spot_img

PATRIOTYZM JUTRA

Ile?

5000 zł – 70 000 zł

Wkład własny

10% – 20%

Kiedy?

Do 22.02.2024 / Zobacz terminarz

Operator

Muzeum Historii Polski

Strona www

muzhp.pl

Warunki

Zobacz regulamin

Kto?

Biblioteki publiczne i inne podmioty

Wyniki

Ostatnia lista wyników

Forma aplikacji

On-line

Liczba wniosków

Jednorazowo 2 wnioski

Przykładowy wniosek

Zobacz wniosek

Instrukcja

Brak

ROZDZIAŁ I

CELE PROGRAMU

Odkrywanie, dokumentowanie i upowszechnianie wiedzy z zakresu historii Polski.

ROZDZIAŁ II

PROJEKTY

Jakie projekty można zrealizować?

W ramach dofinansowania można realizować:

 • działania edukacyjno-animacyjne aktywizujące uczestników poprzez współdziałanie i interakcję, m.in. warsztaty, akcje artystyczno-historyczne etc.
 • wydarzenia upamiętniające lokalne i ogólnopolskie wydarzenia historyczne, także o charakterze artystycznym, w których element historyczny jest dominujący
 • działania popularnonaukowe dotyczące lokalnych i ogólnopolskich aspektów historii przede wszystkim historii społecznej, koncentrujących się na życiu codziennym Polaków
 • projekty popularyzujące wiedzę o historii, w tym m.in. wystawy, kampanie i akcje społeczne, spotkania ze świadkami historii
 • tworzenie stron i portali internetowych promujących historię, popularyzujących wiedzę o wydarzeniach historycznych, które bazują na dokumentach źródłowych, prezentują temat rzetelnie i obiektywnie, kształtują krytyczny stosunek do wydarzeń.

Zobacz przykłady realizacji w rozdziale III i koszty kwalifikowane w rozdziale IX.

Realizacji zadań podanych obok może towarzyszyć realizacja nagrań audio/video, rejestracja spektakli, wydanie publikacji (np. katalogu do wystawy), audiodeskrypcja, przygotowanie filmów w PJM/SJM/SKOGN, przygotowanie aplikacji mobilnej.

Można realizować zadania w formie on-line. Przez okres 12 miesięcy od dnia zakończenia zadania należy bezpłatnie udostępnić utwory powstałe podczas realizacji zadania w zakresie realizowanym on-line w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, tj. umieszczenia na stronach internetowych i/lub portalach społecznych.

Jak długo może trwać realizacja zadania?

Dofinansowanie można otrzymać na zadania realizowane:

 • od 2 stycznia 2024 roku do 1 grudnia 2024 roku.

ROZDZIAŁ III

PRZYKŁADY REALIZACJI

Jakie projekty zostały już zrealizowane?

Wybrane przykłady projektów bibliotek, które otrzymały dofinansowanie:

 • Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy – Postawa „Anhelego” przykładem niezłomności społeczeństwa wobec okupanta na ziemi dębickiej – 50 000 zł
 • Miejsko – Gminne Centrum Kultury w Jelczu-Laskowicach – Śladami Probusa – Jelcz w historii Piastów – 50 000 zł
 • Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Gniewie – Festiwal Historyczny VIVAT VASA – 50 000 zł
 • Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna imienia Pantaleona Szumana w Pile – „Ocalcie moją obecność” – Ks. Stanisław Olędzki – salezjanin, katecheta, poeta, przyjaciel młodzieży – osobowość niezwykła – 40 000 zł
 • Centrum Kultury i Biblioteka w Nowej Sarzynie – Zaczęło się od COP-u… – 40 000 zł
 • Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida – Kosmos w zabytkowych drukach Biblioteki Elbląskiej – 36 000 zł
 • Biblioteka Publiczna Gminy Witonia – Genialny samouk – Ignacy Kamiński, lokalny patriota, znakomity rzeźbiarz i urodzony gawędziarz – 29 000 zł.

Gdzie szukać informacji
o projektach?

Warto przejrzeć:

 • strony internetowe bibliotek
 • media społecznościowe bibliotek
 • stronę www operatora
 • listy rankingowe.

Można też skontaktować się bezpośrednio z biblioteką
i zapytać o pomoc.

ROZDZIAŁ IV

UPRAWNIONE PODMIOTY

Kto może złożyć wniosek?

Wnioski mogą składać podmioty posiadające siedzibę w Polsce:

 • samorządowe instytucje kultury, w tym biblioteki publiczne
 • organizacje pozarządowe
 • koła gospodyń wiejskich
 • spółdzielnie socjalne.

Czy inne biblioteki mogą złożyć wniosek?

Inne biblioteki mogą też nawiązać partnerstwa z podanymi uprawnionymi podmiotami.

Czy program przewiduje tryb odwoławczy?

