spot_img

OJCZYSTY – DODAJ DO ULUBIONYCH

Ile?

10 000 zł – 75 000 zł

Wkład własny

10%

Kiedy?

Do 09.01.2024 / Zobacz terminarz

Operator

Narodowe Centrum Kultury

Strona www

nck.pl

Warunki

Zobacz regulamin

Kto?

Biblioteki publiczne i inne podmioty

Wyniki

Ostatnia lista wyników

Forma aplikacji

On-line

Liczba wniosków

Jednorazowo 1 wniosek

Przykładowy wniosek

Zobacz wniosek

Instrukcja

Zobacz instrukcję

ROZDZIAŁ I

CELE PROGRAMU

Kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec języka polskiego, budowanie kompetencji językowych, doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym poprzez realizację projektów popularyzujących wiedzę o języku.

ROZDZIAŁ II

PROJEKTY

Jakie projekty można zrealizować?

W ramach dofinansowania można realizować:

 • projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu, w tym m.in. warsztaty, zabawy, gry (mogą im towarzyszyć realizacja nagrań audio/video, rejestracja spektakli, wydanie publikacji, audiodeskrypcja, przygotowanie filmów w PJM/SJM/SKOGN, przygotowanie aplikacji mobilnej)
 • projekty popularyzujące wiedzę o języku, w tym m.in. wystawy, festiwale, konkursy tematyczne, konferencje, audycje radiowe i telewizyjne, kampanie i akcje społeczne
 • tworzenie stron i portali internetowych promujących język, popularyzujących wiedzę o języku polskim, zawierających treści kształtujące kompetencje językowe i komunikacyjne.

Zobacz przykłady realizacji w rozdziale III i koszty kwalifikowane w rozdziale IX.

Jak długo może trwać realizacja zadania?

Dofinansowanie można otrzymać na zadania realizowane:

 • od dnia 1 marca 2024 roku do dnia 31 października 2024 roku.

ROZDZIAŁ III

PRZYKŁADY REALIZACJI

Jakie projekty zostały już zrealizowane?

Wybrane przykłady projektów bibliotek, które otrzymały dofinansowanie:

 • Miejska Biblioteka Publiczna im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Morągu – Słowo na wierzchu – językowe inspiracje – 69 000,00 zł (w 2024 roku)
 • Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach – Strefa oj…czystego! – 62 000,00 zł (w 2024 roku)
 • Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie – To ma sens! – Wykorzystanie bogactwa języka ojczystego do sprawnego porozumiewania się – 56 000,00 zł (w 2023 roku)
 • Chełmska Biblioteka Publiczna im. M. P.Orsetti w Chełmie – Boski język polski bez granic – festiwal literatury – 48 000,00 zł (w 2023 roku)
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu – Miron, dawno Cię tutaj nie było. Białoszewski wraca do Tarnowca w wierszu „Wizerunek Jagodny Tarnowca” – 31 000,00 zł (w 2023 roku)
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Żorach im. Ottona Sterna – Pociąg do mowy – edycja 3 – 24 000,00 zł (w 2023 roku)
 • Gminna Biblioteka Publiczna im. Władysława Stanisława Reymonta w Wierzchosławicach – Dom Słowa – ojczysty w bibliotece – 19 000,00 zł (w 2023 roku)
 • Koszalińska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela – Koszaliński Po#talk Słów – 15 000,00 zł (w 2023 roku).

Gdzie szukać informacji
o projektach?

Warto przejrzeć:

 • strony internetowe bibliotek
 • media społecznościowe bibliotek
 • stronę www operatora
 • listy rankingowe.

Można też skontaktować się bezpośrednio z biblioteką
i zapytać o pomoc.

ROZDZIAŁ IV

UPRAWNIONE PODMIOTY

Kto może złożyć wniosek?

Wnioski mogą składać podmioty posiadające siedzibę w Polsce:

 • samorządowe instytucje kultury, w tym biblioteki publiczne
 • organizacje pozarządowe
 • koła gospodyń wiejskich
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do CEIDG lub KRS.

O dofinansowanie w programie w edycji 2023 nie mogą się ubiegać podmioty, które w latach 2020-2022 były beneficjentami programu przynajmniej dwukrotnie.

