spot_img

IZBY PAMIĘCI

Ile?

20 000 zł – 500 000 zł

Wkład własny

10%

Kiedy?

Nabór ogłaszany w lipcu

Operator

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Strona www

nimoz.pl

Warunki

Zobacz regulamin

Kto?

Biblioteki publiczne

Wyniki

Ostatnia lista wyników

Forma aplikacji

On-line

Liczba wniosków

Jednorazowo 1 wniosek

Przykładowy wniosek

Zobacz wniosek

Instrukcja

Zobacz instrukcję

Zgodnie z §5 ust. 5 regulaminu programu „w ramach II etapu programu planuje się ogłoszenie 1 naboru wniosków,
w terminie do dnia 31 października 2024 r.”.

ROZDZIAŁ I

CELE PROGRAMU

Utworzenie lub rozwój izb pamięci o zasięgu lokalnym.

ROZDZIAŁ II

PROJEKTY

Jakie projekty można zrealizować?

W ramach dofinansowania można realizować działania takie jak:

 • zorganizowanie minimum jednego spotkania z mieszkańcami na temat projektowanej izby pamięci
 • przeprowadzenie zbiórki obiektów do zbiorów projektowanej izby pamięci uwzględniającej podpisanie dokumentów przenoszących własność. Działanie nieobowiązkowe dla beneficjentów posiadających zgromadzoną kolekcję
 • sporządzenie wykazu dla zgromadzonych obiektów opracowanego zgodnie z wytycznymi zawartymi w załączniku nr 1 do regulaminu
 • odpowiednie zabezpieczenie zbiorów
 • przygotowanie i zrealizowanie minimum jednorazowej prezentacji zgromadzonych zbiorów dla miejscowej społeczności
 • opracowanie koncepcji wystawy stałej w planowanej izbie pamięci. Działanie nieobowiązkowe dla beneficjentów nie planujących aplikować do II etapu programu
 • nawiązanie współpracy z lokalnym samorządem w celu uzgodnienia lub objęcia patronatem lokalizacji projektowanej izby pamięci i warunków jej utrzymania w okresie trwałości zadania (10 lat od zakończenia realizacji zadania w etapie II) poprzez podpisanie listu intencyjnego bądź umowy lub ogłoszenie deklaracji władz gminy w formie uchwały dla izb/muzeów już istniejących w strukturze gminnych instytucji kultury. Działanie nieobowiązkowe dla beneficjentów nie planujących aplikować do II etapu programu
 • udział w warsztatach organizowanych przez NIMOZ dla beneficjentów etapu I. Warsztaty obejmować będą zagadnienia dotyczące nabywania, dokumentowania i zabezpieczania obiektów, opracowywania scenariusza i aranżacji wystawy oraz programów edukacyjnych.

W II etapie programu w ramach zadania wymagana jest realizacja następujących działań:

 • przygotowanie projektu wykonawczego aranżacji wystawy (w przypadku beneficjentów, którzy w I etapie wykonali jedynie projekt koncepcyjny).
 • realizacja aranżacji wystawy obejmująca zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia wraz z wykonaniem niezbędnych prac remontowych pomieszczenia lub budynku, w którym ma znaleźć się wystawa
 • konserwacja wybranych obiektów (działanie nieobowiązkowe)
 • opracowanie katalogu lub publikacji towarzyszącej wystawie
 • opracowanie programu edukacyjnego
 • udostępnienie wystawy wraz z wernisażem
 • działania promocyjne.

Jak długo może trwać realizacja zadania?

Dofinansowanie można otrzymać na zadania realizowane:

 • w I etapie programu odbywa się od 1 stycznia 2024 roku do 30 września 2024 roku
 • w II etapie programu od 1 stycznia 2025 roku do 30 listopada 2025 roku.

ROZDZIAŁ III

PRZYKŁADY REALIZACJI

Jakie projekty zostały już zrealizowane?

