spot_img

MOJE MIEJSCE NA ZIEMI

Ile?

10 000 zł – 25 000 zł

Wkład własny

Niewymagany

Kiedy?

Nabór ogłaszany w czerwcu

Operator

Fundacja Orlen

Strona www

mojemiejscenaziemi.pl

Warunki

Zobacz regulamin

Kto?

Biblioteki i inne podmioty

Wyniki

Ostatnia lista wyników

Forma aplikacji

On-line

Liczba wniosków

Jednorazowo 1 wniosek

Przykładowy wniosek

Zobacz wniosek z poprzedniej edycji

Instrukcja

Brak

UWAGA! Na stronie www operatora programu niezaktualizowano wszystkich danych (są np. rozbieżności dotyczące oceny). Najlepiej zapoznać się z wytycznymi zawartymi w regulaminie. 

ROZDZIAŁ I

CELE PROGRAMU

Wspieranie mieszkańców w działaniach na rzecz ich społeczności.

ROZDZIAŁ II

PROJEKTY

Jakie projekty można zrealizować?

Dotację można przeznaczyć na:

 • zachowanie dziedzictwa historycznego oraz rozwoju edukacji, kultury i sztuki, np. renowacja lokalnych zabytków, upamiętnienie osoby ważnej dla mieszkańców
 • upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji, np. ustawienie stojaków na rowery, doposażenie klubu sportowego, dofinansowanie budowy skateparku
 • działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia, np. warsztaty na temat zdrowego żywienia, ogólnodostępne treningi sportowe i konsultacje dietetyczne
 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu, np. doposażenie świetlicy środowiskowej, organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży, inicjatywy budujące wspólnoty międzypokoleniowe
 • podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego, np. zajęcia edukacyjne dla dzieci z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego
 • poprawa stanu środowiska naturalnego oraz ochrona zwierząt, (np. budowa budek dla ptaków czy uli miejskich, stworzenie ogrodu społecznego
 • podnoszenie świadomości na temat ekologii i zrównoważonego rozwoju, np. warsztaty zero waste, murale pochłaniające smog.

Zobacz przykłady realizacji w rozdziale III i koszty kwalifikowane w rozdziale IX.

Jak długo może trwać realizacja zadania?

Dotację można otrzymać na zadania trwające:

 • od 20 września do 30 czerwca 2024 roku.

ROZDZIAŁ III

PRZYKŁADY REALIZACJI

Jakie projekty zostały już zrealizowane?

Wybrane przykłady projektów bibliotek, które otrzymały dotacje:

 • Gminna Biblioteka Publiczna im. Ambrożego Grabowskiego w Kętach – Tajemnice Doliny Soły – 20 000 zł (w 2022 roku)
 • Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna im. Władysława Reymonta w Wieruszowie – Zielona Biblioteka – 20 000 zł (w 2022 roku)
 • Biblioteka Kultury w Iłowej – Zagadkowa Iłowa – poznajemy przyrodnicze i historyczne walory miasta – 15 000 zł (w 2022 roku)
 • Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Pobiedziska – tu Pobiedziska.TV – nowy rozdział! – 15 000 zł (w 2022 roku)
 • Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Leżajsk z/s w Giedlarowej – Kształtowanie kompetencji cyfrowych i ekologicznych dzieci i młodzieży z terenu wsi Giedlarowa – 15 000 zł (w 2022 roku)
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Chybiu – EKOkreatywni – 15 000 zł (w 2022 roku).

Gdzie szukać informacji
o projektach?

Warto przejrzeć:

 • strony internetowe bibliotek
 • media społecznościowe bibliotek
 • stronę www operatora
 • listy rankingowe.

Można też skontaktować się bezpośrednio z biblioteką
i zapytać o pomoc.

ROZDZIAŁ IV

UPRAWNIONE PODMIOTY

Kto może złożyć wniosek?

