spot_img

RÓWNAĆ SZANSE – DUŻE GRANTY

Ile?

do 40 000 zł

Wkład własny

20%

Kiedy?

Nabór ogłaszany w styczniu

Operator

Fundacja Civis Polonus

Strona www

rownacszanse.pl

Warunki

Zobacz regulamin

Kto?

Biblioteki publiczne i inne podmioty

Wyniki

Ostatnia lista wyników

Forma aplikacji

On-line

Liczba wniosków

Jednorazowo 1 wniosek

Przykładowy wniosek

Zobacz wniosek

Instrukcja

Zobacz instrukcję

ROZDZIAŁ I

CELE PROGRAMU

Rozwój kompetencji społecznych i emocjonalnych młodzieży z małych miejscowości, które ułatwią jej dobry start w dorosłe życie.

ROZDZIAŁ II

PROJEKTY

Jakie projekty można zrealizować?

Dofinansowanie można przeznaczyć na działania skierowane dla młodych ludzi. W „Równać Szanse” to młodzi ludzie prowadzą projekty. Ufamy im. Wiemy, że najlepiej uczą się na własnym doświadczeniu. Młodzi są aktywnymi twórcami, uczestnikami i realizatorami projektu. Planują działania i je wykonują, dzielą się zadaniami, ustalają terminy i monitorują ich realizację. Podejmują decyzje o tym, co robią i w jaki sposób. Gdy napotykają problemy, szukają rozwiązań, dyskutują i wybierają sposób działania. Doświadczają konsekwencji swoich decyzji. Nie zawsze wszystko im się udaje, popełniają błędy i uczą się na nich – to naturalna i konieczna część rozwoju. Zobacz szczegółowe informacje o sposobie realizacji projektów.

Zobacz przykłady realizacji w rozdziale III i koszty kwalifikowane w rozdziale IX.

Jak długo może trwać realizacja zadania?

Dofinansowanie można otrzymać na zadania:

 • 12 miesięcy.

ROZDZIAŁ III

PRZYKŁADY REALIZACJI

Jakie projekty zostały już zrealizowane?

Wybrane przykłady projektów bibliotek, które otrzymały dofinansowanie:

 • Gminna Biblioteka Publiczna w Chmielniku – Krok do sławy – 40 000 zł (w 2022 roku)
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Wojcieszkowie – Bushcraft-survival od zera – 33 205 zł (w 2022 roku)
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Kęsowie – Coolturalna Przestrzeń Twórcza – 26 700 zł (w 2022 roku).

Gdzie szukać informacji
o projektach?

Warto przejrzeć:

 • strony internetowe bibliotek
 • media społecznościowe bibliotek
 • stronę www operatora
 • listy rankingowe.

Można też skontaktować się bezpośrednio z biblioteką
i zapytać o pomoc.

ROZDZIAŁ IV

UPRAWNIONE PODMIOTY

Kto może złożyć wniosek?

Wnioski mogą składać podmioty posiadające siedzibę w Polsce:

 • biblioteki powiatowe, miejskie i gminne, które od 2017 roku otrzymały dotację w programie „Równać Szanse”,
 • domy kultury
 • organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia).

Należy pamiętać, o tym, by biblioteka znajdowała się w miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców.

Czy inne biblioteki mogą złożyć wniosek?

Inne biblioteki mogą też nawiązać partnerstwa z podanymi uprawnionymi podmiotami.

Czy program przewiduje tryb odwoławczy?

Nie.

ROZDZIAŁ V

DOFINANSOWANIE

Jak duże dofinansowanie można otrzymać?

Można otrzymać dofinansowanie w kwocie do 40 000 zł.

Jaki jest budżet programu?

W 2022 roku budżet programu wynosił ponad 700 000 zł. Przyznanych zostało 19 dofinansowań.

ROZDZIAŁ VI

WNIOSEK

Co należy zrobić?

Dokładnie zapoznać się z regulaminem, specyfikacją i wytycznymi programu i złożyć wniosek.

Czy załączniki są wymagane w momencie złożenia wniosku?

Tak. Sprawdź w regulaminie, jakie dokumenty są wymagane. Pamiętaj, że operator może wezwać do złożenia dodatkowych załaczników.

Gdzie znajdę przykładowy wniosek?

Zobacz wniosek.

Ile można zgłosić wniosków?

Można jednorazowo zgłosić 1 wniosek.

W jakim terminie należy złożyć wniosek?

Zgodnie z terminem podanym w ogłoszeniu i w regulaminie programu.

Jak złożyć wniosek?

On-line poprzez system operatora.

Czy warto składać wniosek na ostatnią chwilę?

Nie. Lepiej zrobić to zaraz po ogłoszeniu naboru. W przypadku błędów i uchybień formalnych operator kontaktuje się z wnioskodawcą, co daje szansę na korektę lub uzupełnienie wniosku. Składając wniosek wcześniej unikniesz również nieplanowanych przerw w działaniu systemu.

