spot_img

PATRONI ROKU

Ile?

20 000 zł (lub mniej) do 30 000 zł

Wkład własny

10% powyżej 20 000 zł

Kiedy?

Do 03.04.2024 / Zobacz terminarz

Operator

Fundacja LOTTO

Strona www

fundacjalotto.pl

Warunki

Zobacz regulamin

Kto?

Biblioteki i inne podmioty

Wyniki

Ostatnia lista wyników

Forma aplikacji

On-line

Liczba wniosków

Jednorazowo 1 wniosek

Przykładowy wniosek

Zobacz wniosek

Instrukcja

Brak

ROZDZIAŁ I

CELE PROGRAMU

Upamiętnienie patronów roku, w uznaniu za ich zasług i szczególnego znaczenia dla Ojczyzny, przez finansowe wsparcie ściśle z nimi związanych innowacyjnych i kreatywnych projektów, uwzględniających przede wszystkim wartości edukacyjne i kulturowe.

ROZDZIAŁ II

PROJEKTY

Jakie projekty można zrealizować?

Dotację można przeznaczyć na różnego typu działania takie jak:

 • upamiętnienie w formie tablic pamiątkowych lub innych małych form architektonicznych
 • konferencje, spotkania, sympozja, wykłady, webinaria, warsztaty, szkolenia
 • publikacje, wydawnictwa, filmy dokumentalne
 • koncerty, spektakle, konkursy recytatorskie
 • wydarzenia plenerowe
 • wystawy
 • audycje radiowe, telewizyjne
 • aplikacje mobilne
 • projekty multimedialne.

Zobacz przykłady realizacji w rozdziale III i koszty kwalifikowane w rozdziale IX.

Jak długo może trwać realizacja zadania?

Dotację można otrzymać na zadania trwające:

 • od 22 kwietnia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

ROZDZIAŁ III

PRZYKŁADY REALIZACJI

Jakie projekty zostały już zrealizowane?

Wybrane przykłady projektów bibliotek, które otrzymały dofinansowanie:

 • Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach 15 800,00 zł (w edycji na 2023 rok)
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy 22 000,00 zł (w edycji na 2023 rok)
 • Biblioteka Publiczna i Dom Kultury Gminy Gorzkowice 18 825,00 zł (w edycji na 2023 rok).

Gdzie szukać informacji
o projektach?

Warto przejrzeć:

 • strony internetowe bibliotek
 • media społecznościowe bibliotek
 • stronę www operatora.

Można też skontaktować się bezpośrednio z biblioteką
i zapytać o pomoc.

ROZDZIAŁ IV

UPRAWNIONE PODMIOTY

Kto może złożyć wniosek?

Wnioski mogą składać podmioty posiadające siedzibę w Polsce:

 • biblioteki
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • samorządowe instytucje
 • kultury
 • domy kultury
 • stowarzyszenia
 • fundacje
 • szkoły
 • kluby sportowe
 • organizacje non-profit
 • wszystkie inne podmiotu działające na rzecz dobra publicznego.

Czy biblioteka szkolna może złożyć wniosek?

Biblioteka szkolna funkcjonuje w strukturach szkoły, więc podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku jest szkoła. Zatem wniosek w imieniu i na rzecz biblioteki szkolnej składa dyrektor szkoły.

Czy program przewiduje tryb odwoławczy?

Nie.

ROZDZIAŁ V

DOFINANSOWANIE

Jak duże dofinansowanie można otrzymać?

Nie podano minimalnej kwoty grantu, o jaką można się ubiegać. Maksymalna to 30 000 złotych.

Czy trzeba wnieść wkład własny?

Przy złożeniu wniosku na kwotę równą lub przekraczającą 20 000 złotych, wymagany jest finansowy udział środków własnych lub pochodzących z innych źródeł finansowania w wysokości min. 10% całkowitych kosztów projektu.

ROZDZIAŁ VI

WNIOSEK

Co należy zrobić?

Dokładnie zapoznać się z regulaminem, specyfikacją i wytycznymi programu i złożyć wniosek.

Czy załączniki są wymagane w momencie złożenia wniosku?

Tak. Sprawdź w regulaminie, jakie dokumenty są wymagane. Pamiętaj, że operator może wezwać do złożenia dodatkowych załaczników.

Do wniosku można dołączyć inne dokumenty, które Wnioskodawca uważa za ważne przy ocenie projektu, np. zdjęcia, prezentacje, rekomendacje itp.

Gdzie znajdę przykładowy wniosek?

Zobacz wniosek (po zalogowaniu).

Ile można zgłosić wniosków?

Można jednorazowo zgłosić 1 wniosek.

W jakim terminie należy złożyć wniosek?

Zgodnie z terminem podanym w ogłoszeniu i w regulaminie programu. Nabór trwa do 3 kwietnia 2024 roku.

Jak złożyć wniosek?

On-line poprzez aplikację operatora.

Czy warto składać wniosek na ostatnią chwilę?

Nie. Lepiej zrobić to zaraz po ogłoszeniu naboru. W przypadku błędów i uchybień formalnych operator kontaktuje się z wnioskodawcą, co daje szansę na korektę lub uzupełnienie wniosku. Składając wniosek wcześniej unikniesz również nieplanowanych przerw w działaniu systemu.

