spot_img

WOLNOŚĆ PO POLSKU

Ile?

15 000 zł – 5 000 000 zł

Wkład własny

w zależności od priorytetu: brak lub 10-15%

Kiedy?

Nabór ogłaszany w lutym

Operator

Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej

Strona www

fundusz-patriotyczny.pl

Warunki

Zobacz regulamin

Kto?

Biblioteki publiczne i inne podmioty

Wyniki

Ostatnia lista wyników

Forma aplikacji

On-line

Liczba wniosków

Jednorazowo 1 wniosek

Przykładowy wniosek

Zobacz wniosek

Instrukcja

Zobacz instrukcję

ROZDZIAŁ I

CELE PROGRAMU

Upowszechnianie wiedzy o historii i dziedzictwie Polski, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej myśli narodowej, katolicko-społecznej i konserwatywnej.

ROZDZIAŁ II

PROJEKTY

Jakie projekty można zrealizować?

W ramach Priorytetu I można ubiegać się o finansowanie realizacji następujących zadań:

 • organizacja wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym lub ogólnokrajowym, kursów, szkoleń, spotkań, warsztatów, plenerów, wystaw (wraz z katalogami), konkursów, przeglądów, festiwali, koncertów, widowisk muzycznych, happeningów, spektakli teatralnych, realizacja działań edukacyjno-animacyjnych, działań interdyscyplinarnych, gier terenowych i mobilnych
 • organizacja imprez i wydarzeń upamiętniających tradycję i dziedzictwo
 • organizacja konferencji, seminariów, sympozjów, paneli dyskusyjnych, staży, konkursów naukowych, przeprowadzenie projektów badawczych i edukacyjnych
 • organizacja rekonstrukcji historycznych, uroczystości upamiętniających postacie, wydarzenia, rocznic o charakterze patriotycznym
 • produkcja filmów dokumentalnych lub fabularnych o tematyce historycznej lub patriotycznej oraz scenariuszy na wszystkich etapach realizacyjnych
 • wydawanie czasopism, książek, ebooków, audiobooków, płyt i innych wydawnictw
 • produkcja aplikacji mobilnych
 • finansowanie lub dofinansowanie bieżących remontów nieruchomości.

W ramach Priorytetu II można ubiegać się o finansowanie realizacji następujących zadań:

 • przygotowania do realizacji inwestycji, w tym w szczególności kosztów opracowania dokumentacji projektowej, zakupu i przygotowania gruntu pod budowę oraz ekspertyz, świadectw, operatów, studiów, pomiarów geodezyjnych i prac geologicznych oraz prac archeologicznych, dotyczących tych inwestycji
 • realizacji inwestycji budowlanych oraz innych zmian w obiektach budowlanych wraz z usługami towarzyszącymi, w tym obsługą inwestorską
 • zakup obiektów budowlanych
 • zakup lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych (o wartości powyżej 10 tys. zł), z wyjątkiem tych, których wartość początkowa nie przekracza kwoty uprawniającej do dokonania jednorazowo odpisu amortyzacyjnego
 • zakup lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych bez względu na ich wartość oraz innych przedmiotów - jeżeli są pierwszym wyposażeniem obiektów budowlanych
 • transport i montaż oraz innych kosztów ponoszonych w celu przekazania środków trwałych do używania
 • zmiany w środkach trwałych, powodującej ich ulepszenie w rozumieniu przepisów o rachunkowości
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych (o wartości powyżej 10 tys. zł)
 • innych, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlegają finansowaniu lub dofinansowaniu ze środków budżetu państwa przeznaczonych na inwestycje.

Zobacz przykłady realizacji w rozdziale III i koszty kwalifikowane w rozdziale IX.

Jak długo może trwać realizacja zadania?

Dofinansowanie można otrzymać na zadania realizowane:

 • od dnia ogłoszenia wyników do 15 listopada danego roku.

ROZDZIAŁ III

PRZYKŁADY REALIZACJI

Jakie projekty zostały już zrealizowane?

Wybrane przykłady projektów bibliotek, które otrzymały dofinansowanie:

 • Powiatowa Biblioteka Publiczna w Otwocku – Chłopak, który sięgnął gwiazd - tydzień przygód z Mikołajem Kopernikiem – 100 000 zł (Priorytet I)
 • Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Będzinie – Ignacy Jan Paderewski - wpływ muzyki w drodze do niepodległości – 25 000 zł (Priorytet I)
 • Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej – Bohaterowie Ziemi Ostrowskiej – 18 000 zł (Priorytet I).

