spot_img

WZMOCNIJ SWOJE OTOCZENIE

Ile?

do 24 000 zł

Wkład własny

Niewymagany

Kiedy?

Do 15.03.2024 / Zobacz terminarz

Operator

Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Strona www

wzmocnijotoczenie.pl

Warunki

Zobacz regulamin

Kto?

Biblioteki publiczne i inne podmioty

Wyniki

Ostatnia lista wyników

Forma aplikacji

On-line

Liczba wniosków

Jednorazowo 5 wniosków

Przykładowy wniosek

Zobacz wniosek

Instrukcja

Zobacz instrukcję

ROZDZIAŁ I

CELE PROGRAMU

Wsparcie rozwoju lokalnych inicjatyw z myślą o mieszkańcach gmin.

ROZDZIAŁ II

PROJEKTY

Jakie projekty można zrealizować?

Dotację można przeznaczyć na realizację projektów z kategorii takich jak:

 • Aktywność fizyczna – przykładowe cele: aktywność sportowa; obiekty sportowe np. siłownie, modernizacje boisk, sal i nawierzchni sportowych; sprzęt i akcesoria sportowe; infrastruktura rowerowa, biegowa, turystyczna np. trasy, wiaty, stacje naprawcze
 • Bezpieczeństwo – przykładowe cele: sprzęt ratowniczy np. defibrylator AED; sprzęt strażacki i środki ochrony osobistej; kamera termowizyjna; szkolenia i edukacja np. miasteczko ruchu drogowego, kursy ratownictwa, szkolenia z pierwszej pomocy; infrastruktura np. progi zwalniające, radary prędkości, oświetlenie uliczne, monitoring
 • Edukacja – przykładowe cele: organizacja zajęć poświęconych energii elektrycznej; wyposażenie pracowni i sal dydaktycznych, remont i wyposażenie bibliotek; oprogramowanie i sprzęt dydaktyczny np. komputery, tablice interaktywne, gogle VR, sprzęt do robotyki; szkolenia rozwijające umiejętności np. językowe
 • Ochrona zwierząt – przykładowe cele: zapobieganie bezdomności zwierząt np. czipowanie, sterylizacja, boksy; walka z kłusownictwem np. monitoring; inicjatywy na rzecz ochrony zagrożonych gatunków zwierząt np. zabezpieczanie stanowisk i siedlisk zwierząt; edukacja np. w zakresie rozpoznawania gatunków objętych ochroną i sposobów ich ochrony, szkolenia dla wolontariuszy w schroniskach
 • Przestrzeń publiczna – przykładowe cele: miejsca spotkań i integracji, np. altana, wiata; modernizacje sal spotkań np. remonty świetlic, wyposażenie wnętrza; infrastruktura kultury np. czytelnia, kino plenerowe, wrzutnia książek, sprzęt muzyczny; zagospodarowanie przestrzeni do rekreacji, np. rewitalizacja parku, nasadzenia, ścieżka sensoryczna, plac zabaw; .udogodnienia infrastrukturalne np. wiata przystankowa, system nawadniania; likwidacja barier architektonicznych np. podjazd dla osób z niepełnosprawnością
 • Środowisko naturalne – przykładowe cele: ochrona środowiska np. oczyszczanie zbiorników wodnych; instalacja i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii; edukacja ekologiczna np. pracownie przyrodnicze, wytyczanie szlaków przyrodniczo-edukacyjnych; rewitalizacja terenów zielonych; przeciwdziałanie marnowaniu zasobów, np. jadłodzielnie; efektywność energetyczna np. termomodernizacja budynku, ograniczanie emisji CO2
 • Zdrowie – przykładowe cele: opieka zdrowotna np. sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny, zajęcia terapeutyczne; diagnostyka; terapia integracji sensorycznej, np. wyposażenie sal, ogrody sensoryczne; profilaktyka i edukacja np. szkolenia, kampanie informacyjne, warsztaty ze specjalistami, prewencja epidemiologiczna.

Zobacz przykłady realizacji w rozdziale III i koszty kwalifikowane w rozdziale IX.

Jak długo może trwać realizacja zadania?

Dotację można otrzymać na zadania trwające:

 • od 15 lutego 2024 rok do 5 listopada 2024 roku.

ROZDZIAŁ III

PRZYKŁADY REALIZACJI

Jakie projekty zostały już zrealizowane?

