spot_img

DOTACJE POZAKONKURSOWE PZU

Ile?

do 100 000 zł

Wkład własny

10%

Kiedy?

Odwołany / Zobacz terminarz

Operator

Fundacja PZU

Strona www

fundacja.pzu.pl

Warunki

Zobacz regulamin

Kto?

Biblioteki publiczne i inne podmioty

Wyniki

Brak

Forma aplikacji

On-line

Liczba wniosków

Brak informacji

Przykładowy wniosek

Zobacz wniosek

Instrukcja

Brak

UWAGA! Nabór wniosków w trybie pozakonkursowym został wstrzymany DO ODWOŁANIA. Fundacja PZU 28 sierpnia 2023 roku całkowicie wyłączyła obecny generator wniosków z przyczyn technicznych. W komunikacie z 6 września 20023 roku przekazała, że pracuje nad nowym systemem do składania wniosków. W okresie przejściowym, w sprawach dotyczących realizowanych przez Państwa projektów i dotacji, prosimy o kontakt mailowy z koordynatorami poszczególnych trybów. Dane kontaktowe znajdą Państwo w zakładce Kontakt na stronie internetowej Fundacji PZU.

ROZDZIAŁ I

CELE PROGRAMU

Wsparcie różnorodnych projektów społecznych promujących kulturę, tradycję, naukę, ekologię, przyrodę, zdrowie, sport, bezpieczeństwo i wiele innych.

ROZDZIAŁ II

PROJEKTY

Jakie projekty można zrealizować?

Dotację można przeznaczyć na realizację projektów zgodnych z celami Fundacji takich jak:

 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
 • działalność charytatywna
 • podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 • ochrona i promocja zdrowia
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • działania na rzecz mniejszości narodowych
 • nauka, edukacja, oświata i wychowanie
 • krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
 • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
 • porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz prowadzenie akcji społecznych związanych z bezpieczeństwem na drogach
 • ratownictwo i ochrona ludności
 • pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
 • promocja i organizacja wolontariatu.

Zobacz przykłady realizacji w rozdziale III i koszty kwalifikowane w rozdziale IX.

Jak długo może trwać realizacja zadania?

Dotację można otrzymać na zadania trwające:

 • 12 miesięcy.

ROZDZIAŁ III

PRZYKŁADY REALIZACJI

Jakie projekty zostały już zrealizowane?

Wybrane przykłady projektów bibliotek, które otrzymały dofinansowanie:

 • Gminna Biblioteka Publiczna w Łęce Opatowskiej z siedzibą w Opatowie otrzymała 11 736 zł na realizację projektu „Nauka, kultura, rozrywka – to lubię w mojej bibliotece!”. Dzięki temu zorganizowała dla dzieci i młodzieży bezpłatne zajęcia kulturalne i edukacyjne, których osią była literatura, w formie zajęć warsztatowych, mobilne planetarium, imprezę integracyjną z kinem plenerowym i animacjami oraz wyjazd do parku edukacyjnego.
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Korzennej w 2020 roku otrzymała fundusze na projekt „Młodzi – aktywni w Gminie Korzenna”. W jego ramach dzieci i młodzież uczestniczyły w zajęciach warsztatowych. Były to warsztaty: rękodzielnicze „Eco cuda”, „Origami – cuda z papieru”, historyczne „Z rodzinnej szuflady”, robotyki „Cyber tree”, organizacji i planowania „Zaplanuj, zaprojektuj, zrealizuj”, chemiczne „Rusz głową” i kulinarne.
 • Biblioteka Kraków przygotowała cykl ponad 80 wydarzeń literackich, teatralnych i plastycznych w ramach „Festiwalu Magia czytania z Fundacją PZU”. Dofinansowanie zostało przyznane przez Fundację PZU już dwa razy. Projekt obejmował też filie biblioteki. Celami działań były promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym wśród dzieci z niepełnosprawnościami z Krakowa i okolic oraz integracja młodych ludzi z dysfunkcjami z ich rówieśnikami, a także kształtowanie pozytywnych postaw wobec innych.
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie w ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości dzięki uzyskanym środkom wydała bezpłatny śpiewnik pieśni patriotycznych.

Gdzie szukać informacji
o projektach?

Warto przejrzeć:

 • strony internetowe bibliotek
 • media społecznościowe bibliotek
 • stronę www operatora
 • listy rankingowe.

Można też skontaktować się bezpośrednio z biblioteką
i zapytać o pomoc.

ROZDZIAŁ IV

UPRAWNIONE PODMIOTY

Kto może złożyć wniosek?