Wnioski mogą składać podmioty posiadające siedzibę w Polsce:

 • biblioteki
 • domy kultury
 • szkoły i przedszkola
 • koła gospodyń wiejskich
 • fundacje
 • stowarzyszenia
 • jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty).

Czy biblioteki szkolne mogą złożyć wniosek?

Biblioteka szkolna funkcjonuje w strukturach szkoły, więc podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku jest szkoła. Zatem wniosek w imieniu i na rzecz biblioteki szkolnej składa dyrektor szkoły.

Czy program przewiduje tryb odwoławczy?

Nie.

ROZDZIAŁ V

DOFINANSOWANIE

Jak duże dofinansowanie można otrzymać?

Można otrzymać dotację w kwocie 10 000 zł, 15 000 zł, 20 000 zł lub 25 000 zł.

Jaki jest budżet programu?

W 2023 roku budżet programu wynosił 3 000 000 zł.

W 2022 roku operator przyznał dotację na 170 projektów na kwotę 2 015 000 zł.

ROZDZIAŁ VI

WNIOSEK

Co należy zrobić?

Dokładnie zapoznać się z regulaminem, specyfikacją i wytycznymi programu i złożyć wniosek.

Czy załączniki są wymagane w momencie złożenia wniosku?

Tak. Sprawdź w regulaminie, jakie dokumenty są wymagane. Pamiętaj, że operator może wezwać do złożenia dodatkowych załaczników.

Ile można zgłosić wniosków?

Można jednorazowo zgłosić 1 wniosek.

W jakim terminie należy złożyć wniosek?

Zgodnie z terminem podanym w ogłoszeniu i w regulaminie programu. Nabór zazwyczaj jest ogłaszany w czerwcu i trwa do końca lipca.

Gdzie znajdę przykładowy wniosek?

Zobacz wniosek.

Jak złożyć wniosek?

On-line poprzez aplikację operatora.

Czy warto składać wniosek na ostatnią chwilę?

Nie. Lepiej zrobić to zaraz po ogłoszeniu naboru. W przypadku błędów i uchybień formalnych operator kontaktuje się z wnioskodawcą, co daje szansę na korektę lub uzupełnienie wniosku. Składając wniosek wcześniej unikniesz również nieplanowanych przerw w działaniu systemu.

ROZDZIAŁ VI

WSKAZÓWKI

Co warto uwzględnić w projekcie?

 • Przeprowadzenie analizy potrzeb mieszkańców.
 • Odpowiedni dobór grupy odbiorców.
 • Zagospodarowanie lokalnej przestrzeni użytkowej.
 • Poprawa lokalnej przestrzeni użytkowej.
 • Sprawdź, czy w danym roku nie ma ważnego jubileuszu, rocznicy, wydarzenia historycznego itp. Do motywu przewodniego projektu warto wykorzystać na przykład patronów roku (lista tutaj).


Co jest ważne dla projektu?

 • Podejmowanie inicjatyw, które mają budować kapitał społeczny na lokalnym poziomie.
 • Program prowadzony jest z myślą o tych, którzy mają pomysł i energię, żeby zmieniać swoje miejsce na Ziemi.

Do kogo najlepiej skierować projekt?

Preferowane grupy odbiorców to:

 • lokalna społeczność niezależnie od wieku
 • punktowane są działania angażujące i kierowane do seniorów.

PORDANIK DLA BIBLIOTEKARZY:

JAK NAPISAĆ DOBRY WNIOSEK?

ROZDZIAŁ VIII

OCENA WNIOSKU

Co jest oceniane we wniosku?

Kryteria oceny formalnej:

 • złożenie wniosku w terminie
 • złożenie wniosku poprzez generator wniosków
 • złożenie wniosku przez uprawniony podmiot
 • dołączenie opisu i kosztorysu projektu
 • nierozliczenie jakiegokolwiek grantu lub darowizny przyznanych przez Fundację
 • złożenie drugiego lub kolejnego wniosku w danej edycji programu.

