spot_img

ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH ORAZ ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA DO BIBLIOTEK SZKOLNYCH I PEDAGOGICZNYCH

Ile?

2500 zł – 12 000 zł

Wkład własny

20%

Kiedy?

Nabór ogłaszany w październiku

Operator

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Strona www

gov.pl/web/edukacja-i-nauka

Warunki

Zobacz regulamin

Kto?

Biblioteki szkolne i pedagogiczne

Wyniki

Ostatnia lista wyników

Forma aplikacji

On-line poprzez ePUAP lub tradycyjnie

Liczba wniosków

Jednorazowo 1 wniosek

Przykładowy wniosek

Zobacz wniosek

Instrukcja

Brak

ROZDZIAŁ I

CELE PROGRAMU

Zakup nowości wydawniczych i zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

ROZDZIAŁ II

PROJEKTY

Jakie projekty można zrealizować?

W ramach dofinansowania można zrealizować:

 • zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami, w szczególności książek historycznych, w tym poświęconych historii Polski XX wieku, oraz lektur szkolnych, w tym książek opublikowanych drukiem lub na innym nośniku (w tym książek obrazkowych, mówionych i elektronicznych), które są dostępne na rynku księgarskim, niezależnie od tego, czy jest to pierwsze wydanie czy wznowienie książki (tylko biblioteki szkolne)
 • zakup książek będących nowościami wydawniczymi oraz literatury pedagogicznej i metodycznej, w tym książek opublikowanych drukiem lub na innym nośniku (w tym książek obrazkowych, mówionych i elektronicznych), które są dostępne na rynku księgarskim, niezależnie od tego, czy jest to pierwsze wydanie czy wznowienie książki (tylko biblioteki pedagogiczne)
 • zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych: sprzętu komputerowego do wykorzystania przez nauczyciela bibliotekarza; oprogramowania dla bibliotek; czytników e-booków; elementów wyposażenia wnętrza biblioteki, w szczególności regałów, półek, biurek, szaf, foteli i elementów oświetlenia
 • realizację działań promujących czytelnictwo: zakup książek będących nagrodami książkowymi dla uczniów biorących udział w działaniach promujących czytelnictwo; organizację spotkań autorskich, wystaw i konkursów.

Uwaga: Organ prowadzący szkołę, szkołę w ORPEG lub bibliotekę pedagogiczną, który otrzymał wsparcie finansowe, przeznacza nie mniej niż 50 proc. kwoty wsparcia finansowego otrzymanego w odniesieniu do danej szkoły, szkoły w ORPEG lub biblioteki pedagogicznej na zakup książek dla tej szkoły lub biblioteki.

Jak długo może trwać realizacja zadania?

Dofinansowanie można otrzymać na zadania:

 • realizowane do końca danego roku.

Jak długo może trwać realizacja zadania?

Mnóstwo przykładów zmodernizowanych bibliotek i inspiracji dotyczących aranżacji wnętrz znajdziesz w cyklu „Nowe biblioteki”.

Przeczytaj też e-poradnik „Aranżacja nietypowych stref w bibliotece”.

ROZDZIAŁ III

PRZYKŁADY REALIZACJI

Jakie projekty zostały już zrealizowane?

Wybrane przykłady projektów bibliotek, które otrzymały dofinansowanie znajdziesz na listach rankingowych ogłaszanych przez kuratoria oświaty:

Gdzie szukać informacji
o projektach?

Warto przejrzeć:

 • strony internetowe bibliotek
 • media społecznościowe bibliotek
 • stronę www operatora
 • listy rankingowe.

Można też skontaktować się bezpośrednio z biblioteką
i zapytać o pomoc.

ROZDZIAŁ IV

UPRAWNIONE PODMIOTY

Kto może złożyć wniosek?

Wnioski mogą składać podmioty posiadające siedzibę w Polsce:

 • publiczne i niepubliczne biblioteki pedagogiczne
 • szkoły podstawowe
 • szkoły ponadpodstawowe, z wyłączeniem branżowych szkół II stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych prowadzących kształcenie w formie stacjonarnej lub zaocznej
 • szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego
 • szkoły polskie oraz szkoły i zespoły szkół w Polsce oraz przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej.

Gdzie znajdę materiały informacyjne?

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdziesz tutaj. Warto skorzystać też z materiałów informacyjnych dla beneficjentów.

W przypadku szkół wchodzących w skład zespołu szkół lub placówek albo zespołu szkół i placówek, organ prowadzący może wystąpić o udzielenie wsparcia finansowego w danym roku wyłącznie w odniesieniu do jednej szkoły wchodzącej w skład tego zespołu.

Czy biblioteka szkolna może złożyć wniosek?

Biblioteka szkolna funkcjonuje w strukturach szkoły, więc podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku jest szkoła. Zatem wniosek w imieniu i na rzecz biblioteki szkolnej składa dyrektor szkoły.