ROZDZIAŁ VI

WSKAZÓWKI

Co warto uwzględnić w projekcie?

 • Sprawdź, czy w danym roku nie ma ważnego jubileuszu, rocznicy, wydarzenia historycznego itp. Do motywu przewodniego projektu warto wykorzystać na przykład patronów roku (lista tutaj).

 • Działania rozwijające kompetencje społeczne i emocjonalne młodych ludzi, przydatne zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.
 • Włączanie młodych ludzi do działań już na etapie planowania, tak aby stali się aktywnymi twórcami, uczestnikami i bezpośrednimi realizatorami projektu.
 • Odpowiadanie na potrzeby młodzieży.
 • Danie młodym ludziom przestrzeni do działania, realizacji ich pasji i zainteresowań.
 • Uwzględnienie ważnego miejsca w projekcie dla każdego uczestnika.
 • Tworzenie spójnej oferty cyklicznych działań prowadzonych samodzielnie przez młodych ludzi.
 • Włączenie wielu partnerów w działania młodych ludzi (współpraca przy realizacji projektu z różnymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami samorządowymi, rodzicami, lokalnym biznesem, szkołami).
 • Możliwość wprowadzenia działań on-linowych.
 • Prowadzenie rekrutacji do grupy w sposób zapewniający różnorodność płci, wieku, miejsca zamieszkania, klasy szkolnej itp.
 • Promocja projektu.
 • Nawiązywanie partnerstw.

Co jest ważne dla projektu?

 • Aktywny udział młodych osób.
 • Informacja od Fundacji: Chcemy, by dzięki aktywnemu udziałowi w projekcie młodzi ludzie: poznali swoje możliwości i uwierzyli w siebie; potrafili kierować swoimi działaniami i odpowiedzialnie podejmowali decyzje; znali i rozumieli otoczenie społeczne w którym żyją; potrafili nawiązywać współpracę z innymi osobami i rozwijać z nimi dobre relacje.

Do kogo najlepiej skierować projekt?

Preferowane grupy odbiorców to:

 • młodzież w wieku od 13 do 19 lat
 • grupy liczące 15-20 osób.

Należy pamiętać, o tym, by biblioteka znajdowała się w miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców.

PORDANIK DLA BIBLIOTEKARZY:

JAK NAPISAĆ DOBRY WNIOSEK?

ROZDZIAŁ VIII

OCENA WNIOSKU

Co jest oceniane we wniosku?

Kryteria wstępnej oceny merytorycznej:

 • Zgodność celu projektu z celami konkursu i Programu Równać Szanse, w tym w jakim stopniu projekt zakłada rozwój kompetencji społecznych i emocjonalnych uczestników.
 • Zgodność z zasadami realizacji projektów, w tym w jakim stopniu w projekcie uwzględniono: podmiotowość i samodzielność młodzieży; cykliczność działań młodzieży, a szkolenia powinny być elementem przygotowującym młodzież do realizacji zadań w projekcie.
 • Zgodność celu, działań, harmonogramu i budżetu, w tym: w jakim stopniu działania pozwalają na osiągnięcie założonych efektów; w jakim stopniu budżet został zaplanowany w sposób racjonalny.
 • Sposób opisu wniosku, w tym w jakim stopniu projekt został opisany w sposób jasny i zrozumiały.

Kryteria końcowej oceny merytorycznej:

 • Rozpoznanie sytuacji i potrzeb młodzieży, w tym: w jakim stopniu projekt nazywa potrzeby młodzieży i na nie odpowiada; w jakim stopniu młodzież była zaangażowana w planowanie i tworzenie projektu.
 • Zgodność celów projektu z celami programu, w tym: w jakim stopniu projekt zakłada rozwój wybranych, wskazanych w zasadach konkursu kompetencji społecznych i emocjonalnych u młodych ludzi; w jakim stopniu projekt zakłada rekrutację zróżnicowanej grupy młodzieży.
 • Działania młodzieży, w tym: w jakim stopniu zaplanowane działania zakładają samodzielną aktywność młodych ludzi; w jakim stopniu zaplanowane działania odpowiadają wiekowi uczestników.
 • Efektywność projektu, w tym: w jakim stopniu planowane działania pozwolą w rzeczywistości osiągnąć założone efekty; czy komponent szkoleniowy nie przeważa nad działaniami których bezpośrednimi realizatorami jest młodzież.
 • Realizm projektu, w tym: czy projekt ma atrakcyjny pomysł na oś tematyczną, która pozwoli angażować w działania grupę młodych przez 12 miesięcy; w jakim stopniu zaplanowane działania tworzą cykliczny, spójny logicznie plan aktywności przez 12 miesięcy.
 • Budżet projektu, w tym: w jakim stopniu przedstawiona w budżecie kalkulacja kosztów jest przejrzysta, zasadna i odpowiada zaplanowanym działaniom; w jakim stopniu koszty osobowe są zaplanowane racjonalnie.

