spot_img

FUNDUSZ NATURALNEJ ENERGII

Ile?

do 15 000 zł

Wkład własny

Niewymagany

Kiedy?

Do 31.07.2024 / Zobacz terminarz

Operator

Spółka GAZ-SYSTEM

Strona www

gaz-system.pl

Warunki

Zobacz regulamin

Kto?

Biblioteki i inne podmioty

Wyniki

Ostatnia lista wyników

Forma aplikacji

On-line

Liczba wniosków

Jednorazowo 1 wniosek

Przykładowy wniosek

Zobacz wniosek

Instrukcja

Brak

ROZDZIAŁ I

CELE PROGRAMU

Wsparcie pomysłów na podtrzymanie lub ratowanie środowiska naturalnego w najbliższym otoczeniu.

ROZDZIAŁ II

PROJEKTY

Jakie projekty można zrealizować?

Dotację można przeznaczyć na projekty zgodne z celami programu:

 • kształtowanie postaw i budowanie świadomości ekologicznej społeczności
 • zaangażowanie społeczności lokalnych do działań na rzecz środowiska
 • prowadzenie działań z zakresu edukacji ekologicznej z wykorzystaniem utworzonych w ramach programu miejsc edukacji lub terenów zielonych
 • wspieranie lokalnych inicjatyw służących ochronie środowiska
 • tworzenie infrastruktury sprzyjającej działaniom z zakresu ochrony środowiska.

Zobacz przykłady realizacji w rozdziale III i koszty kwalifikowane w rozdziale IX.

Mogą to być przykładowo:

 • zielone pracownie – tworzenie miejsc i przestrzeni do edukacji ekologicznej opartej na eksperymentowaniu, rozwoju pasji, praktycznych działaniach w zielonej zagospodarowanej przestrzeni i laboratoriach oraz działania wykorzystujące stworzoną pracownię: infrastrukturę i sprzęt
 • ogród marzeń – przystosowanie terenów zieleni do poznawania, doświadczania i obserwowania przyrody. To ścieżki edukacyjne, ogrody społeczne i przyszkolne, parki i inne tereny, na których zaplanowano trwałą infrastrukturę służącą ludziom i bioróżnorodności oraz działania wykorzystujące te tereny do obcowania z przyrodą
 • drzewa blisko nas – zagospodarowanie terenów poprzez sadzenie drzew i krzewów; temat programu jest skierowany do podmiotów, które we współpracy m.in. z Nadleśnictwami, zakupią sadzonki i wykonają nasadzenia
 • kampanie edukacyjne - to działania informacyjne i edukacyjne na rzecz ochrony środowiska angażujące lokalną społeczność w pomaganie przyrodzie oraz zwiększanie świadomości dot. różnych wyzwań środowiskowych. Kampanie powinny cechować się innowacyjnymi pomysłami i metodami, formą dostosowaną do grupy odbiorców oraz ograniczać produkcję jednorazowych środków przekazu (np. ulotek, naklejek).

ROZDZIAŁ III

PRZYKŁADY REALIZACJI

Jakie projekty zostały już zrealizowane?

Wybrane przykłady projektów bibliotek, które otrzymały dofinansowanie:

 • Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy – Ogród Ekoczytelniczy – Edukacja Proekologiczna (w 2023 roku)
 • Gminna Biblioteka Publiczna im. Ambrożego Grabowskiego w Kętach – Akademia Młodego Ekologa (w 2022 roku)
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Manowie – MOP czyli Manowskie Osobliwości Przyrody (w 2022 roku)
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej – biBIOteka (w 2022 roku).

Gdzie szukać informacji
o projektach?

Warto przejrzeć:

 • strony internetowe bibliotek
 • media społecznościowe bibliotek
 • stronę www operatora
 • listy rankingowe.

Można też skontaktować się bezpośrednio z biblioteką
i zapytać o pomoc.

ROZDZIAŁ IV

UPRAWNIONE PODMIOTY

Kto może złożyć wniosek?

Wnioski mogą składać podmioty posiadające siedzibę w Polsce:

 • biblioteki publiczne
 • samorządy i ich jednostki
 • placówki oświatowe
 • organizacje.

Wniosek o dofinansowanie (wniosek) składa osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca na terenie, na którym danego roku ogłoszony jest program, i której cele statutowe są zgodne z celami programu. Wnioskodawcą nie może być osoba fizyczna, kościół i inny związek wyznaniowy, partia polityczna lub instytucja o podobnym charakterze.

O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki z 31 powiatów i 26 miast:

 • powiaty: gdański, aleksandrowski, grudziądzki, toruński oraz miasta: Gdańsk, Grudziądz
 • miasto Świnoujście
 • powiaty: międzyrzecki, gryficki oraz miasta: Goleniów, Maszewo, Stargard, Lwówek, Międzychód, Strzelce Krajeńskie
 • powiaty: gryfiński, pyrzycki
 • powiaty: zielonogórski oraz miasta: Wolsztyn, Świebodzin
 • powiat legnicki oraz miasto Polkowice
 • miasta: Mińsk Mazowiecki, Karczew, Otwock, Konstancin-Jeziorna
 • powiaty: pruszkowski, Warszawa, warszawski zachodni, legionowski
 • powiat kozienicki
 • powiaty: bielski, oświęcimski oraz miasta: Bielsko-Biała, Skoczów, Jaworzno, Sławków, Chełmek, Chrzanów, Bukowno, Libiąż
 • powiaty: raciborski, kędzierzyńsko-kozielski, rybnicki, miasto: Rybnik
 • powiaty: krakowski, proszowicki oraz miasto Kraków
 • powiaty: puławski, kraśnicki, opolski, niżański, leżajski, łańcucki, rzeszowski, brzozowski, stalowowolski.

