spot_img

Nabór do programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2023 – lista dla bibliotek

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór do programów na rok 2023. Dzięki nim biblioteki mogą ubiegać się o dofinansowania na różne działania. Warto skorzystać z programów takich jak: Promocja czytelnictwa, Literatura oraz Partnerstwo dla książki. Sprawdź, jak możesz otrzymać dofinansowanie! Termin składania wniosków upływa 30 listopada 2022 roku.

Aktualizacja: Do listy programów dodałam najważniejsze informacje dla bibliotek pomocne przy ubieganiu się o dofinansowanie, przykłady kwalifikujących się zadań, informacje o limitach wniosków możliwych do złożenia przez jedną bibliotekę, możliwych kwotach dofinansowania i potrzebnego wkładu własnego oraz wskazałam listy z przykładami zadań, jakie zostały poprzednio dofinansowane.

Szczegółowe wytyczne będą się ukazywać w Lustrze Biblioteki w odrębnych artykułach w najbliższych dniach.

Literatura

Strategicznym celem programu jest podnoszenie poziomu świadomości literackiej i uzupełnienie rynku wydawniczego poprzez dofinansowywanie wartościowych, niekomercyjnych publikacji literatury polskiej i światowej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieł mierzących się z zadaniem utrwalenia tożsamości kulturowej i narodowej poprzez odniesienie się do ważnych dla polskiej kultury rocznic, jubileuszy czy wydarzeń historycznych. W programie szczególnie uwzględnia się debiuty pisarskie, czyli pierwsze publikacje w formie książkowej (drukowanej lub w formie e-booka) autorów piszących w języku polskim, oraz twórczość adresowaną do dzieci i młodzieży.

 • Całkowity budżet: 4 025 000,00 zł
 • Operator: Instytut Książki
 • Dofinansowanie: od 5 000 zł do 40 000 zł
 • Wkład własny: 20%
 • Terminy realizacji zadań: zadania 1-roczne (01.01.2023 – 31.12.2023), zadania 2-letnie (01.01.2023 – 31.12.2024)
 • Zadania:
  – 1. publikacja utworów literatury polskiej, w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących
  – 2. publikacja debiutów literackich polskich autorów, w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących
  – 3. publikacja utworów literatury zagranicznej w tłumaczeniu na język polski, w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących
  – 4. publikacja pozycji z zakresu wiedzy o kulturze, w szczególności twórczości artystycznej i dyscyplin artystycznych, w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących
 • Limit składanych wniosków: 4
 • Termin złożenia wniosku: 30 listopada

Regulamin programu Literatura

Zobacz też listę bibliotek, które otrzymały poprzednio dofinansowanie oraz listę z wynikami odwołań

Promocja czytelnictwa

Celem programu jest wspieranie wartościowych form promowania czytelnictwa, zarówno poprzez dofinansowywanie innowacyjnych szeroko zakrojonych programów promujących powszechne praktyki czytelnicze, jak i poprzez wsparcie dla przedsięwzięć promujących najbardziej znaczące zjawiska literatury współczesnej.

 • Całkowity budżet: 6 050 000,00 zł
 • Operator: Instytut Książki
 • Dofinansowanie: od 5 000 zł do 500 000 zł
 • Wkład własny: 20%
 • Terminy realizacji zadań: zadania 1-roczne (01.01.2023 – 31.12.2023), zadania 2-letnie (01.01.2023 – 31.12.2024), zadania 3-letnie (01.01.2023 – 31.12.2025)
 • Zadania:
  – 1. kampanie społeczne, edukacyjne i promocyjne
  – 2. festiwale literackie
  – 3. wydarzenia literackie i promocja nowości wydawniczych
  – 4. cykliczne audycje telewizyjne (minimum 3 odcinki)
  – 5. cykliczne audycje radiowe i internetowe (minimum 3 odcinki)
 • Limit składanych wniosków: 2
 • Termin złożenia wniosku: 30 listopada

Regulamin programu Promocja czytelnictwa

Zobacz też listę bibliotek, które otrzymały poprzednio dofinansowanie oraz z wynikami odwołań

Czasopisma

Celem programu jest wspieranie najbardziej znaczących ogólnopolskich czasopism kulturalnych, zarówno tych o wieloletnim dorobku i ugruntowanej pozycji, jak i tych, które uzyskały status opiniotwórczych w ostatnich latach.

