spot_img

NIEPODLEGŁA

Ile?

10 000 zł – 100 000 zł

Wkład własny

15%

Kiedy?

Do 08.12.2023 / Zobacz terminarz

Operator

Biuro „Niepodległa”

Strona www

niepodlegla.gov.pl

Warunki

Zobacz regulamin

Kto?

Biblioteki publiczne i inne podmioty

Wyniki

Ostatnia lista wyników

Forma aplikacji

On-line

Liczba wniosków

Jednorazowo 1 wniosek

Przykładowy wniosek

W systemie Witkac

Instrukcja

Zobacz instrukcję

ROZDZIAŁ I

CELE PROGRAMU

Upamiętnienie bohaterów i wydarzeń z lat 1768–1989 od Konfederacji Barskiej aż do Obrad Okrągłego Stołu oraz pierwszych częściowo wolnych wyborów.

ROZDZIAŁ II

PROJEKTY

Jakie projekty można zrealizować?

W ramach dofinansowania można realizować:

 • wystawy wraz z katalogami
 • rekonstrukcje historyczne
 • festiwale, koncerty, spektakle (teatralne, muzyczne i inne)
 • projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu – gry terenowe, wykłady, konferencje, lekcje tematyczne, spacery tematyczne, spotkania, konkursy, warsztaty (z wyłączeniem warsztatów z tworzenia aplikacji mobilnych i tworzenia stron internetowych oraz filmowych, warsztatów strzeleckich)
 • wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych
 • kwerendy archiwalne i naukowe opracowanie zbiorów – zakończone upowszechnieniem wyników
 • murale
 • zadania polegające na projekcji obrazu lub animacji na obiekcie takim jak np.: budynek, czy elementy scenografii (mapping)
 • uzupełnieniem dla wyżej wymienionych działań mogą być dodatkowe działania realizowane w przestrzeni wirtualnej.

Zobacz przykłady realizacji w rozdziale III i koszty kwalifikowane w rozdziale IX.

Jak długo może trwać realizacja zadania?

Dofinansowanie można otrzymać na zadania realizowane:

 • od 8 lutego 2024 roku do 30 listopada 2024 roku.

ROZDZIAŁ III

PRZYKŁADY REALIZACJI

Jakie projekty zostały już zrealizowane?

Wybrane przykłady projektów bibliotek, które otrzymały dofinansowanie:

 • Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie – Z Biblioteką przez Narodowe Święto Niepodległości – 65 200 zł (w 2023 roku)
 • Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie – Rekonstrukcja i piknik historyczny z okazji 103 rocznicy zakończenia wojny polsko-bolszewickiej – 54 000 zł (w 2023 roku)
 • Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Miejscu Piastowym – Krwawe ścieżki do Niepodległej – II Rekonstrukcja „Bitwy na Klarowcu” – 51 000 zł (w 2023 roku)
 • Biblioteka Publiczna w Broku – Brokowianie dla Niepodległej – 41 900 zł (w 2023 roku)
 • Biblioteka Publiczna w Miastku – Mieszkańcy Miastka w dążeniu ku niepodległej Polsce-II edycja – 36 000 zł (w 2023 roku)
 • Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika – Dwie dekady – Maestria międzywojnia – 27 200 zł (w 2023 roku)
 • Biblioteka Publiczna w Leoncinie – Pamięć o bohaterach – obchody 160 rocznicy Powstania Styczniowego w Gminie Leoncin – 25 500 zł (w 2023 roku).

Gdzie szukać informacji
o projektach?

Warto przejrzeć:

 • strony internetowe bibliotek
 • media społecznościowe bibliotek
 • stronę www operatora
 • listy rankingowe.

Można też skontaktować się bezpośrednio z biblioteką
i zapytać o pomoc.

ROZDZIAŁ IV

UPRAWNIONE PODMIOTY

Kto może złożyć wniosek?

Wnioski mogą składać podmioty posiadające siedzibę w Polsce:

 • samorządowe instytucje kultury, w tym biblioteki publiczne
 • instytucje kultury
 • archiwa państwowe
 • przedszkola
 • szkoły
 • inne instytucje oświatowo-wychowawcze
 • uczelnie wyższe
 • organizacje pozarządowe
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą
 • Instytut Pamięci Narodowej i jego oddziały.

Czy biblioteka szkolna może złożyć wniosek?

Biblioteka szkolna funkcjonuje w strukturach szkoły, więc podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku jest szkoła. Zatem wniosek w imieniu i na rzecz biblioteki szkolnej składa dyrektor szkoły.