Czy inne biblioteki mogą złożyć wniosek?

Inne biblioteki mogą też nawiązać partnerstwa z podanymi uprawnionymi podmiotami.

Czy program przewiduje tryb odwoławczy?

Nie.

ROZDZIAŁ V

DOFINANSOWANIE

Jak duże dofinansowanie można otrzymać?

Minimalna kwota dofinansowania wynosi 10 000 zł. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 75 000 zł.

Jaki jest budżet programu?

W 2024 roku budżet programu wynosił 1 670 000 zł.

ROZDZIAŁ VI

WNIOSEK

Co należy zrobić?

Dokładnie zapoznać się z regulaminem, specyfikacją i wytycznymi programu i złożyć wniosek.

Czy załączniki są wymagane w momencie złożenia wniosku?

Tak. Sprawdź w regulaminie, jakie dokumenty są wymagane. Pamiętaj, że operator może wezwać do złożenia dodatkowych załaczników.

Gdzie znajdę przykładowy wniosek?

Zobacz wniosek (po zalogowaniu).

Ile można zgłosić wniosków?

Można jednorazowo zgłosić 1 wniosek.

W jakim terminie należy złożyć wniosek?

Zgodnie z terminem podanym w ogłoszeniu i w regulaminie programu. Nabór trwa do 9 stycznia 2024 roku.

Jak złożyć wniosek?

On-line poprzez System Obsługi Programów.

Czy warto składać wniosek na ostatnią chwilę?

Nie. Lepiej zrobić to zaraz po ogłoszeniu naboru. W przypadku błędów i uchybień formalnych operator kontaktuje się z wnioskodawcą, co daje szansę na korektę lub uzupełnienie wniosku. Składając wniosek wcześniej unikniesz również nieplanowanych przerw w działaniu systemu.

ROZDZIAŁ VI

WSKAZÓWKI

Co warto uwzględnić w projekcie?

 • Sprawdź, czy w danym roku nie ma ważnego jubileuszu, rocznicy, wydarzenia historycznego itp. Do motywu przewodniego projektu warto wykorzystać na przykład patronów roku (lista TUTAJ).

 • Projekty edukacyjno-animacyjne i popularyzujące wiedzę o języku.
 • Nawiązanie we wniosku do kampanii społeczno-edukacyjnej „Ojczysty – dodaj do ulubionych” i twórcze wykorzystanie jej elementów w ramach zadania.
 • Zastosowanie twórczych i opartych na współdziałaniu form edukacyjnych oraz możliwości praktycznego wykorzystania zdobytych umiejętności językowych.
 • Wyrównywanie szans w dostępie do kultury.

Co jest ważne dla projektu?

 • Wykorzystanie bogactwa i możliwości języka.
 • Promowanie poprawnej polszczyzny.
 • Rozwijanie zainteresowania językiem ojczystym poprzez ukazywanie jego różnorodności, wywołanie refleksji nad rolą języka w naszym życiu oraz związkiem polszczyzny z kulturą materialną i duchową Polaków.
 • Doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym.

Do kogo najlepiej skierować projekt?

Preferowane grupy odbiorców to:

 • lokalna społeczność
 • wszyscy Polacy
 • osoby ze szczególnymi potrzebami.

PORDANIK DLA BIBLIOTEKARZY:

JAK NAPISAĆ DOBRY WNIOSEK?

ROZDZIAŁ VIII

OCENA WNIOSKU

Co jest oceniane we wniosku?

Ocena merytoryczna i społeczna:

 • spójność i oryginalność koncepcji zadania, w tym m.in.: odniesienie zadania do celów programu
 • wykorzystanie w koncepcji zadania elementów polskiego dziedzictwa kulturowego, w tym: preferowane będą wnioski realizowane w wymiarze ogólnopolskim/lokalnym, kultywujące/czerpiące z dziedzictwa kulturowego, a także otwarte na współczesne zjawiska kulturowe
 • ocena przedstawionego kosztorysu, w tym m.in: realność kosztorysu, wskazanie we wniosku powiązania wydatków z konkretnymi działaniami w obrębie zadania, efektywność i racjonalność wydatków
 • ocena przedstawionego harmonogramu, w tym: przejrzystość harmonogramu przedstawiającego kolejne działania merytoryczne powiązane ze sobą w logiczny ciąg, zabezpieczenie niezbędnego czasu na realizację każdego z działań w ramach zadania
 • wykorzystanie potencjału kulturowego, więzi lokalnych i relacji z innymi społecznościami. Stwarzanie warunków do rozwijania aktywności twórczej i kształtowania postaw otwartych w życiu społecznym
 • osoby zaangażowane w merytoryczną realizację zadania.