 • Całkowity budżet: 5 675 000,00 zł
 • Operator: Instytut Książki
 • Dofinansowanie: od 10 000 zł do 150 000 zł
 • Wkład własny: 20%
 • Terminy realizacji zadań: zadania 1-roczne (01.01.2023 – 31.12.2023), zadania 2-letnie (01.01.2023 – 31.12.2024), zadania 3-letnie (01.01.2023 – 31.12.2025)
 • Zadania:
  – 1. wydawanie ogólnopolskich czasopism kulturalnych, w tym dla dzieci i młodzieży, w wersji papierowej i/lub elektronicznej
  – 2. wydawanie ogólnopolskiego czasopisma naukowego, w zakresie nauk humanistycznych (punktowanego przez MNiSW) w wersji papierowej i/lub elektronicznej
 • Zakres finansowania zadań:
  – Koszty bieżące w z zakresu programu
  – Koszty tworzenia, redagowania, produkcji, dystrybucji, digitalizacji i TAK publikacji utworów literackich, w tym przekładów
 • Limit składanych wniosków: 2
 • Termin złożenia wniosku: 30 listopada

Regulamin programu Czasopisma

Zobacz też listę bibliotek, które otrzymały poprzednio dofinansowanie oraz z wynikami odwołań

Partnerstwo dla książki

Strategiczne cele programu to zarówno poprawa dostępu do książki w jej wszystkich formatach, jak i wzmocnienie kulturotwórczej roli księgarń i bibliotek.

 • Całkowity budżet: 4 875 000,00 zł
 • Operator: Instytut Książki
 • Dofinansowanie: od 15 000 zł do 50 000 zł
 • Wkład własny: 20%
 • Terminy realizacji zadań: zadania 1-roczne (01.01.2023 – 31.12.2023)
 • Zadania:
  – 1. prowadzenie szkoleń bibliotekarzy zatrudnionych w bibliotekach publicznych
  – 2. prowadzenie działań animujących czytelnictwo w bibliotekach publicznych
  – 3. prowadzenie szkoleń księgarzy zatrudnionych w księgarniach stacjonarnych
  – 4. prowadzenie działań promujących księgarnie stacjonarne
 • Limit składanych wniosków: 4
 • Termin złożenia wniosku: 30 listopada

Regulamin programu Partnerstwo dla książki

Zobacz też listę bibliotek, które otrzymały poprzednio dofinansowanie oraz z wynikami odwołań

Edukacja kulturalna

Celem programu jest wspieranie zadań z zakresu edukacji kulturalnej, ważnych dla rozwoju kapitału społecznego.

 • Całkowity budżet: 14 720 000,00 zł
 • Operator: Narodowe Centrum Kultury
 • Dofinansowanie: od 30 000 zł do 500 000 zł
 • Wkład własny: 20%
 • Terminy realizacji zadań: zadania 1-roczne (01.01.2023 – 31.12.2023), zadania 2-letnie (01.01.2023 – 31.12.2024), zadania 3-letnie (01.01.2023 – 31.12.2025)
 • Zadania:
  – 1. projekty wykorzystujące różne formy ekspresji, rozwijające kreatywność i umiejętności twórcze uczestników, w tym przeglądy i festiwale amatorskie oraz zadania o charakterze integracyjnym, oparte na współdziałaniu różnych grup wiekowych i społecznych
  – 2. przedsięwzięcia oparte na współpracy z przedszkolami i szkołami, wspomagające realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie nauczania przedmiotów artystycznych
  – 3. zadania podnoszące kwalifikacje kadr kultury i nauczycieli, rozwijające kompetencje w zakresie realizacji działań animacyjnych i edukacyjnych, zawierające komponent praktycznego wykorzystania nabytych umiejętności
  – 4. tworzenie i prowadzenie kompleksowych działań z zakresu edukacji kulturalnej skierowanych do osób dorosłych, w szczególności wykorzystującej formułę tzw. „uniwersytetów ludowych”
 • Limit składanych wniosków: 2
 • Termin złożenia wniosku: 30 listopada

Regulamin programu Edukacja kulturalna

Zobacz też listę bibliotek, które otrzymały poprzednio dofinansowanie oraz z wynikami odwołań

Kultura ludowa i tradycyjna

Celem programu jest wspieranie zjawisk związanych ze spuścizną kultur tradycyjnych, transformacjami (przekształceniami i przemianami) poszczególnych elementów oraz współczesnymi kontekstami ich występowania.