Czy inne biblioteki mogą złożyć wniosek?

Inne biblioteki mogą też nawiązać partnerstwa z podanymi uprawnionymi podmiotami.

Czy program przewiduje tryb odwoławczy?

Nie.

ROZDZIAŁ V

DOFINANSOWANIE

Jak duże dofinansowanie można otrzymać?

Minimalna kwota dofinansowania wynosi 10 000 zł. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 100 000 zł.

Jaki jest budżet programu?

W 2024 roku budżet programu wynosi 6 000 000 zł.

ROZDZIAŁ VI

WNIOSEK

Co należy zrobić?

Dokładnie zapoznać się z regulaminem, specyfikacją i wytycznymi programu i złożyć wniosek.

Czy załączniki są wymagane w momencie złożenia wniosku?

Tak. Sprawdź w regulaminie, jakie dokumenty są wymagane. Pamiętaj, że operator może wezwać do złożenia dodatkowych załaczników.

Gdzie znajdę przykładowy wniosek?

W systemie Witkac po zalogowaniu. Instrukcja składania wniosku jest dostępna tutaj.

Ile można zgłosić wniosków?

Można jednorazowo zgłosić 1 wniosek.

W jakim terminie należy złożyć wniosek?

Zgodnie z terminem podanym w ogłoszeniu i w regulaminie programu. Nabór trwa do 8 grudnia 2023 roku, do godziny 15:59.

Jak złożyć wniosek?

On-line poprzez system Witkac.

Czy warto składać wniosek na ostatnią chwilę?

Nie. Lepiej zrobić to zaraz po ogłoszeniu naboru. W przypadku błędów i uchybień formalnych operator kontaktuje się z wnioskodawcą, co daje szansę na korektę lub uzupełnienie wniosku. Składając wniosek wcześniej unikniesz również nieplanowanych przerw w działaniu systemu.

ROZDZIAŁ VI

WSKAZÓWKI

Co warto uwzględnić w projekcie?

 • Działania o charakterze kulturowym, artystycznym, edukacyjnym, upamiętniające wydarzenia i ludzi ze szczególnym uwzględnieniem pamięci i tradycji regionalnej, lokalnej i rodzinnej wpisanej i tworzącej historię narodową.
 • Zaangażowanie lokalnej społeczności w działania w ramach projektu.
 • Popularyzacja działań upowszechniających wiedzę o wydarzeniach z lat 1768–1989.
 • Przygotowanie analizy potrzeb lokalnej społeczności i powiązanie z nią założeń projektu.
 • Sprawdź, czy w danym roku nie ma ważnego jubileuszu, rocznicy, wydarzenia historycznego itp. Do motywu przewodniego projektu warto wykorzystać na przykład patronów roku (lista TUTAJ).

 • Zaangażowanie wolontariuszy.
 • Zaangażowanie w realizację zadania podmiotów reprezentujących różne środowiska, np. organizacji pozarządowych, podmiotów gospodarczych działających w sferze kultury, placówek oświatowych.

Do kogo najlepiej skierować projekt?

 • Uświadomienie znaczenia działań oraz wydarzeń dla polskiej tradycji i narodowego dziedzictwa.
 • Krzewienie postaw patriotycznych, dumy z historycznego dziedzictwa Polski, przywiązania Polaków do idei wolności i niepodległości.
 • Upowszechnienie w wymiarze ponadregionalnym zróżnicowanych doświadczeń związanych z historią walk o niepodległość, jej odzyskaniem i budową niepodległego państwa polskiego.
 • Uświadamianie i przypominanie społeczeństwu o znaczeniu posiadania silnego i sprawnego państwa, gwarantującego wolność i niezależność.
 • Inspirowanie działań przypominających i utrwalających pamięć o polskim czynie niepodległościowym.

Do kogo najlepiej skierować projekt?

Preferowane grupy odbiorców to:

 • okalna społeczność
 • wszyscy Polacy
 • różne grupy wiekowe oraz różne środowiska
 • grupy społeczne o utrudnionym dostępie do usług kulturalnych (m.in. seniorów, osób z niepełnosprawnościami, osób ze środowisk zagrożonych patologiami i ubóstwem, osób zamieszkujących tereny zdegradowane i rewitalizowane; zamieszkujące obszary oddalone od ośrodków kulturalnych) oraz uczestnictwo/umożliwienie dialogu grupom uznawanym za stereotypowo nawzajem na siebie zamknięte.

PORDANIK DLA BIBLIOTEKARZY:

JAK NAPISAĆ DOBRY WNIOSEK?

