spot_img

BLISKO – BIBLIOTEKA | LOKALNOŚĆ | INICJATYWY | SPOŁECZNOŚĆ | KOOPERACJA | ODDOLNOŚĆ

Ile?

100 000 zł – 140 000 zł

Wkład własny

10%

Kiedy?

Do 09.02.2024 / Zobacz terminarz

Operator

Narodowe Centrum Kultury

Strona www

nck.pl

Warunki

Zobacz regulamin

Kto?

Biblioteki publiczne

Wyniki

Ostatnia lista wyników

Forma aplikacji

On-line

Liczba wniosków

Jednorazowo 1 wniosek

Przykładowy wniosek

Zobacz wniosek

Instrukcja

Brak

ROZDZIAŁ I

CELE PROGRAMU

Wzmocnienie roli bibliotek publicznych jako „trzeciego miejsca” – lokalnego ośrodka życia społecznego, stanowiącego centrum dostępu do kultury i wiedzy oraz integrującego społeczność.

ROZDZIAŁ II

PROJEKTY

Jakie projekty można zrealizować?

Przedmiotem wniosków są przedsięwzięcia polegające na realizacji kompleksowych zadań obejmujących:

 • rozpoznawanie potrzeb i potencjału kulturowego lokalnej społeczności
 • podnoszenie kompetencji pracowników bibliotek, związanych z rozpoznawaniem potrzeb lokalnych społeczności oraz potencjału kulturowego mieszkańców
 • budowanie i wzmacnianie lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju czytelnictwa poprzez: organizację warsztatów i szkoleń, prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych, organizację konferencji, spotkań, w tym wymiany doświadczeń liderów lokalnych
 • wymianę doświadczeń z innymi beneficjentami w skali kraju np. wizyty studyjne, spotkania regionalne
 • opracowanie i realizację ścieżki rozwoju biblioteki jako „trzeciego miejsca”
 • realizację wraz z partnerami 2-6 projektów edukacyjno-animacyjnych rocznie skierowanych do społeczności lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności z miejscowości do 100 tys. mieszkańców. W pierwszym roku realizacji zadania należy zrealizować 2-6 proczytelniczych projektów edukacyjno-animacyjnych dla społeczności lokalnej realizowanych z inicjatywy i siłami partnerstwa, będących odpowiedzią na potrzeby kulturowe mieszkańców poprzedzone identyfikacją/ rozpoznaniem w I roku realizacji zadania oraz przygotować wraz z partnerami koncepcję i regulamin konkursu na inicjatywy oddolne dla przedstawicieli społeczności lokalnej. W drugim roku realizacji zadania należy zrealizować 1-3 proczytelniczych projektów edukacyjno-animacyjnych promujących czytelnictwo inicjowanych i przygotowanych przez partnerstwo, będących odpowiedzią na potrzeby kulturowe mieszkańców zidentyfikowane/rozpoznane w I roku realizacji zadania oraz 1-3 proczytelniczych projektów edukacyjno-animacyjnych promujących czytelnictwo, wykorzystujących potencjał kulturowy mieszkańców, inicjowanych przez przedstawicieli społeczności lokalnej, wyłanianych z zachowaniem procedury konkursowej wypracowanej w pierwszym roku realizacji zadania.

Realizacji zadań może towarzyszyć realizacja nagrań audio/video, rejestracja spektakli, wydanie publikacji, audiodeskrypcja, przygotowanie filmów w PJM/SJM/SKOGN, przygotowanie aplikacji mobilnej.

Zobacz przykłady realizacji w rozdziale III i koszty kwalifikowane w rozdziale IX.

Kto może zostać partnerem biblioteki?

Uczestnikami partnerstwa mogą być w szczególności: 

 • biblioteki szkolne i pedagogiczne
 • samorządowe instytucje kultury
 • organizacje pozarządowe
 • szkoły
 • parafie
 • koła gospodyń wiejskich
 • księgarnie
 • grupy nieformalne
 • osoby fizyczne (seniorzy, osoby w wieku aktywności zawodowej, młodzież i dzieci, ze społeczności lokalnych w miejscowościach poniżej 100 tys. mieszkańców).

Jak długo może trwać realizacja zadania?

Dofinansowanie można otrzymać na zadania:

 • 2-letnie.

ROZDZIAŁ III

PRZYKŁADY REALIZACJI

Jakie projekty zostały już zrealizowane?

