spot_img

ZAKUP I ZDALNY DOSTĘP DO NOWOŚCI WYDAWNICZYCH

Ile?

od 1500 zł – zob. rozdz. V

Wkład własny

50-80%

Kiedy?

Do 24.06.2024 / Zobacz terminarz

Operator

Biblioteka Narodowa

Strona www

bn.org.pl

Warunki

Zobacz regulamin

Kto?

Biblioteki publiczne

Wyniki

Ostatnia lista wyników

Forma aplikacji

On-line

Liczba wniosków

Jednorazowo 1 wniosek

Przykładowy wniosek

Zobacz wniosek

Instrukcja

Zobacz instrukcję

ROZDZIAŁ I

CELE PROGRAMU

Systematycznie uzupełniane o nowości wydawnicze księgozbiorów bibliotek, zapewnienie zdalnego dostępu, umożliwiającego użytkownikom bibliotek dostęp do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków także poza godzinami otwarcia placówek bibliotecznych, przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

ROZDZIAŁ II

PROJEKTY

Jakie projekty można zrealizować?

Można ubiegać się o finansowanie realizacji następujących zadań:

 • zakup nowości wydawniczych, tj. publikacji w formie książek, które ukazały się drukiem lub na innym nośniku (książki mówione, pisane alfabetem Braille’a, książki elektroniczne), multimediów, publikacji nutowych i kartograficznych, które są dostępne na rynku księgarskim, niezależnie, czy jest to pierwsze wydanie czy wznowienie, drukowanych czasopism kulturalnych i społeczno-kulturalnych, o charakterze ogólnopolskim o częstotliwości ukazywania się od miesięcznika do rocznika
 • zakup usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków.

Zobacz przykłady realizacji w rozdziale III i koszty kwalifikowane w rozdziale IX.

Jak długo może trwać realizacja zadania?

Dofinansowanie można otrzymać na zadania realizowane:

 • w roku, w którym udzielona została dotacja.

ROZDZIAŁ III

PRZYKŁADY REALIZACJI

Jakie projekty zostały już zrealizowane?

Wybrane przykłady bibliotek, które otrzymały dofinansowanie:

 • Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy – 258 700 zł (w 2022 roku)
 • Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu – 200 000 zł (w 2022 roku)
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie – 133 287 zł (w 2022 roku)
 • Ośrodek Kultury w Brzeszczach – 26 923 zł (w 2022 roku)
 • Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Jędrzejowie – 15 615 zł (w 2022 roku)
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie – 16 650 zł (w 2022 roku)
 • Biblioteka Publiczna Gminy Wicko – 1500 zł (w 2022 roku).

W 2022 roku dofinansowanie otrzymało 2265 bibliotek.
W 2023 roku dofinansowanie w I naborze otrzymało 2032 bibliotek, a w II naborze 237 bibliotek.

Gdzie szukać informacji
o projektach?

Warto przejrzeć:

 • strony internetowe bibliotek
 • media społecznościowe bibliotek
 • stronę www operatora
 • listy rankingowe.

Można też skontaktować się bezpośrednio z biblioteką
i zapytać o pomoc.

ROZDZIAŁ IV

UPRAWNIONE PODMIOTY

Kto może złożyć wniosek?

Wnioski mogą składać podmioty posiadające siedzibę w Polsce:

 • biblioteki publiczne
 • inne samorządowe instytucje kultury posiadające w strukturze biblioteki publiczne.

Czy inne biblioteki mogą złożyć wniosek?

Nie.

Czy program przewiduje tryb odwoławczy?

Nie.

ROZDZIAŁ V

DOFINANSOWANIE

Jak duże dofinansowanie można otrzymać?

Minimalna kwota dofinansowania wynosi 1500 zł. Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania nie jest określona jako stała, wynika z podziału środków dla poszczególnych bibliotek w ramach województw, dokonywanego corocznie przez Operatora we współpracy z bibliotekami wojewódzkimi.

W ramach każdego z województw przy podziale dotacji na poszczególne biblioteki proponuje się kryterium demograficzne (wg liczby ludności) oraz kryterium czytelnicze (odmiennie niż na poziomie ogólnokrajowym określone przez wskaźnik: liczba czytelników na 100 mieszkańców). Kryteria i zasady rozdziału środków z uwzględnieniem ich alokacji z podziałem na 16 województw zatwierdza Minister Kultury.

Jaki jest budżet programu?

W 2022 roku budżet programu wynosił 34 900 000 zł. W 2023 roku to 34 000 000 zł. W 2024 roku to 33 000 000 zł.

Jaki wkład własny należy wnieść?

Minimalny wkład własny jest stopniowany w zależności od zaszeregowania gminy, powiatu, województwa do odpowiedniej kategorii „zamożności” jst, odpowiednio dla:

 • I. grupy – minimum 50% wszystkich środków wydatkowanych na zakup nowości i usługi zdalnego dostępu do książek w formacie e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków
 • II. grupy – minimum 65%
 • IIU. grupy – minimum 80%.

Wkład własny beneficjentów (liczony od początku roku kalendarzowego, tj. od 1 stycznia roku, w którym realizowane będzie zadanie, ze środkami z innych źródeł) na zakup nowości wydawniczych na rok, w którym realizowane będzie zadanie, jest różnicowany w zależności od zamożności organizatorów bibliotek (jednostek samorządu terytorialnego, na poziomie gmin, powiatów, województw), według podziału jst poszczególnych szczebli na trzy grupy „zamożności”, dokonanego z uwzględnieniem wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Do ustalenia grup „zamożności” zastosowano procentowe odniesienie wielkości dochodów podatkowych jednostki do średnich dochodów podatkowych obliczonych odpowiednio dla gmin, powiatów i województw. Do wyliczenia dochodów na poszczególne lata, podstawę wyliczeń stanowią dane ze sprawozdań jst opublikowane przez Ministerstwo Finansów, aktualne na dzień ogłoszenia naboru wniosków.