Gdzie szukać informacji
o projektach?

Warto przejrzeć:

 • strony internetowe bibliotek
 • media społecznościowe bibliotek
 • stronę www operatora
 • listy rankingowe.

Można też skontaktować się bezpośrednio z biblioteką
i zapytać o pomoc.

ROZDZIAŁ IV

UPRAWNIONE PODMIOTY

Kto może złożyć wniosek?

Wnioski mogą składać podmioty posiadające siedzibę w Polsce:

 • samorządowe instytucje kultury, w tym biblioteki publiczne
 • organizacje pozarządowe, w tym w szczególności: stowarzyszenia zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, związki stowarzyszeń, stowarzyszenia zwykłe, fundacje oraz jednostki terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do CEIDG lub do KRS.

Czy inne biblioteki mogą złożyć wniosek?

Inne biblioteki mogą też nawiązać partnerstwa z podanymi uprawnionymi podmiotami.

Czy program przewiduje tryb odwoławczy?

Nie.

ROZDZIAŁ V

DOFINANSOWANIE

Jak duże dofinansowanie można otrzymać?

Minimalna kwota dofinansowania wynosi 5000 zł. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 20 000 zł. 

W ramach Priorytetu I minimalna kwota dofinansowania to 15 000 zł, a maksymalna 500 000 zł. W ramach Priorytetu II minimalna kwota dofinansowania to 15 000 zł, a maksymalna 500 000 zł, jednak:

 • w przypadku wniesienia wkładu własnego wynoszącego 10% kosztów zadania maksymalna wysokość dofinansowania to 2 000 000 zł
 • w przypadku wkładu własnego wynoszącego 15% kosztów zadania maksymalna wysokość dofinansowania to 5 000 000 zł.

Jaki jest budżet programu?

W 2023 roku budżet programu wynosił 30 000 000 zł.

Priorytet I, w ramach którego finansowane są zadania projektowe, będące działaniami zgodnymi z celami Funduszu, odnoszącymi się do ułatwienia dostępu do kultury z prognozowaną wysokością środków wynoszącą 10 000 000 zł.

Priorytet II, w ramach którego finansowane lub dofinansowane są działania mające na celu wzmocnienie instytucjonalne Beneficjenta w tym zadania infrastrukturalne z prognozowaną wysokością środków wynoszącą 20 000 000 zł.

ROZDZIAŁ VI

WNIOSEK

Co należy zrobić?

Dokładnie zapoznać się z regulaminem, specyfikacją i wytycznymi programu i złożyć wniosek.

Czy załączniki są wymagane w momencie złożenia wniosku?

Tak. Sprawdź w regulaminie, jakie dokumenty są wymagane. Pamiętaj, że operator może wezwać do złożenia dodatkowych załaczników.

Gdzie znajdę przykładowy wniosek?

Zobacz wniosek.

Ile można zgłosić wniosków?

Można jednorazowo zgłosić 1 wniosek.

W jakim terminie należy złożyć wniosek?

Zgodnie z terminem podanym w ogłoszeniu i w regulaminie programu. Nabór zazwyczaj jest ogłaszany w lutym danego roku i trwa do końca marca.

Jak złożyć wniosek?

On-line poprzez system Witkac.

Czy warto składać wniosek na ostatnią chwilę?

Nie. Lepiej zrobić to zaraz po ogłoszeniu naboru. W przypadku błędów i uchybień formalnych operator kontaktuje się z wnioskodawcą, co daje szansę na korektę lub uzupełnienie wniosku. Składając wniosek wcześniej unikniesz również nieplanowanych przerw w działaniu systemu.

ROZDZIAŁ VI

WSKAZÓWKI

Co warto uwzględnić w projekcie?

