spot_img

PRZYSTAŃ ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

Ile?

5000 zł – 50 000 zł

Wkład własny

Niewymagany

Kiedy?

Nabór ogłaszany w styczniu + nabory uzupełniające

Operator

Fundacja Świętego Mikołaja

Strona www

mikolaj.org.pl

Warunki

Zobacz regulamin

Kto?

Biblioteki publiczne i inne podmioty

Wyniki

Ostatnia lista wyników

Forma aplikacji

On-line poprzez e-mail

Liczba wniosków

Jednorazowo 1 wniosek

Przykładowy wniosek

Zobacz wniosek

Instrukcja

Brak

ROZDZIAŁ I

CELE PROGRAMU

Prowadzenie lokalnych działań wsparcia edukacyjnego, opiekuńczego i wychowawczego dla dzieci i młodzieży z Ukrainy.

ROZDZIAŁ II

PROJEKTY

Jakie projekty można zrealizować?

Dotację można przeznaczyć na:

 • organizację zajęć, warsztatów, grup wsparcia dla dzieci z Ukrainy – organizacja zajęć z zakresu kultury, sztuki, sportu, zajęć zainteresowań, zajęć opiekuńczych, korepetycji, gier, zabaw, zajęć integracyjnych, itp.
 • organizację nauki języka polskiego
 • zakup i redystrybucję wyprawek szkolnych dla dzieci
 • pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży – organizacja konsultacji i terapii dla dzieci i młodzieży z Ukrainy.

Zobacz przykłady realizacji w rozdziale III i koszty kwalifikowane w rozdziale IX.

Jak długo może trwać realizacja zadania?

Dotację można otrzymać na zadania trwające:

 • od stycznia do sierpnia w 2023 roku
 • od września do grudnia 2022 roku
 • od kwietnia do sierpnia w 2022 roku.

ROZDZIAŁ III

PRZYKŁADY REALIZACJI

Jakie projekty zostały już zrealizowane?

Wybrane przykłady projektów bibliotek, które otrzymały dofinansowanie:

 • Miejska Biblioteka Publiczna imienia Jana Śniegonia w Wiśle (w 2022 roku)
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszanowie – 29 910 zł (w 2022 roku)
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży – 29 600 zł (w 2022 roku)
 • Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy – 30 000 zł (w 2022 roku)
 • Biblioteka Publiczna im. Z. Łazarskiego dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy (w 2022 roku)
 • Biblioteka Samorządowa w Chłopicach (w 2022 roku)
 • Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Opolu (w 2022 roku)
 • Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu (w 2022 roku).

Gdzie szukać informacji
o projektach?

Warto przejrzeć:

 • strony internetowe bibliotek
 • media społecznościowe bibliotek
 • stronę www operatora
 • listy rankingowe.

Można też skontaktować się bezpośrednio z biblioteką
i zapytać o pomoc.

ROZDZIAŁ IV

UPRAWNIONE PODMIOTY

Kto może złożyć wniosek?

Wnioski mogą składać podmioty posiadające siedzibę w Polsce:

 • szczególnie organizacje i instytucje, które z powodzeniem realizowały działania w ramach programu „Przystań Świętego Mikołaja” w 2022 roku, wywiązywały się z zapisów regulaminu programu i prawidłowo rozliczyły się z dotacji
 • lokalne organizacje i instytucje, w tym biblioteki publiczne.

Czy program przewiduje tryb odwoławczy?

Nie.

Czy biblioteka szkolna może złożyć wniosek?

Biblioteka szkolna funkcjonuje w strukturach szkoły, więc podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku jest szkoła. Zatem wniosek w imieniu i na rzecz biblioteki szkolnej składa dyrektor szkoły.

ROZDZIAŁ V

DOFINANSOWANIE

Jak duże dofinansowanie można otrzymać?

Można otrzymać dotację w kwocie od 5000 do 50 000 zł. 