ROZDZIAŁ VI

WNIOSEK

Co należy zrobić?

Dokładnie zapoznać się z regulaminem, specyfikacją i wytycznymi programu i złożyć wniosek.

Czy załączniki są wymagane w momencie złożenia wniosku?

Tak. Sprawdź w regulaminie, jakie dokumenty są wymagane. Pamiętaj, że operator może wezwać do złożenia dodatkowych załaczników.

Gdzie znajdę przykładowy wniosek?

Ile można zgłosić wniosków?

Można jednorazowo zgłosić 1 wniosek.

W jakim terminie należy złożyć wniosek?

Zgodnie z terminem podanym w ogłoszeniu i w regulaminie programu. W 2024 roku nabór trwa od 11 czerwca do 24 czerwca.

Jak złożyć wniosek?

On-line poprzez system Witkac.

Czy warto składać wniosek na ostatnią chwilę?

Nie. Lepiej zrobić to zaraz po ogłoszeniu naboru. W przypadku błędów i uchybień formalnych operator kontaktuje się z wnioskodawcą, co daje szansę na korektę lub uzupełnienie wniosku. Składając wniosek wcześniej unikniesz również nieplanowanych przerw w działaniu systemu.

ROZDZIAŁ VI

WSKAZÓWKI

Co warto uwzględnić w projekcie?

 • Aktualizację i systematycznie uzupełniane o nowości wydawnicze księgozbioru.
 • Zapewnienie zdalnego dostępu, umożliwiającego użytkownikom dostęp do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków także poza godzinami otwarcia placówek bibliotecznych, przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.
 • Wzmocnieniu aktywności czytelniczej poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczanych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników.
 • Budowanie nawyków czytelniczych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych.
 • Systematyczna aktualizacja zasobów.
 • Zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek.

Jakie warunki należy spełnić?

Należy spełnić łącznie warunki:

 • korzystanie z przynajmniej jednego terminala cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej Academica.
 • otwarcie bibliotek dla czytelników przez co najmniej połowę sobót w roku przez przynajmniej 4 godziny.

Do kogo najlepiej skierować projekt?

Preferowane grupy odbiorców to:

 • czytelnicy i użytkownicy bibliotek.

PORDANIK DLA BIBLIOTEKARZY:

JAK NAPISAĆ DOBRY WNIOSEK?

ROZDZIAŁ VIII

OCENA WNIOSKU

Co jest oceniane we wniosku?

Ocena formalna polega na stwierdzeniu, czy dany wniosek nie zawiera błędów formalnych zgodnie z §7 regulaminu.

Kto dokonuje oceny?

Operator programu.

Czy mogę dodać coś od siebie, by zwiększyć szanse na pozytywną ocenę?

Nie. Zawsze postępuj zgodnie z wytycznymi. Dodatkowe elementy dołączane do wniosku mogą być potraktowane jako błąd formalnoprawny. W przypadku wątpliwości najlepiej zwrócić się po pomoc do operatora programu.

ROZDZIAŁ IX

KOSZTORYS I ROZLICZENIE

Jakie są koszty kwalifikowane?
Co należy uwzględnić w kosztorysie?

Kosztami kwalifikowanymi są:

 • zakup publikacji w formie książek, które ukazały się drukiem lub na innym nośniku (książki mówione, pisane alfabetem Braille’a, książki elektroniczne), multimediów, publikacji nutowych i kartograficznych, które są dostępne na rynku księgarskim, niezależnie, czy jest to pierwsze wydanie czy wznowienie, drukowanych czasopism kulturalnych i społeczno-kulturalnych, o charakterze ogólnopolskim o częstotliwości ukazywania się od miesięcznika do rocznika
 • zakup usługi zdalnego dostępu do książek w formacie e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków.

Jakie są koszty niekwalifikowane?

Kosztami niekwalifikowanymi są:

 • zakup podręczników szkolnych, bryków, skrótów i streszczeń lektur szkolnych, programów i gier komputerowych, filmów i nagrań muzycznych, kolekcji historycznych pozyskiwanych od osób prywatnych lub z innych instytucji, książek i innych dokumentów dostępnych na rynku antykwarycznym, gazet, czasopism regionalnych, czasopism elektronicznych, czasopism ukazujących się częściej niż miesięcznik.

Jakie są zobowiązania rozliczeniowe?

Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pamiętaj, by na wszystkie zakupy, usługi, zlecenia gromadzić faktury, umowy i inne potwierdzenia. Każdy Beneficjent jest zobowiązany do rozliczenia dofinansowania na warunkach określonych w umowie.

ROZDZIAŁ X

POMOC

Kto udziela informacji dotyczącej programu?

Informacje dotyczące programu są udzielane przez pracowników Biblioteki Narodowej.

 • Lista kontaktów dostępna jest tutaj.
 • Biblioteka Narodowa, al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa.

Przed zadaniem pytania warto najpierw upewnić się, czy w regulaminie nie ma zawartej odpowiedzi.

Gdzie jeszcze uzyskać pomoc?

Jeśli masz pytania lub szukasz pomocy w gronie bibliotekarzy dołącz do Forum Bibliotekarzy.

Gdzie jeszcze znajdę pomoc?

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdziesz tutaj.

Odkryj inne dofinansowania, granty i konkursy dla bibliotek

Możliwości jest więcej!