 • Promowanie postaw patriotycznych i kształtowanie świadomego własnej tożsamości obywatela poprzez upowszechnianie i popularyzację wiedzy dotyczącej historii Polski i polskiego dziedzictwa kulturowego.
 • Ukazanie historii narodowej jako cennego źródła wartości, wzorców i odniesień, które inspiruje do działań twórczych.
 • Upowszechnianie wiedzy o historii i dziedzictwie Polski, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej myśli narodowej, katolicko-społecznej i konserwatywnej.
 • Inspirowanie, wspieranie i upowszechnianie zjawisk w nauce, kulturze i sztuce nawiązujących do dziedzictwa polskiej historii.
 • Budowanie szacunku, więzi i współodpowiedzialności za polskie dziedzictwo kulturowe, wzmacnianie świadomości w zakresie jego wartości, potrzeby utrwalenia i ochrony.
 • Tworzenie podstaw naukowych dla rozwoju wiedzy o historii i dziedzictwie Polski, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej myśli społeczno-politycznej.
 • Wspieranie badań nad historią i dziedzictwem Polski, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej myśli społeczno-politycznej.
 • Sprawdź, czy w danym roku nie ma ważnego jubileuszu, rocznicy, wydarzenia historycznego itp. Do motywu przewodniego projektu warto wykorzystać na przykład patronów roku (lista tutaj).


Do kogo najlepiej skierować projekt?

Preferowane grupy odbiorców to:

 • lokalna społeczność
 • wszyscy Polacy
 • osoby ze szczególnymi potrzebami.

PORDANIK DLA BIBLIOTEKARZY:

JAK NAPISAĆ DOBRY WNIOSEK?

ROZDZIAŁ VIII

OCENA WNIOSKU

Co jest oceniane we wniosku?

Kryteria oceny merytorycznej:

dla Priorytetu I:

 • spójność i oryginalność koncepcji zadania
 • zrozumiała i atrakcyjna forma przekazu (różnorodność wykorzystanych narzędzi i form prezentacji)
 • profesjonalizm i doświadczenie osób zaangażowanych w merytoryczną realizację zadania
 • adekwatność wniosku w odniesieniu do celów funduszu programu
 • wykorzystanie potencjału kulturowego, więzi lokalnych i relacji z innymi społecznościami. Stwarzanie warunków do rozwijania aktywności twórczej i kształtowania postaw otwartych w życiu społecznym.

dla Priorytetu II:

 • zasadność planowanych wydatków w stosunku do rezultatów i zakresu działań, które obejmuje wniosek
 • adekwatność wniosku w odniesieniu do celów Funduszu
 • kompleksowość i spójność koncepcji, jasno określone cele i oczekiwane korzyści wynikające z realizacji zadania.

Ocena formalna polega na stwierdzeniu, czy dany wniosek nie zawiera błędów formalnych zgodnie z §10 ust. 2 regulaminu.

Kto dokonuje oceny?

Operator programu i Zespół Sterujący.

Ile można zdobyć punktów?

Można zdobyć łącznie 100 punktów od każdego eksperta w danym priorytecie.

Ile punktów należy dostać, by otrzymać dofinansowanie?

Minimalnie 192 pkt w Priorytecie I i 200 pkt w Priorytecie II (według ostatniej listy rankingowej). W przypadku dużej liczby wniosków i wysokiego poziomu operator może zwiększyć limit.

Czy mogę dodać coś od siebie, by zwiększyć szanse na pozytywną ocenę?

Nie. Zawsze postępuj zgodnie z wytycznymi. Dodatkowe elementy dołączane do wniosku mogą być potraktowane jako błąd formalnoprawny. W przypadku wątpliwości najlepiej zwrócić się po pomoc do operatora programu.

ROZDZIAŁ IX

KOSZTORYS I ROZLICZENIE

Jakie są koszty kwalifikowane?
Co należy uwzględnić w kosztorysie?

W kosztorysie należy uwzględnić wyłącznie koszty niezbędne dla realizacji projektu, w tym:

w ramach Priorytetu I:

