spot_img

INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK 2021–2025

Ile?

500 000 zł – 2 250 000 zł

Wkład własny

15% – 35%

Kiedy?

Nabór ogłoszony w sierpniu

Operator

Instytut Książki

Strona www

instytutksiazki.pl

Warunki

Zobacz regulamin

Kto?

Biblioteki publiczne

Wyniki

Ostatnia lista wyników

Forma aplikacji

On-line i tradycyjnie

Liczba wniosków

Jednorazowo 1 wniosek

Przykładowy wniosek

Zobacz wniosek

Instrukcja

Zobacz instrukcję

ROZDZIAŁ I

CELE PROGRAMU

Budowa, przebudowa, rekonstrukcja, adaptacja i modernizacja bibliotecznych obiektów budowlanych, wraz z ich wyposażeniem.

ROZDZIAŁ II

PROJEKTY

Jakie projekty można zrealizować?

Dofinansowanie może być przeznaczone na:

 • budowę
 • przebudowę
 • rekonstrukcję
 • adaptację
 • lub modernizację bibliotecznego obiektu budowlanego, wraz z jego wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu wokół niej.

Zobacz przykłady realizacji w rozdziale III i koszty kwalifikowane w rozdziale IX.

Jak długo może trwać realizacja zadania?

Maksymalny czas realizacji zadania wynosi 36 miesięcy od dnia rozpoczęcia zadania określonego w umowie o dofinansowanie.

Gdzie szukać inspiracji?

Mnóstwo przykładów zmodernizowanych bibliotek i inspiracji dotyczących aranżacji wnętrz znajdziesz w cyklu „Nowe biblioteki”.

Przeczytaj też e-poradnik „Aranżacja nietypowych stref w bibliotece”.

ROZDZIAŁ III

PRZYKŁADY REALIZACJI

Jakie projekty zostały już zrealizowane?

Wybrane przykłady projektów bibliotek, które otrzymały dofinansowanie:

 • Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice – „Spotkajmy się w bibliotece” modernizacja zabytkowej siedziby Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice – 2 250 000 zł (w 2022 roku)
 • Ziębickie Centrum Kultury – Centrum Słowa w Henrykowie – Budowa filii Biblioteki Publicznej w Ziębicach – 2 250 000 zł (w 2022 roku)
 • Biblioteka i Kino Miasta i Gminy Buk – Budowa Biblioteki Publicznej w Buku – 2 250 000 zł (w 2022 roku)
 • Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenku – Nowoczesna biblioteka w przedwojennej kawiarni – modernizacja biblioteki w Drezdenku – 1 395 000 zł (w 2022 roku)
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Nowogrodzie – Nowoczesna biblioteka w Nowogrodzie – 1 629 778 zł (w 2022 roku).

Gdzie szukać informacji
o projektach?

Warto przejrzeć:

 • strony internetowe bibliotek
 • media społecznościowe bibliotek
 • stronę www operatora
 • listy rankingowe.

Można też skontaktować się bezpośrednio z biblioteką
i zapytać o pomoc.

ROZDZIAŁ IV

UPRAWNIONE PODMIOTY

Kto może złożyć wniosek?

Wnioski mogą składać podmioty posiadające siedzibę w Polsce:

 • samorządowe instytucje kultury – gminne biblioteki publiczne będące samodzielnymi instytucjami kultury oraz gminne instytucje kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki publiczne, dla których organem założycielskim jest odpowiednio: gmina wiejska i gmina miejsko-wiejska bez ograniczenia liczby mieszkańców oraz gmina miejska do 100 tys. mieszkańców.

Biblioteki, które otrzymały wsparcie w poprzednich edycjach (w latach 2016–2022) nie mogą ubiegać się  o dofinansowanie. Wyjątek stanowią placówki biblioteczne, to jest biblioteki główne i filie oraz obiekty budowlane przez nie użytkowane, objęte dofinansowaniem w ramach w ramach poprzednich edycji programu, które ucierpiały wskutek zdarzeń nadzwyczajnych (np. pożar, powódź).

Czy program przewiduje tryb odwoławczy?

Tak.

Czy warto złożyć odwołanie?

Tak. To dodatkowa szansa na ponowne rozpatrzenie wniosku.
Nie wszyscy chcą ponownie przejść procedurę, więc szanse rosną.

ROZDZIAŁ V

DOFINANSOWANIE

Jak duże dofinansowanie można otrzymać?

Minimalna kwota dofinansowania wynosi 500 000 zł. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 2 250 000 zł.

