spot_img

POWSTANIE STYCZNIOWE 1863–1864

Ile?

10 000 zł – 80 000 zł

Wkład własny

25%

Kiedy?

Nabór ogłaszany we wrześniu

Operator

Biuro „Niepodległa”

Strona www

niepodlegla.gov.pl

Warunki

Zobacz regulamin

Kto?

Biblioteki publiczne i inne podmioty

Wyniki

Ostatnia lista wyników

Forma aplikacji

On-line

Liczba wniosków

Jednorazowo 1 wniosek

Przykładowy wniosek

Zobacz wniosek (po zalogowaniu)

Instrukcja

Zobacz instrukcję

ROZDZIAŁ I

CELE PROGRAMU

Upamiętnienie bohaterów i wydarzeń sprzed 160 laty. Ma uświadamiać znaczenie Powstania dla polskiej tradycji i narodowego dziedzictwa, krzewić postawę patriotyczną, dumę z historycznego dziedzictwa Polski, przywiązanie Polaków do idei wolności i niepodległości.

ROZDZIAŁ II

PROJEKTY

Jakie projekty można zrealizować?

W ramach dofinansowania można realizować:

 • wystawy wraz z katalogami
 • koncerty patriotyczne, rekonstrukcje historyczne upamiętniające postacie i wydarzenia
 • projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu - gry terenowe , wykłady, konferencje, lekcje tematyczne, spacery tematyczne, spotkania, konkursy, warsztaty (z wyłączeniem warsztatów z tworzenia aplikacji i stron internetowych, oraz filmowych, warsztatów strzeleckich)
 • wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych
 • kwerendy archiwalne i naukowe opracowanie zbiorów – zakończone upowszechnieniem wyników;
 • murale

Zobacz przykłady realizacji w rozdziale III i koszty kwalifikowane w rozdziale IX.

Jak długo może trwać realizacja zadania?

Dofinansowanie można otrzymać na zadania realizowane:

 • od 01 stycznia 2024 roku do 20 listopada 2024 roku.

ROZDZIAŁ III

PRZYKŁADY REALIZACJI

Jakie projekty zostały już zrealizowane?

Wybrane przykłady projektów bibliotek, które otrzymały dofinansowanie:

 • Gminna Biblioteka Publiczna w Sędziejowicach – Zwyciężył Orzeł Biały – rekonstrukcja Bitwy pod Sędziejowicami 1863 r. – 80 000,00 zł
 • Biblioteka Publiczna w Piasecznie – Szlakiem Powstania Styczniowego na Ziemi Piaseczyńskiej – 64 000,00 zł
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Płońsku – Powstanie Styczniowe w Gminie Płońsk – 60 000,00 zł
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Miedzianej Górze – Kielecczyzna pamięta! – obchody 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego – 55 000,00 zł
 • Biblioteka Publiczna Gminy Tereszpol – Zrzucić przeklęte jarzmo lub zginąć – upamiętnienie Bitwy pod Panasówką z 3 września 1863 roku – 51 000,00 zł
 • Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Pińczowie – Bitwy i potyczki Powstania Styczniowego na Ponidziu. Szlak bojowy rotmistrza Jana Newlina Mazarakiego – 49 000,00 zł
 • Biblioteka Publiczna Gminy Jadów – Rekonstrukcja historyczna – potyczki Powstania Styczniowego na Ziemi Jadowskiej – 40 000,00 zł
 • Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Trzyciąż – Powrót do przeszłości w Dolinie Dłubni – 15 sierpień 1863 rok – 28 000,00 zł.

Gdzie szukać informacji
o projektach?

Warto przejrzeć:

 • strony internetowe bibliotek
 • media społecznościowe bibliotek
 • stronę www operatora
 • listy rankingowe.

Można też skontaktować się bezpośrednio z biblioteką
i zapytać o pomoc.

ROZDZIAŁ IV

UPRAWNIONE PODMIOTY

Kto może złożyć wniosek?

Wnioski mogą składać podmioty posiadające siedzibę w Polsce:

 • samorządowe instytucje kultury, w tym biblioteki publiczne
 • organizacje pozarządowe.

Czy inne biblioteki mogą złożyć wniosek?

Inne biblioteki mogą też nawiązać partnerstwa z podanymi uprawnionymi podmiotami.

Czy program przewiduje tryb odwoławczy?

Nie.

ROZDZIAŁ V

DOFINANSOWANIE

Jak duże dofinansowanie można otrzymać?

Minimalna kwota dofinansowania wynosi 10 000 zł. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 80 000 zł.

Jaki jest budżet programu?

Budżet programu wynosił 2 500 000 zł.

ROZDZIAŁ VI

WNIOSEK

Co należy zrobić?