Kryteria formalne:

 • Złożenie wniosku przez uprawniony podmiot
 • zaplanowane działania na okres pełnych dwunastu miesięcy.
 • Czas realizacji projektu zgodnie z ramami wskazanymi przez operatora.
 • Odpowiedni dobór uczestników projektu (min. 15 osób - młodzieży w wieku od 13 do 19 lat) z miejscowości do 20 tys. mieszkańców.
 • Nieprzekroczenie kwoty 40 000 zł.
 • Posiadanie wkładu własnego (finansowy i/lub rzeczowy).
 • Nieprzekraczanie wydatków na zakup sprzętu (20% kwoty dotacji).
 • Nieprzekraczanie kosztów obsługi projektu (10% kwoty dotacji).

Kto dokonuje oceny?

Komisja konkursowa operatora programu.

Ile można zdobyć punktów?

Można zdobyć łącznie 45 punktów (w tym 15 pkt za wstępną ocenę merytoryczną i 30 pkt za końcową ocenę merytoryczną).

Ile punktów należy dostać, by otrzymać dofinansowanie?

Operator nie podaje liczby przyznanych punktów na liście rankingowej.

Czy mogę dodać coś od siebie, by zwiększyć szanse na pozytywną ocenę?

Nie. Zawsze postępuj zgodnie z wytycznymi. Dodatkowe elementy dołączane do wniosku mogą być potraktowane jako błąd formalnoprawny. W przypadku wątpliwości najlepiej zwrócić się po pomoc do operatora programu.

ROZDZIAŁ IX

KOSZTORYS I ROZLICZENIE

Jakie są koszty kwalifikowane?
Co należy uwzględnić w kosztorysie?

Dofinansowanie może być przeznaczone na:

 • Koszty działań prowadzonych w ramach projektu przez młodzież, np. zakup niezbędnych materiałów, sprzętu.
 • Usługi transportowe (wyjazdy studyjne, dojazdy do miejsc realizacji projektu).
 • Materiałów promocyjnych.
 • Cateringu.
 • Honoraria.
 • Inne wydatki związane z organizacją wydarzeń prowadzonych podczas projektu.

– Koszty obsługi projektu mogą wynieść do 10% wnioskowanej kwoty (telefon, poczta, koszty obsługi konta bankowego, dojazdy na obowiązkowe szkolenia koordynatorów przed realizacją projektu).
– Nie może przeznaczać więcej, niż 20% na ewentualne wydatki na zakup sprzętu (w tym m.in. komputerów, kamer, aparatów fotograficznych, urządzeń biurowych, mebli, sprzętu sportowego oraz oprogramowania) i remonty. Zakup licencji na oprogramowanie na okres realizacji projektu (np. 12 miesięcy) traktowany jest jako materiał do zajęć i nie wlicza się do puli 20% dotacji, która może zostać przeznaczona na sprzęt.

Jakie są koszty niekwalifikowane?

Kosztami niekwalifikowanymi są: 

 • Pokrycie bieżących kosztów działania organizacji niezwiązanych bezpośrednio z realizacją projektu (w tym etaty).
 • Organizacja jednorazowych akcji (np. konferencje, wyjazdy, szkolenia).
 • Koszty prowadzenia zajęć pozalekcyjnych stanowiących kontynuację realizacji standardowego programu nauczania w szkołach (w tym etaty).
 • Pomoc charytatywna.
 • Organizacja typowych form wypoczynku zimowego lub letniego młodzieży.
 • Projekty, w których rozbudowane komponenty warsztatowe i szkoleniowe przeważają nad działaniami prowadzonymi samodzielnie przez młodzież.
 • Stypendia i minidotacje.

Jakie są zobowiązania rozliczeniowe?

Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pamiętaj, by na wszystkie zakupy, usługi, zlecenia gromadzić faktury, umowy i inne potwierdzenia. Każdy Beneficjent jest zobowiązany do rozliczenia dofinansowania na warunkach określonych w umowie.

ROZDZIAŁ X

POMOC

Kto udziela informacji dotyczącej programu?

Informacje dotyczące programu są udzielane przez pracowników Fundacji Civis Polonus.

 • tel. 609 458 344

 • artur.lega@civispolonus.org.pl
 • pawel.walecki@civispolonus.org.pl
 • rownacszanse@civispolonus.org.pl
 • Fundacja Civis Polonus, Bagatela 10 lok. 34a i 47, 00-585 Warszawa.

Przed zadaniem pytania warto najpierw upewnić się, czy w regulaminie nie ma zawartej odpowiedzi.

Gdzie jeszcze uzyskać pomoc?

Jeśli masz pytania lub szukasz pomocy w gronie bibliotekarzy dołącz do Forum Bibliotekarzy.

Gdzie jeszcze uzyskać pomoc?

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdziesz tutaj. Dodatkowe pomoce, np. nagrania webinariów są dostępne tutaj.

Odkryj inne dofinansowania, granty i konkursy dla bibliotek

Możliwości jest więcej!