spot_img

KULTURA – INTERWENCJE

Ile?

10 000 zł – 150 000 zł

Wkład własny

25%

Kiedy?

Do 18.03.2024 / Zobacz terminarz

Operator

Narodowe Centrum Kultury

Strona www

nck.pl

Warunki

Zobacz regulamin

Kto?

Biblioteki publiczne i inne podmioty

Wyniki

Ostatnia lista wyników

Forma aplikacji

On-line

Liczba wniosków

Jednorazowo 1 wniosek

Przykładowy wniosek

Zobacz wniosek

Instrukcja

Zobacz instrukcję

ROZDZIAŁ I

CELE PROGRAMU

Tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

ROZDZIAŁ II

PROJEKTY

Jakie projekty można zrealizować?

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

 • organizację wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym lub ogólnokrajowym, kursów, szkoleń, spotkań, warsztatów, plenerów, wystaw (wraz z katalogami), konkursów, przeglądów, festiwali, koncertów, widowisk muzycznych, happeningów, spektakli teatralnych, realizacja działań edukacyjno-animacyjnych wspomagających lokalne społeczności w działaniach twórczych, działania interdyscyplinarne
 • organizację konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych, przeprowadzenie badań praktyk kulturalnych/uczestnictwa w kulturze
 • organizację rekonstrukcji historycznych, uroczystości upamiętniających postacie, wydarzenia, rocznice o charakterze patriotycznym.
 • Realizacji zadań określonych w ust. 1 może towarzyszyć realizacja nagrań audio/video, rejestracja spektakli, wydanie publikacji, audiodeskrypcja, przygotowanie filmów w PJM/SJM/SKOGN, przygotowanie aplikacji mobilnej.

Zobacz przykłady realizacji w rozdziale III i koszty kwalifikowane w rozdziale IX.

Jak długo może trwać realizacja zadania?

Dofinansowanie można otrzymać na zadania realizowane:

 • od 10 maja 2024 roku do 31 października 2024 roku.

ROZDZIAŁ III

PRZYKŁADY REALIZACJI

Jakie projekty zostały już zrealizowane?

Wybrane przykłady projektów bibliotek, które otrzymały dofinansowanie:

 • Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Miejscu Piastowym – Wiele Kultur – Jedno Miejsce. Od Kłajpedy po Saloniki – 60 260,00 zł (w 2023 roku)
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Lubaczowie z/s w Baszni Dolnej – Festiwal Dziedzictwa Kresów – 46 320,00 zł (w 2023 roku)
 • Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański – VI Festiwal FOTEL 2022. Międzynarodowe Konfrontacje Lalkarzy – 104 000,00 zł (w 2022 roku)
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Brańszczyku – Kulturalne interwencje w Brańszczyku! – 77 000,00 zł (w 2022 roku)
 • Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki – Książka na leżaku – 48 000,00 zł (w 2022 roku)
 • Biblioteka Publiczna im. Zaślubin Polski z Morzem w Pucku – Niezwykłe Oblicza Książki – 29 000,00 zł (w 2022 roku)
 • Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie – Kultura Wspólna – 28 000,00 zł (w 2022 roku)
 • Biblioteka Miejska w Łodzi – Do Wschodu. Nocne sąsiadów rozmowy – 28 000,00 zł (w 2022 roku)
 • Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy – KULmiksTURA – 28 000,00 zł (w 2022 roku).

Gdzie szukać informacji
o projektach?

Warto przejrzeć:

 • strony internetowe bibliotek
 • media społecznościowe bibliotek
 • stronę www operatora
 • listy rankingowe.

Można też skontaktować się bezpośrednio z biblioteką
i zapytać o pomoc.

ROZDZIAŁ IV

UPRAWNIONE PODMIOTY

Kto może złożyć wniosek?

Wnioski mogą składać podmioty posiadające siedzibę w Polsce:

 • samorządowe instytucje kultury, w tym biblioteki publiczne
 • organizacje pozarządowe
 • koła gospodyń wiejskich
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do CEIDG lub KRS.

Czy inne biblioteki mogą złożyć wniosek?

Inne biblioteki mogą też nawiązać partnerstwa z podanymi uprawnionymi podmiotami.

Czy program przewiduje tryb odwoławczy?

Nie.

ROZDZIAŁ V

DOFINANSOWANIE

Jak duże dofinansowanie można otrzymać?

Minimalna kwota dofinansowania wynosi 10 000 zł. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 150 000 zł.

Jaki jest budżet programu?

W 2024 roku budżet programu wynosił 11 500 000 zł.

ROZDZIAŁ VI

WNIOSEK

Co należy zrobić?

Dokładnie zapoznać się z regulaminem, specyfikacją i wytycznymi programu i złożyć wniosek.

Czy załączniki są wymagane w momencie złożenia wniosku?

Tak. Sprawdź w regulaminie, jakie dokumenty są wymagane. Pamiętaj, że operator może wezwać do złożenia dodatkowych załaczników.

Gdzie znajdę przykładowy wniosek?