Dokładnie zapoznać się z regulaminem, specyfikacją i wytycznymi programu i złożyć wniosek.

Czy załączniki są wymagane w momencie złożenia wniosku?

Tak. Sprawdź w regulaminie, jakie dokumenty są wymagane. Pamiętaj, że operator może wezwać do złożenia dodatkowych załaczników.

Gdzie znajdę przykładowy wniosek?

Zobacz wniosek (po zalogowaniu).

Ile można zgłosić wniosków?

Można jednorazowo zgłosić 1 wniosek.

W jakim terminie należy złożyć wniosek?

Zgodnie z terminem podanym w ogłoszeniu i w regulaminie programu. Nabór został ogłoszony 1 września 2023 roku i potrwa do 2 października 2023 roku.

Jak złożyć wniosek?

On-line poprzez system Witkac.

Czy warto składać wniosek na ostatnią chwilę?

Nie. Lepiej zrobić to zaraz po ogłoszeniu naboru. W przypadku błędów i uchybień formalnych operator kontaktuje się z wnioskodawcą, co daje szansę na korektę lub uzupełnienie wniosku. Składając wniosek wcześniej unikniesz również nieplanowanych przerw w działaniu systemu.

ROZDZIAŁ VI

WSKAZÓWKI

Co warto uwzględnić w projekcie?

 • Działania o charakterze historycznym, kulturowym, artystycznym oraz edukacyjnym przygotowujące do godnego celebrowania 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, ze szczególnym uwzględnieniem pamięci i tradycji regionalnej, lokalnej i rodzinnej wpisanej w historię narodową.
 • Popularyzacja wiedzy na temat organizacji, przebiegu oraz skutków Powstania Styczniowego w kontekście budowania nowoczesnej tożsamości narodowej, politycznej i kulturowej.
 • Wskazanie na rolę pamięci o Powstaniu Styczniowym oraz o sposobie honorowania weteranów Powstania w okresie międzywojennym i uznaniu Insurekcji i insurgentów 1863 roku za fundamenty odrodzonego państwa.
 • Upowszechnienie w wymiarze ponadregionalnym zróżnicowanych doświadczeń związanych z Powstaniem Styczniowym w różnych zaborach bądź w ramach tego samego zaboru (zabór rosyjski: Królestwo i tzw. ziemie zabrane).
 • Inspirowanie działań o charakterze kulturalnym przypominających i utrwalających pamięć o polskim czynie niepodległościowym.
 • Działania niekomercyjne.
 • Nawiązanie współpracy z podmiotami reprezentującymi różne środowiska.

Do kogo najlepiej skierować projekt?

Preferowane grupy odbiorców to:

 • lokalna społeczność
 • wszyscy Polacy
 • osoby ze szczególnymi potrzebami.

PORDANIK DLA BIBLIOTEKARZY:

JAK NAPISAĆ DOBRY WNIOSEK?

ROZDZIAŁ VIII

OCENA WNIOSKU

Co jest oceniane we wniosku?

Kryteria oceny merytorycznej:

 • uzasadnienie potrzeby realizacji zadania z uwzględnieniem celów programu, w tym: przygotowanie analizy potrzeb lokalnej społeczności i powiązanie z nią założeń projektu; odniesienie założeń projektu do celów programu dotacyjnego, o których mowa w § 4 Regulaminu wraz z uzasadnieniem; wskazanie mierzalnych rezultatów zadania wynikających bezpośrednio z założonych celów projektu.
 • 
doświadczenie i kompetencje osób odpowiedzialnych za realizację zadania oraz doświadczenie organizatora w realizacji podobnych projektów.
 • dostosowanie planowanych narzędzi i metod działania do przyjętych założeń projektu: spójność projektu; związek działań z planowanymi rezultatami; aktywne włączenie odbiorców w realizację projektu; przemyślany i adekwatny do planowanych działań dobór grupy docelowej oraz przewidywane korzyści społeczne np. podniesienie świadomości społecznej w zakresie znajomości lokalnej/regionalnej historii i dziedzictwa kulturowego.
 • zadanie odnosi się do miejsc, postaci i wydarzeń historycznych, związanych z Powstaniem Styczniowym, ze szczególnym uwzględnieniem pamięci i tradycji regionalnej, lokalnej i rodzinnej wpisanej w historię narodową.
 • popularyzacja wiedzy na temat 160. rocznicy Powstania Styczniowego w wymiarze lokalnym, regionalnym oraz ogólnopolskim oraz jego tradycji i dziedzictwa.