Tak.

Czy warto złożyć odwołanie?

Tak. To dodatkowa szansa na ponowne rozpatrzenie wniosku.
Nie wszyscy chcą ponownie przejść procedurę, więc szanse rosną.

ROZDZIAŁ V

DOFINANSOWANIE

Jak duże dofinansowanie można otrzymać?

Minimalna kwota dofinansowania wynosi 5000 zł.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:

 • 30 000 zł dla zadań, w przypadku których wkład własny wynosi nie mniej niż 10% budżetu przedstawionego we wniosku,
 • 70 000 zł dla zadań, w przypadku których wkład własny wynosi nie mniej niż 20% budżetu przedstawionego we wniosku.

Jaki jest budżet programu?

W 2024 roku budżet programu wynosił 3 840 000 zł.

ROZDZIAŁ VI

WNIOSEK

Co należy zrobić?

Dokładnie zapoznać się z regulaminem, specyfikacją i wytycznymi programu i złożyć wniosek.

Czy załączniki są wymagane w momencie złożenia wniosku?

Tak. Sprawdź w regulaminie, jakie dokumenty są wymagane. Pamiętaj, że operator może wezwać do złożenia dodatkowych załaczników.

Gdzie znajdę przykładowy wniosek?

Zobacz wniosek.

Ile można zgłosić wniosków?

Można jednorazowo zgłosić 2 wnioski.

W jakim terminie należy złożyć wniosek?

Zgodnie z terminem podanym w ogłoszeniu i w regulaminie programu. Nabór trwa do 22 lutego 2024 roku.

Jak złożyć wniosek?

On-line poprzez system Witkac.

Czy warto składać wniosek na ostatnią chwilę?

Nie. Lepiej zrobić to zaraz po ogłoszeniu naboru. W przypadku błędów i uchybień formalnych operator kontaktuje się z wnioskodawcą, co daje szansę na korektę lub uzupełnienie wniosku. Składając wniosek wcześniej unikniesz również nieplanowanych przerw w działaniu systemu.

ROZDZIAŁ VI

WSKAZÓWKI

Co warto uwzględnić w projekcie?

 • Sprawdź, czy w danym roku nie ma ważnego jubileuszu, rocznicy, wydarzenia historycznego itp. Do motywu przewodniego projektu warto wykorzystać na przykład patronów roku (lista TUTAJ).
 • Projekty angażujące w działalność społeczną służącą dobru wspólnoty narodowej i lokalnej, ceniącej sobie wartości ogólnoludzkie, ufającej sobie i współpracującej.
 • Projekty budujące wiedzę na temat historii Polski i Polaków.
 • Kultywowanie pamięci o doniosłych kartach dziejów, a także o doświadczeniach życia codziennego w przeszłości.
 • Podtrzymywanie tradycji polskiej oraz szacunku dla dziedzictwa innych narodów i grup etnicznych zamieszkujących tereny Polski i dawnej Rzeczypospolitej.
 • Przypominanie republikańskiej przeszłości i tradycji niepodległościowych jako źródła wartości, wzorów i kreacji twórczej.
 • Upamiętnianie ważnych momentów historii regionalnej i lokalnej, istotnych dla społeczności „małej ojczyzny”.

Co jest ważne dla projektu?

 • Popularyzowanie wiedzy o przodkach, ich doświadczeniach, wyborach życiowych, sposobie widzenia świata jest istotnym elementem polskiej tożsamości oraz źródłem inspiracji.
 • Zainteresowanie odbiorców dziejami historycznymi, na które składają się wydarzenia polityczne, zjawiska społeczne, kulturalne, a także przemiany życia gospodarczego i codziennego, jest naturalnym i ważnym punktem szeroko pojętej edukacji kulturowej.
 • Popularyzowanie znajomości wydarzeń historycznych, polskich tradycji, a także tradycji różnych grup narodowościowych i etnicznych zamieszkujących historyczne ziemie Polski i Rzeczypospolitej.
 • Pielęgnowanie pamięci, rozmowa i refleksja nad spuścizną historyczną umożliwiają budowanie postaw patriotycznych i obywatelskich.

Do kogo najlepiej skierować projekt?

Preferowane grupy odbiorców to:

 • lokalna społeczność
 • wszyscy Polacy
 • grupy etniczne
 • osoby ze szczególnymi potrzebami.

PORDANIK DLA BIBLIOTEKARZY:

JAK NAPISAĆ DOBRY WNIOSEK?

ROZDZIAŁ VIII

OCENA WNIOSKU

Co jest oceniane we wniosku?

Ocena całościowa:

 • koncepcja i opis zadania w ujęciu całościowym oceniana przez Zespół Sterujący.