Jaki jest budżet programu?

W 2024 roku budżet programu wynosi 56 116 086 zł. W 2025 roku – 28 000 000 zł.

Jak duży wkład własny trzeba wnieść?

Wielkość wkładu własnego wynosi:

 • w I. grupie 15% kosztów całkowitych zadania
 • w II. grupie 25% kosztów całkowitych zadania
 • w III. grupie 35% kosztów całkowitych zadania.

Wnioskodawcę zalicza się do właściwej grupy na podstawie stosunku wskaźnika dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie, zwanego dalej „wskaźnikiem G”, do wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin, zwanego dalej „wskaźnikiem Gg”, opublikowanych przez Ministerstwo Finansów, aktualnych na dzień ogłoszenia naboru wniosków.

ROZDZIAŁ VI

WNIOSEK

Co należy zrobić?

Dokładnie zapoznać się z regulaminem, specyfikacją i wytycznymi programu i złożyć wniosek.

Czy załączniki są wymagane w momencie złożenia wniosku?

Tak. Sprawdź w regulaminie, jakie dokumenty są wymagane. Pamiętaj, że operator może wezwać do złożenia dodatkowych załaczników.

Gdzie znajdę przykładowy wniosek?

Zobacz wniosek.

Ile można zgłosić wniosków?

Można jednorazowo zgłosić 1 wniosek.

W jakim terminie należy złożyć wniosek?

Zgodnie z terminem podanym w ogłoszeniu i w regulaminie programu. Nabór ogłoszono 8 sierpnia 2023 roku. Potrwa on do 10 października 2023 roku.

Jak wypełnić wniosek?

Instrukcję wypełniania wniosku krok po kroku znajdziesz tutaj.

Jak złożyć wniosek?

On-line poprzez generator wniosków i wysłać pocztą tradycyjną ma adres Operatora.

Czy warto składać wniosek na ostatnią chwilę?

Nie. Lepiej zrobić to zaraz po ogłoszeniu naboru. W przypadku błędów i uchybień formalnych operator kontaktuje się z wnioskodawcą, co daje szansę na korektę lub uzupełnienie wniosku. Składając wniosek wcześniej unikniesz również nieplanowanych przerw w działaniu systemu.

ROZDZIAŁ VI

WSKAZÓWKI

Co warto uwzględnić w projekcie?

 • Stworzenie warunków lokalowo-technicznych do rozwijania kompetencji społecznych i kulturowych mieszkańców, w tym służących podnoszeniu ich kompetencji czytelniczych.
 • Zwiększenie poziomu atrakcyjności świadczonych usług bibliotecznych, w szczególności poprzez odpowiednią aranżację przestrzeni i wyposażenie bibliotek.
 • Spełnienie standardów preferowanych określonych w §10 regulaminu.

Do kogo najlepiej skierować projekt?

 • czytelnicy i użytkownicy biblioteki
 • osoby ze szczególnymi potrzebami, w tym osoby z niepełnosprawnościami.

Co jest ważne dla projektu?

 • Dostosowanie bazy infrastrukturalnej gminnych bibliotek publicznych do współczesnych standardów obiektów użyteczności publicznej.
 • Spełnienie standardów obowiązkowych określonych w §9 regulaminu, tj. na dzień zakończenia zadania biblioteka główna/filia będzie spełniała standardy formalnoprawne i techniczne stanowiące załącznik nr 1 do regulaminu.
 • Po zakończeniu zadania biblioteka główna/filia utrzyma wszystkie standardy zadeklarowane we wniosku przez okres co najmniej 10 lat kalendarzowych po zakończeniu zadania (tzw. okres trwałości projektu).

PORDANIK DLA BIBLIOTEKARZY:

JAK NAPISAĆ DOBRY WNIOSEK?

ROZDZIAŁ VIII

OCENA WNIOSKU

Co jest oceniane we wniosku?

Wnioski są oceniane pod względem formalnym, merytorycznym i strategicznym.

Ocena formalna polega na stwierdzeniu, czy dany wniosek nie zawiera błędów formalnych zgodnie z §7 regulaminu.

Oceny merytorycznej dokonuje zespół ekspertów, powołany przez dyrektora Operatora po uzyskaniu akceptacji MKiDN.

Kryteria oceny strategicznej określone szczegółowo w §11 regulaminu (oceny strategicznej wniosków dokonuje w uzgodnieniu z MKiDN Operator):

 • ocena deficytów w dostępie do infrastruktury
 • ocena bieżącej aktywności wnioskodawcy
 • ocena zapotrzebowania na inwestycję, jakiej dotyczy projekt.