 • Całkowity budżet: 8 475 000,00 zł
 • Operator: Departament Narodowych Instytucji Kultury
 • Dofinansowanie: od 20 000 zł do 300 000 zł
 • Wkład własny: 20% (w zadaniu 9. brak)
 • Terminy realizacji zadań: zadania 1-roczne (01.01.2023 – 31.12.2023), zadania 2-letnie (01.01.2023 – 31.12.2024), zadania 3-letnie (01.01.2023 – 31.12.2025)
 • Zadania:
  – 1. dokumentacja, archiwizacja i jak najszersze udostępnianie unikalnych zjawisk z zakresu dziedzictwa kultur tradycyjnych
  – 2. przygotowanie ekspertyz, opinii oraz programów ochrony dotyczących zjawisk kultur tradycyjnych, w tym prowadzenia ewaluacji, konsultacji społecznych związanych z realizacją postulatów Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego
  – 3. publikacje związane z dokumentacją kultur tradycyjnych oraz współczesnych kontekstów ich funkcjonowania
  – 4. animacja kulturowa i społeczna prowadzona w oparciu o materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe, wspomagająca lokalne społeczności w twórczych działaniach nawiązujących do miejscowych tradycji
  – 5. działania edukacyjne, w tym: warsztaty, kursy, szkolenia dotyczące zagadnień szeroko pojętej kultury tradycyjnej
  – 6. działania popularyzujące unikalne i żywe elementy kultur tradycyjnych, w tym konkursy, przeglądy, festiwale, wystawy, seminaria i konferencje
  – 7. zadania o charakterze artystycznym i użytkowym, inspirowane tradycyjną twórczością, o charakterze interdyscyplinarnym i międzyśrodowiskowym
  – 8. działania multimedialne, realizowane w całości on-line, prezentujące i popularyzujące zagadnienia szeroko pojętej kultury ludowej i tradycyjnej
  – 9. prowadzenie nauki – szkolenia przez konkretnego „mistrza”(przekaz bezpośredni wiedzy i umiejętności osobom szczególnie zainteresowanym praktyczną kontynuacją danej profesji) w zakresie różnych dziedzin niematerialnego dziedzictwa kulturowego: literatura, muzyka, śpiew, taniec, sztuka, rękodzieło, rzemiosło ludowe, rzemiosło artystyczne, praktyka obrzędowa, tradycyjna uprawa i hodowla w tym potrawy obrzędowe oraz inne przejawy kultury spełniające kryteria niematerialnego dziedzictwa
 • Limit składanych wniosków: 2
 • Termin złożenia wniosku: 30 listopada

Regulamin programu Kultura ludowa i tradycyjna

Zobacz też listę bibliotek, które otrzymały poprzednio dofinansowanie oraz z wynikami odwołań

Infrastruktura kultury

Celem programu jest zatem stworzenie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej, poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury instytucji kultury, a także innych podmiotów działających w tym obszarze.

Uprawnieni wnioskodawcy to samorządowe instytucje kultury w tym instytucje współprowadzone przez JST i ministra wpisane do rejestru organizatorów samorządowych.

Z uprawnionych wnioskodawców wyłączone są:
– biblioteki posiadające status samorządowej instytucji kultury, w skład których wchodzą domy kultury, ośrodki kultury, centra kultury i sztuki
– gminne biblioteki publiczne będące samodzielnymi instytucjami kultury oraz gminne instytucje kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki publiczne, dla których organem założycielskim jest odpowiednio: gmina wiejska i gmina miejskowiejska bez ograniczenia liczby mieszkańców oraz gmina miejska do 100 tys. mieszkańców

 • Całkowity budżet: 32 200 000,00 zł
 • Operator: Departament Szkolnictwa Artystycznego
 • Dofinansowanie: od 50 000 zł do 5 000 000 zł
 • Wkład własny: 20%
 • Terminy realizacji zadań: zadania 1-roczne (01.01.2023 – 31.12.2023), zadania 2-letnie (01.01.2023 – 31.12.2024), zadania 3-letnie (01.01.2023 – 31.12.2025)
 • Zadania:
  – 1. budowa, roboty budowlane, przebudowa, remont wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych i wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej
  – 2. zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej
  – 3. przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do prowadzenia inwestycji, w tym projektów architektonicznych, studiów wykonalności, analiz oddziaływania na środowisko
 • Limit składanych wniosków: 1
 • Termin złożenia wniosku: 30 listopada

Regulamin programu Infrastruktura kultury

Zobacz też listę bibliotek, które otrzymały poprzednio dofinansowanie oraz z wynikami odwołań

Kultura Dostępna

Celem programu jest wspieranie zadań służących ułatwieniu dostępu do kultury, skierowanych do szerokiego grona odbiorców i sprzyjających integracji społecznej.