Wybrane biblioteki, które otrzymały dofinansowanie:

 • Przesadzone drzewa – utworzenie Gryfińskiej Izby Pamięci – Biblioteka Publiczna w Gryfinie – 50 000,00 zł
 • Izba Lokalnej Informacji Historycznej – Miejska Biblioteka Publiczna w Radzionkowie – 50 000,00 zł
 • Utworzenie Izby Pamięci w Gminie Górzno – Gminna Biblioteka Publiczna w Górznie – 45 000,00 zł
 • 600 lat Mojej Małej Ojczyzny – Izba Pamięci Sokołowa Podlaskiego 1424-2024 – Miejska Biblioteka Publiczna im. K. I. Gałczyńskiego w Sokołowie Podlaskim – 45 000,00 zł
 • Rozwój Izby Muzealnej Ziemi Bukowskiej – Biblioteka i Kino Miasta i Gminy Buk – 41 000,00 zł
 • Utworzenie Izby Pamięci Gminy Perlejewo „Nasza Mała Ojczyzna” – Biblioteka Publiczna Gminy Perlejewo – 44 500,00 zł

Gdzie szukać informacji
o projektach?

Warto przejrzeć:

 • strony internetowe bibliotek
 • media społecznościowe bibliotek
 • stronę www operatora
 • listy rankingowe.

Można też skontaktować się bezpośrednio z biblioteką
i zapytać o pomoc.

ROZDZIAŁ IV

UPRAWNIONE PODMIOTY

Kto może złożyć wniosek?

Wnioski mogą składać podmioty posiadające siedzibę w Polsce:

 • instytucje kultury wpisane do gminnych Rejestrów Instytucji Kultury, w tym biblioteki
 • organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną działające od minimum 3 lat, których celem działalności jest wspieranie aktywności lokalnej.

Do ubiegania się̨ o dofinansowanie w ramach etapu II są beneficjenci I etapu programu, którzy zrealizowali swoje zadania i wzięli udział w dedykowanych warsztatach.

Czy program przewiduje tryb odwoławczy?

Nie.

ROZDZIAŁ V

DOFINANSOWANIE

Jak duże dofinansowanie można otrzymać?

Minimalna kwota dofinansowania wynosi: 20 000,00 zł w I etapie programu i 50 000,00 zł w II etapie programu.

Maksymalna 50 000,00 zł w I etapie programu i 500 000,00 zł w II etapie programu.

Jaki jest budżet programu?

Prognozowana wysokość środków przeznaczonych na realizację programu wynosi:

 • 1 500 000 zł w etapie I, realizowanym w roku 2024
 • 2 000 000 zł w etapie II, realizowanym w roku 2025.

ROZDZIAŁ VI

WNIOSEK

Co należy zrobić?

Dokładnie zapoznać się z regulaminem, specyfikacją i wytycznymi programu i złożyć wniosek.

Czy załączniki są wymagane w momencie złożenia wniosku?

Na etapie naboru do I etapu programu nie są wymagane załączniki. Zawsze sprawdź w regulaminie, jakie dokumenty są wymagane. Pamiętaj, że operator może wezwać do złożenia dodatkowych załaczników.

Gdzie znajdę przykładowy wniosek?

Zobacz wniosek.

Ile można zgłosić wniosków?

Można jednorazowo zgłosić 1 wniosek.

W jakim terminie należy złożyć wniosek?

Zgodnie z terminem podanym w ogłoszeniu i w regulaminie programu. Nabór ogłaszany jest w dwóch terminach w zależności od etapu.

Jak złożyć wniosek?

On-line za pośrednictwem systemu Witkac.

Czy warto składać wniosek na ostatnią chwilę?

Nie. Lepiej zrobić to zaraz po ogłoszeniu naboru. W przypadku błędów i uchybień formalnych operator kontaktuje się z wnioskodawcą, co daje szansę na korektę lub uzupełnienie wniosku. Składając wniosek wcześniej unikniesz również nieplanowanych przerw w działaniu systemu.

ROZDZIAŁ VI

WSKAZÓWKI

Co warto uwzględnić w projekcie?

