spot_img

WZMOCNIJ SWOJE OTOCZENIE

Ile?

do 20 000 zł

Wkład własny

Niewymagany

Kiedy?

Nabór ogłaszany w marcu

Operator

Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Strona www

wzmocnijotoczenie.pl

Warunki

Zobacz regulamin

Kto?

Biblioteki publiczne i inne podmioty

Wyniki

Ostatnia lista wyników

Forma aplikacji

On-line

Liczba wniosków

Brak informacji

Przykładowy wniosek

Zobacz wniosek

Instrukcja

Zobacz instrukcję

ROZDZIAŁ I

CELE PROGRAMU

Wsparcie rozwoju wspólnej przestrzeni publicznej z myślą o mieszkańcach wybranych gmin i powiatów.

ROZDZIAŁ II

PROJEKTY

Jakie projekty można zrealizować?

Dotację można przeznaczyć na realizację projektów z kategorii takich jak:

 • Aktywność fizyczna – przykładowe cele: budowa lub modernizacja siłowni na świeżym powietrzu oraz street workout parków, wytyczenie szlaków biegowych i rowerowych, zakup stacji do napraw rowerów, zakup sprzętu sportowego, modernizacja sal i nawierzchni sportowych.
 • Bezpieczeństwo – przykładowe cele: budowa lub modernizacja barierek ochronnych, zadaszenia, wymiana podłóg, zakup sprzętu ratunkowego, poszukiwawczego i przeciwpożarowego, np. dronów do akcji z udziałem służb, łodzi ratunkowych, defibrylatorów AED, strojów ochronnych, pomp, węży tłocznych dla jednostek ochotniczej straży pożarnej.
 • Edukacja – przykładowe cele: modernizacja sal dydaktycznych, zakup narzędzi interaktywnych wspierających proces dydaktyczny – tablic, komputerów, tabletów wraz z niezbędnym oprogramowaniem, gogli VR, organizacja zajęć dydaktycznych poświęconych energii elektrycznej i ich wpływowi na nasze codzienne życie, tworzenie sal integracji sensorycznej.
 • Rozwój wspólnej przestrzeni publicznej – przykładowe cele: budowa lub modernizacja placów zabaw, zakup wyposażenia do świetlic wiejskich, budowa lub modernizacja wiat przystankowych, modernizacja obiektów kulturalnych.
 • Środowisko naturalne – przykładowe cele: termomodernizacje budynków użyteczności publicznej, oczyszczanie skwerów, remonty ujęć wody i małych stacji uzdatniania, wytyczanie szlaków przyrodniczo-edukacyjnych, budowa systemów napowietrzania w stawach, rewitalizacja parków i inne działania na rzecz lokalnej flory i fauny.
 • Zdrowie – przykładowe cele: zakup defibrylatorów, organizacja szkoleń z pierwszej pomocy przedmedycznej, zakup kamer termowizyjnych, sprzętu rehabilitacyjnego na bezpłatny użytek mieszkańców z problemami zdrowotnymi, likwidacja barier architektonicznych na potrzeby osób niepełnosprawnych, budowa podjazdów.
 • Ochrona zwierząt – przykładowe cele: inicjatywy na rzecz ochrony zagrożonych gatunków zwierząt, zabezpieczanie stanowisk i siedlisk zwierząt przed zagrożeniami zewnętrznymi, wykonywanie zabiegów ochronnych utrzymujących właściwy stan populacji lub siedlisk zwierząt, edukacja w zakresie rozpoznawania gatunków objętych ochroną i sposobów ich ochrony, projekty wspierające programy na rzecz przeciwdziałania bezdomności zwierząt.

Zobacz przykłady realizacji w rozdziale III i koszty kwalifikowane w rozdziale IX.

Jak długo może trwać realizacja zadania?

Dotację można otrzymać na zadania trwające:

 • 6 miesięcy (od czerwca do listopada).

ROZDZIAŁ III

PRZYKŁADY REALIZACJI

Jakie projekty zostały już zrealizowane?