Operator w pierwszej kolejności podpisuje umowy o współpracy z podmiotami, z którymi z powodzeniem współpracował w latach poprzednich. Ogłaszane są też nabory dodatkowe dla podmiotów już współpracujących na kontynuację działań – zob. przykład z 2022 roku.

Jaki jest budżet programu?

Brak informacji. W 2023 budżet wyniósł ponad 1,7 mln zł. Łącznie we wszystkich edycjach programu operator przeznaczył już 5 mln zł.

ROZDZIAŁ VI

WNIOSEK

Co należy zrobić?

Dokładnie zapoznać się z regulaminem, specyfikacją i wytycznymi programu i złożyć wniosek.

Czy załączniki są wymagane w momencie złożenia wniosku?

Operator może wezwać do złożenia dodatkowych załączników do wniosku. Dokumenty są wysyłane po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu dotacji.

Ile można zgłosić wniosków?

Jednorazowo można złożyć 1 wniosek.

W jakim terminie należy złożyć wniosek?

Zgodnie z terminem podanym w ogłoszeniu i w regulaminie programu. Ostatni nabór był ogłoszony w styczniu.

Uwaga: Ogłaszane są też nabory dodatkowe dla podmiotów już współpracujących na kontynuację działań – zob. przykład z 2022 roku.

W sytuacji powiększenia budżetu programu, operator umożliwi podmiotom uprawnionym składanie wniosków o dotację w trybie ciągłym. Informacja o otwarciu naboru wniosków w tym trybie zostanie opublikowana na stronie www operatora.

Gdzie znajdę przykładowy wniosek?

Zobacz wniosek.

Jak złożyć wniosek?

On-line poprzez e-mail na adres ukraina@mikolaj.org.pl

Czy warto składać wniosek na ostatnią chwilę?

Nie. Lepiej zrobić to zaraz po ogłoszeniu naboru.

ROZDZIAŁ VI

WSKAZÓWKI

Co warto uwzględnić w projekcie?

 • Stworzenie miejsca opieki i edukacji dla dzieci z Ukrainy.
 • Organizację zajęć świetlicowych dla dzieci, arteterapię.
 • Nauka języka polskiego.
 • Przygotowywanie filmów, spektakli teatralnych i inne działania.
 • Uczestnictwo w sportowych turniejach i obozach.
 • Zaoferowanie dzieciom nieodpłatnego wsparcia psychologa.
 • Organizacja wyjazdów integracyjnych z polskimi dziećmi i wycieczek, żeby dzieci z Ukrainy mogły oderwać myśli od wojennych przeżyć.

Co jest ważne dla projektu?

 • Długofalowe pomaganie.
 • Integracja z polskimi rodzinami.
 • Pokazywanie i zwiedzanie miejsc związanych z polską kulturą i historią.

Do kogo najlepiej skierować projekt?

Preferowane grupy odbiorców to:

 • dzieci z Ukrainy
 • dzieci z Polski, które będą wsparciem dla rówieśników z Ukrainy
 • rodzice.

PORDANIK DLA BIBLIOTEKARZY:

JAK NAPISAĆ DOBRY WNIOSEK?

ROZDZIAŁ VIII

OCENA WNIOSKU

Co jest oceniane we wniosku?

Kryteria merytoryczne:

 • zgodność działań z celem ogólnym programu
 • rzetelne opisanie działań
 • zatrudnienie do realizacji projektu uchodźców z Ukrainy jako prowadzących zajęcia, psychologów, tłumaczy, itp.
 • adekwatny i realny preliminarz do zaplanowanego działania
 • jakość współpracy i wywiązywanie się z założeń umowy dotacyjnej podpisanej z operatorem w poprzednich okresach dotacyjnych.

Kryteria formalne:

 • złożenie wniosku przez podmiot uprawniony
 • złożenie wniosku w terminie naboru
 • realizacja projekcie w wyznaczonym okresie
 • ustalenie budżetu w ramach dotacji
 • wpisanie wydatków kwalifikowanych.