Kryteria oceny merytorycznej:

 • potrzeba realizacji projektu dla określonej społeczności lokalnej
 • jakość koncepcji (formy realizacji, harmonogram, kosztorys, zarządzanie projektem)
 • zaangażowanie lokalnej społeczności
 • atrakcyjność oraz innowacyjność działań w odniesieniu do grupy odbiorców
 • działania angażujące i kierowane do seniorów.

Kto dokonuje oceny?

Komisja programowa operatora programu.

Ile można zdobyć punktów?

Można zdobyć łącznie 100 punktów.

Ile punktów należy dostać, by otrzymać dofinansowanie?

Operator nie podaje liczby przyznanych punktów na liście rankingowej.

Czy mogę dodać coś od siebie, by zwiększyć szanse na pozytywną ocenę?

Nie. Zawsze postępuj zgodnie z wytycznymi. Dodatkowe elementy dołączane do wniosku mogą być potraktowane jako błąd formalnoprawny. W przypadku wątpliwości najlepiej zwrócić się po pomoc do operatora programu.

ROZDZIAŁ IX

KOSZTORYS I ROZLICZENIE

Jakie są koszty kwalifikowane?
Co należy uwzględnić w kosztorysie?

Dotację można przeznaczyć na:

 • Materiały, narzędzia i usługi potrzebne do realizacji projektu i bezpośrednio wykorzystywane w działaniach projektowych.
 • Podróże, transport uczestników projektu, przewóz materiałów.
 • Promocję projektu.
 • Koszty administracyjne bezpośrednio związane z projektem, np. druk materiałów, wynajem pomieszczeń do przeprowadzenia działań, artykuły biurowe, wysyłka materiałów
 • wynagrodzenia dla specjalistów, bez których realizacja projektu nie jest możliwa.
 • Potrzeba zatrudnienia koordynatora projektu powinna zostać starannie uzasadniona, a wynagrodzenie koordynatorów nie może przekraczać 10% dotacji.

Jakie są zobowiązania rozliczeniowe?

Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pamiętaj, by na wszystkie zakupy, usługi, zlecenia gromadzić faktury, umowy i inne potwierdzenia. Każdy Beneficjent jest zobowiązany do rozliczenia dofinansowania na warunkach określonych w umowie.

Jakie są zobowiązania rozliczeniowe?

Kosztami niekwalifikowanymi są:

 • Bieżąca działalność organizacji, w tym wynagrodzenia pracowników grantobiorcy lub osób niebędących pracownikami lecz pozostających z grantobiorcą w stałym stosunku cywilnoprawnym.
 • Wynagrodzenia za usługi lub pokrycie ceny za towary od osób trzecich.
 • Udzielanie pożyczek i spłatę zadłużenia grantobiorcy.
 • Działania, które zostały już zrealizowane
 • bezpośrednia pomoc finansowa dla osób fizycznych.
 • Zagraniczne wycieczki i wyjazdy.
 • Kary, grzywny i odsetki karne.
 • Zakup napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych.
 • Podatek dochodowy od osób prawnych
 • Prowadzenie działalności gospodarczej.
 • inne przedsięwzięcia niezgodne z celami statutowymi Fundacji.
 • Inne koszty, wydatki, należności niezwiązane z realizacją projektu.

ROZDZIAŁ X

POMOC

Kto udziela informacji dotyczącej programu?

Informacje dotyczące programu są udzielane przez pracowników Fundacji.

 • mojemiejsce@orlen.pl
 • Fundacja Orlen, ul. Bielańska 12, 00-085 Warszawa.

Przed zadaniem pytania warto najpierw upewnić się, czy w regulaminie nie ma zawartej odpowiedzi.

Gdzie jeszcze uzyskać pomoc?

Jeśli masz pytania lub szukasz pomocy w gronie bibliotekarzy dołącz do Forum Bibliotekarzy.

Gdzie jeszcze uzyskać pomoc?

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdziesz tutaj.

Odkryj inne dofinansowania, granty i konkursy dla bibliotek

Możliwości jest więcej!