spot_img

FAJNA FERAJNA

Ile?

do 25 000 zł

Wkład własny

Niewymagany

Kiedy?

Nabór ogłaszany w marcu

Operator

Fundacja BGK

Strona www

fundacja.bgk.pl

Warunki

Zobacz regulamin

Kto?

Biblioteki publiczne i inne podmioty

Wyniki

Brak

Forma aplikacji

On-line

Liczba wniosków

Jednorazowo 1 wniosek

Przykładowy wniosek

Zobacz wniosek

Instrukcja

Zobacz instrukcję

ROZDZIAŁ I

CELE PROGRAMU

Włączenie uczniów z różnymi sprawnościami w życie grupy rówieśniczej, na zasadzie równości praw i obowiązków, a także zapewnianie im optymalnych warunków do harmonijnego rozwoju we wszystkich sferach życia.

ROZDZIAŁ II

PROJEKTY

Jakie projekty można zrealizować?

Dotację można przeznaczyć na przygotowanie oraz prowadzenie działań o charakterze integrującym, w formie warsztatów, zajęć np.:

 • zajęcia z uwzględnieniem gier i zabaw integrujących
 • arteterapia – działania artystyczne (rysunek, malarstwo, rzeźbę i inne)
 • zajęcia sportowe, ruchowe
 • muzykoterapię
 • choreoterapię
 • wspólne wyjścia, wycieczki edukacyjne
 • cykliczne uroczystości kalendarzowe (Walentynki, Andrzejki, Bal Karnawałowy itp.).

Zobacz koszty kwalifikowane w rozdziale IX.

Jak długo może trwać realizacja zadania?

Dotację można otrzymać na zadania trwające:

 • minimum 60 dni (od 2 do 3,5 miesięcy).

ROZDZIAŁ III

PRZYKŁADY REALIZACJI

Jakie projekty zostały już zrealizowane?

W 2023 roku ogłoszono pierwszą edycję programu. Jeszcze nie podano listy rankingowej. 

ROZDZIAŁ IV

UPRAWNIONE PODMIOTY

Kto może złożyć wniosek?

Wnioski mogą składać podmioty posiadające siedzibę w Polsce:

 • biblioteki publiczne
 • fundacje
 • stowarzyszenia
 • domy kultury
 • gminy (jednostki samorządu terytorialnego)
 • publicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych (w tym specjalnych).

Należy pamiętać o tym, by biblioteka znajdowała się w gminie liczącej nie więcej niż 100 tys. mieszkańców.

Czy biblioteka szkolna może złożyć wniosek?

Biblioteka szkolna funkcjonuje w strukturach szkoły, więc podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku jest szkoła. Zatem wniosek w imieniu i na rzecz biblioteki szkolnej składa dyrektor szkoły.

Czy program przewiduje tryb odwoławczy?

Nie.

ROZDZIAŁ V

DOFINANSOWANIE

Jak duże dofinansowanie można otrzymać?

Można otrzymać dotację w kwocie do 25 tys. zł. Operator przyznaje dotację na 30 projektów.

Jaki jest budżet programu?

W 2023 roku budżet programu wynosił 750 000 zł.

ROZDZIAŁ VI

WNIOSEK

Co należy zrobić?

Dokładnie zapoznać się z regulaminem, specyfikacją i wytycznymi programu i złożyć wniosek.

Czy załączniki są wymagane w momencie złożenia wniosku?

Nie. Dokumenty są wysyłane po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu dotacji.

Ile można zgłosić wniosków?

Można jednorazowo zgłosić 1 wniosek.

W jakim terminie należy złożyć wniosek?

Zgodnie z terminem podanym w ogłoszeniu i w regulaminie programu. Nabór zazwyczaj jest ogłaszany w marcu i trwa do maja.

Czy warto składać wniosek na ostatnią chwilę?

Nie. Lepiej zrobić to zaraz po ogłoszeniu naboru.

Gdzie znajdę przykładowy wniosek?

Zobacz wniosek.

Jak złożyć wniosek?

On-line poprzez aplikację Generator.

Jak wypełnić wniosek?

Instrukcję wypełniania wniosku krok po kroku znajdziesz tutaj (plik PDF). Zawiera:

 • informacje opisowe i prezencyjne (screeny z systemu) dotyczące zakładania i aktywacji konta
 • składania i wypełniania wniosku.

ROZDZIAŁ VI

WSKAZÓWKI

Co warto uwzględnić w projekcie?

 • Przeprowadzenie cyklicznych zajęć integracyjnych o różnej tematyce.
 • Kształtowanie w dzieciach postaw takich jak: akceptacja, wrażliwość, szacunek i współpraca z innym.

Co jest ważne dla projektu?

 • Uczenie się nawiązywania relacji i usprawnienie komunikacji pomiędzy rówieśnikami.
 • Nabywanie nowych umiejętności, dostrzeganie swoich mocnych stron, pozbywanie się barier i lęków, chronienie przed izolacją.
 • Uczenie się otwartości, ciekawości, opiekuńczości, poszanowania odmienności, radości dawania i zrozumienia potrzeb innych.

Do kogo najlepiej skierować projekt?

Preferowane grupy odbiorców to:

 • dzieci i młodzież
 • dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością.

Należy pamiętać o tym, by biblioteka znajdowała się w gminie liczącej nie więcej niż 100 tys. mieszkańców.