ROZDZIAŁ VIII

OCENA WNIOSKU

Co jest oceniane we wniosku?

Kryteria oceny merytorycznej:

 • uzasadnienie potrzeby realizacji zadania z uwzględnieniem celów programu, w tym: przygotowanie analizy potrzeb lokalnej społeczności i powiązanie z nią założeń projektu; odniesienie założeń projektu do celów programu dotacyjnego, o których mowa w § 4 Regulaminu wraz z uzasadnieniem; wskazanie mierzalnych rezultatów zadania wynikających bezpośrednio z założonych celów projektu.
 • doświadczenie i kompetencje osób odpowiedzialnych za realizację zadania oraz doświadczenie organizatora w realizacji podobnych projektów.
 • dostosowanie planowanych narzędzi i metod działania do przyjętych założeń projektu: spójność projektu; związek działań z planowanymi rezultatami; aktywne włączenie odbiorców w realizację projektu; przemyślany i adekwatny do planowanych działań dobór grupy docelowej oraz przewidywane korzyści społeczne np. podniesienie świadomości społecznej w zakresie znajomości lokalnej/regionalnej historii i dziedzictwa kulturowego.
 • zadanie ma na celu upamiętnienie bohaterów i wydarzeń z lat 1768–1989 od Konfederacji Barskiej aż do Obrad Okrągłego Stołu oraz pierwszych częściowo wolnych wyborów. Uświadamia znaczenie tych działań oraz wydarzeń dla polskiej tradycji i narodowego dziedzictwa, krzewi postawy patriotyczne, dumę z historycznego dziedzictwa Polski, przywiązanie Polaków do idei wolności i niepodległości.
 • popularyzacja działań upowszechniających wiedzę o wydarzeniach z lat 1768–1989, o charakterze regionalnym i lokalnym, w tym popularyzujących wydarzenia historyczne w danym regionie w skali ogólnopolskiej.

Kryteria oceny zgodności z celami programu:

 • stopień zaangażowania lokalnej społeczności w wykonanie zadania, w tym: przedstawiona strategia (metody) zaangażowania lokalnej społeczności w działania w ramach projektu; współpraca z lokalną społecznością, skutkująca uwzględnieniem w programie zadania uwarunkowań kulturowych i społecznych; zadanie przyczynia się do integracji społeczności lokalnej wokół pamięci o polskim czynie niepodległościowym.
 • zaangażowanie wolontariuszy; stopień wpływu uczestników na ostateczny kształt rezultatów zadania.
 • zaangażowanie w realizację zadania podmiotów reprezentujących różne środowiska, np. organizacji pozarządowych, podmiotów gospodarczych działających w sferze kultury, placówek oświatowych (o przyznaniu punktów decyduje zawarcie porozumień o współpracy z podmiotami wskazanymi w §6 Regulaminu).
 • kierowanie działań realizowanych w ramach projektu do szerokiego grona odbiorców reprezentujących różne grupy wiekowe oraz różne środowiska, w tym: uczestnictwo w działaniach grup społecznych o utrudnionym dostępie do usług kulturalnych (m.in. seniorów, osób z niepełnosprawnościami, osób ze środowisk zagrożonych patologiami i ubóstwem, osób zamieszkujących tereny zdegradowane i rewitalizowane; zamieszkujących obszary oddalone od ośrodków kulturalnych) oraz uczestnictwo/umożliwienie dialogu grup uznawanych za stereotypowo nawzajem na siebie zamknięte.
 • rezultaty projektu, ich upowszechnienie i sposób wykorzystania w dalszej działalności wnioskodawcy.

Kryteria oceny wartości organizacyjnej:

 • ocena profesjonalizmu przygotowania wniosku, w tym rzeczowości i spójności w prezentacji wszystkich elementów wniosku.
 • ocena budżetu przedstawionego we wniosku, w tym w szczególności relacji między wnioskowanym dofinansowaniem a pozostałymi źródłami finansowania zadania.
 • dotychczasowa współpraca z Operatorem, w tym terminowe i prawidłowe rozliczanie otrzymanych dofinansowań (podmioty składające wniosek po raz pierwszy otrzymują maksymalną ilość punktów).
 • wnioskodawca nie otrzymał dotychczas dofinansowań w żadnym z konkursów organizowanych przez Operatora (maksymalną liczbę punktów otrzymują podmioty, które dotychczas nie otrzymały dofinansowania od Operatora, pomimo składanych wniosków).