 • Wynagrodzenia/honoraria, w tym: koordynatora zadania; twórców, artystów; instruktorów, prowadzących warsztaty, animatorów kultury, szkoleniowców, trenerów, moderatorów, panelistów; autorów, redaktorów, tłumaczy i korektorów tekstów do publikacji; scenarzystów; autorów i recenzentów badań; konsultantów merytorycznych; archiwistów i osób prowadzających kwerendę lub inwentaryzację; członków jury, sędziów sportowych; opiekunów dzieci i/lub osób niepełnosprawnych uczestniczących w projekcie; konferansjerów i osób prowadzących imprezy towarzyszące (np. koncerty, spotkania z artystami); lektorów, narratorów; przewodników/pilotów; ekipa spektaklu, rekonstrukcji, filmu fabularnego lub dokumentalnego (np. aktorów, epizodystów, kaskaderów, dublerów, statystów, scenarzystów, II reżysera, asystenta reżysera, reżysera obsady, klapsera, producenta wykonawczego, asystenta produkcji, kierownika produkcji, kierownika postprodukcji, kierownika planu, sekretarza planu, dyżurnego planu administratora, charakteryzatorów, scenografów, kostiumografów, rekwizytorów) – z wyłączeniem producenta; pracowników obsługi technicznej przedsięwzięć w ramach zadania (np. sceny, nagłośnienia, oświetlenia, nagrania, strojenia instrumentów, masteringu, operatorów kamer, transmisji, montażu, dokumentacji, bileterów, ochrony); za obsługę informatyczną; grafików, plastyków; osób przygotowujących: ewaluację i dokumentację projektu; • za obsługę działań promocyjnych; skanowanie i obróbka materiałów (np. wystaw internetowych); za obsługę prawną, finansową i księgową zadania.

– Koszty finansowane w oparciu o: umowy zlecenia/o dzieło wraz z rachunkiem; faktury; umowy o pracę wraz z niezbędnym oddelegowaniem lub dodatkowym aneksem zwiększającym wymiar/zakres etatu.
– Koszty obsługi prawnej, finansowej i księgowej oraz administracyjnej nie mogą wynosić więcej niż 15% kwoty dofinansowania.

 • Staże stypendystów lub pracowników zespołów badawczych w zakresie związanym z realizowanymi w projekcie pracami badawczymi oraz szkolenia stypendystów/uczestników lub pracowników zespołów badawczych w zakresie związanym z realizowanymi w projekcie pracami badawczymi.

– Kwota wydatków na stypendia, staże i szkolenia nie może przekroczyć 30% całkowitych kosztów projektu.