Ocena merytoryczna:

 • prezentacja tematów historycznych dotychczas nieznanych lub mało rozpoznanych w powszechnym odbiorze
 • zastosowanie interaktywnych i opartych na współdziałaniu form edukacyjnych oraz możliwości praktycznego wykorzystania zdobytych umiejętności/wiedzy historycznej
 • niesztampowa forma przekazu (krytyczne podejście do tematu; połączenie z działaniami artystycznymi)
 • profesjonalizm i doświadczenie osób zaangażowanych w merytoryczną realizację zadania
 • efektywność i powszechność wykorzystania rezultatów działań (materiałów edukacyjnych, dokumentacji/ udostępnianie online efektów działań oraz dokumentacji zadania wraz z prawem do dalszego wykorzystania materiałów na jednej z wolnych licencji, etc.).

Ocena społeczna:

 • uczestnictwo w wydarzeniu odbiorców mających utrudniony dostęp do kultury, osób ze szczególnymi potrzebami
 • współpraca przy realizacji zadania z różnorodnymi podmiotami (m.in. placówkami oświatowymi, opiekuńczymi, organizacjami pozarządowymi etc.)
 • przemyślany dobór działań, adekwatny do potrzeb i możliwości docelowej grupy odbiorców zadania.

Ocena organizacyjna:

 • realność przedstawionego budżetu i harmonogramu oraz adekwatność przewidzianych kwot do przewidywanych działań i efektów
 • doświadczenie organizatora w realizacji projektów kulturalnych i edukacyjnych
 • dotychczasowa współpraca z MHP, w tym terminowe i prawidłowe rozliczenie otrzymanych dofinansowań (organizacje, które po raz pierwszy ubiegają się o dofinansowanie w ramach programu otrzymują maksymalną liczbę punktów)
 • zbieżność z ideą i celem programu.

Kto dokonuje oceny?

Operator programu i Zespół Sterujący.

Ile można zdobyć punktów?

Można zdobyć łącznie 100 punktów, w tym 30 punktów za ocenę organizacyjną, za ocenę merytoryczno 25 punktów, ocenę społeczną 25 punktów oraz 20 punktów za ocenę całościową.

Ile punktów należy dostać, by otrzymać dofinansowanie?

Minimalnie 82 pkt (według ostatniej listy rankingowej). W przypadku dużej liczby wniosków i wysokiego poziomu operator może zwiększyć limit.

Czy mogę dodać coś od siebie, by zwiększyć szanse na pozytywną ocenę?

Nie. Zawsze postępuj zgodnie z wytycznymi. Dodatkowe elementy dołączane do wniosku mogą być potraktowane jako błąd formalnoprawny. W przypadku wątpliwości najlepiej zwrócić się po pomoc do operatora programu.

ROZDZIAŁ IX

KOSZTORYS I ROZLICZENIE

Jakie są koszty kwalifikowane?
Co należy uwzględnić w kosztorysie?

W kosztorysie należy uwzględnić wyłącznie koszty niezbędne dla realizacji projektu, w tym:

 • honoraria/wynagrodzenia za działania merytoryczne i obsługę zadania, w szczególności: twórców, artystów; instruktorów, edukatorów, animatorów prowadzących warsztaty, zabawy etc.; przewodników; prelegentów, wykładowców, panelistów, naukowców; kuratora wystawy i osób odpowiedzialnych za przygotowanie merytoryczne i techniczne wystaw czasowych (m. in. kwerendy krajowe, wybór i selekcję materiałów źródłowych, skanowanie i obróbkę cyfrową materiałów (np. do wystaw internetowych); osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie i opracowanie wywiadów; koordynatora zadania; osób obsługujących kampanię promocyjną; projektantów druków promocyjnych oraz innych elementów wizualnych zadania; redaktorów i autorów tekstów do publikacji towarzyszących; członków jury; konferansjerów, moderatorów i osób prowadzących imprezy towarzyszące (np. koncerty, spotkania z artystami); tłumaczy, w tym także tłumaczy migowych i audiodeskryptorów; opiekunów dzieci i/lub osób niepełnosprawnych uczestniczących w zadaniu; pracowników obsługi technicznej przedsięwzięć w ramach zadania (np. sceny, nagłośnienia, oświetlenia, nagrań, strojenia instrumentów); osób przygotowujących ewaluację i raporty ewaluacyjne.

– Koszty finansowane w oparciu o zawarte z wykonawcą przez beneficjenta: umowy zlecenia/o dzieło wraz z rachunkiem; faktury (wystawiane przez firmy oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą).