Wybrane przykłady projektów bibliotek, które otrzymały dofinansowanie:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Kolbuszowej – Remont biblioteki szkolnej (w 2023 roku)
 • Biblioteka Publiczna Gminy Jadów – Dostawa i montaż zewnętrznej tablicy multimedialnej (w 2023 roku)
 • Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy – Zakup narzędzi dydaktycznych do robotyki i kodowania (w 2023 roku)
 • Biblioteka Publiczna w Kórniku – Zakup dwóch wrzutni książek (w 2023 roku)
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Pawonkowie wyremontowała i doposażyła lokal filii mieszczący się w szkole tworząc centrum kultury i czytelnictwa. 
 • Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim kupiła 8 zestawów komputerowych do prowadzenia różnorodnych zajęć, m.in warsztatów edukacyjnych w siedzibie głównej, oddziale dziecięco-młodzieżowym oraz filiach wiejskich na terenie gminy.
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Swarożynie zamontowała wrzutnię do książek ułatwiającą czytelnikom zwrot wypożyczonych książek.
 • Gminna Biblioteka w Luzinie w swoim sąsiedztwie stworzyła „Bazę Natura – naturalny plac zabaw do zadań specjalnych” przeznaczony m.in. do spotkań edukacyjnych, nauki w harmonii z naturą, do prowadzenia różnorodnych warsztatów, czytania książek i odpoczynku dla mieszkańców w każdym wieku.

Gdzie szukać informacji
o projektach?

Warto przejrzeć:

 • strony internetowe bibliotek
 • media społecznościowe bibliotek
 • stronę www operatora
 • listy rankingowe.

Można też skontaktować się bezpośrednio z biblioteką
i zapytać o pomoc.

ROZDZIAŁ IV

UPRAWNIONE PODMIOTY

Kto może złożyć wniosek?

Wnioski mogą składać podmioty posiadające siedzibę w Polsce:

 • biblioteki publiczne
 • gminy i powiaty
 • jednostki organizacyjne gminy lub powiatu, w szczególności: publiczne placówki oświatowe (przedszkola, szkoły podstawowe, licea, technika, szkoły zawodowe), ośrodki pomocy społecznej, ośrodki kultury, sportu i rekreacji
 • fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe, bez względu na to, czy posiadają status organizacji pożytku publicznego
 • jednostki ochotniczej straży pożarnej.

Lista gmin i powiatów zaproszonych do programu została podana w paragrafie 5 ust. 1 regulaminu. To 162 samorządy z 11 województw.

Czy biblioteka szkolna może złożyć wniosek?

Biblioteka szkolna funkcjonuje w strukturach szkoły, więc podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku jest szkoła. Zatem wniosek w imieniu i na rzecz biblioteki szkolnej składa dyrektor szkoły.

Czy program przewiduje tryb odwoławczy?

Nie.

ROZDZIAŁ V

DOFINANSOWANIE

Jak duże dofinansowanie można otrzymać?

Można otrzymać dotację w kwocie do 20 tys. zł.

Jaki jest budżet programu?

Brak informacji o budżecie na 2023 rok. W 2022 roku budżet przyznanych dotacji wyniósł 4,6 mln zł na ponad 230 projektów.

ROZDZIAŁ VI

WNIOSEK

Co należy zrobić?

Dokładnie zapoznać się z regulaminem, specyfikacją i wytycznymi programu i złożyć wniosek.

Czy załączniki są wymagane w momencie złożenia wniosku?

Operator może wezwać do złożenia dodatkowych załączników do wniosku. Dokumenty są wysyłane po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu dotacji.

Ile można zgłosić wniosków?

Brak informacji. W danym konkursie jest przyznawany grant na co najmniej jeden projekt w danej gminie lub powiecie.

W jakim terminie należy złożyć wniosek?

Zgodnie z terminem podanym w ogłoszeniu i w regulaminie programu. Nabór zazwyczaj jest ogłaszany w marcu i trwa do kwietnia.

Czy warto składać wniosek na ostatnią chwilę?

Nie. Lepiej zrobić to zaraz po ogłoszeniu naboru.

Gdzie znajdę przykładowy wniosek?

Zobacz wniosek.

Jak złożyć wniosek?

On-line poprzez aplikację Microsoft Forms.

Jak wypełnić wniosek?

Skorzystaj z poradnika.

ROZDZIAŁ VI

WSKAZÓWKI

Co warto uwzględnić w projekcie?

 • Projekty społeczne odpowiadające na potrzeby lokalnych społeczności.
 • Sprawdź, czy w danym roku nie ma ważnego jubileuszu, rocznicy, wydarzenia historycznego itp. Do motywu przewodniego projektu warto wykorzystać na przykład patronów roku (lista tutaj).

 • Odpowiedni dobór grupy odbiorców, bez wykluczeń społecznych.

Co jest ważne dla projektu?

 • Wyposażenie mieszkańców w narzędzia umożliwiające wdrażanie długotrwałych i pozytywnych zmian w miejscu, w którym żyją.
 • Zwiększenie dostępności różnych grup mieszkańców gmin i powiatów do wybudowanej lub zmodernizowanej infrastruktury społecznej, która zostanie z nimi przez długie lata.

Do kogo najlepiej skierować projekt?

Preferowane grupy odbiorców to:

 • lokalna społeczność.

