spot_img

ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DO PLACÓWEK WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Ile?

1500 zł – 3000 zł

Wkład własny

20%

Kiedy?

Nabór ogłaszany w październiku

Operator

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Strona www

gov.pl/web/edukacja-i-nauka

Warunki

Zobacz regulamin

Kto?

Biblioteki w przedszkołach

Wyniki

Ostatnia lista wyników

Forma aplikacji

On-line poprzez ePUAP lub tradycyjnie

Liczba wniosków

Jednorazowo 1 wniosek

Przykładowy wniosek

Zobacz wniosek

Instrukcja

Brak

ROZDZIAŁ I

CELE PROGRAMU

Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, w tym bibliotek oraz wzmocnienie ich potencjału oraz możliwości wzmacniania zainteresowania książką najmłodszych.

ROZDZIAŁ II

PROJEKTY

Jakie projekty można zrealizować?

W ramach dofinansowania można zrealizować:

 • zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3–6 lat, w tym książek opublikowanych drukiem lub na innym nośniku (w tym książek obrazkowych, mówionych i elektronicznych), które są dostępne na rynku księgarskim, niezależnie od tego, czy jest to pierwsze wydanie czy wznowienie książki
 • działania promujące czytelnictwo, w tym: zakup książek będących nagrodami książkowymi dla dzieci biorących udział w działaniach promujących czytelnictwo; organizację spotkań autorskich, wystaw i konkursów.

Jak długo może trwać realizacja zadania?

Dofinansowanie można otrzymać na zadania:

 • realizowane do końca danego roku.

ROZDZIAŁ III

PRZYKŁADY REALIZACJI

Jakie projekty zostały już zrealizowane?

Wybrane przykłady projektów bibliotek, które otrzymały dofinansowanie znajdziesz na listach rankingowych ogłaszanych przez kuratoria oświaty:

Gdzie szukać informacji
o projektach?

Warto przejrzeć:

 • strony internetowe bibliotek
 • media społecznościowe bibliotek
 • stronę www operatora
 • listy rankingowe.

Można też skontaktować się bezpośrednio z biblioteką
i zapytać o pomoc.

ROZDZIAŁ IV

UPRAWNIONE PODMIOTY

Kto może złożyć wniosek?

Wnioski mogą składać podmioty posiadające siedzibę w Polsce:

 • publiczne i niepubliczne przedszkola
 • oddziały przedszkolne w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych.

Gdzie znajdę materiały informacyjne?

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdziesz tutaj. Warto skorzystać też z materiałów informacyjnych dla beneficjentów.

Czy biblioteka szkolna może złożyć wniosek?

Biblioteka szkolna funkcjonuje w strukturach szkoły, więc podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku jest szkoła. Zatem wniosek w imieniu i na rzecz biblioteki szkolnej składa dyrektor szkoły.

Czy program przewiduje tryb odwoławczy?

Nie.

ROZDZIAŁ V

DOFINANSOWANIE

Jak duże dofinansowanie można otrzymać?

Wysokość dofinansowania dla placówek wychowania przedszkolnego, do których uczęszcza:

 • nie więcej niż 25 dzieci wynosi 1 500 zł
 • od 26 do 75 dzieci wynosi 2 500 zł
 • więcej niż 75 dzieci wynosi 3 000 zł.

Jaki jest budżet programu?

Na realizację Priorytetu 3 NPRCz 2.0. na 2024 rok w budżecie państwa jest zarezerwowana kwota 29 580 000 zł.

ROZDZIAŁ VI

WNIOSEK

Co należy zrobić?

Dokładnie zapoznać się z regulaminem, specyfikacją i wytycznymi programu i złożyć wniosek.

Czy załączniki są wymagane w momencie złożenia wniosku?

Tak. Sprawdź w regulaminie, jakie dokumenty są wymagane. Pamiętaj, że operator może wezwać do złożenia dodatkowych załaczników. Do wniosku należy dołączyć podpisaną klauzulę informacyjną dla beneficjentów Priorytetu 3 NPRCz 2.0.

Gdzie znajdę przykładowy wniosek?

Zobacz wniosek.

Ile można zgłosić wniosków?

Można jednorazowo zgłosić 1 wniosek.

W jakim terminie należy złożyć wniosek?

Zgodnie z terminem podanym w ogłoszeniu i w regulaminie programu.

Jak złożyć wniosek?

On-line poprzez ePUAP lub tradycyjnie do danego Kuratorium Oświaty.

Czy warto składać wniosek na ostatnią chwilę?

Nie. Lepiej zrobić to zaraz po ogłoszeniu naboru. W przypadku błędów i uchybień formalnych operator kontaktuje się z wnioskodawcą, co daje szansę na korektę lub uzupełnienie wniosku. Składając wniosek wcześniej unikniesz również nieplanowanych przerw w działaniu systemu.

ROZDZIAŁ VI

WSKAZÓWKI

Co warto uwzględnić w projekcie?

 • Zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3–6 lat.
 • Realizacja działań promujących czytelnictwo.
 • Sprawdź, czy w danym roku nie ma ważnego jubileuszu, rocznicy, wydarzenia historycznego itp. Do motywu przewodniego projektu warto wykorzystać na przykład patronów roku (lista tutaj).


Do kogo najlepiej skierować projekt?

 • wychowankowie przedszkoli.

Co jest ważne w realizacji zadania?

 • Podjęcie współpracy z bibliotekami publicznymi lub bibliotekami pedagogicznymi, obejmującą w szczególności wzajemną wymianę informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo organizowanych w placówkach wychowania przedszkolnego, bibliotekach szkolnych, bibliotekach pedagogicznych oraz bibliotekach publicznych.
 • Organizacja w czasie roku szkolnego co najmniej jednego wydarzenia promującego czytelnictwo, w szczególności spotkanie z twórcami literatury, w tym dziecięcej.
 • Uwzględnienie tematyki wpływu czytania na rozwój dzieci podczas zorganizowanego przez placówkę wychowania przedszkolnego co najmniej jednego spotkania z rodzicami.
 • Zrealizowanie co najmniej jednego zajęcia edukacyjnego z wykorzystaniem książek zakupionych do placówek wychowania przedszkolnego.

PORDANIK DLA BIBLIOTEKARZY:

JAK NAPISAĆ DOBRY WNIOSEK?

ROZDZIAŁ VIII

OCENA WNIOSKU

Co jest oceniane we wniosku?

Ocena dokonywana jest w oparciu o

 • aktualny stan księgozbioru placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych, bibliotek szkół w ORPEG lub bibliotek pedagogicznych
 • aktualny stan wyposażenia bibliotek szkolnych, bibliotek szkół w ORPEG lub bibliotek pedagogicznych
 • zgodność z celami programu planowanych przez placówki wychowania przedszkolnego, szkoły, szkoły w ORPEG lub biblioteki pedagogiczne działań promujących i wspierających rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży
 • zakres planowanych przez placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub biblioteki pedagogiczne działań w obszarze współpracy ze środowiskiem lokalnym, w tym z biblioteką publiczną, a w przypadku szkół w ORPEG – zakres planowanych przez te szkoły działań w obszarze współpracy ze środowiskiem lokalnym.

Kto dokonuje oceny?

Wnioski oceniają zespoły powołane odpowiednio przez wojewodę lub ministra edukacji i nauki.

Czy mogę dodać coś od siebie, by zwiększyć szanse na pozytywną ocenę?

Nie. Zawsze postępuj zgodnie z wytycznymi. Dodatkowe elementy dołączane do wniosku mogą być potraktowane jako błąd formalnoprawny. W przypadku wątpliwości najlepiej zwrócić się po pomoc do operatora programu.

ROZDZIAŁ IX

KOSZTORYS I ROZLICZENIE

Jakie są koszty kwalifikowane?
Co należy uwzględnić w kosztorysie?

Dofinansowanie może być wydatkowane na:

 • zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3–6 lat, w tym książek opublikowanych drukiem lub na innym nośniku (w tym książek obrazkowych, mówionych i elektronicznych), które są dostępne na rynku księgarskim, niezależnie od tego, czy jest to pierwsze wydanie czy wznowienie książki
 • działania promujące czytelnictwo, w tym: zakup książek będących nagrodami książkowymi dla dzieci biorących udział w działaniach promujących czytelnictwo; organizację spotkań autorskich, wystaw i konkursów.

– 50% kwoty dofinansowania musi być przeznaczone na zakup książek.
– Więcej o kosztach kwalifikowanych i niekwalifikowanych można dowiedzieć się w FAQ i rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 NPRCz.

Jakie są zobowiązania rozliczeniowe?

Pamiętaj, by na wszystkie zakupy, usługi, zlecenia gromadzić faktury, umowy i inne potwierdzenia. Każdy Beneficjent jest zobowiązany do rozliczenia dofinansowania na warunkach określonych w umowie.

Ile wynosi wkład własny?

Organ prowadzący zapewnia wkład własny w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego wsparciem finansowym. Do wkładu własnego zalicza się koszty poniesione od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia roku, w którym udzielono wsparcia finansowego.

ROZDZIAŁ X

POMOC

Kto udziela informacji dotyczącej programu?

Informacje dotyczące programu są udzielane przez koordynatorów Kuratoriów Oświaty dla danych województw.

 • Lista kontaktów dostępna jest tutaj.
 • Kontakty i adresy, na które należy składać wnioski znajdują się na stronach internetowych kuratoriów oświaty.

Przed zadaniem pytania warto najpierw upewnić się, czy w regulaminie nie ma zawartej odpowiedzi.

Gdzie jeszcze uzyskać pomoc?

Jeśli masz pytania lub szukasz pomocy w gronie bibliotekarzy dołącz do Forum Bibliotekarzy.

Gdzie jeszcze znajdę pomoc?

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdziesz tutaj. Warto skorzystać też z materiałów informacyjnych dla beneficjentów.

Odkryj inne dofinansowania, granty i konkursy dla bibliotek

Możliwości jest więcej!