Kto dokonuje oceny?

Operator programu.

Ile można zdobyć punktów?

Brak informacji.

Ile punktów należy dostać, by otrzymać dofinansowanie?

Operator nie podaje liczby przyznanych punktów na liście rankingowej.

Czy mogę dodać coś od siebie, by zwiększyć szanse na pozytywną ocenę?

Nie. Zawsze postępuj zgodnie z wytycznymi. Dodatkowe elementy dołączane do wniosku mogą być potraktowane jako błąd formalnoprawny. W przypadku wątpliwości najlepiej zwrócić się po pomoc do operatora programu.

ROZDZIAŁ IX

KOSZTORYS I ROZLICZENIE

Jakie są koszty kwalifikowane?
Co należy uwzględnić w kosztorysie?

Dotacja może być wydatkowana jedynie na pokrycie kosztów takich jak:

 • Wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia z dziećmi, w tym również osób mówiących biegle w języku ukraińskim.
 • Wynagrodzenie psychologów obejmujących dzieci opieką psychologiczną, w tym również mówiących biegle w języku ukraińskim.
 • Zakup niezbędnych materiałów: w tym materiały potrzebne do realizacji działań, w tym książki w języku ukraińskim, materiały plastyczne i papiernicze, akcesoria sportowe, itp.
 • Zakup i dystrybucja wyprawek szkolnych dla dzieci i młodzieży z Ukrainy.
 • Zakup poczęstunku dla uczestników prowadzonych wydarzeń.
 • Realizacja wycieczek dla dzieci i młodzieży z Ukrainy (w tym opłacenie wyżywienia i noclegu).
 • Wyposażenie miejsca, w którym będą realizowane spotkania: w tym meble, niezbędny sprzęt i zabawki (do kwoty 50% wnioskowanej dotacji).
 • Produkcja materiałów informacyjnych i promocyjnych pozwalających na dotarcie do grupy odbiorców.
 • Realizacja wycieczek dla dzieci i młodzieży z Ukrainy (w tym opłacenie wyżywienia i noclegu).
 • Wyposażenie miejsca, w którym będą realizowane spotkania: w tym meble, niezbędny sprzęt i zabawki (do kwoty 50% wnioskowanej dotacji).
 • Produkcja materiałów informacyjnych i promocyjnych pozwalających na dotarcie do grupy odbiorców.
 • Opłacenie wszystkich kosztów prowadzonych działań integracyjnych, w tym również wydatków związanych z udziałem dzieci z Polski, jeżeli bierze w nich udział minimum 50% dzieci z Ukrainy (konieczne będzie przedstawienie operatorowi listy uczestników projektu z oznaczeniem ich narodowości).
 • Koszty administracyjne wynikające z prowadzonego projektu do kwoty 10% wnioskowanej dotacji.

Jakie są zobowiązania rozliczeniowe?

Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także realizacji działań sponsoringowych na rzecz operatora.

Pamiętaj, by na wszystkie zakupy, usługi, zlecenia gromadzić faktury, umowy i inne potwierdzenia. Każdy jest zobowiązany do rozliczenia dofinansowania na warunkach określonych w umowie.

ROZDZIAŁ X

POMOC

Kto udziela informacji dotyczącej programu?

Informacje dotyczące programu są udzielane przez pracowników Fundacji Świętego Mikołaja.

 • tel. 22 825 03 90, 791 793 021
 • ukraina@mikolaj.org.pl
 • Fundacja Świętego Mikołaja, ul. Koszykowa 24/7, 00-553 Warszawa.

Przed zadaniem pytania warto najpierw upewnić się, czy w regulaminie nie ma zawartej odpowiedzi.

Gdzie jeszcze uzyskać pomoc?

Jeśli masz pytania lub szukasz pomocy w gronie bibliotekarzy dołącz do Forum Bibliotekarzy.

Odkryj inne dofinansowania, granty i konkursy dla bibliotek

Możliwości jest więcej!