 • Całkowity budżet: 5 750 000,00 zł
 • Operator: Narodowe Centrum Kultury
 • Dofinansowanie: od 5 000 zł do 150 000 zł
 • Wkład własny: 20%
 • Terminy realizacji zadań: zadania 1-roczne (01.01.2023 – 31.12.2023)
 • Zadania:
  – 1. dostosowanie merytoryczne oferty kulturalnej i/lub oferty edukacji kulturalnej, do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, zawierające komponent działań z odbiorcami, także w formie online
  – 2. działania uwzgledniające mobilność i/lub możliwość zdalnej prezentacji oferty kulturalnej i/lub oferty edukacji kulturalnej: przeniesienie oferty beneficjenta do miejsc i miejscowości pozbawionych bezpośredniego dostępu do narodowych zasobów dóbr kultury i instytucji kultury lub pozyskanie przez beneficjenta wskazanej oferty na rzecz takich miejsc i miejscowości
  – 3. organizacja wyjazdów tematycznych mających na celu skorzystanie z oferty kulturalnej i/lub oferty edukacji kulturalnej, w tym oferty instytucji kultury (takich jak teatry, muzea, kina, biblioteki, filharmonie, miejsca ważne dla kultury narodowej) i/lub działania multimedialne/on-line służące popularyzacji i udostępnianiu społecznościom lokalnym zasobów dóbr kultury
 • Limit składanych wniosków: 1
 • Termin złożenia wniosku: 30 listopada

Regulamin programu Kultura Dostępna

Zobacz też listę bibliotek, które otrzymały poprzednio dofinansowanie oraz z wynikami odwołań

Kultura cyfrowa

Celem programu jest udostępnianie i umożliwianie ponownego wykorzystywania zasobów cyfrowych do celów popularyzacyjnych, edukacyjnych i naukowych, uwzględniające opracowanie i digitalizację zasobów dziedzictwa kulturowego.

 • Całkowity budżet: 6 000 000,00 zł
 • Operator: Departament Mediów i Sektorów Kreatywnych
 • Dofinansowanie: od 20 000 zł do 400 000 zł
 • Wkład własny: 20%
 • Terminy realizacji zadań: zadania 1-roczne (01.01.2023 – 31.12.2023), zadania 2-letnie (01.01.2023 – 31.12.2024), zadania 3-letnie (01.01.2023 – 31.12.2025)
 • Zadania:
  – 1. udostępnianie i ponowne wykorzystywanie cyfrowych zasobów muzealnych, bibliotecznych, audiowizualnych, zabytkowych oraz archiwalnych
  – 2. zadanie interdyscyplinarne obejmujące digitalizację wraz z przeprowadzeniem niezbędnych prac konserwatorskich, opracowanie, udostępnianie i ponowne wykorzystywanie zasobów dziedzictwa kulturowego
 • Limit składanych wniosków: 2
 • Termin złożenia wniosku: 30 listopada

Regulamin programu Kultura cyfrowa

Zobacz też listę bibliotek, które otrzymały poprzednio dofinansowanie

Wspieranie archiwów, bibliotek i muzeów poza krajem

Celem programu jest stworzenie możliwości efektywnej ochrony oraz zachowania polskiego dziedzictwa kulturowego znajdującego się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, przy jednoczesnym popularyzowaniu wiedzy na temat tej spuścizny kulturowej, obejmującej dziedzictwo wytworzone, zgromadzone i przechowywane w Europie oraz innych częściach świata przez organizacje polonijne i emigracyjne.