Lista gmin i powiatów zaproszonych do programu została podana w paragrafie 5 ust. 1 regulaminu. To 162 samorządy z 11 województw.

Czy projekt może wchodzić w skład innego przedsięwzięcia?

Tak. W przypadku projektu, który stanowi element większego projektu lub zadania publicznego – współfinansowanego ze środków własnych – całkowity budżet przeznaczony przez bibliotekę na realizację projektu, nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł netto i musi uwzględniać grant przyznany przez operatora programu.

PORDANIK DLA BIBLIOTEKARZY:

JAK NAPISAĆ DOBRY WNIOSEK?

ROZDZIAŁ VIII

OCENA WNIOSKU

Co jest oceniane we wniosku?

Formularz zgłoszeniowy oceniany jest pod kątem formalnym i merytorycznym. Musi:

 • zostać złożony przez uprawniony podmiot
 • przewidywać realizację projektu na terenie jednej z jednostek samorządu terytorialnego wymienionej w tabeli w § 5 ust. 1 regulaminu
 • wpisywać się w jedną z kategorii tematycznych określonych w § 3 ust. 2 pkt. 1-8 regulaminu oraz być zgodny z celami programu
 • definiować wyzwania i potrzeby w zakresie realizacji projektu
 • wykazać użyteczność projektu dla mieszkańców danej gminy lub powiatu
 • określać, czy projekt będzie dostępny dla różnych grup społecznych, np. dzieci i młodzieży, seniorów, osób niepełnosprawnych
 • wykazać, czy realizacja projektu pozostawi trwały ślad dla mieszkańców danej gminy lub powiatu
 • zawierać wiarygodny i rzetelny kosztorys projektu
 • dotyczyć projektu, z którego biblioteka nie będzie osiągać korzyści majątkowych, z zastrzeżeniem organizacji pozarządowych, w przypadku których korzyści te będą przeznaczone na realizację działań statutowych.

Kto dokonuje oceny?

Operator programu.

Ile można zdobyć punktów?

Brak informacji.

Ile punktów należy dostać, by otrzymać dofinansowanie?

Operator nie podaje liczby przyznanych punktów na liście rankingowej.

Czy mogę dodać coś od siebie, by zwiększyć szanse na pozytywną ocenę?

Nie. Zawsze postępuj zgodnie z wytycznymi. Dodatkowe elementy dołączane do wniosku mogą być potraktowane jako błąd formalnoprawny. W przypadku wątpliwości najlepiej zwrócić się po pomoc do operatora programu.

ROZDZIAŁ IX

KOSZTORYS I ROZLICZENIE

Jakie są koszty kwalifikowane?
Co należy uwzględnić w kosztorysie?

Dofinansowanie może być przeznaczone na działania wymienione w rozdziale II. W punkcie 25 wniosku należy wymienić poszczególne pozycje budżetowe, ich przeznaczenie (jeśli materiały, to jakie i czemu będą służyć; jeśli wynagrodzenie, dla kogo i za jaką pracę itp.) i koszt w PLN brutto.

Operator programu nie wskazuje, jakie koszty są kwalifikowane, a jakie niekwalifikowane.

Jak poprawnie rozliczyć projekt?

Instrukcje i wzory znajdziesz tutaj.

Jakie są zobowiązania rozliczeniowe?

Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także realizacji działań sponsoringowych na rzecz operatora.

Pamiętaj, by na wszystkie zakupy, usługi, zlecenia gromadzić faktury, umowy i inne potwierdzenia. Każdy jest zobowiązany do rozliczenia dofinansowania na warunkach określonych w umowie.

Czym są działania sponsoringowe?

Działania sponsoringowe muszą promować projekt i zaangażowanie operatora w jego realizację. To m.in.: opracowanie i publikacja materiałów prasowych, opracowanie i publikacja postów, produkcja i publikacja materiałów video, opracowanie plakatów lub innych prac graficznych, montaż tabliczek informacyjnych, publikacja logotypów operatora.

ROZDZIAŁ X

POMOC

Kto udziela informacji dotyczącej programu?

Informacje dotyczące programu są udzielane przez pracowników Operatora.

 • Lista kontaktów jest dostępna tutaj.
 • ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna.

Przed zadaniem pytania warto najpierw upewnić się, czy w regulaminie nie ma zawartej odpowiedzi.

Gdzie jeszcze uzyskać pomoc?

Jeśli masz pytania lub szukasz pomocy w gronie bibliotekarzy dołącz do Forum Bibliotekarzy.

Gdzie jeszcze znajdę pomoc?

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdziesz tutaj.

Odkryj inne dofinansowania, granty i konkursy dla bibliotek

Możliwości jest więcej!