożyć wniosek?

Zgodnie z terminem podanym w ogłoszeniu i w regulaminie programu. Nabór zazwyczaj jest ogłaszany w marcu danego roku i trwa do kwietnia.

Jak złożyć wniosek?

On-line poprzez system Witkac.

Czy warto składać wniosek na ostatnią chwilę?

Nie. Lepiej zrobić to zaraz po ogłoszeniu naboru. W przypadku błędów i uchybień formalnych operator kontaktuje się z wnioskodawcą, co daje szansę na korektę lub uzupełnienie wniosku. Składając wniosek wcześniej unikniesz również nieplanowanych przerw w działaniu systemu.

ROZDZIAŁ VI

WSKAZÓWKI

Co warto uwzględnić w projekcie?

 • Popularyzację symboli narodowych.
 • Podniesienie stanu wiedzy Polaków o symbolach Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Działania o charakterze kulturowym, artystycznym, edukacyjnym, o zasięgu regionalnym i lokalnym.
 • Działania niekomercyjne.
 • Nawiązanie współpracy z podmiotami reprezetnującymi różne środowiska.
 • Sprawdź, czy w danym roku nie ma ważnego jubileuszu, rocznicy, wydarzenia historycznego itp. Do motywu przewodniego projektu warto wykorzystać na przykład patronów roku (lista tutaj).


Do kogo najlepiej skierować projekt?

Preferowane grupy odbiorców to:

 • lokalna społeczność
 • wszyscy Polacy
 • osoby ze szczególnymi potrzebami.

PORDANIK DLA BIBLIOTEKARZY:

JAK NAPISAĆ DOBRY WNIOSEK?

ROZDZIAŁ VIII

OCENA WNIOSKU

Co jest oceniane we wniosku?

Kryteria oceny merytorycznej:

 • uzasadnienie potrzeby realizacji zadania z uwzględnieniem celów programu, w tym: przygotowanie analizy potrzeb lokalnej społeczności i powiązanie z nią założeń projektu; odniesienie założeń projektu do celów programu dotacyjnego, o których mowa w § 4 Regulaminu wraz z uzasadnieniem; wskazanie mierzalnych rezultatów zadania wynikających bezpośrednio z założonych celów projektu.
 • 
doświadczenie i kompetencje osób odpowiedzialnych za realizację zadania oraz doświadczenie organizatora w realizacji podobnych projektów.
 • dostosowanie planowanych narzędzi i metod działania do przyjętych założeń projektu: spójność projektu; związek działań z planowanymi rezultatami; aktywne włączenie odbiorców w realizację projektu; przemyślany i adekwatny do planowanych działań dobór grupy docelowej oraz przewidywane korzyści społeczne np. podniesienie świadomości społecznej w zakresie znajomości lokalnej/regionalnej historii i dziedzictwa kulturowego.
 • zadanie ma na celu podniesienie stanu wiedzy Polaków o symbolach Rzeczypospolitej Polskiej: orle białym, barwach biało-czerwonych i hymnie państwowym – o ich historii, znaczeniu i symbolice, a także obowiązujących zasadach dotyczących posługiwania się nimi.
 • zwiększenie obecności symboli Rzeczypospolitej Polskiej w przestrzeni publicznej i w życiu społecznym oraz wzmocnienie poczucia osobistego przywiązania Polaków do symboli RP, poprzez osadzenie ich w kontekście wydarzeń i postaci ważnych dla całego narodu i lokalnych społeczności.

Kryteria oceny zgodności z celami programu:

 • stopień zaangażowania lokalnej społeczności w wykonanie zadania, w tym: przedstawiona strategia (metody) zaangażowania lokalnej społeczności w działania w ramach projektu; współpraca z lokalną społecznością, skutkująca uwzględnieniem w programie zadania uwarunkowań kulturowych i społecznych; zadanie przyczynia się do integracji społeczności lokalnej poprzez organizację wydarzeń zwiększających obecność symboli Rzeczypospolitej Polskiej w przestrzeni publicznej i w życiu społecznym jako znaków łączących naszą wspólnotę obywatelską, wzmacniających więź obywateli z państwem i jego instytucjami; zaangażowanie wolontariuszy; stopień wpływu uczestników na ostateczny kształt rezultatów zadania.
 • 
zaangażowanie w realizację zadania podmiotów reprezentujących różne środowiska, np. organizacji pozarządowych, podmiotów gospodarczych działających w sferze kultury, placówek oświatowych (o przyznaniu punktów decyduje zawarcie porozumień o współpracy z podmiotami wskazanymi w §6 Regulaminu).
 • 
kierowanie działań realizowanych w ramach projektu do szerokiego grona odbiorców reprezentujących różne grupy wiekowe oraz różne środowiska, w tym: uczestnictwo w działaniach grup społecznych o utrudnionym dostępie do usług kulturalnych (m.in. seniorów, osób z niepełnosprawnościami, osób ze środowisk zagrożonych patologiami i ubóstwem, osób zamieszkujących tereny zdegradowane i rewitalizowane; zamieszkujących obszary oddalone od ośrodków kulturalnych) oraz uczestnictwo/umożliwienie dialogu grup uznawanych za stereotypowo nawzajem na siebie zamknięte.
 • 
rezultaty projektu, ich upowszechnienie i sposób wykorzystania w dalszej działalności wnioskodawcy.