Wnioski mogą składać podmioty posiadające siedzibę w Polsce:

 • biblioteki publiczne
 • domy kultury
 • kluby
 • ośrodki badawcze
 • szkoły
 • uczelnie wyższe
 • instytucje publiczne, w tym samorządy i instytucje samorządowe
 • organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, tj. m. in.: fundacje i stowarzyszenia
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
 • spółdzielnie socjalne
 • osoby prawne i organizacje działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

W uzasadnionych przypadkach, mogą ubiegać się także organizacje i instytucje polonijne oraz terenowe jednostki organizacji ogólnopolskich.

Czy biblioteka szkolna może złożyć wniosek?

Biblioteka szkolna funkcjonuje w strukturach szkoły, więc podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku jest szkoła. Zatem wniosek w imieniu i na rzecz biblioteki szkolnej składa dyrektor szkoły.

Czy program przewiduje tryb odwoławczy?

Nie.

ROZDZIAŁ V

DOFINANSOWANIE

Jak duże dofinansowanie można otrzymać?

Można otrzymać dotację w kwocie do 100 000 zł.

Jaki jest budżet programu?

Brak informacji.

ROZDZIAŁ VI

WNIOSEK

Co należy zrobić?

Dokładnie zapoznać się z regulaminem, specyfikacją i wytycznymi programu i złożyć wniosek.

Czy załączniki są wymagane w momencie złożenia wniosku?

Operator może wezwać do złożenia dodatkowych załączników do wniosku. Dokumenty są wysyłane po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu dotacji.

Ile można zgłosić wniosków?

Brak informacji.

W jakim terminie należy złożyć wniosek?

Nabór trwa przez cały rok. Wniosek powinien być złożony nie później niż na 40 dni przed przewidzianym terminem rozpoczęcia realizacji projektu.

Należy sprawdzać komunikaty na stronie operatora z uwagi na możliwość wstrzymania naboru lub zmiany w regulaminie.

Gdzie znajdę przykładowy wniosek?

Zobacz wniosek (po zalogowaniu).

Jak złożyć wniosek?

On-line poprzez aplikację operatora.

Czy warto składać wniosek na ostatnią chwilę?

Nie. Lepiej zrobić to zaraz po ogłoszeniu naboru.

ROZDZIAŁ VI

WSKAZÓWKI

Co warto uwzględnić w projekcie?

 • Trafność i zgodność z celami działania fundacji.
 • Innowacyjność projektu.
 • Długofalowe działania przynoszące trwałą zmianę społeczną.
 • Zaangażowanie partnerów lub środowiska lokalnego.
 • Kompetencje zespołu, liczba zaangażowanych wolontariuszy, zaplecze logistyczne.
 • Odpowiedni dobór grupy odbiorców, bez wykluczeń społecznych.
 • Sprawdź, czy w danym roku nie ma ważnego jubileuszu, rocznicy, wydarzenia historycznego itp. Do motywu przewodniego projektu warto wykorzystać na przykład patronów roku (lista tutaj).


Do kogo najlepiej skierować projekt?

Preferowane grupy odbiorców to:

 • użytkownicy bibliotek
 • lokalna społeczność.

PORDANIK DLA BIBLIOTEKARZY:

JAK NAPISAĆ DOBRY WNIOSEK?

ROZDZIAŁ VIII

OCENA WNIOSKU

Co jest oceniane we wniosku?

Kryteria formalne:

 • terminowe złożenie wniosku przez formularz on-line
 • poprawne wypełnione wniosku i złożenie załączników
 • działania projektowe powinny być bezpłatne dla beneficjentów projektu
 • złożenie wniosku przez podmiot uprawniony
 • zagwarantowanie 10% wkładu własnego
 • zachowanie maksymalnego poziomu kosztów administracyjnych finansowanych
 • zawarcie kosztów kwalfikowanych
 • pozytywna ocena współpracy z Fundacją PZU w czasie realizacji poprzednich projektów.

Kryteria merytoryczne:

 • trafność i zgodność z celami działania fundacji
 • innowacyjność (na ile projekt proponuje nowatorskie lub modelowe metody długofalowego działania
 • skuteczność (na ile proponowane działanie przyniesie trwałą zmianę społeczną)
 • trwałość (w jakim stopniu realizacja projektu może być kontynuowana po zakończeniu finansowania
 • zaangażowanie partnerów lub środowiska lokalnego (liczba i zakres współpracy partnerów)
 • budżet (na ile uzasadniona jest kalkulacja kosztów i wysokość wnioskowanej dotacji)
 • zasięg (liczba bezpośrednich i pośrednich odbiorców projektu).