Ocena formalna:

 • złożenie wniosku przez podmiot uprawniony
 • skierowanie wniosku do operatora programu
 • złożenie jednego wniosku
 • złożenie wniosku przez system Witkac
 • zgodność zadania z zakresem kwalifikujących się zadań ustalonym w regulaminie programu
 • zgodność zadania z celami strategicznymi programu
 • zgodność procentowego udziału wnioskowanego dofinansowania w zadeklarowanym budżecie zadania z limitami określonymi w regulaminie programu
 • zgodność kwoty wnioskowanego dofinansowania z limitami ustalonymi w regulaminie programu
 • zgodność terminu realizacji zadania z obowiązującymi terminami rozpoczęcia i zakończenia zadania określonymi w regulaminie programu
 • wpisanie do zadeklarowanego we wniosku budżetu zadania kosztów ponoszonych w terminach uwzględnionych w regulaminie programu
 • przeznaczenie wydatków z dofinansowania na koszty ujęte w wykazie kosztów kwalifikowanych lub nieprzekroczenie limitów wskazanych dla poszczególnych kategorii nieuzyskanie przychodów z tytułu realizacji zadania.

Kto dokonuje oceny?

Operator programu i Zespół Sterujący.

Ile można zdobyć punktów?

Można zdobyć łącznie 100 punktów.

Ile punktów należy dostać, by otrzymać dofinansowanie?

Minimalnie 78 pkt (według ostatniej listy rankingowej). Regulaminowo minimalna ocena uprawniająca do otrzymania dofinansowania wynosi 70 punktów.

Czy mogę dodać coś od siebie, by zwiększyć szanse na pozytywną ocenę?

Nie. Zawsze postępuj zgodnie z wytycznymi. Dodatkowe elementy dołączane do wniosku mogą być potraktowane jako błąd formalnoprawny. W przypadku wątpliwości najlepiej zwrócić się po pomoc do operatora programu.

ROZDZIAŁ IX

KOSZTORYS I ROZLICZENIE

Jakie są koszty kwalifikowane?
Co należy uwzględnić w kosztorysie?

W kosztorysie należy uwzględnić wyłącznie koszty niezbędne dla realizacji projektu, w tym:

 • wystawy wraz z katalogami
 • rekonstrukcje historyczne
 • festiwale, koncerty, spektakle (teatralne, muzyczne i inne)
 • projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu – gry terenowe, wykłady, konferencje, lekcje tematyczne, spacery tematyczne, spotkania, konkursy, warsztaty (z wyłączeniem warsztatów z tworzenia aplikacji mobilnych i tworzenia stron internetowych oraz filmowych, warsztatów strzeleckich)
 • wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych
 • kwerendy archiwalne i naukowe opracowanie zbiorów – zakończone upowszechnieniem wyników
 • murale
 • zadania polegające na projekcji obrazu lub animacji na obiekcie takim jak np.: budynek, czy elementy scenografii (mapping)
 • Uzupełnieniem dla wyżej wymienionych działań mogą być dodatkowe działania realizowane w przestrzeni wirtualnej.

Jakie są koszty niekwalifikowane?

Kosztami niekwalifikowanymi są:

 • budowa tablic i pomników, tworzenie rzeźb, płaskorzeźb, obrazów, makiet, zakup, tworzenie i renowacja sztandarów
 • projekty konserwatorskie i inwentaryzacyjne, prace budowlane i remontowe
 • uroczystości oficjalne organizowane lub współorganizowane przez władze samorządowe i wojewódzkie
 • wydatki inwestycyjne
 • zakup środków trwałych
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych.

Jakie są zobowiązania rozliczeniowe?

Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pamiętaj, by na wszystkie zakupy, usługi, zlecenia gromadzić faktury, umowy i inne potwierdzenia. Każdy Beneficjent jest zobowiązany do rozliczenia dofinansowania na warunkach określonych w umowie.

ROZDZIAŁ X

POMOC

Kto udziela informacji dotyczącej programu?

Informacje dotyczące programu są udzielane przez pracowników Biura „Niepodległa”.

 • Lista kontaktów dostępna jest tutaj.
 • Biuro „Niepodległa”, ul. Mazowiecka 9, 00-052 Warszawa.

Przed zadaniem pytania warto najpierw upewnić się, czy w regulaminie nie ma zawartej odpowiedzi.

Gdzie jeszcze uzyskać pomoc?

Jeśli masz pytania lub szukasz pomocy w gronie bibliotekarzy dołącz do Forum Bibliotekarzy.

Odkryj inne dofinansowania, granty i konkursy dla bibliotek

Możliwości jest więcej!