Kryteria oceny wartości organizacyjnej:

 • ocena profesjonalizmu przygotowania wniosku, w tym rzeczowości i spójności w prezentacji wszystkich elementów wniosku.
 • 
ocena budżetu przedstawionego we wniosku, w tym w szczególności relacji między wnioskowanym dofinansowaniem a pozostałymi źródłami finansowania zadania.
 • 
dotychczasowa współpraca z Operatorem, w tym terminowe i prawidłowe rozliczanie otrzymanych dofinansowań (podmioty składające wniosek po raz pierwszy otrzymują maksymalną ilość punktów).
 • 
wnioskodawca nie otrzymał dotychczas dofinansowań w żadnym z konkursów organizowanych przez Operatora (maksymalną liczbę punktów otrzymują podmioty, które dotychczas nie otrzymały dofinansowania od Operatora, pomimo składanych wniosków).

Kto dokonuje oceny?

Operator programu i Zespół Sterujący.

Ile można zdobyć punktów?

Można zdobyć łącznie 100 punktów.

Ile punktów należy dostać, by otrzymać dofinansowanie?

Minimalnie 70 pkt (według ostatniej listy rankingowej). W przypadku dużej liczby wniosków i wysokiego poziomu operator może zwiększyć limit.

Czy mogę dodać coś od siebie, by zwiększyć szanse na pozytywną ocenę?

Nie. Zawsze postępuj zgodnie z wytycznymi. Dodatkowe elementy dołączane do wniosku mogą być potraktowane jako błąd formalnoprawny. W przypadku wątpliwości najlepiej zwrócić się po pomoc do operatora programu.

ROZDZIAŁ IX

KOSZTORYS I ROZLICZENIE

Jakie są koszty kwalifikowane?
Co należy uwzględnić w kosztorysie?

W kosztorysie należy uwzględnić wyłącznie koszty niezbędne dla realizacji projektu, w tym:

 • wystawy wraz z katalogami
 • festiwale, koncerty, spektakle (teatralne, muzyczne i inne)
 • projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu – gry terenowe, wykłady, konferencje, lekcje tematyczne, spacery tematyczne, spotkania, konkursy, warsztaty (z wyłączeniem warsztatów z tworzenia aplikacji mobilnych i tworzenia stron internetowych oraz filmowych, warsztatów strzeleckich)
 • murale
 • zadania polegające na projekcji obrazu lub animacji na obiekcie takim jak np.: budynek, czy elementy scenografii (mapping)
 • uzupełnieniem dla wyżej wymienionych działań mogą być dodatkowe działania realizowane w przestrzeni wirtualnej.

Jakie są zobowiązania rozliczeniowe?

Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pamiętaj, by na wszystkie zakupy, usługi, zlecenia gromadzić faktury, umowy i inne potwierdzenia. Każdy Beneficjent jest zobowiązany do rozliczenia dofinansowania na warunkach określonych w umowie.

Jakie są koszty niekwalifikowane?

Kosztami niekwalifikowanymi są:

 • zakup środków trwałych
 • tworzenie stron internetowych i aplikacji mobilnych
 • zadania organizowane wyłącznie online np: wykłady, koncerty, spotkania, konkursy, wystawy, warsztaty, oprowadzania, spacery i lekcje tematyczne
 • wydawanie czasopism, książek, gazet, przewodników turystycznych, kalendarzy, e-booków, podcastów, innych publikacji (za wyjątkiem katalogów do wystaw)
 • zadania dotyczące tworzenia, redagowania, produkcji, dystrybucji, digitalizacji i publikacji utworów muzycznych i literackich, w tym przekładów (za wyjątkiem katalogów do wystaw)
 • zadania dotyczące opracowania scenariuszy, rozwijania projektów, produkcji, dystrybucji i promocji utworów audiowizualnych (za wyjątkiem dokumentacji wydarzeń w ramach projektów)
 • staże i stypendia naukowe
 • zadania polegające na digitalizacji zasobów
 • organizacja zawodów i imprez sportowych oraz wyjazdów, wycieczek i imprez rekreacyjnych z elementami artystycznymi
 • organizacja kampanii społecznych i edukacyjnych
 • rekonstrukcje historyczne
 • wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych
 • kwerendy archiwalne i naukowe opracowanie zbiorów – zakończone upowszechnieniem wyników.

ROZDZIAŁ X

POMOC

Kto udziela informacji dotyczącej programu?

Informacje dotyczące programu są udzielane przez pracowników Biura „Niepodległa”.

 • Lista kontaktów dostępna jest tutaj.
 • Biuro „Niepodległa”, ul. Mazowiecka 9, 00-052 Warszawa.

Przed zadaniem pytania warto najpierw upewnić się, czy w regulaminie nie ma zawartej odpowiedzi.

Gdzie jeszcze uzyskać pomoc?

Jeśli masz pytania lub szukasz pomocy w gronie bibliotekarzy dołącz do Forum Bibliotekarzy.

Odkryj inne dofinansowania, granty i konkursy dla bibliotek

Możliwości jest więcej!