Czy program przewiduje tryb odwoławczy?

Nie.

ROZDZIAŁ V

DOFINANSOWANIE

Jak duże dofinansowanie można otrzymać?

Wysokość dofinansowania wynosi:

 • dla bibliotek pedagogicznych – 3 000 zł
 • dla szkół i szkół w ORPEG, w których liczba uczniów wynosi nie więcej niż 70, z wyjątkiem szkół polskich – 3 000 zł
 • dla szkół i szkół w ORPEG, w których liczba uczniów wynosi od 71 do 170, z wyjątkiem szkół polskich – 4 000 zł
 • dla szkół i szkół w ORPEG, w których liczba uczniów wynosi więcej niż 170, z wyjątkiem szkół polskich – 12 000 zł
 • dla szkół polskich, w których liczba uczniów wynosi: nie więcej niż 70 – 2 500 zł; od 71 do 170 – 3 000 zł; więcej niż 170 – 4 500 zł.

Jaki jest budżet programu?

Na realizację Priorytetu 3 NPRCz 2.0. na 2024 rok w budżecie państwa jest zarezerwowana kwota 29 580 000 zł.

ROZDZIAŁ VI

WNIOSEK

Co należy zrobić?

Dokładnie zapoznać się z regulaminem, specyfikacją i wytycznymi programu i złożyć wniosek.

Czy załączniki są wymagane w momencie złożenia wniosku?

Tak. Sprawdź w regulaminie, jakie dokumenty są wymagane. Pamiętaj, że operator może wezwać do złożenia dodatkowych załaczników. Do wniosku należy dołączyć podpisaną klauzulę informacyjną dla beneficjentów Priorytetu 3 NPRCz 2.0.

Gdzie znajdę przykładowy wniosek?

Zobacz wniosek.

Ile można zgłosić wniosków?

Można jednorazowo zgłosić 1 wniosek.

W jakim terminie należy złożyć wniosek?

Zgodnie z terminem podanym w ogłoszeniu i w regulaminie programu.

Jak złożyć wniosek?

On-line poprzez ePUAP lub tradycyjnie do danego Kuratorium Oświaty.

Czy warto składać wniosek na ostatnią chwilę?

Nie. Lepiej zrobić to zaraz po ogłoszeniu naboru. W przypadku błędów i uchybień formalnych operator kontaktuje się z wnioskodawcą, co daje szansę na korektę lub uzupełnienie wniosku. Składając wniosek wcześniej unikniesz również nieplanowanych przerw w działaniu systemu.

ROZDZIAŁ VI

WSKAZÓWKI

Co warto uwzględnić w projekcie?

 • Działania promujące czytelnictwo.
 • Zmianę wnętrza biblioteki, w szczególności poprzez zakup regałów, półek, biurek, szaf, foteli i elementów oświetlenia.
 • Zakup komputerów, oprogramowania, czytników e-booków.
 • Zwiększenie liczby wypożyczeń i liczby czytelników w bibliotece.
 • Sprawdź, czy w danym roku nie ma ważnego jubileuszu, rocznicy, wydarzenia historycznego itp. Do motywu przewodniego projektu warto wykorzystać na przykład patronów roku (lista tutaj).


Do kogo najlepiej skierować projekt?

 • uczniowie szkół
 • czytelnicy i użytkownicy bibliotek szkolnych
 • czytelnicy i użytkownicy bibliotek pedagogicznych.

Co jest ważne w realizacji zadania?

 • Zasięgnięcie opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego w sprawie zakupów książek.
 • Podjęcie współpracy z bibliotekami publicznymi lub bibliotekami pedagogicznymi, obejmującą: planowanie zakupów książek; wzajemną wymianę informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo organizowanych w placówkach wychowania przedszkolnego, bibliotekach szkolnych, bibliotekach pedagogicznych oraz bibliotekach publicznych.
 • Zorganizowanie w czasie roku szkolnego co najmniej jednego wydarzenia promującego czytelnictwo z udziałem uczniów, w szczególności spotkanie z twórcami literatury, w tym dziecięcej i młodzieżowej.
 • Uwzględnienie tematyki wpływu czytania na rozwój dzieci podczas zorganizowanego przez placówkę wychowania przedszkolnego co najmniej jednego spotkania z rodzicami.
 • Zrealizowanie co najmniej jednego projektu edukacyjnego w oddziale w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej.
 • Dostosowanie organizacji pracy bibliotek szkolnych do potrzeb uczniów, w szczególności przez umożliwienie uczniom wypożyczania książek również na okres ferii zimowych i letnich.
 • Uwzględnienie potrzeb uczniów niepełnosprawnych w planowanych zakupach książek.
 • W odniesieniu do bibliotek pedagogicznych: współpraca ze szkołami i bibliotekami publicznymi (obejmująca planowanie zakupów książek i wzajemną wymianę informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo) oraz wspomaganie bibliotek szkolnych i nauczycieli w kształtowaniu postaw czytelniczych wśród dzieci i młodzieży, w tym pomoc w diagnozowaniu potrzeb lub problemów szkół w zakresie promowania i wspierania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

PORDANIK DLA BIBLIOTEKARZY:

JAK NAPISAĆ DOBRY WNIOSEK?