Wybrane przykłady projektów bibliotek, które otrzymały dofinansowanie:

 • Miejska Biblioteka Publiczna im. Elżbiety Zakrzewskiej w Dziwnowie – Blisko kultury, blisko nas, biblioteka – 100 000,00 zł (w 2024 roku)
 • Biblioteka Publiczna Gminy Krynicy-Zdroju – Zrób pierwszy krok do biblioteki – jest BLISKO – 117 000,00 zł (w 2024 roku)
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłoniu – Biblioteka blisko nas – 100 000,00 zł (w 2024 roku)
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Haczowie – Bliżej książki, bliżej siebie. Biblioteka integruje i inspiruje – 113 600,00 zł (w 2023 roku)
 • Biblioteka Miejska w Cieszynie – Bliżej książki, bliżej siebie – 101 400,00 zł (w 2023 roku)
 • Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bolimowie – Biblioteka – bliżej Ciebie! – 131 400,00 zł (w 2023 roku)
 • Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kunowie – Bliskoteka dla człowieka – 137 500,00 zł (w 2022 roku)
 • Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Sompolnie – Razem jest nam dobrze! – 137 500,00 zł (w 2022 roku)
 • Gminne Centrum Kultury w Kowalach – Oleckich Pole wyobraźni – 137 500,00 zł (w 2022 roku).

Gdzie szukać informacji
o projektach?

Warto przejrzeć:

 • strony internetowe bibliotek
 • media społecznościowe bibliotek
 • stronę www operatora
 • listy rankingowe.

Można też skontaktować się bezpośrednio z biblioteką
i zapytać o pomoc.

ROZDZIAŁ IV

UPRAWNIONE PODMIOTY

Kto może złożyć wniosek?

Wnioski mogą składać podmioty posiadające siedzibę w Polsce:

 • biblioteki publiczne będące samodzielnymi samorządowymi instytucjami kultury
 • samorządowe instytucje kultury, w skład których wchodzą biblioteki publiczne,

dla których organem założycielskim jest odpowiednio: gmina wiejska i gmina miejsko-wiejska bez ograniczenia liczby mieszkańców oraz gmina miejska lub miasto na prawach powiatu do 100 tys. mieszkańców. Preferowana jest realizacja zadania na obszarach wiejskich lub w miejscowościach poniżej 50 tys. mieszkańców.

Biblioteki, które otrzymały dofinansowanie w ramach programu w poprzednich edycjach nie mogą wnioskować do kolejnych naborów.

Kto może zostać partnerem biblioteki?

Uczestnikami partnerstwa mogą być w szczególności biblioteki szkolne i pedagogiczne, samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, szkoły, parafie, koła gospodyń wiejskich, księgarnie, grupy nieformalne lub osoby fizyczne.

Czy program przewiduje tryb odwoławczy?

Nie.

ROZDZIAŁ V

DOFINANSOWANIE

Jak duże dofinansowanie można otrzymać?

Minimalna łączna kwota wnioskowanego dofinansowania na dwuletnie zadanie wynosi 100 000 zł. Kwota dofinansowania w jednym roku wynosi minimum 50 000 zł. Maksymalna łączna kwota wnioskowanego dofinansowania na dwuletnie zadanie wynosi 140 000 zł. Kwota dofinansowania w jednym roku wynosi maksymalnie 70 000 zł.

Jaki jest budżet programu?

W latach 2024–2025 budżet programu wynosi łącznie 5 500 000 zł.

ROZDZIAŁ VI

WNIOSEK

Co należy zrobić?

Dokładnie zapoznać się z regulaminem, specyfikacją i wytycznymi programu i złożyć wniosek.

Czy załączniki są wymagane w momencie złożenia wniosku?

Tak. Sprawdź w regulaminie, jakie dokumenty są wymagane. Pamiętaj, że operator może wezwać do złożenia dodatkowych załaczników.

Gdzie znajdę przykładowy wniosek?

Zobacz wniosek.

Ile można zgłosić wniosków?

Można jednorazowo zgłosić 1 wniosek.

W jakim terminie należy złożyć wniosek?

Zgodnie z terminem podanym w ogłoszeniu i w regulaminie programu. W 2024 roku nabór trwa do 9 lutego.

Jak złożyć wniosek?

On-line poprzez system SOP.

Czy warto składać wniosek na ostatnią chwilę?

Nie. Lepiej zrobić to zaraz po ogłoszeniu naboru. W przypadku błędów i uchybień formalnych operator kontaktuje się z wnioskodawcą, co daje szansę na korektę lub uzupełnienie wniosku. Składając wniosek wcześniej unikniesz również nieplanowanych przerw w działaniu systemu.

ROZDZIAŁ VI

WSKAZÓWKI

Co warto uwzględnić w projekcie?