Wybrane przykłady projektów bibliotek, które otrzymały dofinansowanie:

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krokowej – Remont i wyposażenie szkolnej biblioteki (w 2024 roku)
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Ciasnej – Wyposażenie biblioteki (w 2024 roku)
 • Biblioteka Publiczna Gminy Godkowo – Cyfrowa pracownia edukacyjna (w 2024 roku)
 • Biblioteka Publiczna Gminy Szemud im. ks. dr. Leona Heyke w Szemudzie – Bibliobox i wrzutnie książek (w 2024 roku)
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Kolbuszowej – Remont biblioteki szkolnej (w 2023 roku)
 • Biblioteka Publiczna Gminy Jadów – Dostawa i montaż zewnętrznej tablicy multimedialnej (w 2023 roku)
 • Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy – Zakup narzędzi dydaktycznych do robotyki i kodowania (w 2023 roku)
 • Biblioteka Publiczna w Kórniku – Zakup dwóch wrzutni książek (w 2023 roku)
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Pawonkowie wyremontowała i doposażyła lokal filii mieszczący się w szkole tworząc centrum kultury i czytelnictwa. 
 • Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim kupiła 8 zestawów komputerowych do prowadzenia różnorodnych zajęć, m.in warsztatów edukacyjnych w siedzibie głównej, oddziale dziecięco-młodzieżowym oraz filiach wiejskich na terenie gminy.
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Swarożynie zamontowała wrzutnię do książek ułatwiającą czytelnikom zwrot wypożyczonych książek.
 • Gminna Biblioteka w Luzinie w swoim sąsiedztwie stworzyła „Bazę Natura – naturalny plac zabaw do zadań specjalnych” przeznaczony m.in. do spotkań edukacyjnych, nauki w harmonii z naturą, do prowadzenia różnorodnych warsztatów, czytania książek i odpoczynku dla mieszkańców w każdym wieku.

Gdzie szukać informacji
o projektach?

Warto przejrzeć:

 • strony internetowe bibliotek
 • media społecznościowe bibliotek
 • stronę www operatora
 • listy rankingowe.

Można też skontaktować się bezpośrednio z biblioteką
i zapytać o pomoc.

ROZDZIAŁ IV

UPRAWNIONE PODMIOTY

Kto może złożyć wniosek?

Wnioski mogą składać podmioty posiadające siedzibę w Polsce:

 • gminy i powiaty oraz ich jednostki organizacyjne, w szczególności: biblioteki, publiczne placówki oświatowe: przedszkola, szkoły podstawowe, licea, technika, szkoły zawodowe, ośrodki pomocy społecznej, ośrodki kultury, sportu i rekreacji, inne
 • fundacje, stowarzyszenia (w tym ochotnicze straże pożarne), koła gospodyń wiejskich, spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe, bez względu na to, czy posiadają status organizacji pożytku publicznego.

Lista gmin i powiatów zaproszonych do programu została podana w paragrafie 3 ust. 3 regulaminu.

Czy biblioteka szkolna może złożyć wniosek?

Biblioteka szkolna funkcjonuje w strukturach szkoły, więc podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku jest szkoła. Zatem wniosek w imieniu i na rzecz biblioteki szkolnej składa dyrektor szkoły.

Czy program przewiduje tryb odwoławczy?

Nie.

ROZDZIAŁ V

DOFINANSOWANIE

Jak duże dofinansowanie można otrzymać?

Można otrzymać dotację w kwocie do 24 000 zł.

Jaki jest budżet programu?

Brak informacji o budżecie na 2024 rok. W 2022 roku budżet przyznanych dotacji wyniósł 4,6 mln zł na ponad 230 projektów. W ramach pięciu edycji programu, PSE przyznały już ponad 800 grantów o wartości 16 mln zł na projekty wywierające pozytywny wpływ na swoje otoczenie.

ROZDZIAŁ VI

WNIOSEK

Co należy zrobić?

Dokładnie zapoznać się z regulaminem, specyfikacją i wytycznymi programu i złożyć wniosek.

Czy załączniki są wymagane w momencie złożenia wniosku?

Operator może wezwać do złożenia dodatkowych załączników do wniosku. Dokumenty są wysyłane po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu dotacji.

Ile można zgłosić wniosków?

Jednorazowo do 5 wniosków. W danym konkursie jest przyznawany grant na co najmniej jeden projekt w danej gminie lub powiecie.

W jakim terminie należy złożyć wniosek?

Zgodnie z terminem podanym w ogłoszeniu i w regulaminie programu. Nabór trwa do 15 marca 2024 roku.

Czy warto składać wniosek na ostatnią chwilę?

Nie. Lepiej zrobić to zaraz po ogłoszeniu naboru.

Gdzie znajdę przykładowy wniosek?

Zobacz wniosek.

Jak złożyć wniosek?

On-line poprzez aplikację Microsoft Forms.

Jak wypełnić wniosek?

Skorzystaj z poradnika.

ROZDZIAŁ VI

WSKAZÓWKI

Co warto uwzględnić w projekcie?

 • Projekty społeczne odpowiadające na potrzeby lokalnych społeczności.
 • Sprawdź, czy w danym roku nie ma ważnego jubileuszu, rocznicy, wydarzenia historycznego itp. Do motywu przewodniego projektu warto wykorzystać na przykład patronów roku (lista TUTAJ).
 • Odpowiedni dobór grupy odbiorców, bez wykluczeń społecznych.

Co jest ważne dla projektu?