Ocena strategiczna:

 • wyrównywanie szans w dostępie do kultury, ze szczególnym uwzględnieniem terenów ubogich w podmioty prowadzące działalność kulturalną zgodnie z Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2030
 • uwzględnienie możliwości udziału w zadaniu osób ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w tym osobom z niepełnosprawnościami.

Ocena organizacyjna:

 • dotychczasowa współpraca z NCK, w tym terminowe i prawidłowe rozliczenie otrzymanych dofinansowań oraz doświadczenie Wnioskodawcy w realizacji projektów kulturalnych i edukacyjnych
 • informacja dotycząca pomocy publicznej
 • zgodność kosztów z wykazem kosztów kwalifikowanych.

Kto dokonuje oceny?

Operator programu i Zespół Sterujący.

Ile można zdobyć punktów?

Można zdobyć łącznie 100 punktów, w tym 15 punktów za ocenę organizacyjną, 65 punktów za ocenę merytoryczną i ocenę społeczną, 20 punktów za ocenę kryteriów strategicznych.

Ile punktów należy dostać, by otrzymać dofinansowanie?

Minimalnie 78,25 pkt (według ostatniej listy rankingowej). W przypadku dużej liczby wniosków i wysokiego poziomu operator może zwiększyć limit.

Czy mogę dodać coś od siebie, by zwiększyć szanse na pozytywną ocenę?

Nie. Zawsze postępuj zgodnie z wytycznymi. Dodatkowe elementy dołączane do wniosku mogą być potraktowane jako błąd formalnoprawny. W przypadku wątpliwości najlepiej zwrócić się po pomoc do operatora programu.

ROZDZIAŁ IX

KOSZTORYS I ROZLICZENIE

Jakie są koszty kwalifikowane?
Co należy uwzględnić w kosztorysie?

W kosztorysie należy uwzględnić wyłącznie koszty niezbędne dla realizacji projektu. Zobacz przykładowe zadania, które można finansować w rozdziale II i w wykazie kosztów kwalifikowanych w załączniku nr 1 do regulaminu.

Jakie są zobowiązania rozliczeniowe?

Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pamiętaj, by na wszystkie zakupy, usługi, zlecenia gromadzić faktury, umowy i inne potwierdzenia. Każdy Beneficjent jest zobowiązany do rozliczenia dofinansowania na warunkach określonych w umowie.

Jakie są koszty niekwalifikowane?

Kosztami niekwalifikowanymi są:

 • Nie jest możliwe finansowanie działań obejmujących część prac nad realizacją publikacji i nagrań, w wyniku których w terminie realizacji zadania nie powstanie finalna publikacja/nagranie.
 • Nie można wyceniać pracy wolontariusza, lecz można wykazać koszty związane z jego ubezpieczeniem, wyżywieniem i kosztami podróży służbowych.
 • Nie można finansować prac remontowych i modernizacyjnych budynków i obiektów.
 • Pokrycie wydatków inwestycyjnych.
 • Zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.

ROZDZIAŁ X

POMOC

Kto udziela informacji dotyczącej programu?

Informacje dotyczące programu są udzielane przez pracownika Narodowego Centrum Kultury.

 • Agnieszka Kalita, tel. 22 350 95 34
 • Narodowe Centrum Kultury, ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa.

Przed zadaniem pytania warto najpierw upewnić się, czy w regulaminie nie ma zawartej odpowiedzi.

Gdzie jeszcze uzyskać pomoc?

Jeśli masz pytania lub szukasz pomocy w gronie bibliotekarzy dołącz do Forum Bibliotekarzy.

Odkryj inne dofinansowania, granty i konkursy dla bibliotek

Możliwości jest więcej!