 • Koszty związane z wystawami, w tym: koszty przygotowania i wydania katalogu (np. teksty, skład, łamanie, projekt, fotografie, tłumaczenia, druk, przygotowanie nośnika elektronicznego);; wypożyczenie, ubezpieczenie i transport eksponatów; wynagrodzenie za merytoryczne i techniczne przygotowanie wystawy; wynajem sprzętu i wyposażenia; zakup materiałów do aranżacji wystaw.
 • Poligrafia - projekty graficzne, skład, opracowanie i wydruk/publikacja czasopism, książek, ebooków, audiobooków stanowiących zadanie lub jego część oraz materiałów promocyjnych, edukacyjnych, informacyjnych i ich dystrybucja.
 • Produkcja audiowizualna/rekonstrukcja, w tym: wynagrodzenia osób zaangażowanych w przygotowanie do produkcji; przygotowanie materiałów wizualnych oraz dokumentacji obiektów służących produkcji audiowizualnej (w szczególności fotografii, prezentacji drukowanych i multimedialnych); wynajem studia filmowego lub hali zdjęciowej; przygotowanie plenerów; wynajem, transport i wyżywienie zwierząt; wynajem pojazdów; wynajem broni lub zakup replik broni; efektów specjalnych, materiałów eksploatacyjnych, amunicji; koszty charakteryzacji, makijażu, fryzjerskie; koszty techniczne związane z archiwizacją materiałów filmowych; koszty związane z montażem; koszty związane z korekcją barwną obrazu; wynajem sprzętu (np. kamer, oświetlenia, agregatów) lub zakupu materiałów eksploatacyjnych; dubbingu, napisów, udźwiękowienie, postsynchronizacji, efektów dźwiękowych; postprodukcja; animacja.
 • Scenografia, rekwizyty i stroje/kostiumy, w tym: projekt; utrzymanie, adaptacja lub wykonanie (w tym koszt materiałów); wypożyczenie lub zakup jeżeli zostaną zużyte w toku produkcji.
 • Scena i wyposażenie niezbędne do realizacji zadania, w tym: montaż i demontaż/ wynajem sceny na potrzeby zadania; wynajem niezbędnego sprzętu i wyposażenia (np. instrumenty, nagłośnienie, światło, telebimy, rzutniki).
 • Koszt wynajęcia obiektów, pomieszczeń, przestrzeni (lokacji) na potrzeby realizacji zadania.
 • Koszty podróży/transportu, w tym: uczestników warsztatów, artystów i innych osób związanych z realizacją zadania; scenografii; instrumentów; elementów wyposażenia technicznego/sceny.
 • Koszty związane z wydaniem publikacji, nagrań (audio i video) będących zadaniem lub stanowiących jego część, podsumowujących/towarzyszących.
 • Dokumentacja/rejestracja realizacji zadania (filmowa, dźwiękowa, zdjęciowa). Koszty związane z publikacją nagrań, streaming.
 • Koszty przygotowania, prowadzenia stron/podstron internetowych, gier internetowych, aplikacji mobilnych stanowiących lub podsumowujących/towarzyszących zadanie, w tym: usługi informatyczne (w tym programowanie, koszty UI/UX, projektowanie, tworzenie systemów informatycznych i baz danych, aktualizacja); usługi graficzne i projektowe (w tym obróbka materiałów cyfrowych, projektowanie graficzne, tworzenie graficznych interfejsów użytkownika).
 • Zakup domeny i hosting strony powstałej w ramach zadania.
 • Zakup biletów dla uczestników zadania na przedsięwzięcia kulturalne (np. wystaw, spektakli teatralnych, koncertów, lekcji muzealnych) stanowiące integralną część zadania.
 • Noclegi i wyżywienie dla uczestników i osób związanych z realizacją zadania w tym artystów i wolontariuszy (300 zł/dobę).
 • Niezbędne ubezpieczenia.
 • Koszty promocji i kampanii informacyjnej (np. druk, kolportaż, zakup czasu antenowego, wynajem i zakup bilbordów, projekt i prowadzenie strony internetowej lub podstrony/zakładki zadania, gadżety promujące zadanie).
 • Projekt i wykonanie lub zakup statuetek, dyplomów, medali itp.
 • Nagrody rzeczowe dla uczestników zadania.
 • Koszty wynajmu sanitariatów, zabezpieczenia medycznego i ppoż., środki ochrony indywidualnej, ochrony, sprzątania.
 • Koszty ZAIKS i innych praw autorskich lub licencji – do 10 000 zł netto.
 • Zakup licencji oprogramowania komputerowego – do 10 000 zł netto, na okres realizacji zadania.
 • Koszty związane z dostosowaniem działań i formy przekazu w celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom z niepełnosprawnościami.
 • Zakup materiałów (wraz z dostawą) niezbędnych do realizacji zadania (np. materiałów niezbędnych do archiwizacji i dokumentacji: tonery, płyty CD/DVD, materiały biurowe), zajęć warsztatowych oraz przedsięwzięć artystycznych (np. happeningów, rekonstrukcji).
 • Koszt remontu w tym zakup wyrobów budowlanych oraz koszty adaptacji pomieszczeń dla celów realizacji projektu (np. remont dachu, wymianę instalacji hydraulicznej, elektrycznej itd.; wymianę okien; wymianę kotła c.o.; skucie starego tynku i położenie nowego).

w ramach Priorytetu II:

 • Koszty podstawowe, które muszą wystąpić w zadaniu to zakup nieruchomości i/lub o budowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa obiektu budowlanego (w tym zakup materiałów budowlanych i usług robót budowlanych); budowa obiektu małej architektury (w tym zakup materiałów budowlanych i usług robót budowlanych) o roboty/prace montażowo-budowlane (w tym zakup materiałów budowlanych i usług robót budowlanych); o budowa/montaż tymczasowego obiektu budowlanego; o koszty budowy przyłączy kanalizacyjnych/wodociągowych/gazowniczych; o przygotowanie terenu pod budowę, prac: ziemnych, geologicznych, geodezyjnych, budowlano-montażowych, instalacyjnych, wykończeniowych; o zagospodarowania terenu (w tym budowa placu postojowego, ogrodzenia).
 • Koszty dodatkowe, w tym: nadzór inwestorski, autorski (nadzór nad robotami budowlanymi musi być realizowany przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje); kierownik budowy; koszty związane ze składowaniem lub utylizacją materiałów/odpadów powstałych w procesie inwestycyjnym (w szczególności na etapie przygotowywania terenu pod budowę); koszty dokumentacji technicznej lub finansowej, o ile jej opracowanie jest niezbędne do przygotowania lub realizacji projektu; koszty związane z przeprowadzeniem postępowania przetargowego; koszty transportu.
 • Wyposażenie obiektu budowlanego w urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania obiektu i poprawiające jego stan techniczny, jak: system klimatyzacji, urządzenia instalacyjne i obiekty, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków lub budowa np. szamba.
 • Koszty zakupu środków trwałych służących wielokrotnemu wykorzystaniu, takich jak: instrumenty i akcesoria muzyczne; sprzęt komputerowy i oprogramowanie; urządzenia biurowe; meble; systemy antywłamaniowe i ppoż; rolety, żaluzje, inne środki trwałe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania domu, ośrodka, centrum kultury; sprzęt/system nagłośnieniowy, oświetleniowy, multimedialny; wyposażenie pracowni specjalistycznych, np. pracowni plastycznych (sztalugi, antyramy, piece ceramiczne, koła garncarskie itp.), muzycznych, baletowych, krawieckich, scenograficznych, fotograficznych (aparaty fotograficzne, obiektywy, lampy, statywy, akcesoria ciemniowe itp.), filmowych, multimedialnych (tablice interaktywne, sprzęt audio -video, komputerowy, czytniki, tablety, oprogramowanie itp.), sal wystawowych (gabloty, systemy ekspozycyjne, manekiny itp.); sal teatralnych i kinowych (fotele, kurtyny, wyposażenie audio-video, rampy oświetleniowe, zaplecze techniczne itp.); wyposażenie służące organizacji imprez plenerowych w tym rekonstrukcji (np. scena, podesty sceniczne, balustrady, schody, zadaszenia, generatory prądu, rekwizyty i dekoracje); środki transportu; replik pojazdów i sprzętów historycznych do celów edukacyjnych; specjalistyczny sprzęt umożliwiający osobom ze szczególnymi potrzebami,, w tym osobom z niepełnosprawnościami dostęp do oferty edukacyjnej; montaż i transport zakupionego sprzętu lub wyposażenia.
 • Przygotowanie , opracowanie lub aktualizację dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji planowanych prac, w tym: dokumentacji technicznej i projektowej (m.in. koncepcji budowlanej, koncepcji urbanistyczno - architektonicznej, projektu budowlanego, projektu architektonicznego i wykonawczego, prac geodezyjnych, programu funkcjonalno - użytkowego) ; opinii, programów (np. programu rewitalizacji, planu rozwoju zbiorników wodnych), badań, ekspertyz, analiz niezbędnych do przygotowania projektu, w szczególności: prac konserwatorskich, geologicznych, archeologicznych, urbanistycznych; map lub szkiców sytuujących projektu; dokumentów dotyczących gospodarki niskoemisyjnej, przygotowywanych na potrzeby realizacji przedsięwzięć w ramach priorytetu inwestycyjnego; dokumentacji związanej z przeprowadzeniem audytu energetycznego; projektów w tym aranżacji wnętrz.

Jakie są koszty niekwalifikowane?

Kosztami niekwalifikowanymi w Priorytecie I są:

 • pokrycie wydatków inwestycyjnych
 • zakup środków trwałych
 • zakupu wartości niematerialnych i prawnych, tj. nabytych przez jednostkę, zaliczanych do aktywów trwałych, praw majątkowych nadających się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczonych do używania na potrzeby jednostki – niezależnie od ich wartości jednostkowej.

Jakie są zobowiązania rozliczeniowe?

Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pamiętaj, by na wszystkie zakupy, usługi, zlecenia gromadzić faktury, umowy i inne potwierdzenia. Każdy Beneficjent jest zobowiązany do rozliczenia dofinansowania na warunkach określonych w umowie.

ROZDZIAŁ X

POMOC

Kto udziela informacji dotyczącej programu?

Informacje dotyczące programu są udzielane przez pracowników Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej.

 • Lista kontaktów dostępna jest tutaj.
 • Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej, ul. Słowicza 62, 02-170 Warszawa.

Przed zadaniem pytania warto najpierw upewnić się, czy w regulaminie nie ma zawartej odpowiedzi.

Gdzie jeszcze uzyskać pomoc?

Jeśli masz pytania lub szukasz pomocy w gronie bibliotekarzy dołącz do Forum Bibliotekarzy.

Odkryj inne dofinansowania, granty i konkursy dla bibliotek

Możliwości jest więcej!