Kryteria oceniane dodatkowo:

 • kryteria zewnętrzne: trafność diagnozy społecznej, w tym rozpoznanie potrzeb beneficjentów i znajomość środowiska, do którego kierowany jest projekt, a także strategii działań komunikacyjnych podejmowanych wokół projektu
 • kryteria wewnętrzne: kompetencje zespołu organizacji występującej z wnioskiem, liczba zaangażowanych wolontariuszy, zaplecze logistyczne.

Kto dokonuje oceny?

Zarząd Fundacji.

Ile można zdobyć punktów?

Brak informacji.

Czy mogę dodać coś od siebie, by zwiększyć szanse na pozytywną ocenę?

Nie. Zawsze postępuj zgodnie z wytycznymi. Dodatkowe elementy dołączane do wniosku mogą być potraktowane jako błąd formalnoprawny. W przypadku wątpliwości najlepiej zwrócić się po pomoc do operatora programu.

ROZDZIAŁ IX

KOSZTORYS I ROZLICZENIE

Jakie są koszty kwalifikowane?
Co należy uwzględnić w kosztorysie?

Koszty kwalifikowane to:

 • Działania i projekty opisane w rozdziale II.
 • Wydatki na noclegi i wyżywienie nie mogą przekraczać 5% dotacji z wyjątkiem kosztów będących istotą i celem projektu.
 • Koszty administracyjne, finansowane w ramach dotacji, nie mogą przekraczać 10% całkowitego kosztu projektu. Do kosztów administracyjnych zalicza się w szczególności wynagrodzenie koordynatora.
 • Koordynator projektu pełniąc jednocześnie funkcję wykonawcy projektu może pobierać wynagrodzenie tylko z tytułu pełnienia jednej z tych funkcji.
 • Zatrudnianie pracowników i/lub wykonawców do realizacji projektu powinno odbywać się w oparciu o umowę cywilnoprawną (nie może to być umowa o pracę).

Jakie są zobowiązania rozliczeniowe?

Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także realizacji działań sponsoringowych na rzecz operatora.

Pamiętaj, by na wszystkie zakupy, usługi, zlecenia gromadzić faktury, umowy i inne potwierdzenia. Każdy jest zobowiązany do rozliczenia dofinansowania na warunkach określonych w umowie.

Jakie są koszty niekwalifikowane?

Kosztami niekwalifikowanymi są:

 • Bieżąca działalność organizacji, np. utrzymanie budynków, opłaty administracyjne, wydatki ponoszone na prowadzenie biura, wynagrodzenie pracowników etatowych, zakup wyposażenia.
 • Koszty zatrudnienia pracowników pośrednio związanych z realizacją projektu, w tym wynagrodzenie księgowej, radcy prawnego itp.
 • Zakupy, które nie są niezbędne do realizacji działań projektowych lub nie są powiązane z działaniami projektowymi.
 • Koszty działań marketingowych, w tym koszty reklamy, promocji, czy wynagrodzenia za obsługę medialną.
 • Koszty poniesione przed datą rozpoczęcia projektu i po jego zakończeniu.
 • Koszty nieuzasadnione działaniami w ramach projektu,
 • Koszty niezawarte w budżecie projektu,
 • Rezerwy na poczet możliwych przyszłych strat i zadłużenia oraz wydatki nieokreślone,
 • Zapłata należnych odsetek, np. zakup ziemi, budynków, pojazdów mechanicznych i innych obiektów budowlanych.
 • Roboty/prace budowlane, przebudowa, adaptacja i remonty nieruchomości.
 • Podatek VAT, jeśli może być odzyskiwany na zasadach ogólnych.
 • Nie jest dopuszczalne finansowanie z dotacji wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę

ROZDZIAŁ X

POMOC

Kto udziela informacji dotyczącej programu?

Informacje dotyczące programu są udzielane przez pracowników Fundacji.

 • Magdalena Kropornicka, tel. 22 582 32 21, makropornicka@pzu.pl
 • Justyna Zięba, tel. 22 582 23 06, juzieba@pzu.pl
 • Anna Maślańska Koordynator, tel. 22 582 30 63, amaslanska@pzu.pl
 • Fundacja PZU, ul. Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa.

Przed zadaniem pytania warto najpierw upewnić się, czy w regulaminie nie ma zawartej odpowiedzi.

Gdzie jeszcze uzyskać pomoc?

Jeśli masz pytania lub szukasz pomocy w gronie bibliotekarzy dołącz do Forum Bibliotekarzy.

Odkryj inne dofinansowania, granty i konkursy dla bibliotek

Możliwości jest więcej!