Czy inne biblioteki mogą złożyć wniosek?

Inne biblioteki mogą też nawiązać partnerstwa z podanymi uprawnionymi podmiotami. 

Czy program przewiduje tryb odwoławczy?

Nie.

ROZDZIAŁ V

DOFINANSOWANIE

Jak duże dofinansowanie można otrzymać?

Można otrzymać dotację w kwocie do 15 tys. zł. Operator przyznaje dotację na 20 projektów.

Jaki jest budżet programu?

W 2024 roku budżet programu wynosił 400 000 zł.

ROZDZIAŁ VI

WNIOSEK

Co należy zrobić?

Dokładnie zapoznać się z regulaminem, specyfikacją i wytycznymi programu i złożyć wniosek.

Czy załączniki są wymagane w momencie złożenia wniosku?

Tak, to m.in.: budżet projektu (wzór). 

Ile można zgłosić wniosków?

Jednorazowo 1 wniosek.

W jakim terminie należy złożyć wniosek?

Zgodnie z terminem podanym w ogłoszeniu i w regulaminie programu. Nabór trwa do 31 lipca 2024 roku.

Czy warto składać wniosek na ostatnią chwilę?

Rozpatrywanie wniosków odbywa się w trybie ciągłym, a decyzje o przyznaniu dofinansowania są podejmowane na bieżąco.

Gdzie znajdę przykładowy wniosek?

Zobacz wniosek.

Jak złożyć wniosek?

On-line poprzez formularz na stronie operatora.

ROZDZIAŁ VII

WSKAZÓWKI

Co warto uwzględnić w projekcie?

 • Działania podtrzymujące lub ratujące środowisko naturalne w najbliższym otoczeniu.
 • Odpowiednio dobrana kategoria na realizację projektu – zob. rozdział II.
 • Sprawdź, czy w danym roku nie ma ważnego jubileuszu, rocznicy, wydarzenia historycznego itp. Do motywu przewodniego projektu warto wykorzystać na przykład patronów roku (lista TUTAJ).
 • Odpowiedni dobór grupy odbiorców, bez wykluczeń społecznych.

Czym powinien wyróżniać się projekt?

 • Skalą przedsięwzięcia, tj. zaangażowaniem społeczności lokalnej, instytucji i organizacji, ekspertów, specjalistów.
 • Trwałość, aby efekty były długofalowe.

Do kogo najlepiej skierować projekt?

Preferowane grupy odbiorców to:

 • lokalne społeczeństwo.

Należy pamiętać o tym, by biblioteka znajdowała się na terenie jednego z 31 powiatów i 26 miast wskazanych w rozdziale IV.

PORDANIK DLA BIBLIOTEKARZY:

JAK NAPISAĆ DOBRY WNIOSEK?

ROZDZIAŁ VIII

OCENA WNIOSKU

Co jest oceniane we wniosku?

Kryteria merytoryczne

 • adekwatność pomysłu do potrzeb lokalnych zidentyfikowanych i opisanych we wniosku przez wnioskodawcę
 • poprawność harmonogramu
 • poprawność budżetu
 • poprawność merytoryczna założeń projektu i zaplanowanych działań
 • skala przedsięwzięcia – zaangażowanie społeczności lokalnej, instytucji i organizacji, ekspertów, specjalistów
 • trwałość projektu – przewidywane efekty długofalowe umożliwiające kontynuację działań po zakończeniu projektu
 • promocja projektu.

Kryteria formalne:

 • projekt zgodny z celami programu
 • projekt zgodny z tematami programu
 • zgodność statusu prawnego wnioskodawcy z programem
 • realizacja projektu na terenach obejmujących inwestycje organizatora.

Kto dokonuje oceny?

Operator programu.

Ile można zdobyć punktów?

Można zdobyć łącznie 36 punktów.

Ile punktów należy dostać, by otrzymać dofinansowanie?

Operator nie podaje liczby przyznanych punktów na liście rankingowej.

Czy mogę dodać coś od siebie, by zwiększyć szanse na pozytywną ocenę?

Nie. Zawsze postępuj zgodnie z wytycznymi. Dodatkowe elementy dołączane do wniosku mogą być potraktowane jako błąd formalnoprawny. W przypadku wątpliwości najlepiej zwrócić się po pomoc do operatora programu.

ROZDZIAŁ IX

KOSZTORYS I ROZLICZENIE

Jakie są koszty kwalifikowane?
Co należy uwzględnić w kosztorysie?

Dofinansowanie może być przeznaczone na działania wymienione w rozdziale II. Budżet projektu należy podać zgodnie z wytycznymi podanymi we wzorze.

Operator programu nie wskazuje, jakie koszty są kwalifikowane, a jakie niekwalifikowane.

Jakie są zobowiązania rozliczeniowe?

Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pamiętaj, by na wszystkie zakupy, usługi, zlecenia gromadzić faktury, umowy i inne potwierdzenia. Każdy jest zobowiązany do rozliczenia dofinansowania na warunkach określonych w umowie.

Jak poprawnie rozliczyć projekt?

Informacje znajdziesz w ramej umowie.

ROZDZIAŁ X

POMOC

Kto udziela informacji dotyczącej programu?

Informacje dotyczące programu są udzielane przez pracowników Operatora.

 • fne@gaz-system.pl
 • GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa.

Przed zadaniem pytania warto najpierw upewnić się, czy w regulaminie nie ma zawartej odpowiedzi.

Gdzie jeszcze uzyskać pomoc?

Jeśli masz pytania lub szukasz pomocy w gronie bibliotekarzy dołącz do Forum Bibliotekarzy.

Odkryj inne dofinansowania, granty i konkursy dla bibliotek

Możliwości jest więcej!