spot_img

FUNDACJA PNGIG IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA

Ile?

Różne kwoty

Wkład własny

Niewymagany

Kiedy?

Nabór całoroczny

Operator

Fundacja PGNiG SA im. Ignacego Łukasiewicza

Strona www

fundacja.pgnig.pl

Warunki

Zobacz regulamin

Kto?

Biblioteki publiczne i inne podmioty

Wyniki

Brak

Forma aplikacji

On-line

Liczba wniosków

Jednorazowo 1 wniosek

Przykładowy wniosek

Zobacz wniosek

Instrukcja

Zobacz instrukcję

ROZDZIAŁ I

CELE PROGRAMU

Wspieranie projektów na rzecz promocji i wspierania m.in. kultury, działalności naukowej i naukowo-technicznej, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych ekologii, ochrony i opieki nad zwierzętami oraz ochrony i zachowania dziedzictwa przyrodniczego.

ROZDZIAŁ II

PROJEKTY

Jakie projekty można zrealizować?

Darowiznę można przeznaczyć na rzecz promocji i wspierania:

 • kultury jako dziedzictwa narodowego, w tym spektakli i wydarzeń teatralnych, muzycznych i filmowych
 • pozostałej działalności kulturalnej w kraju i zagranicą
 • działalności naukowej i naukowo-technicznej, ze szczególnym uwzględnieniem
 • osiągnięć w zakresie nauk podstawowych i technicznych oraz działalności badawczo-rozwojowej
 • opieki nad pomnikami i miejscami pamięci oraz ochrony zabytków, w tym w szczególności przemysłu gazowniczego, i muzeów
 • pomocy Polonii i Polakom za granicą
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • kultury fizycznej i sportu, z uwzględnieniem rywalizacji sportowej, jako narzędzia wychowawczego dzieci i młodzieży
 • ochrony i promocji zdrowia
 • pomocy społecznej, w tym pomocy osobom niepełnosprawnym oraz rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej
 • rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów
 • ratownictwa i ochrony ludności oraz pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, epidemii, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju jak i za granicą
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji i oświaty ze szczególnym uwzględnieniem projektów historyczno-patriotycznych oraz kształtowania postaw obywatelskich
 • ekologii, ochrony i opieki nad zwierzętami oraz ochrony i zachowania dziedzictwa przyrodniczego
 • dobroczynności i działalności charytatywnej
 • kultu religijnego.

ROZDZIAŁ III

PRZYKŁADY REALIZACJI

Jakie projekty zostały już zrealizowane?

Wyniki nie są ogłaszane na stronie internetowej programu. Wśród bibliotek, które otrzymały darowiznę znalazły się m.in:

 • Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Zawierciu – projekt doposażenia Strefy Malucha w Filii nr 10.
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Nisku – projekt zakupu gier planszowych i puzzli.
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach – projekt „Zostań poliglotą – wsparcie nauki języka obcego poprzez wypożyczanie kursów audio oraz audiobooków w języku obcym”. W jego ramach odbył się cykl wykładów, a zbiory biblioteki wzbogaciły się o wartościowe kursy wspomagające naukę różnych języków obcych.

Gdzie szukać informacji
o projektach?

Warto przejrzeć:

 • strony internetowe bibliotek
 • media społecznościowe bibliotek.

Można też skontaktować się bezpośrednio z biblioteką
i zapytać o pomoc.

ROZDZIAŁ IV

UPRAWNIONE PODMIOTY

Kto może złożyć wniosek?

Wnioski mogą składać podmioty posiadające siedzibę w Polsce:

 • biblioteki
 • szkoły i inne placówki oświatowe
 • muzea
 • domy kultury
 • szpitale
 • instytucje badawcze
 • kluby sportowe
 • placówki opiekuńcze
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • organizacje pozarządowe.

Czy biblioteka szkolna może złożyć wniosek?

Biblioteka szkolna funkcjonuje w strukturach szkoły, więc podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku jest szkoła. Zatem wniosek w imieniu i na rzecz biblioteki szkolnej składa dyrektor szkoły.

Czy program przewiduje tryb odwoławczy?

Nie.

ROZDZIAŁ V

DOFINANSOWANIE

Jak duże dofinansowanie można otrzymać?

Darowizna może być przyznana na kwotę wpisaną we wniosku, ale Operator może uznać o przyznaniu mniejszej kwoty.

ROZDZIAŁ VI

WNIOSEK

Co należy zrobić?

Dokładnie zapoznać się z regulaminem, specyfikacją i wytycznymi programu i złożyć wniosek.

Czy załączniki są wymagane w momencie złożenia wniosku?

