spot_img

Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach NPRCz – wskazówki dla bibliotekarzy

Sprawozdania z realizacji zadań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 za 2023 rok należy składać do 15 stycznia 2024 roku. Obowiązek złożenia raportu i informacji na temat wskaźników monitorowanych dotyczą bibliotek publicznych w Priorytecie 1. i 4. oraz bibliotek pedagogicznych, szkół i placówek wychowania przedszkolnego w Priorytecie 3. Inne terminy obowiązują dla Priorytetu 2. Dane służą ewaluacji NPRCz 2.0.

Wskazówki

 • W przypadku bibliotek/innych Beneficjentów należy podać dane sumaryczne za bibliotekę główną wraz z filiami (wyjątek występuje w Kierunku interwencji 2.1)
 • Przygotuj umowę. Będzie Ci potrzebna do wypełnienia danych w raporcie, np. numeru umowy, daty zawarcia umowy, kwoty dofinansowania/wkładu własnego. Przeczytaj raz jeszcze dokładnie warunki umowy – znajdziesz tam wiele przydatnych informacji.
 • Przygotuj dane statystyczne wymagane w raporcie. Będą one niezbędne do uzupełnienia wskaźników zgodnie z zakresem danego Kierunku interwencji. Warto też mieć pod ręką raport złożony za poprzedni rok, ponieważ niektóre dane należy powtórzyć. Część potrzebnych danych przyda Ci się również do uzupełnienia formularza K-03 składanego do GUS.
 • Przygotuj zestawienie faktur (i i innych dowodów finansowych lub dokumentów finansowych wykazanych w zestawieniu kosztów). Poproś o pomoc księgowość lub osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych, jeśli masz taką możliwość. Sprawdź, czy wszystkie płatności zostały uregulowane do ostatniego dnia okresu realizacji rozliczanej części zadania w roku, w którym otrzymano dofinansowanie.
 • Sprawdź, czy otrzymałeś wiadomość/powiadomienie od operatora programu. Koniecznie zweryfikuj e-maile (także skrzynkę spam) do osób kontaktowych/odpowiedzialnych za realizację umowy, które były wskazane w umowie. Warto zadbać o bieżące informowanie operatora priorytetu o ewentualnych zmianach, np. adresu e-mail.
 • Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami i wzorami przesłanymi/udostępnionymi przez operatora programu. Czytaj dokładnie przypisy, podpowiedzi i pouczenia zawarte w raporcie.
 • Raport zawsze podpisuje osoba bądź osoby upoważnione do reprezentowania wskazane w zawartej umowie.
 • Nie wypełniaj raportu odręcznie, tylko zawsze elektronicznie, a następnie wydrukuj dokument. W przypadku składania raportu w formie tradycyjnej (pocztowej) pamiętaj o wymaganych pieczęciach i podpisach w odpowiednich miejscach. Jeśli składasz elektroniczny podpis kwalifikowany zrób to na zapisanym wcześniej pliku PDF z takim rozszerzeniem.
 • Do raportu dodaj wymagane załączniki. Beneficjenci Priorytetu 3. powinni pamiętać też o klauzuli informacyjnej.
 • Nie zapomnij podać aktualnych danych, jeśli uległy zmianie, np.: zmiana dyrektora, siedziby, nazwy jednostki, danych adresowych, statusu prawnego. Należy wówczas dodać odpowiednie dokumenty potwierdzające daną zmianę, jeśli nastąpiła.
 • Podaj i dokładnie sprawdź dane kontaktowe do osoby sporządzającej raport, tak by mogła szybko zareagować w przypadku konieczności dokonania korekty lub uzupełnienia raportu.
 • Podawaj dane zgodnie z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.
 • Nie dodawaj nic od siebie, np. komentarzy, uwag, zbędnych informacji.
 • Nie zmieniaj wzoru raportu i nie usuwaj jego komórek/fragmentów/stron.
 • Podawaj zawsze konkrety, np. konkretną wartość. Nie należy podawać wartości liczbowych przybliżonych, np. około 200, prawie 50 itp.
 • Złóż raport do odpowiedniego operatora priorytetu i w sposób wskazany przez operatora. Wyjątek stanowią Beneficjenci Priorytetu 3: tu organ prowadzący placówkę wychowania przedszkolnego, szkołę lub bibliotekę pedagogiczną składa raport do właściwego wojewody.
 • W przypadku wątpliwości skontaktuj się z osobami odpowiedzialnymi za realizację danego Kierunku interwencji u operatora priorytetu. Pamiętaj, że w tym samym czasie próbuje dodzwonić się wiele osób, dlatego miej na uwadze zajęte linie telefoniczne. Jeśli wysłałeś e-maila z pytaniem do operatora, poczekaj na odpowiedź – zapewne Twój e-mail jest jednym z wielu wpływających w tym samym czasie.
 • Nie dzwoń do innych osób pracujących w jednostce danego operatora – zapewne nie mają dostępu do danych. Konkretne osoby do kontaktu w danym Kierunku interwencji operatorzy podają na swoich stronach internetowych.

Pomocne linki

Wzory sprawozdań, pomoce i szczegółowe informacje dostępne są na stronach internetowych operatora danego priorytetu.

* 3 stycznia 2024 roku zmianie uległ adres URL strony www operatora priorytetu 3. po podziale Ministerstwa Edukacji i Nauki od 1 stycznia 2024 r.

Źródło zdjęć: freepik.com – zaozaa09