Zobacz wniosek (po zalogowaniu).

Ile można zgłosić wniosków?

Można jednorazowo zgłosić 1 wniosek.

W jakim terminie należy złożyć wniosek?

Zgodnie z terminem podanym w ogłoszeniu i w regulaminie programu. Nabór trwa do 18 marca 2024 roku.

Jak złożyć wniosek?

On-line poprzez System Obsługi Programów.

Czy warto składać wniosek na ostatnią chwilę?

Nie. Lepiej zrobić to zaraz po ogłoszeniu naboru. W przypadku błędów i uchybień formalnych operator kontaktuje się z wnioskodawcą, co daje szansę na korektę lub uzupełnienie wniosku. Składając wniosek wcześniej unikniesz również nieplanowanych przerw w działaniu systemu.

ROZDZIAŁ VI

WSKAZÓWKI

Co warto uwzględnić w projekcie?

 • Wykorzystanie potencjału kulturowego, więzi lokalnych i relacji z innymi społecznościami. Stwarzanie warunków do rozwijania aktywności twórczej i kształtowania postaw otwartych w życiu społecznym.
 • Projekty zwiększające obecność kultury w życiu społecznym na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym.
 • Projekty upamiętniające polskie dziedzictwo historyczne.
 • Sprawdź, czy w danym roku nie ma ważnego jubileuszu, rocznicy, wydarzenia historycznego itp. Do motywu przewodniego projektu warto wykorzystać na przykład patronów roku (lista TUTAJ).

Co jest ważne dla projektu?

 • Wyrównywanie szans w dostępie do kultury, ze szczególnym uwzględnieniem terenów ubogich w podmioty prowadzące działalność kulturalną.

Do kogo najlepiej skierować projekt?

Preferowane grupy odbiorców to:

 • lokalna społeczność
 • wszyscy Polacy
 • osoby ze szczególnymi potrzebami.

PORDANIK DLA BIBLIOTEKARZY:

JAK NAPISAĆ DOBRY WNIOSEK?

ROZDZIAŁ VIII

OCENA WNIOSKU

Co jest oceniane we wniosku?

Ocena merytoryczna:

 • spójność i oryginalność koncepcji zadania
 • wykorzystanie w koncepcji zadania elementów polskiego dziedzictwa kulturowego
 • ocena przedstawionego kosztorysu
 • ocena przedstawionego harmonogramu
 • wykorzystanie potencjału kulturowego, więzi lokalnych i relacji z innymi społecznościami.
 • stwarzanie warunków do rozwijania aktywności twórczej i kształtowania postaw otwartych w życiu społecznym
 • osoby zaangażowane w merytoryczną realizację zadania

Ocena strategiczna:

 • wyrównywanie szans w dostępie do kultury, ze szczególnym uwzględnieniem terenów ubogich w podmioty prowadzące działalność kulturalną
 • uwzględnienie możliwości udziału w zadaniu osób ze szczególnymi potrzebami.

Ocena organizacyjna:

 • dotychczasowa współpraca z NCK, w tym terminowe i prawidłowe rozliczenie otrzymanych dofinansowań
 • informacja dotycząca pomocy publicznej
 • zgodność kosztów z wykazem kosztów kwalifikowanych.

Kto dokonuje oceny?

Operator programu i Zespół Sterujący.

Ile można zdobyć punktów?

Można zdobyć łącznie 100 punktów, w tym 65 punktów za ocenę merytoryczną i społeczną dokonywaną przez Zespół Sterujący, 20 punktów za ocenę strategiczną i 15 punktów za ocenę organizacyjną.

Ile punktów należy dostać, by otrzymać dofinansowanie?

Według ostatniej listy rankingowej było 76 punktów. W przypadku dużej liczby wniosków i wysokiego poziomu operator może zwiększyć limit.

Czy mogę dodać coś od siebie, by zwiększyć szanse na pozytywną ocenę?

Nie. Zawsze postępuj zgodnie z wytycznymi. Dodatkowe elementy dołączane do wniosku mogą być potraktowane jako błąd formalnoprawny. W przypadku wątpliwości najlepiej zwrócić się po pomoc do operatora programu.

ROZDZIAŁ IX

KOSZTORYS I ROZLICZENIE

Jakie są koszty kwalifikowane?
Co należy uwzględnić w kosztorysie?

W kosztorysie należy uwzględnić wyłącznie koszty niezbędne dla realizacji projektu, w tym:

 • honoraria/wynagrodzenia za działania merytoryczne i obsługę zadania, w szczególności: twórców, artystów; instruktorów, prowadzących warsztaty; koordynatora zadania; za obsługę kampanii promocyjnej; redaktorów i autorów tekstów do publikacji towarzyszących; członków jury; konferansjerów i osób prowadzących imprezy towarzyszące (np. koncerty, spotkania z artystami); tłumaczy; pilotów/przewodników; opiekunów dzieci i/lub osób niepełnosprawnych uczestniczących w zadaniu; pracowników obsługi technicznej przedsięwzięć w ramach zadania (np. sceny, nagłośnienia, oświetlenia, nagrań, strojenia instrumentów); osób przygotowujących ewaluację i dokumentację zadania; obsługę prawną, finansową i księgową zadania.