 • Wyposażenie mieszkańców w narzędzia umożliwiające wdrażanie długotrwałych i pozytywnych zmian w miejscu, w którym żyją.
 • Zwiększenie dostępności różnych grup mieszkańców do wybudowanej lub zmodernizowanej infrastruktury społecznej, która zostanie z nimi przez lata.
 • Sfinansowanie lub współfinansowanie projektów społecznych odpowiadających na potrzeby lokalnych społeczności.

Do kogo najlepiej skierować projekt?

Preferowane grupy odbiorców to:

 • lokalna społeczność.

Lista gmin i powiatów zaproszonych do programu została podana w paragrafie 3 ust. 3 regulaminu. 

Czy projekt może wchodzić w skład innego przedsięwzięcia?

Tak. W przypadku projektu, który stanowi element większego projektu lub zadania publicznego – współfinansowanego ze środków własnych – całkowity budżet przeznaczony przez bibliotekę na realizację projektu, nie może przekroczyć kwoty 120 000 zł netto i musi uwzględniać grant przyznany przez operatora programu.

PORDANIK DLA BIBLIOTEKARZY:

JAK NAPISAĆ DOBRY WNIOSEK?

ROZDZIAŁ VIII

OCENA WNIOSKU

Co jest oceniane we wniosku?

Ocena formalna:

 • złożenie wniosku przez uprawniony podmiot
 • wpisywanie się w jedną z kategorii tematycznych określonych w § 3 ust. 2 pkt. 1-7 regulaminu oraz zgodność z celami programu
 • zdefiniowanie wyzwań i potrzeb w zakresie realizacji projektu
 • wykazanie użyteczności projektu dla mieszkańców danej gminy
 • określenie, czy projekt będzie dostępny dla różnych grup społecznych, np. dzieci i młodzieży, seniorów, osób niepełnosprawnych
 • wykazanie, czy realizacja projektu pozostawi trwały ślad dla mieszkańców danej gminy
 • zawarcie wiarygodnego i rzetelnego kosztorys projektu
 • projekt, z którego biblioteka nie będzie osiągać korzyści majątkowych, z zastrzeżeniem organizacji pozarządowych, w przypadku których korzyści te będą przeznaczone na realizację działań statutowych.

Ocena merytoryczna:

 • trafność odpowiedzi na diagnozę potrzeb społecznych osiągane korzyści społeczne
 • dostępność dla mieszkańców i trwałości rezultatów.

Kto dokonuje oceny?

Operator programu.

Ile można zdobyć punktów?

Brak informacji.

Ile punktów należy dostać, by otrzymać dofinansowanie?

Operator nie podaje liczby przyznanych punktów na liście rankingowej.

Czy mogę dodać coś od siebie, by zwiększyć szanse na pozytywną ocenę?

Nie. Zawsze postępuj zgodnie z wytycznymi. Dodatkowe elementy dołączane do wniosku mogą być potraktowane jako błąd formalnoprawny. W przypadku wątpliwości najlepiej zwrócić się po pomoc do operatora programu.

ROZDZIAŁ IX

KOSZTORYS I ROZLICZENIE

Jakie są koszty kwalifikowane?
Co należy uwzględnić w kosztorysie?

Dofinansowanie może być przeznaczone na działania wymienione w paragrafie 3 regulaminu. W punkach 29-31 wniosku należy wymienić poszczególne pozycje budżetowe, ich przeznaczenie (jeśli materiały, to jakie i czemu będą służyć; jeśli wynagrodzenie, dla kogo i za jaką pracę itp.) i koszt w PLN brutto.

Operator programu nie wskazuje, jakie koszty są kwalifikowane, a jakie niekwalifikowane.

Jak poprawnie rozliczyć projekt?

Instrukcje i wzory znajdziesz tutaj.

Jakie są zobowiązania rozliczeniowe?

Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także realizacji działań sponsoringowych na rzecz operatora.

Pamiętaj, by na wszystkie zakupy, usługi, zlecenia gromadzić faktury, umowy i inne potwierdzenia. Każdy jest zobowiązany do rozliczenia dofinansowania na warunkach określonych w umowie.

Czym są działania sponsoringowe?

Działania sponsoringowe muszą promować projekt i zaangażowanie operatora w jego realizację. To m.in.: opracowanie i publikacja materiałów prasowych, opracowanie i publikacja postów, produkcja i publikacja materiałów video, opracowanie plakatów lub innych prac graficznych, montaż tabliczek informacyjnych, publikacja logotypów operatora.

ROZDZIAŁ X

POMOC

Kto udziela informacji dotyczącej programu?

Informacje dotyczące programu są udzielane przez pracowników Operatora.

 • Lista kontaktów jest dostępna tutaj.
 • ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna.

Przed zadaniem pytania warto najpierw upewnić się, czy w regulaminie nie ma zawartej odpowiedzi.

Gdzie jeszcze uzyskać pomoc?

Jeśli masz pytania lub szukasz pomocy w gronie bibliotekarzy dołącz do Forum Bibliotekarzy.

Gdzie jeszcze znajdę pomoc?

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdziesz tutaj.

Odkryj inne dofinansowania, granty i konkursy dla bibliotek

Możliwości jest więcej!