 • Zachowanie lokalnego dziedzictwa.
 • Wzmocnienie wspólnot lokalnych, ich tożsamości i identyfikacji z miejscem zamieszkania.
 • Opowiadanie historii „małych ojczyzn”.
 • Gromadzenie i ochrona pamiątek o historii „małych ojczyzn”.
 • Możliwość zapewnienia mieszkańcom zapoznania się z dziejami ulicy, dzielnicy czy miejscowości.
 • Oddolne inicjatywy lokalnych społeczności, realizowane we współpracy z miejscowym samorządem.
 • Zgromadzenie i opracowanie zbiorów oraz przygotowanie koncepcji wystawy stałej, a także znalezienie dla niej stałego miejsca i gwarancji sfinansowania kosztów stałych przynajmniej przez 10 lat.
 • Stworzenie wystaw stałych i przygotowanie programu działania lokalnych izb pamięci.

Do kogo najlepiej skierować projekt?

Preferowane grupy odbiorców to:

 • lokalna społeczność.

PORDANIK DLA BIBLIOTEKARZY:

JAK NAPISAĆ DOBRY WNIOSEK?

ROZDZIAŁ VIII

OCENA WNIOSKU

Co jest oceniane we wniosku?

Ocena formalna:

 • zgodność zadania z zakresem kwalifikujących się zadań
 • złożenie wniosku przez podmiot uprawniony
 • podanie we wniosku prawidłowego numeru NIP, REGON lub KRS
 • skierowanie wniosku do NIMOZ
 • złożenie jednego wniosku
 • złożenie wniosku poprzez elektroniczny systemu zgłoszeń;
 • uwzględnienie w kosztorysie kosztów określonych w załączniku nr 2 do regulaminu
 • zgodność procentowego udziału wnioskowanego dofinansowania w zadeklarowanym budżecie zadania z limitem określonym w § 7 ust. 6, z zastrzeżeniem § 7 ust. 7 regulaminu
 • i inne - zob. regulamin programu

Ocenia merytoryczna w I etapie programu:

 • Spójność i oryginalność koncepcji zadania oraz adekwatność działań służących jej realizacji.
 • Efektywność projektu – korzyści wynikające z realizacji zadania w odniesieniu do ponoszonych nakładów finansowych.
 • Profesjonalizm i doświadczenie osób zaangażowanych w merytoryczną realizację zadania.
 • Spójność założeń budowy kolekcji oraz oryginalność koncepcji jej rozwoju (w przypadku instytucji posiadających już zbiory także spójność założeń w odniesieniu do zgromadzonych obiektów).
 • Adekwatność zastosowanych form sposobu pozyskania obiektów.
 • Adekwatność zastosowanych form przechowywania i zabezpieczania pozyskanych obiektów.
 • Adekwatność zastosowanych form prezentacji pozyskanych obiektów.
 • Strategii upowszechniania zadania oraz jego promocji.

Ocenia strategiczna w I etapie programu:

 • Spójność koncepcji zadania z celami strategicznymi i priorytetami programu.
 • Wpływ zadania w utrwalaniu, dokumentowaniu i popularyzacji dziedzictwa kulturowego danego miejsca i grupy.
 • Wpływ zadania na skuteczne propagowanie postaw opartych na świadomości własnej tożsamości kulturowej i narodowej, szacunku i akceptacji dla innych nacji oraz odmiennych poglądów.
 • Realizacja zadania na terenach o utrudnionym dostępie do kultury zwłaszcza w regionach, w których nie funkcjonują muzea.
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi, wolontariuszami, społecznością lokalną lub innymi podmiotami zewnętrznymi (np. koła gospodyń wiejskich, ochotnicza straż pożarna, szkoły) w zakresie zadania oraz dotychczasowa działalność wnioskodawcy w tej dziedzinie.
 • Spójność zadania z misją wnioskodawcy.
 • Poprawność i kompletność treści wniosku w odniesieniu do zapisów określonych w regulaminie i wniosku wzorcowym.
 • Rzetelność oraz terminowość wywiązywania się ze zobowiązań jako beneficjenta programów koordynowanych przez NIMOZ (organizacje, które po raz pierwszy ubiegają się o dofinansowanie w ramach programów prowadzonych przez NIMOZ otrzymują maksymalną liczbę punktów).