 • Całkowity budżet: 10 000 000 zł
 • Operator: Instytut Książki
 • Dofinansowanie: od 100 000 zł do 1 200 000 zł
 • Wkład własny: brak
 • Terminy realizacji zadań: zadania 1-roczne (01.01.2023 – 31.12.2023)
 • Zadania:
  – dofinansowanie dla muzeów, archiwów i bibliotek znajdujących się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzących działalność istotną w sferze ochrony dziedzictwa narodowego
 • Limit składanych wniosków: 1
 • Termin złożenia wniosku: 9 listopada

Regulamin programu Wspieranie archiwów, bibliotek i muzeów poza krajem

Zobacz też listę bibliotek, które otrzymały poprzednio dofinansowanie

Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

Celem programu jest poprawa stanu zachowania i wzmocnienie ochrony dziedzictwa kulturowego znajdującego się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz upowszechnianie wiedzy na jego temat.

 • Całkowity budżet: 8 500 700,00 zł
 • Operator: Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA
 • Dofinansowanie: od 10 000 zł do 600 000 zł
 • Wkład własny: 20%
 • Terminy realizacji zadań: zadania 1-roczne (01.01.2023 – 31.12.2023), zadania 2-letnie (01.01.2023 – 31.12.2024), zadania 3-letnie (01.01.2023 – 31.12.2025)
 • Zadania:
  – 1. rewaloryzacja, prace remontowo-konserwatorskie oraz ratunkowe i zabezpieczające w zabytkach polskich lub z Polską związanych znajdujących się poza granicami kraju
  – 2. rewaloryzacja, prace remontowe i konserwatorskie oraz ratunkowe i zabezpieczające zabytkowych cmentarzy cywilnych oraz cywilnych grobów polskich poza granicami kraju
  – 3. dokumentowanie polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą, w tym badania naukowe, kwerendy oraz prace inwentaryzacyjne i digitalizacyjne
  – 4. upamiętnianie wybitnych osób lub zdarzeń historycznych związanych z polskim dziedzictwem kulturowym za granicą
  – 5. upowszechnianie wiedzy (w tym: publikacje, konferencje, wystawy itp.) o polskim dziedzictwie kulturowym za granicą poprzez projekty realizowane w Polsce bądź poza jej granicami
  – 6. zadania multidyscyplinarne łączące wybrane spośród działań określonych w zadaniach nr 1-5
 • Limit składanych wniosków: 4
 • Termin złożenia wniosku: 30 listopada

Regulamin programu Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

Ochrona zabytków

Celem programu jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne.

 • Całkowity budżet: 201 625 000 zł
 • Operator: Departament Ochrony Zabytków
 • Dofinansowanie: od 25 000 zł
 • Wkład własny: brak
 • Zadania (wybrane):
  – 1. sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich
  – 2. przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych
  – 3. wykonanie dokumentacji konserwatorskiej
  – 4. opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich
  – i inne
 • Limit składanych wniosków: 2
 • Termin złożenia wniosku: planowane są dwa terminy naboru – do 28 listopada 2022 r. na prace planowane do wykonania w 2023 r. oraz do 31 marca 2023 r. na refundację prac wykonanych w latach 2020-2022.

Promocja kultury polskiej za granicą

Celem programu jest kreowanie pozytywnego wizerunku Polski poza granicami kraju oraz trwałe zakorzenienie wśród zagranicznych odbiorców znajomości dorobku artystycznego i intelektualnego Polaków. Istotne dla realizacji celów programu jest pokazanie polskiej kultury w różnorodnej formie, poprzez prezentację dokonań wybitnych polskich artystów, w ramach prestiżowych przedsięwzięć kulturalnych.

 • Całkowity budżet: 4 000 000,00 zł
 • Operator: Departament Współpracy z Zagranicą
 • Dofinansowanie: od 25 000 zł do 300 000 zł
 • Wkład własny: 20%
 • Terminy realizacji zadań: zadania 1-roczne (01.01.2023 – 31.12.2023)
 • Zadania:
  – 1. prezentacja i promocja kultury polskiej w ramach znaczących międzynarodowych projektów kulturalnych
  – 2. zadanie prezentujące i promujące kulturę polską, dla których głównym organizatorem jest podmiot posiadający siedzibę, zakład lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  – 3. działania multimedialne, realizowane w całości on-line promujące kulturę polską za granicą
 • Limit składanych wniosków: 2
 • Termin złożenia wniosku: 30 listopada

Regulamin programu Promocja kultury polskiej za granicą

Zobacz wszystkie programy MKiDN

Źródło zdjeć: pixabay.com