spot_img

BEZGRANICZNI PRZYJACIELE

Ile?

5000 zł – 35 000 zł

Wkład własny

Niewymagany

Kiedy?

Nabór ogłaszany w marcu

Operator

Fundacja Świętego Mikołaja

Strona www

mikolaj.org.pl

Warunki

Zobacz regulamin

Kto?

Biblioteki i inne podmioty

Wyniki

Zobacz wyniki

Forma aplikacji

On-line

Liczba wniosków

Jednorazowo 1 wniosek

Przykładowy wniosek

Zobacz wniosek

Instrukcja

Brak

ROZDZIAŁ I

CELE PROGRAMU

Integracja dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracyjnym z Ukrainy z dziećmi i młodzieżą z Polski.

ROZDZIAŁ II

PROJEKTY

Jakie projekty można zrealizować?

Dotację można przeznaczyć na:

 • organizacja zajęć integracyjnych, spotkań i warsztatów dla dzieci i młodzieży z Ukrainy – organizacja zajęć z zakresu kultury, sztuki, sportu, zajęć zainteresowań, zajęć opiekuńczych, wychowawczych, korepetycji, gier, zabaw, itp.
 • organizacja wycieczek krajoznawczych, tematycznych i wyjazdów wakacyjnych dla dzieci z Ukrainy
 • organizacja nauki języka polskiego
 • prowadzenie grup wsparcia, zajęć terapeutycznych i konsultacji psychologicznych dla dzieci i młodzieży z Ukrainy
 • przygotowanie i wyposażenie miejsca, w którym odbywają się zajęcia integracyjne, spotkania i warsztaty dla dzieci i młodzieży z Ukrainy.

Zobacz koszty kwalifikowane w rozdziale IX.

Jak długo może trwać realizacja zadania?

Dotację można otrzymać na zadania trwające:

 • od maja do sierpnia.

ROZDZIAŁ III

PRZYKŁADY REALIZACJI

Jakie projekty zostały już zrealizowane?

Niestety w pierwszej edycji programu nie wybrano żadnej biblioteki.

ROZDZIAŁ IV

UPRAWNIONE PODMIOTY

Kto może złożyć wniosek?

Wnioski mogą składać podmioty posiadające siedzibę w Polsce:

 • biblioteki
 • domy i centra kultury
 • szkoły lub ośrodki szkolno-wychowawcze
 • lokalne organizacje pozarządowe pracujące bezpośrednio z dziećmi i/lub młodzieżą.

Czy biblioteka szkolna może złożyć wniosek?

Biblioteka szkolna funkcjonuje w strukturach szkoły, więc podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku jest szkoła. Zatem wniosek w imieniu i na rzecz biblioteki szkolnej składa dyrektor szkoły.

Czy program przewiduje tryb odwoławczy?

Nie.

ROZDZIAŁ V

DOFINANSOWANIE

Jak duże dofinansowanie można otrzymać?

Można otrzymać grant od 5 000 zł do 35 000 zł.

Jaki jest budżet programu?

W 2023 roku budżet wynosił 901 961 zł. Przyznano 27 dotacji.

ROZDZIAŁ VI

WNIOSEK

Co należy zrobić?

Dokładnie zapoznać się z regulaminem, specyfikacją i wytycznymi programu i złożyć wniosek.

Czy załączniki są wymagane w momencie złożenia wniosku?

Operator może wezwać do złożenia dodatkowych załączników do wniosku. Dokumenty są wysyłane po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu dotacji.

Gdzie znajdę przykładowy wniosek?

Zobacz wniosek.

Ile można zgłosić wniosków?

Można jednorazowo zgłosić 1 wniosek.

W jakim terminie należy złożyć wniosek?

Zgodnie z terminem podanym w ogłoszeniu i w regulaminie programu. Nabór zazwyczaj jest ogłaszany w marcu i trwa do kwietnia.

Jak złożyć wniosek?

On-line poprzez aplikację Monday.

Czy warto składać wniosek na ostatnią chwilę?

Nie. Lepiej zrobić to zaraz po ogłoszeniu naboru. W przypadku błędów i uchybień formalnych operator kontaktuje się z wnioskodawcą, co daje szansę na korektę lub uzupełnienie wniosku. Składając wniosek wcześniej unikniesz również nieplanowanych przerw w działaniu systemu.

ROZDZIAŁ VI

WSKAZÓWKI

Co warto uwzględnić w projekcie?

 • Założenie i prowadzenie miejsc rozwoju i integracji.
 • Prowadzenie zajęć dla ukraińskich dzieci.
 • Organizowanie opieki oraz wsparcie dla ukraińskich dzieci.
 • Wyposażenie prowadzonego punktu/miejsca integracji.

Co jest ważne dla projektu?

 • Stworzenie dzieciom możliwości naturalnego rozwoju, dostępu do dobrej jakości edukacji oraz wsparcia psychologicznego i przestrzeni do integracji z dziećmi z Polski.
 • Stworzenie sieci bezpiecznych miejsc, w których dzieci będą mogły spędzać czas, integrować się z rówieśnikami, w tym także z dziećmi z Polski, uczyć się, bawić, rozwijać swoje pasje i zainteresowania, a także otrzymać wsparcie psychologiczne.