ROZDZIAŁ VIII

OCENA WNIOSKU

Co jest oceniane we wniosku?

Ocena dokonywana jest w oparciu o

 • aktualny stan księgozbioru placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych, bibliotek szkół w ORPEG lub bibliotek pedagogicznych
 • aktualny stan wyposażenia bibliotek szkolnych, bibliotek szkół w ORPEG lub bibliotek pedagogicznych
 • zgodność z celami programu planowanych przez placówki wychowania przedszkolnego, szkoły, szkoły w ORPEG lub biblioteki pedagogiczne działań promujących i wspierających rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży
 • zakres planowanych przez placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub biblioteki pedagogiczne działań w obszarze współpracy ze środowiskiem lokalnym, w tym z biblioteką publiczną, a w przypadku szkół w ORPEG – zakres planowanych przez te szkoły działań w obszarze współpracy ze środowiskiem lokalnym.

Kto dokonuje oceny?

Wnioski oceniają zespoły powołane odpowiednio przez wojewodę lub ministra edukacji i nauki.

Czy mogę dodać coś od siebie, by zwiększyć szanse na pozytywną ocenę?

Nie. Zawsze postępuj zgodnie z wytycznymi. Dodatkowe elementy dołączane do wniosku mogą być potraktowane jako błąd formalnoprawny. W przypadku wątpliwości najlepiej zwrócić się po pomoc do operatora programu.

ROZDZIAŁ IX

KOSZTORYS I ROZLICZENIE

Jakie są koszty kwalifikowane?
Co należy uwzględnić w kosztorysie?

Dofinansowanie może być wydatkowane na:

 • zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami, w szczególności książek historycznych, w tym poświęconych historii Polski XX wieku, oraz lektur szkolnych, w tym książek opublikowanych drukiem lub na innym nośniku (w tym książek obrazkowych, mówionych i elektronicznych), które są dostępne na rynku księgarskim, niezależnie od tego, czy jest to pierwsze wydanie czy wznowienie książki (tylko biblioteki szkolne)
 • zakup książek będących nowościami wydawniczymi oraz literatury pedagogicznej i metodycznej, w tym książek opublikowanych drukiem lub na innym nośniku (w tym książek obrazkowych, mówionych i elektronicznych), które są dostępne na rynku księgarskim, niezależnie od tego, czy jest to pierwsze wydanie czy wznowienie książki (tylko biblioteki pedagogiczne)
 • zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych: sprzętu komputerowego do wykorzystania przez nauczyciela bibliotekarza; oprogramowania dla bibliotek; czytników e-booków; elementów wyposażenia wnętrza biblioteki, w szczególności regałów, półek, biurek, szaf, foteli i elementów oświetlenia
 • realizację działań promujących czytelnictwo: zakup książek będących nagrodami książkowymi dla uczniów biorących udział w działaniach promujących czytelnictwo; organizację spotkań autorskich, wystaw i konkursów.

– 50% kwoty dofinansowania musi być przeznaczone na zakup książek.
– Więcej o kosztach kwalifikowanych i niekwalifikowanych można dowiedzieć się w FAQ i rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 NPRCz.

Jakie są zobowiązania rozliczeniowe?

Pamiętaj, by na wszystkie zakupy, usługi, zlecenia gromadzić faktury, umowy i inne potwierdzenia. Każdy Beneficjent jest zobowiązany do rozliczenia dofinansowania na warunkach określonych w umowie.

Ile wynosi wkład własny?

Organ prowadzący zapewnia wkład własny w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego wsparciem finansowym. Do wkładu własnego zalicza się koszty poniesione od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia roku, w którym udzielono wsparcia finansowego.

ROZDZIAŁ X

POMOC

Kto udziela informacji dotyczącej programu?

Informacje dotyczące programu są udzielane przez koordynatorów Kuratoriów Oświaty dla danych województw.

 • Lista kontaktów dostępna jest tutaj.
 • Kontakty i adresy, na które nalezy składać wnioski znajdują się na stronach internetowych kuratoriów oświaty.

Przed zadaniem pytania warto najpierw upewnić się, czy w regulaminie nie ma zawartej odpowiedzi.

Gdzie jeszcze uzyskać pomoc?

Jeśli masz pytania lub szukasz pomocy w gronie bibliotekarzy dołącz do Forum Bibliotekarzy.

Gdzie jeszcze znajdę pomoc?

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdziesz tutaj. Warto skorzystać też z materiałów informacyjnych dla beneficjentów.

Odkryj inne dofinansowania, granty i konkursy dla bibliotek

Możliwości jest więcej!