ROZDZIAŁ VI

WSKAZÓWKI

Co warto uwzględnić w projekcie?

 • Uwzględnienie patrona lub patronów roku w motywie tematycznym projektu (lista TUTAJ).
 • Uhonorowanie i umocnienie historycznego znaczenia wyróżnionych postaci: Marka Hłasko, Abp Antoniego Baraniaka, Romualda Traugutta, Wincentego Witosa, Kazimierza Wierzyńskiego, Melchiora Wańkowicza, Zygmunta Fortunata Miłkowskiego, Witolda Gombrowicza, Czesława Miłosza, Władysława Zamoyskiego, a także: Rodziny Ulmów, Polskich Olimpijczyków i Edukacji Ekonomicznej.
 • Uznanie zasług i szczególnego znaczenia patrona lub patronów roku dla Ojczyzny.
 • Innowacyjność i kreatywność projektu.
 • Wartości edukacyjne i kulturowe projektu.
 • Szczegółowy harmonogram działań.
 • Preliminarz kosztów projektu z zaznaczeniem z jakich źródeł finansowania dany koszt będzie pokrywany.

Do kogo najlepiej skierować projekt?

Preferowane grupy odbiorców to:

 • użytkownicy biblioteki
 • lokalna społeczność
 • odbiorcy internetu.

PORDANIK DLA BIBLIOTEKARZY:

JAK NAPISAĆ DOBRY WNIOSEK?

ROZDZIAŁ VIII

OCENA WNIOSKU

Co jest oceniane we wniosku?

Ocena formalna:

 • Zgodność formalnoprawna wnioskodawcy.
 • Poprawne wypełnienie wniosku.
 • Dołączenie kompletu niezbędnych załączników.
 • Zgodność projektu z motywem tematycznym.

Ocena merytoryczna:

 • Potrzeba realizacji projektu we wskazanym środowisku.
 • Kreatywność, atrakcyjność i innowacyjność projektu.
 • Wartość edukacyjna/kulturowa projektu.
 • Wiarygodność i rzetelność kosztorysu.
 • Doświadczenie wnioskodawcy w realizacji podobnych projektów.

Kto dokonuje oceny?

Powołani eksperci, a następnie Zarząd Fundacji.

Czy mogę dodać coś od siebie, by zwiększyć szanse na pozytywną ocenę?

Do wniosku można dołączyć inne dokumenty, które Wnioskodawca uważa za ważne przy ocenie projektu, np. zdjęcia, prezentacje, rekomendacje itp. (zob. §3 ust. 6 regulaminu).

Zawsze postępuj zgodnie z wytycznymi. Dodatkowe elementy dołączane do wniosku mogą być potraktowane jako błąd formalnoprawny. W przypadku wątpliwości najlepiej zwrócić się po pomoc do operatora programu.

ROZDZIAŁ IX

KOSZTORYS I ROZLICZENIE

Jakie są koszty kwalifikowane?
Co należy uwzględnić w kosztorysie?

Dotacja może być przeznaczona wyłącznie na koszty niezbędne dla realizacji projektu zgodne z formą działań określoną w rozdziale II powyżej i §2 ust. 4 regulaminu.

Jakie są koszty niekwalifikowane?

 • Przedsięwzięcia realizowane dla osiągnięcia zysku.
 • Działalność polityczna.
 • Bieżące koszty działalności wnioskodawcy lub koszty organizacji niezwiązane bezpośrednio z realizacją projektu, w tym np. koszty utrzymania biura wnioskodawcy.
 • Koszty pośrednie projektu, np. koordynacja projektu, obsługa księgowa/prawna.
 • Zakup budynków lub lokali, zakup gruntów.

W jakiej formie przyznawany jest grant?

Grant jest przyznawany w formie darowizny pieniężnej w złotych polskich, w kwocie brutto lub netto, w zależności od przedstawionego przez wnioskodawcę preliminarza kosztów Projektu, o którym mowa w §3 ust. 5 regulaminu.

Jakie są zobowiązania rozliczeniowe?

Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pamiętaj, by na wszystkie zakupy, usługi, zlecenia gromadzić faktury, umowy i inne potwierdzenia. Każdy jest zobowiązany do rozliczenia dofinansowania na warunkach określonych w umowie.

ROZDZIAŁ X

POMOC

Kto udziela informacji dotyczącej programu?

Informacje dotyczące programu są udzielane przez pracowników Fundacji.

 • tel. 22 290 29 03
 • fundacja@fundacjalotto.pl
 • Fundacja Lotto, ul. Targowa 25, 03-728 Warszawa.

Przed zadaniem pytania warto najpierw upewnić się, czy w regulaminie nie ma zawartej odpowiedzi.

Gdzie jeszcze uzyskać pomoc?

Jeśli masz pytania lub szukasz pomocy w gronie bibliotekarzy dołącz do Forum Bibliotekarzy.

Odkryj inne dofinansowania, granty i konkursy dla bibliotek

Możliwości jest więcej!