Tak. Sprawdź w regulaminie, jakie dokumenty są wymagane. Pamiętaj, że operator może wezwać do złożenia dodatkowych załaczników.

Gdzie znajdę przykładowy wniosek?

Zobacz wniosek (po zalogowaniu).

Ile można zgłosić wniosków?

W danym roku Operator może tylko jednokrotnie udzielić darowizny danemu Beneficjentowi.

W jakim terminie należy złożyć wniosek?

Nabór trwa przez cały rok.

Jak złożyć wniosek?

On-line poprzez system Operatora.

Czy warto składać wniosek na ostatnią chwilę?

Nie. Lepiej zrobić to zaraz po ogłoszeniu naboru. W przypadku błędów i uchybień formalnych operator kontaktuje się z wnioskodawcą, co daje szansę na korektę lub uzupełnienie wniosku. Składając wniosek wcześniej unikniesz również nieplanowanych przerw w działaniu systemu.

ROZDZIAŁ VI

WSKAZÓWKI

Co warto uwzględnić w projekcie?

 • Projekty zgodne z celami statutowymi Operatora lub z celami statutowymi (regulaminowymi) Wnioskodawcy (zob. szczegóły w rozdziale II).
 • Sprawdź, czy w danym roku nie ma ważnego jubileuszu, rocznicy, wydarzenia historycznego itp. Do motywu przewodniego projektu warto wykorzystać na przykład patronów roku (lista tutaj).


Do kogo najlepiej skierować projekt?

Preferowane grupy odbiorców to:

 • w zależności od projektu określonego we wniosku.

PORDANIK DLA BIBLIOTEKARZY:

JAK NAPISAĆ DOBRY WNIOSEK?

ROZDZIAŁ VIII

OCENA WNIOSKU

Co jest oceniane we wniosku?

Brane są pod uwagę w szczególności: 

 • zgodność przedsięwzięcia z celami statutowymi Fundacji oraz z celami statutowymi (regulaminowymi) Wnioskodawcy
 • możliwości finansowe Fundacji
 • zawartość merytoryczna wniosku oraz korzyści społeczne przedsięwzięcia.

Kto dokonuje oceny?

Operator programu, Zarząd Fundacji, Rada Fundacji.

Czy mogę dodać coś od siebie, by zwiększyć szanse na pozytywną ocenę?

Nie. Zawsze postępuj zgodnie z wytycznymi. Dodatkowe elementy dołączane do wniosku mogą być potraktowane jako błąd formalnoprawny. W przypadku wątpliwości najlepiej zwrócić się po pomoc do operatora programu.

ROZDZIAŁ IX

KOSZTORYS I ROZLICZENIE

Jakie są koszty kwalifikowane?
Co należy uwzględnić w kosztorysie?

Darowizna może być wydatkowana jedynie na pokrycie kosztów:

 • Przedsięwzięcia zgodnego z celami statutowymi Operatora lub z celami statutowymi (regulaminowymi) Wnioskodawcy. Zob. szczegóły w rozdziale II.

Jakie są zobowiązania rozliczeniowe?

Po wykorzystaniu darowizny należy przedstawić Operatorowi stosowne rozliczenie, w tym dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów: umów, faktur i innych dokumentów księgowych.

Jakie są koszty niekwalifikowane?

Darowizny nie mogą być przyznane na cele takie jak:

 • Przedsięwzięcia niezgodne z celami statutowymi Operatora lub z celami statutowymi (regulaminowymi) Wnioskodawcy.
 • Przedsięwzięcia realizowane dla osiągnięcia zysku.
 • Przedsięwzięcia związane z pokrywaniem kosztów bieżących, w szczególności kosztów stałych, administracyjnych, wynagrodzeń etatowych pracowników lub współpracowników z tytułu wykonywania bieżących obowiązków służbowych.
 • Spłatę zadłużenia.
 • Przedsięwzięcia o charakterze politycznym.
 • Przedsięwzięcia, w ramach których wnioskodawca zamierza sfinansować zakup nieruchomości.

ROZDZIAŁ X

POMOC

Kto udziela informacji dotyczącej programu?

Informacje dotyczące programu są udzielane przez pracowników Fundacji.

 • fundacja@pgnig.pl
 • Fundacja PGNiG SA im. Ignacego Łukasiewicza, ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa.

Przed zadaniem pytania warto najpierw upewnić się, czy w regulaminie nie ma zawartej odpowiedzi.

Gdzie jeszcze uzyskać pomoc?

Jeśli masz pytania lub szukasz pomocy w gronie bibliotekarzy dołącz do Forum Bibliotekarzy.

Odkryj inne dofinansowania, granty i konkursy dla bibliotek

Możliwości jest więcej!