 • koszty związane z dostosowaniem działań i formy przekazu do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym: wynajem niezbędnego sprzętu ułatwiającego osobom niepełnosprawnym odbiór dóbr kultury; opłata za specjalistyczną usługę przewodnicką z audiodeskrypcją; przygotowanie i wykonanie ścieżek edukacyjnych dla osób niepełnosprawnych, tyflografik, filmów w PJM/SJM/SKOGN; przystosowanie stron internetowych do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności; przygotowanie aplikacji mobilnych.
 • zakup materiałów (wraz z dostawą) niezbędnych do realizacji zadania, zajęć warsztatowych oraz przedsięwzięć artystycznych (np. materiały biurowe, plastyczne, dekoracyjne, ceramiczne etc.).
 • koszt przygotowania aplikacji mobilnych.
 • koszty działań on-line, w tym: przygotowanie strony internetowej – prace informatyczne, programistyczne, projektowanie IT, testy; koszy związane z udostępnianiem zapisów audio/video i innych treści w formie elektronicznej, koszt transmisji na żywo i streamingu.
 • scena i wyposażenie niezbędne do realizacji zadania, w tym: montaż i demontaż/wynajem sceny/powierzchni wystawienniczej na potrzeby zadania; wynajem niezbędnego sprzętu i wyposażenia (np. instrumenty, nagłośnienie, światło, telebimy, rzutniki).
 • koszty podróży/transportu: uczestników i osób związanych z realizacją zadania, scenografii, instrumentów, elementów wyposażenia technicznego/sceny.
 • koszty związane z wydaniem publikacji, nagrań (audio i video), przygotowaniem aplikacji mobilnych stanowiących część zadania.
 • poligrafia – projekty graficzne i wydruk materiałów promocyjnych, informacyjnych i edukacyjnych, stanowiących część zadania oraz ich dystrybucja.
 • dokumentacja/rejestracja realizacji zadania (filmowa, dźwiękowa, zdjęciowa).
 • scenografia i stroje, w tym: projekt; wykonanie (w tym koszt materiałów); wypożyczenie.
 • zakup biletów dla uczestników i osób związanych z realizacją zadania na przedsięwzięcia kulturalne (np. wystawy, spektakle teatralne, koncerty) stanowiące integralną część zadania.
 • noclegi i wyżywienie dla uczestników i osób związanych z realizacją zadania.
 • niezbędne ubezpieczenia.
 • koszty promocji i kampanii informacyjnej (np. druki, ich kolportaż, zakup czasu antenowego, projekt i prowadzenie strony internetowej zadania, gadżety promujące zadanie, zakup reklamy w mediach społecznościowych, outdoor).
 • zakup praw autorskich lub licencji na czas trwania zadania.
 • projekt i wykonanie lub zakup statuetek, dyplomów.
 • nagrody rzeczowe, karty podarunkowe, upominki.
 • koszt wynajęcia obiektów, pomieszczeń, przestrzeni na potrzeby realizacji zadania.
 • koszty wynajmu sanitariatów, zabezpieczenia medycznego i ppoż., ochrony.

Jakie są koszty niekwalifikowane?

Kosztami niekwalifikowanymi są:

 • działania obejmujące część prac nad realizacją publikacji i nagrań, w wyniku których w terminie realizacji zadania nie powstanie finalna publikacja/nagranie.
 • odpłatna dystrybucja materiałów on-line powstałych w ramach zadania w trakcie realizacji zadania i po jego zakończeniu.
 • praca wolontariusza (można wykazać koszty związane z jego ubezpieczeniem, wyżywieniem i kosztami podróży służbowych).
 • wynagrodzenia osób zatrudnionych przy realizacji zadania z tytułu umowy o pracę.
 • wynagrodzenia stałych (etatowych) pracowników wnioskodawcy zatrudnionych przy realizacji zadania w ramach dodatkowej umowy cywilnoprawnej.
 • koszt obsługi księgowej i prawnej.

Jakie są zobowiązania rozliczeniowe?

Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pamiętaj, by na wszystkie zakupy, usługi, zlecenia gromadzić faktury, umowy i inne potwierdzenia. Każdy Beneficjent jest zobowiązany do rozliczenia dofinansowania na warunkach określonych w umowie.

ROZDZIAŁ X

POMOC

Kto udziela informacji dotyczącej programu?

Informacje dotyczące programu są udzielane przez pracowników Muzeum Historii Polski.

 • Aneta Stawińska, tel. 22 211 90 72, aneta.stawinska@muzhp.pl
 • Agnieszka Piątkowska, tel. 22 211 90 10, agnieszka.piatkowska@muzhp.pl
 • Muzeum Historii Polski Cytadela Warszawska, ul. Gwardii 1, 01-538 Warszawa.

Przed zadaniem pytania warto najpierw upewnić się, czy w regulaminie nie ma zawartej odpowiedzi.

Gdzie jeszcze uzyskać pomoc?

Jeśli masz pytania lub szukasz pomocy w gronie bibliotekarzy dołącz do Forum Bibliotekarzy.

Odkryj inne dofinansowania, granty i konkursy dla bibliotek

Możliwości jest więcej!