 • Działania kulturalne przyczyniające się do rozwoju aktywnego czytelnictwa i uczestnictwa w kulturze.
 • Prowadzenie działalności informacyjnej i szkoleniowej poszerzającej zakres współpracy i przygotowującej do realizacji oddolnych projektów edukacyjno-animacyjnych przez partnerów i przedstawicieli społeczności lokalnych.
 • Włączenie nowych środowisk w działalność bibliotek i aktywizacja społeczności lokalnych w działania na rzecz upowszechniania czytelnictwa.
 • Nawiązywanie i rozwijanie lokalnych partnerstw na rzecz wzmacniania roli bibliotek jako lokalnych centrów dostępu do wiedzy i kultury, jako tzw. „trzeciego miejsca” (po domu i pracy) jednoczącego społeczność lokalną – przestrzeni do spotkań, wspólnej pracy, działalności twórczej, promowania aktywności czytelniczej oraz odpoczynku.
 • Podnoszenie kompetencji pracowników bibliotek publicznych, pozwalających na rozpoznanie potrzeb i potencjału kulturowego członków lokalnych społeczności, a w konsekwencji na efektywną z nimi współpracę i inicjowanie działań kulturalnych wokół bibliotek.
 • Sprawdź, czy w danym roku nie ma ważnego jubileuszu, rocznicy, wydarzenia historycznego itp. Do motywu przewodniego projektu warto wykorzystać na przykład patronów roku (lista tutaj).


Do kogo najlepiej skierować projekt?

Preferowane grupy odbiorców to:

 • seniorzy
 • osoby w wieku aktywności zawodowej
 • młodzież i dzieci
 • ze społeczności lokalnych w miejscowościach poniżej 100 tys. mieszkańców.

PORDANIK DLA BIBLIOTEKARZY:

JAK NAPISAĆ DOBRY WNIOSEK?

ROZDZIAŁ VIII

OCENA WNIOSKU

Co jest oceniane we wniosku?

Ocena formalna polega na stwierdzeniu, czy dany wniosek nie zawiera błędów formalnych zgodnie z §7 regulaminu.

Ocena merytoryczna

 • rozpoznanie możliwości współpracy ze społecznością lokalną i wskazanie pól wykorzystania potencjału kulturowego mieszkańców w projektowaniu i realizacji działań promujących czytelnictwo
 • przedstawienie koncepcji rozwoju biblioteki i wskazanie obszaru wzmacniającego rozwój biblioteki jako „trzeciego miejsca”
 • koncepcja wykorzystania posiadanych zasobów infrastrukturalnych, kadrowych i adaptacji przestrzeni publicznej na potrzeby realizacji zadania.

Ocena społeczna:

 • włączanie mieszkańców w realizację zadania, budowanie kapitału społecznego i sprzyjanie rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego
 • wyrównywanie szans w dostępie do kultury, ze szczególnym uwzględnieniem terenów ubogich w podmioty prowadzące działalność kulturalną
 • uwzględnienie możliwości udziału w zadaniu osób ze szczególnymi potrzebami.

Ocena organizacyjna:

 • realność i celowość przedstawionego budżetu i harmonogramu oraz adekwatność przewidzianych kwot do przewidywanych działań i efektów
 • oryginalność koncepcji i treści wniosku
 • doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów kulturalnych i edukacyjnych promujących czytelnictwo, w tym umiejętność pozyskiwania środków zewnętrznych i współpraca z NCK
 • realizacja zadania na obszarach wiejskich lub w miejscowościach poniżej 50 tys. mieszkańców, oddalonych od dużych ośrodków miejskich ponad 50 km.

Kto dokonuje oceny?

Operator programu i Zespół Sterujący.

Ile można zdobyć punktów?

Można zdobyć łącznie 100 punktów. W ramach oceny organizacyjnej maksymalnie 30 punktów, a w ramach oceny merytorycznej i oceny społecznej do 70 punktów.

Ile punktów należy dostać, by otrzymać dofinansowanie?

Minimalnie 75 pkt (według ostatniej listy rankingowej). W przypadku dużej liczby wniosków i wysokiego poziomu operator może zwiększyć limit.

Czy mogę dodać coś od siebie, by zwiększyć szanse na pozytywną ocenę?

Nie. Zawsze postępuj zgodnie z wytycznymi. Dodatkowe elementy dołączane do wniosku mogą być potraktowane jako błąd formalnoprawny. W przypadku wątpliwości najlepiej zwrócić się po pomoc do operatora programu.

ROZDZIAŁ IX

KOSZTORYS I ROZLICZENIE

Jakie są koszty kwalifikowane?
Co należy uwzględnić w kosztorysie?