Do kogo najlepiej skierować projekt?

Preferowane grupy odbiorców to:

 • dzieci i młodzież z Ukrainy
 • dzieci i młodzież z Polski, które będą wsparciem dla rówieśników z Ukrainy.

PORDANIK DLA BIBLIOTEKARZY:

JAK NAPISAĆ DOBRY WNIOSEK?

ROZDZIAŁ VIII

OCENA WNIOSKU

Co jest oceniane we wniosku?

Kryteria merytoryczne:

 • zgodność działań z celem ogólnym programu
 • rzetelne opisanie działań
 • zdefiniowanie grupy odbiorców projektu i potencjał realnego objęcia grupy docelowej działania w projekcie
 • jakość i adekwatność przedstawionych rezultatów projektu
 • adekwatny i realny preliminarz do zaplanowanego działania
 • potencjał realnego wsparcia dzieci i młodzieży w zakresie integracji z rówieśnikami z Ukrainy i Polski
 • zatrudnienie do realizacji projektu uchodźców z Ukrainy jako prowadzących zajęcia, psychologów, tłumaczy, itp.

Kryteria formalne:

 • złożenie wniosku przez podmiot uprawniony
 • złożenie wniosku w terminie naboru
 • realizacja projekcie w wyznaczonym okresie
 • ustalenie budżetu w ramach dotacji
 • wpisanie wydatków kwalifikowanych.

Kto dokonuje oceny?

Operator programu.

Ile można zdobyć punktów?

Można zdobyć łącznie 50 punktów.

Ile punktów należy dostać, by otrzymać dofinansowanie?

Jeszcze nie rozstrzygnięto pierwszej edycji.

Czy mogę dodać coś od siebie, by zwiększyć szanse na pozytywną ocenę?

Nie. Zawsze postępuj zgodnie z wytycznymi. Dodatkowe elementy dołączane do wniosku mogą być potraktowane jako błąd formalnoprawny. W przypadku wątpliwości najlepiej zwrócić się po pomoc do operatora programu.

ROZDZIAŁ IX

KOSZTORYS I ROZLICZENIE

Jakie są koszty kwalifikowane?
Co należy uwzględnić w kosztorysie?

Dofinansowanie ma charakter celowy i może być wydatkowane jedynie na pokrycie kosztów takich jak:

 • Wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia z dziećmi, w tym również osób mówiących biegle w języku ukraińskim.
 • Wynagrodzenie psychologów obejmujących dzieci opieką psychologiczną, w tym również mówiących biegle w języku ukraińskim
 • zakup niezbędnych materiałów: w tym materiały potrzebne do realizacji działań, w tym książki w języku ukraińskim, materiały plastyczne i papiernicze, akcesoria sportowe, itp.
 • Zakup poczęstunku dla uczestników prowadzonych wydarzeń.
 • Realizacja wycieczek dla dzieci i młodzieży z Ukrainy (w tym opłacenie wyżywienia i noclegu dzieci i kadry).
 • Produkcja materiałów informacyjnych i promocyjnych pozwalających na dotarcie do grupy odbiorców.
 • Opłacenie wszystkich kosztów prowadzonych działań integracyjnych, w tym również wydatków związanych z udziałem dzieci z Polski, jeżeli bierze w nich udział minimum 50% dzieci z Ukrainy.
 • Koszty administracyjne wynikające z prowadzonego projektu do kwoty 10% wnioskowanej dotacji.
 • Koszty wyposażenia miejsca, w którym będą realizowane działania na rzecz dzieci, w tym meble, niezbędny sprzęt i zabawki do kwoty 10 500 zł (stanowiącej 30% maksymalnej kwoty dotacji). Wydatek realizowany na podstawie vouchera w sklepach IKEA i ważny do 30 czerwca 2023 roku.

Jakie są zobowiązania rozliczeniowe?

Pamiętaj, by na wszystkie zakupy, usługi, zlecenia gromadzić faktury, umowy i inne potwierdzenia. Każdy jest zobowiązany do rozliczenia dofinansowania na warunkach określonych w umowie.

ROZDZIAŁ X

POMOC

Kto udziela informacji dotyczącej programu?

Informacje dotyczące programu są udzielane przez pracowników Fundacji.

 • tel. 22 825 03 90, 791 793 021
 • ukraina@mikolaj.org.pl
 • Fundacja Świętego Mikołaja, ul. Koszykowa 24/7, 00-553 Warszawa.

Przed zadaniem pytania warto najpierw upewnić się, czy w regulaminie nie ma zawartej odpowiedzi.

Gdzie jeszcze uzyskać pomoc?

Jeśli masz pytania lub szukasz pomocy w gronie bibliotekarzy dołącz do Forum Bibliotekarzy.

Odkryj inne dofinansowania, granty i konkursy dla bibliotek

Możliwości jest więcej!