PORDANIK DLA BIBLIOTEKARZY:

JAK NAPISAĆ DOBRY WNIOSEK?

ROZDZIAŁ VIII

OCENA WNIOSKU

Co jest oceniane we wniosku?

Kryteria merytoryczne

 • Różnorodność zajęć – w jakim stopniu projekt przewiduje różnorodne działania integrujące.
 • Integracja – w jakim stopniu projekt przyniesie korzyści wszystkim dzieciom uczestniczącym w zajęciach.
 • Utrzymanie relacji rówieśniczych – w jakim stopniu integracja dzieci będzie kontynuowana po zakończeniu projektu.
 • Przejrzystość budżetu – czy wszystkie proponowane wydatki są spójne z działaniami i zostały uzasadnione w projektu.
 • Ogólna atrakcyjność projektu – dodatkowa ocena ogólnej atrakcyjności projektu.

Kryteria formalne:

 • Złożenie kompletnego wniosku.
 • Zgodność terytorium działania wnioskodawcy z założeniami konkursu (gminy do 100 tys. mieszkańców na terenie Rzeczpospolitej Polskie.
 • Zgodność celów projektu z założeniami programu
 • Czas trwania projektu minimum 60 dni, czyli 2 miesiące.
 • Maksymalna kwota z dofinansowania, która może zostać przeznaczona na koordynację projektu – 1 000,00 złotych brutto.
 • Maksymalna kwota z dofinansowania, która może być przeznaczona na usługę księgową, związaną z projektem, której koszt nie może być wyższy niż 500,00 zł brutto.
 • Maksymalna kwota z dofinansowania, która może zostać przeznaczona na koszty wynajęcia sali – 1 000,00 złotych brutto.

Kto dokonuje oceny?

Komisja konkursowa operatora programu.

Ile można zdobyć punktów?

Można zdobyć łącznie 14 punktów.

Ile punktów należy dostać, by otrzymać dofinansowanie?

Operator nie podaje liczby przyznanych punktów na liście rankingowej.

Czy mogę dodać coś od siebie, by zwiększyć szanse na pozytywną ocenę?

Nie. Zawsze postępuj zgodnie z wytycznymi. Dodatkowe elementy dołączane do wniosku mogą być potraktowane jako błąd formalnoprawny. W przypadku wątpliwości najlepiej zwrócić się po pomoc do operatora programu.

ROZDZIAŁ IX

KOSZTORYS I ROZLICZENIE

Jakie są koszty kwalifikowane?
Co należy uwzględnić w kosztorysie?

Dofinansowanie może być przeznaczone na:

 • Zajęcia z uwzględnieniem gier i zabaw integrujących.
 • Arteterapię – działania artystyczne (rysunek, malarstwo, rzeźbę i inne).
 • Zajęcia sportowe, ruchowe.
 • Muzykoterapię.
 • Choreoterapię.
 • Inne formy warsztatów i zajęć.
 • Wspólne wyjścia, wycieczki edukacyjne.
 • Cykliczne uroczystości kalendarzowe (Walentynki, Andrzejki, Bal Karnawałowy itp.).
 • Zakup sprzętu lub pomocy dydaktycznych, potrzebnych do zrealizowania projektu.
 • Zatrudnienie specjalistycznej kadry.
 • Zatrudnienie dodatkowej opieki nad dziećmi.
 • Usługę księgową, związaną z projektem, której koszt nie może być wyższy niż 500,00 złotych brutto.
 • Koordynację projektu, której koszt nie może przekroczyć 1 000,00 złotych brutto.
 • Koszty wynajęcia sali na warsztaty, zajęcia koszt nie może przekroczyć 1 000,00 złotych brutto.

Czy osoba koordynująca projekt może być również zatrudniona przy projekcie jako jedna z osób prowadzących zajęcia?

Nie.

Czy można w projekcie ująć wynagrodzenie dla osoby prowadzącej zajęcia?

Tak.

Jakie są zobowiązania rozliczeniowe?

Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pamiętaj, by na wszystkie zakupy, usługi, zlecenia gromadzić faktury, umowy i inne potwierdzenia. Każdy jest zobowiązany do rozliczenia dofinansowania na warunkach określonych w umowie.

Jakich podwykonawców nie można zatrudnić?

Nie wolno do realizacji projektu angażować podwykonawców związanych z nim kapitałowo (np. spółki powiązane) lub osobowo (np. bliscy i członkowie rodziny).

Jak poprawnie rozliczyć projekt?

Instrukcję znajdziesz tutaj.

ROZDZIAŁ X

POMOC

Kto udziela informacji dotyczącej programu?

Informacje dotyczące programu są udzielane przez pracownika Fundacji BGK.

 • Anna Burek, anna.burek@fundacjabgk.pl
 • Fundacja BGK, Varso 2, ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa.

Przed zadaniem pytania warto najpierw upewnić się, czy w regulaminie nie ma zawartej odpowiedzi.

Gdzie jeszcze uzyskać pomoc?

Jeśli masz pytania lub szukasz pomocy w gronie bibliotekarzy dołącz do Forum Bibliotekarzy.

Gdzie jeszcze znajdę pomoc?

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdziesz tutaj.

Odkryj inne dofinansowania, granty i konkursy dla bibliotek

Możliwości jest więcej!