Dofinansowanie może być wydatkowane jedynie na pokrycie kosztów takich jak:

 • Honoraria/wynagrodzenia osobowe/ wynagrodzenia bezosobowe/usługi, w szczególności: osób koordynujących zadanie; twórców, artystów; instruktorów, prelegentów, prowadzących warsztaty i szkolenia; za obsługę kampanii promocyjnej; redaktorów i autorów tekstów do publikacji towarzyszących; członków jury; konferansjerów i osób prowadzących imprezy towarzyszące (np. koncerty, spotkania z artystami); tłumaczy; pilotów/przewodników; opiekunów dzieci i/lub osób z niepełnosprawnościami uczestniczących w zadaniu; pracowników obsługi technicznej przedsięwzięć realizowanych w ramach zadania (np. sceny, nagłośnienia, oświetlenia, nagrań, strojenia instrumentów; za obsługę informatyczną; osób przygotowujących ewaluację i dokumentację zadania; za obsługę prawną, finansową i księgową zadania.

– Koszty finansowane w oparciu o: umowy zlecenia/o dzieło wraz z rachunkiem; faktury; umowy o pracę wraz z niezbędnym oddelegowaniem lub dodatkowym aneksem zwiększającym wymiar/zakres etatu.
– Łączne koszty obsługi prawnej, finansowej i księgowej oraz administracyjnej nie mogą wynosić więcej niż 15% kwoty dofinansowania.

 • Koszty związane z dostosowaniem działań i formy przekazu w celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom z niepełnosprawnościami.
 • Zakup materiałów (wraz z dostawą) niezbędnych do realizacji zadania (np. materiałów niezbędnych do archiwizacji i dokumentacji: tonery, płyty CD/DVD, pendrive, materiały biurowe), zajęć warsztatowych oraz przedsięwzięć artystycznych.
 • Scena i wyposażenie niezbędne do realizacji zadania; montaż i demontaż/wynajem sceny/powierzchni wystawienniczej na potrzeby zadania; wynajem niezbędnego sprzętu i wyposażenia (np. instrumenty, nagłośnienie, oświetlenie telebimy, rzutniki).
 • Scenografia i stroje; projekt; wykonanie (w tym koszt materiałów); wypożyczenie.
 • Koszty podróży/transportu: uczestników i osób związanych z realizacją zadania; scenografii; instrumentów; elementów wyposażenia technicznego/sceny.
 • Koszty związane z wydaniem publikacji, nagrań (audio i video), przygotowaniem aplikacji mobilnych, stron internetowych, podsumowujących/ towarzyszących, stanowiących część zadania.
 • Poligrafia – projekty graficzne i wydruk materiałów promocyjnych, informacyjnych i edukacyjnych, stanowiących część zadania oraz ich dystrybucja.
 • Dokumentacja/rejestracja realizacji zadania (filmowa, dźwiękowa, zdjęciowa).
 • Zakup biletów dla uczestników i osób związanych z realizacją zadania na przedsięwzięcia kulturalne (np. wystawy, spektakle teatralne, koncerty) stanowiące integralną część zadania.
 • Noclegi i wyżywienie dla uczestników i osób związanych z realizacją zadania (400 zł/dobę).
 • Niezbędne ubezpieczenia.
 • Koszty promocji i kampanii informacyjnej (np. druki, ich kolportaż, zakup czasu antenowego, projekt i prowadzenie strony internetowej zadania, gadżety promujące zadanie).
 • Projekt i wykonanie lub zakup statuetek, dyplomów.
 • Zakup praw autorskich lub licencji.
 • Projekt i wykonanie lub zakup statuetek, dyplomów.
 • Nagrody rzeczowe.
 • Koszt wynajęcia obiektów, pomieszczeń, przestrzeni (lokacji) na potrzeby realizacji zadania.
 • Koszty wynajmu sanitariatów, zabezpieczenia medycznego i ppoż., środki ochrony indywidualnej ograniczające prawdopodobieństwo zarażenia, ochrony, sprzątania.

Jakie są zobowiązania rozliczeniowe?

Pamiętaj, by na wszystkie zakupy, usługi, zlecenia gromadzić faktury, umowy i inne potwierdzenia. Każdy Beneficjent jest zobowiązany do rozliczenia dofinansowania na warunkach określonych w umowie.

ROZDZIAŁ X

POMOC

Kto udziela informacji dotyczącej programu?

Informacje dotyczące programu są udzielane przez pracowników Narodowego Centrum Kultury.

 • Lista kontaktów dostępna jest tutaj.
 • Narodowe Centrum Kultury, ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa

Przed zadaniem pytania warto najpierw upewnić się, czy w regulaminie nie ma zawartej odpowiedzi.

Gdzie jeszcze uzyskać pomoc?

Jeśli masz pytania lub szukasz pomocy w gronie bibliotekarzy dołącz do Forum Bibliotekarzy.

Gdzie jeszcze znajdę pomoc?

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdziesz tutaj.

Odkryj inne dofinansowania, granty i konkursy dla bibliotek

Możliwości jest więcej!