Kryteria oceny zgodności z celami programu:

 • stopień zaangażowania lokalnej społeczności w wykonanie zadania, w tym: przedstawiona strategia (metody) zaangażowania lokalnej społeczności w działania w ramach projektu; współpraca z lokalną społecznością, skutkująca uwzględnieniem w programie zadania uwarunkowań kulturowych i społecznych; zadanie przyczynia się do integracji społeczności lokalnej wokół obchodów 160. rocznicy Powstania Styczniowego; upamiętnianie, przypominanie, odkrywanie wydarzeń sprzed 160 lat, nadawanie im nowego kontekstu; zaangażowanie wolontariuszy; stopień wpływu uczestników na ostateczny kształt rezultatów zadania.
 • 
zaangażowanie w realizację zadania podmiotów reprezentujących różne środowiska, np. organizacji pozarządowych, podmiotów gospodarczych działających w sferze kultury, placówek oświatowych (o przyznaniu punktów decyduje zawarcie porozumień o współpracy z podmiotami wskazanymi w §6 Regulaminu).
 • 
kierowanie działań realizowanych w ramach projektu do szerokiego grona odbiorców reprezentujących różne grupy wiekowe oraz różne środowiska, w tym: uczestnictwo w działaniach grup społecznych o utrudnionym dostępie do usług kulturalnych (m.in. seniorów, osób z niepełnosprawnościami, osób ze środowisk zagrożonych patologiami i ubóstwem, osób zamieszkujących tereny zdegradowane i rewitalizowane; zamieszkujących obszary oddalone od ośrodków kulturalnych) oraz uczestnictwo/umożliwienie dialogu grup uznawanych za stereotypowo nawzajem na siebie zamknięte.
 • 
rezultaty projektu, ich upowszechnienie i sposób wykorzystania w dalszej działalności wnioskodawcy.

Kryteria oceny wartości organizacyjnej:

 • ocena profesjonalizmu przygotowania wniosku, w tym rzeczowości i spójności w prezentacji wszystkich elementów wniosku.
 • 
ocena budżetu przedstawionego we wniosku, w tym w szczególności relacji między wnioskowanym dofinansowaniem a pozostałymi źródłami finansowania zadania.
 • 
dotychczasowa współpraca z Operatorem, w tym terminowe i prawidłowe rozliczanie otrzymanych dofinansowań (podmioty składające wniosek po raz pierwszy otrzymują maksymalną ilość punktów).
 • 
wnioskodawca nie otrzymał dotychczas dofinansowań w żadnym z konkursów organizowanych przez Operatora (maksymalną liczbę punktów otrzymują podmioty, które dotychczas nie otrzymały dofinansowania od Operatora, pomimo składanych wniosków).

Kto dokonuje oceny?

Operator programu i Zespół Sterujący.

Ile można zdobyć punktów?

Można zdobyć łącznie 100 punktów.

Ile punktów należy dostać, by otrzymać dofinansowanie?

Minimalnie 77 pkt (według ostatniej listy rankingowej). W przypadku dużej liczby wniosków i wysokiego poziomu operator może zwiększyć limit.

Czy mogę dodać coś od siebie, by zwiększyć szanse na pozytywną ocenę?

Nie. Zawsze postępuj zgodnie z wytycznymi. Dodatkowe elementy dołączane do wniosku mogą być potraktowane jako błąd formalnoprawny. W przypadku wątpliwości najlepiej zwrócić się po pomoc do operatora programu.

ROZDZIAŁ IX

KOSZTORYS I ROZLICZENIE

Jakie są koszty kwalifikowane?
Co należy uwzględnić w kosztorysie?

Kosztami kwalifikowanymi są:

 • honoraria/wynagrodzenia za działania merytoryczne i obsługę zadania
 • koszty związane z dostosowaniem działań i formy przekazu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
 • zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania, w tym: biurowych, plastycznych, dekoracyjnych, materiałów do archiwizacji i dokumentacji; materiałów merytorycznych, plastycznych, biurowych do realizacji warsztatów i gier; zakup flag, kotylionów
 • scena i wyposażenie niezbędne do realizacji projektu
 • koszt wynajęcia obiektów, pomieszczeń, przestrzeni (lokacji) na potrzeby realizacji projektu
 • koszty podróży/transportu, w tym: uczestników warsztatów, artystów i innych osób związanych z realizacją zadania; scenografii; instrumentów; elementów wyposażenia technicznego
 • koszty związane z wystawami, w tym: koszty przygotowania katalogu wystawy (teksty, redakcja, korekta, skład, łamanie, projekt, fotografie, tłumaczenia, druk, przygotowanie nośnika elektronicznego); wypożyczenie, ubezpieczenie i transport eksponatów; wynagrodzenie za merytoryczne i techniczne przygotowanie wystawy; koszty związane z wydaniem katalogu do wystawy (prawa autorskie, honoraria autorskie, redakcja i korekty, opracowanie graficzne, druk); wynajem sprzętu i wyposażenia; zakup materiałów do aranżacji wystawy.
 • poligrafia, w tym: wydruk plansz wystawowych; wydruk materiałów stanowiących rezultat lub integralną część zadania, np.: broszury informacyjne, materiały edukacyjne; wydruk materiałów promocyjnych (pozycja ta jest integralną częścią promocji, która nie może stanowić więcej niż 10% całego budżetu zadania).
 • stroje, w tym: projekt, wypożyczenie
 • noclegi i wyżywienie dla uczestników przedsięwzięć organizowanych w ramach zadania, w tym wolontariuszy
 • scenografia, w tym: projekt; wypożyczenie; zakup gotowej scenografii oraz elementów scenografii
 • dokumentacja/rejestracja realizacji zadania (filmowa, dźwiękowa, zdjęciowa)
 • koszty związane z publikacją nagrań, streaming
 • koszty promocji (np. druki, ich kolportaż, zakup czasu antenowego, honoraria osób odpowiedzialnych za promocję projektu, projekt graficzny materiałów promocyjnych). (pozycja ta nie może stanowić więcej niż 10% całego budżetu zadania)
 • zakup praw autorskich lub licencji – do 10 000 zł (netto w przypadku czynnych podatników VAT lub brutto w przypadku nievatowców).
 • niezbędne ubezpieczenia
 • koszty BHP: wynajem sanitariatów, zabezpieczenie medyczne i ppoż., ochrona, środki czystości i ochrony osobistej
 • koszty związane z dostosowaniem przestrzeni do realizacji projektu
 • koszty związane z organizacją rekonstrukcji historycznych, w tym: wynajem i transport sprzętu militarnego; wynajem, transport i wyżywienie koni, wynajem stajni/boksów na pobyt na czas realizacji zadania, opieka weterynaryjna; materiały i usługi pirotechniczne; wynagrodzenie rekonstruktorów
 • koszty związane z wykonaniem lub rozmieszczeniem elementów informacyjnych służących oznaczeniu ścieżek edukacyjnych, w tym: grafika; wykonanie tablic i elementów służących do ich zamieszczenia w terenie; nadzór merytoryczny
 • koszty związane z projektowaniem i wykonaniem murali, w tym: wynagrodzenia grafików i artystów, koszty związane z przygotowaniem podłoża (gruntowanie), koszty zakupu farb, lakierów, pędzli, wałków, wynajem podnośnika i rusztowań.

Jakie są zobowiązania rozliczeniowe?

Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pamiętaj, by na wszystkie zakupy, usługi, zlecenia gromadzić faktury, umowy i inne potwierdzenia. Każdy Beneficjent jest zobowiązany do rozliczenia dofinansowania na warunkach określonych w umowie.

Jakie koszty można ponieść z wkładu własnego?

Z wkładu własnego można ponieść:

 • koszty administracyjne (czynsz, opłaty telefoniczne, Internet, koszty sprzątania itp.)
 • zakup i budowa systemów wystawienniczych i sztalug
 • zakup i wykonanie strojów
 • sprzęt elektroniczny i środki trwałe
 • znicze
 • zakup biletów dla uczestników zadania na przedsięwzięcia kulturalne (np. wystawy) stanowiące integralną część zadania
 • zakup sprzętu i wyposażenia (np. komputery, rzutniki, telefony, gabloty, szafy, krzesła, stoły)
 • nagrody (np. dyplomy, statuetki, medale itp.)
 • gadżety promocyjne (np. przypinki, koszulki, kubki, torby, kalendarze, zakładki, pocztówki itp.)
 • zakup amunicji
 • zakup/wynajem elementów rekreacyjnych np. dmuchańce itp.

Jakie są koszty niekwalifikowane?

Kosztami niekwalifikowanymi są:

 • wydatki inwestycyjne
 • zakup środków trwałych
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych.

W ramach kosztów nie można uwzględniać pracy wolontariusza, lecz można wykazać koszty związane z jego ubezpieczeniem i delegacjami. W takim przypadku należy z wolontariuszem podpisać uprzednio umowę o wolontariacie.

ROZDZIAŁ X

POMOC

Kto udziela informacji dotyczącej programu?

Informacje dotyczące programu są udzielane przez pracowników Biura „Niepodległa”.

 • Lista kontaktów dostępna jest tutaj.
 • Biuro „Niepodległa”, ul. Mazowiecka 9, 00-052 Warszawa.

Przed zadaniem pytania warto najpierw upewnić się, czy w regulaminie nie ma zawartej odpowiedzi.

Gdzie jeszcze uzyskać pomoc?

Jeśli masz pytania lub szukasz pomocy w gronie bibliotekarzy dołącz do Forum Bibliotekarzy.

Odkryj inne dofinansowania, granty i konkursy dla bibliotek

Możliwości jest więcej!