Ocenia merytoryczna w II etapie programu:

 • Spójność i oryginalność koncepcji zadania oraz adekwatność działań służących jej realizacji.
 • Efektywność projektu – korzyści wynikające z realizacji zadania w odniesieniu do ponoszonych nakładów finansowych.
 • Profesjonalizm i doświadczenie osób zaangażowanych w merytoryczną realizację zadania.
 • Adekwatność zastosowanych form prezentacji.
 • Przemyślane i adekwatne działania edukacyjne względem planowanych docelowych grup odbiorców zadania.
 • Stałe udostępnianie, w tym zapewnienie bezpośredniego i bezpłatnego dostępu odbiorców do efektów realizacji projektu.
 • Strategia upowszechniania zadania oraz jego promocji.

Ocenia strategiczna w II etapie programu:

 • Spójność koncepcji zadania z celami strategicznymi i priorytetami programu.
 • Wpływ projektu na poprawę dostępności do kultury w danej gminie.
 • Wpływ trwałości efektów zadania, na jego odbiorców i przyczynianie się do budowania kapitału kulturowego lokalnej społeczności.
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi, wolontariuszami, społecznością lokalną lub innymi podmiotami zewnętrznymi (np. koła gospodyń wiejskich, ochotnicza straż pożarna, szkoły) w zakresie zadania oraz dotychczasowa działalność wnioskodawcy w tej dziedzinie.
 • Spójność zadania z misją wnioskodawcy.
 • Ocena jakości i efektywności realizacji I etapu zadania.
 • Poprawność i kompletność treści wniosku w odniesieniu do zapisów określonych w regulaminie i wniosku wzorcowym.
 • Rzetelność oraz terminowość wywiązywania się ze zobowiązań w ramach I etapu programu.

Kto dokonuje oceny?

Operator programu i Zespół Sterujący.

Ile można zdobyć punktów?

Można otrzymać maksymalnie 100 punktów: w ocenie merytorycznej do 60 punktów, a w ocenie strategicznej do 40 punktów.

Ile punktów należy dostać, by otrzymać dofinansowanie?

Minimalna liczba punktów uprawniająca do otrzymania dofinansowania wynosi 70 punktów.

Czy mogę dodać coś od siebie, by zwiększyć szanse na pozytywną ocenę?

Nie. Zawsze postępuj zgodnie z wytycznymi. Dodatkowe elementy dołączane do wniosku mogą być potraktowane jako błąd formalnoprawny. W przypadku wątpliwości najlepiej zwrócić się po pomoc do operatora programu.

ROZDZIAŁ IX

KOSZTORYS I ROZLICZENIE

Jakie są koszty kwalifikowane?
Co należy uwzględnić w kosztorysie?

W kosztorysie należy uwzględnić wyłącznie koszty niezbędne dla realizacji projektu, w tym dla I etapu:

 • Organizacja spotkań z mieszkańcami. w szczególności: wynajem sali; zakup cateringu; wykonanie materiałów promocyjnych; usługi związane z nagłośnieniem.

– Koszty realizacji tego działania nie mogą przekroczyć 20% wnioskowanego dofinansowania.

 • Przeprowadzenie zbiórki obiektów do zbiorów, w szczególności: wynagrodzenie za przeprowadzenie zbiórki; wynagrodzenie za przygotowanie dokumentów przenoszących własność obiektów; wynagrodzenie za transport obiektów, wynajem sali, wynajem magazynu.
 • Sporządzenie wykazu obiektów, w szczególności: wynagrodzenie za stworzenie wykazu; zakup sprzętu i oprogramowania do stworzenia i prowadzenia wykazu.

– Zakup oprogramowania i sprzętu nie może przekroczyć 20% kwoty wnioskowanej.