Lista rankingowa rekomendowanych do dofinansowania zadań jest tworzona na podstawie liczby uzyskanych punktów w ramach standardów preferowanych w ocenie merytorycznej, której celem jest wyłonienie zadań spośród tych, które spełniły standardy obowiązkowe, i liczby punktów uzyskanych w ramach oceny strategicznej, której poddawane są wnioski spełniające standardy obowiązkowe. Szczegóły są określone w regulaminie.

Kto dokonuje oceny?

Operator programu i powołany zespół ekspertów.

Ile można zdobyć punktów?

W ramach oceny merytorycznej i strategicznej wniosek może otrzymać łącznie od 0 do 103 punktów: w tym ramach oceny merytorycznej do 73 punktów, a w ramach oceny strategicznej do 30 punktów.

Ile punktów należy dostać, by otrzymać dofinansowanie?

Minimalnie 67 pkt (według ostatniej listy rankingowej). W przypadku dużej liczby wniosków i wysokiego poziomu operator może zwiększyć limit.

Czy mogę dodać coś od siebie, by zwiększyć szanse na pozytywną ocenę?

Nie. Zawsze postępuj zgodnie z wytycznymi. Dodatkowe elementy dołączane do wniosku mogą być potraktowane jako błąd formalnoprawny. W przypadku wątpliwości najlepiej zwrócić się po pomoc do operatora programu.

ROZDZIAŁ IX

KOSZTORYS I ROZLICZENIE

Jakie są koszty kwalifikowane?
Co należy uwzględnić w kosztorysie?

Dofinansowanie może być przeznaczone na:

 • Koszty twarde, w szczególności: koszty robót ogólnobudowlanych; koszty robót sanitarnych; koszty robót elektrycznych; koszty robót wykończeniowych; koszty robót inżynieryjnych; koszty zagospodarowania terenu; koszty zakupu materiałów, urządzeń i wyposażenia (z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych i zbiorów bibliotecznych) niezbędnych do realizacji zakresu rzeczowego zadania; koszty transportu, montażu i ubezpieczenia.
 • Koszty miękkie (ich udział w realizacji zadania w części finansowanej z dofinansowania nie może przekroczyć 10% całkowitych kosztów zadania), w szczególności: koszty przygotowania dokumentacji technicznej projektu; koszty realizacji zamówień publicznych integralnie powiązanych z zadaniem; koszty obsługi inwestycji przez inwestora zastępczego; koszty inspektorów nadzoru inwestorskiego; koszty ekspertyz i opinii; koszty nadzoru autorskiego; koszty związane z promocją zadania i źródeł jego finansowania, z zastrzeżeniem możliwości ich finansowania wyłącznie z wkładu własnego.

Jakie są zobowiązania rozliczeniowe?

Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pamiętaj, by na wszystkie zakupy, usługi, zlecenia gromadzić faktury, umowy i inne potwierdzenia. Każdy Beneficjent jest zobowiązany do rozliczenia dofinansowania na warunkach określonych w umowie.

ROZDZIAŁ X

POMOC

Kto udziela informacji dotyczącej programu?

Informacje dotyczące programu są udzielane przez pracowników Instytutu Książki.

 • Anna Zagórska, tel. 694 268 148, a.zagorska@instytut­ksiazki.pl
 • Beata Najbar, tel. 509 868 356, b.najbar@instytut­ksiazki.pl
 • Ewa Gąsior, tel. 505 245 827, e.gasior@instytutksiazki.pl
 • Instytut Książki, ul. Zygmunta Wróblewskiego 6, 31-148 Kraków.

Przed zadaniem pytania warto najpierw upewnić się, czy w regulaminie nie ma zawartej odpowiedzi.

Gdzie jeszcze uzyskać pomoc?

Jeśli masz pytania lub szukasz pomocy w gronie bibliotekarzy dołącz do Forum Bibliotekarzy.

Gdzie jeszcze znajdę pomoc?

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdziesz tutaj. Na stronie operatora ogłoszono również bezpłatne szkolenia online – zarówno objaśniające zasady regulaminu, jak i zawierające wskazówki dotyczące składania wniosku. Pierwsze szkolenia odbędą się w dniach: 17, 18, 23 i 24 sierpnia 2023 roku.

Odkryj inne dofinansowania, granty i konkursy dla bibliotek

Możliwości jest więcej!