– Koszty finansowane w oparciu o zawarte z wykonawcą przez beneficjenta: umowy zlecenia/o dzieło wraz z rachunkiem lub innym dokumentem równoważnym; faktury (wystawiane przez firmy oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą) lub dokumenty równoważne; umowy o pracę wraz z niezbędnym oddelegowaniem lub dodatkowym aneksem zwiększającym wymiar/zakres etatu.
– Łączne koszty obsługi finansowej i księgowej oraz prawnej nie mogą wynosić więcej niż 15% kwoty dofinansowania.

 • koszty związane z dostosowaniem działań i formy przekazu do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym: wynajem niezbędnego sprzętu ułatwiającego osobom niepełnosprawnym odbiór dóbr kultury; opłata za specjalistyczną usługę przewodnicką z audiodeskrypcją; przygotowanie i wykonanie ścieżek edukacyjnych dla osób niepełnosprawnych, tyflografik, filmów w PJM/SJM/SKOGN; przystosowanie stron internetowych do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności; przygotowanie aplikacji mobilnych.
 • zakup materiałów (wraz z dostawą) niezbędnych do realizacji zadania (np. materiałów niezbędnych do archiwizacji i dokumentacji: tonery, płyty CD/DVD, materiały biurowe), zajęć warsztatowych oraz przedsięwzięć artystycznych.
 • scena i wyposażenie niezbędne do realizacji zadania, w tym: montaż i demontaż/wynajem sceny/powierzchni wystawienniczej na potrzeby zadania; wynajem niezbędnego sprzętu i wyposażenia (np. instrumenty, nagłośnienie, światło, telebimy, rzutniki).
 • koszty podróży/transportu: uczestników i osób związanych z realizacją zadania, scenografii, instrumentów, elementów wyposażenia technicznego/sceny.
 • koszty związane z wydaniem publikacji, nagrań (audio i video), przygotowaniem aplikacji mobilnych, stron internetowych podsumowujących/ towarzyszących, stanowiących część zadania.
 • poligrafia – projekty graficzne i wydruk materiałów promocyjnych, informacyjnych i edukacyjnych, stanowiących część zadania oraz ich dystrybucja.
 • dokumentacja/rejestracja realizacji zadania (filmowa, dźwiękowa, zdjęciowa).
 • scenografia i stroje, w tym: projekt; wykonanie (w tym koszt materiałów); wypożyczenie.
 • zakup biletów dla uczestników i osób związanych z realizacją zadania na przedsięwzięcia kulturalne (np. wystawy, spektakle teatralne, koncerty) stanowiące integralną część zadania.
 • noclegi i wyżywienie dla uczestników i osób związanych z realizacją zadania (do 400 zł/dobę).
 • niezbędne ubezpieczenia.
 • koszty promocji i kampanii informacyjnej (np. druki, ich kolportaż, zakup czasu antenowego, projekt i prowadzenie strony internetowej zadania, gadżety promujące zadanie).
 • zakup praw autorskich lub licencji.
 • projekt i wykonanie lub zakup statuetek, dyplomów.
 • nagrody rzeczowe/finansowe.
 • koszt wynajęcia obiektów, pomieszczeń, przestrzeni (lokacji) na potrzeby realizacji zadania.
 • koszty wynajmu sanitariatów, zabezpieczenia medycznego i ppoż., środki ochrony indywidualnej ograniczające prawdopodobieństwo zarażenia, ochrony, sprzątania.

Jakie są koszty niekwalifikowane?

Kosztami niekwalifikowanymi są:

 • działania obejmujące część prac nad realizacją publikacji i nagrań, w wyniku których w terminie realizacji zadania nie powstanie finalna publikacja/nagranie.
 • praca wolontariusza (można wykazać koszty związane z jego ubezpieczeniem, wyżywieniem i kosztami podróży służbowych).

Jakie są zobowiązania rozliczeniowe?

Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pamiętaj, by na wszystkie zakupy, usługi, zlecenia gromadzić faktury, umowy i inne potwierdzenia. Każdy Beneficjent jest zobowiązany do rozliczenia dofinansowania na warunkach określonych w umowie.

ROZDZIAŁ X

POMOC

Kto udziela informacji dotyczącej programu?

Informacje dotyczące programu są udzielane przez pracownika Narodowego Centrum Kultury.

 • Anna Jermacz, tel. 22 350 95 78, ajermacz@nck.pl
 • Narodowe Centrum Kultury, ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa.

Przed zadaniem pytania warto najpierw upewnić się, czy w regulaminie nie ma zawartej odpowiedzi.

Gdzie jeszcze uzyskać pomoc?

Jeśli masz pytania lub szukasz pomocy w gronie bibliotekarzy dołącz do Forum Bibliotekarzy.

Odkryj inne dofinansowania, granty i konkursy dla bibliotek

Możliwości jest więcej!