 • Zabezpieczenie zbiorów, w szczególności: zakup materiałów do przechowania (opakowania) obiektów, sprzętu do kontroli warunków przechowywania obiektów oraz materiałów do zabezpieczenia przed pożarem (np. gaśnice, koce gaśnicze); wynagrodzenie za przygotowanie opinii konserwatorskiej dotyczącej stanu zachowania zgromadzonych obiektów.
 • Prezentacja zgromadzonych zbiorów dla miejscowej społeczności, w szczególności: organizacja prezentacji, w tym m.in.: prace autorskie (napisanie tekstów, wybór ikonografii), prace graficzne (projekt, skład wystawy), prace redakcyjne (redakcja językowa, korekta), wykonanie prezentacji; organizacja działań edukacyjnych/popularyzatorskich; wynajem sali; - zakup cateringu; wykonanie materiałów promocyjnych.
 • Opracowanie koncepcji wystawy stałej, w szczególności: wynagrodzenie za opracowanie scenariusza i projektu aranżacji wystawy.
 • Udział w warsztatach organizowanych przez NIMOZ, w szczególności: koszty delegacji: diety, bilety, paliwo, nocleg.
 • Obsługa organizacyjna, w szczególności: wynagrodzenie za obsługę księgową, prawną, biurową.

– Koszty realizacji obsługi organizacyjnej nie mogą przekroczyć 10% wnioskowanego dofinansowania.

W kosztorysie należy uwzględnić wyłącznie koszty niezbędne dla realizacji projektu, w tym dla II etapu:

 • Przygotowanie projektu wykonawczego aranżacji wystawy, w szczególności: wynagrodzenie za przygotowanie projektu.
 • Realizacja aranżacji wystawy wraz z wykonaniem niezbędnych prac remontowych, w szczególności: zakup materiałów, wyposażenia i sprzętu; wynagrodzenie za usługi niezbędne do realizacji wystawy, w tym prace remontowe w pomieszczeniu lub budynku mieszczącym wystawę; koszty związane z dostosowaniem formy przekazu w celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom z niepełnosprawnościami.
 • Konserwacja obiektów, w szczególności: wynagrodzenie za konserwację obiektów, wraz z transportem i retransportem oraz dokumentacją konserwatorską; - wynagrodzenie za badania i ekspertyzy niezbędne do przeprowadzenia konserwacji.

– Koszty realizacji konserwacji obiektów nie mogą przekroczyć 20% wnioskowanego dofinansowania.

 • Opracowanie katalogu/publikacji , w szczególności: teksty, redakcja, korekta, skład, łamanie, projekt, fotografie, tłumaczenia, druk, przygotowanie wersji elektronicznej.

– Koszty realizacji opracowania katalogu/publikacji nie mogą przekroczyć 20% wnioskowanego dofinansowania.

 • Opracowanie programu edukacyjnego, w szczególności: wynagrodzenie za opracowanie programu; zakup materiałów edukacyjnych.
 • Udostępnienie wystawy wraz z wernisażem, w szczególności: nagłośnienie; zakup cateringu.
 • Działania promocyjne, w szczególności: przygotowanie i druk materiałów promocyjnych; zakup reklam i kampanii promocyjnych.
 • Obsługa organizacyjna, w szczególności: wynagrodzenie za obsługę księgową, prawną, biurową.

– Koszty realizacji obsługi organizacyjnej nie mogą przekroczyć 10% wnioskowanego dofinansowania.

Jakie są koszty niekwalifikowane?

Kosztami niekwalifikowanymi są:

 • niekwalifikowany jest zakup eksponatów/obiektów
 • zakup oprogramowania/sprzętu o wartości jednostkowej powyżej 10 tys. zł.

Jakie są zobowiązania rozliczeniowe?

Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pamiętaj, by na wszystkie zakupy, usługi, zlecenia gromadzić faktury, umowy i inne potwierdzenia. Każdy Beneficjent jest zobowiązany do rozliczenia dofinansowania na warunkach określonych w umowie.

ROZDZIAŁ X

POMOC

Kto udziela informacji dotyczącej programu?

Informacje dotyczące programu są udzielane przez pracowników Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Przed zadaniem pytania warto najpierw upewnić się, czy w regulaminie nie ma zawartej odpowiedzi.

Gdzie jeszcze uzyskać pomoc?

Jeśli masz pytania lub szukasz pomocy w gronie bibliotekarzy dołącz do Forum Bibliotekarzy.

Odkryj inne dofinansowania, granty i konkursy dla bibliotek

Możliwości jest więcej!