spot_img

OCHRONA ZABYTKÓW

Ile?

min. 25 000 zł

Wkład własny

Różny

Kiedy?

Do 31.03.2024 / Zobacz terminarz

Operator

Departament Ochrony Zabytków MKiDN

Strona www

gov.pl/web/kultura

Warunki

Zobacz regulamin

Kto?

Biblioteki i inne podmioty

Wyniki

Ostatnia lista wyników

Forma aplikacji

On-line

Liczba wniosków

2 wnioski

Przykładowy wniosek

Brak

Instrukcja

Zobacz instrukcję

ROZDZIAŁ I

CELE PROGRAMU

Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne.

ROZDZIAŁ II

PROJEKTY

Jakie projekty można zrealizować?

 • prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków planowanych do przeprowadzenia w roku udzielenia dofinansowania
 • prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, planowanych do przeprowadzenia w roku udzielenia dofinansowania dla zabytków wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz uznanych za Pomnik Historii (dotyczy wpisów indywidualnych oraz obszarowych)
 • prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków przeprowadzonych w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku (po wykonaniu wszystkich prac lub robót określonych w pozwoleniu wydanym przez wojewódzkiego konserwatora zabytków)
 • prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków przeprowadzonych w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku (po wykonaniu wszystkich prac lub robót określonych w pozwoleniu wydanym przez wojewódzkiego konserwatora zabytków) dla zabytków wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz uznanych za Pomnik Historii (dotyczy wpisów indywidualnych oraz obszarowych).

Zobacz przykłady realizacji w rozdziale III i koszty kwalifikowane w rozdziale IX.

Uwaga: Do programu nie kwalifikują się zadania, które są współfinansowane ze środków europejskich.
W przypadku instytucji współprowadzonych, dla których organizatorem jest MKiDN, do programu nie kwalifikują się zadania finansowane lub współfinansowane przez MKiDN w ramach innej dotacji celowej.

Jak długo może trwać realizacja zadania?

Dofinansowanie można otrzymać na prace:

 • planowane do przeprowadzenia w roku udzielenia dofinansowania
 • przeprowadzone w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku (po wykonaniu wszystkich prac lub robót określonych w pozwoleniu wydanym przez wojewódzkiego konserwatora zabytków).

ROZDZIAŁ III

PRZYKŁADY REALIZACJI

Jakie projekty zostały już zrealizowane?

Zazwyczaj biblioteki składały wnioski związane z pracami konserwatorskimi i restauratorskimi swoich zabytkowych siedzib, ale też dotyczące ochrony i konserwacji zbiorów. Program wspiera raczej biblioteki innych typów niż publiczne (warto zaznaczyć, że dla nich przeznaczone są inne programy, np. Infrastruktura bibliotek). Wybrane przykłady projektów bibliotecznych, które otrzymały dofinansowanie:

Gdzie szukać informacji
o projektach?

Warto przejrzeć:

 • strony internetowe bibliotek
 • media społecznościowe bibliotek
 • stronę www operatora
 • listy rankingowe.

Można też skontaktować się bezpośrednio z biblioteką
i zapytać o pomoc.

ROZDZIAŁ IV

UPRAWNIONE PODMIOTY

Kto może złożyć wniosek?

Wnioski mogą składać podmioty posiadające siedzibę w Polsce:

 • osoby fizyczne
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • inne jednostki organizacyjne będące właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru albo posiadające taki zabytek w trwałym zarządzie
 • instytucje współprowadzone przez MKiDN.

Czy program przewiduje tryb odwoławczy?

Tak.

Czy warto złożyć odwołanie?

Tak. To dodatkowa szansa na ponowne rozpatrzenie wniosku. Nie wszyscy chcą ponownie przejść procedurę, więc szanse rosną.

ROZDZIAŁ V

DOFINANSOWANIE

Jak duże dofinansowanie można otrzymać?

Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 25 000,00 zł. Najwyższe, dofinansowanie, za ostatnią listą rankingową, wyniosło 1 500 000 zł.

Dofinansowanie, zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, może być udzielone w wysokości do 50% nakładów koniecznych.

W przypadkach określonych w art. 78 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. wyjątkowa wartość historyczna, artystyczna lub naukowa zabytku albo wymagająca przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, a także wymagająca niezwłocznego podjęcia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku), dofinansowanie może być udzielone w kwocie do 100% nakładów koniecznych.

Do programu nie kwalifikują się zadania, które są współfinansowane ze środków europejskich oraz zadania będące finansowane lub współfinansowane przez MKiDN w ramach innej dotacji celowej.

Przedmiotem dofinansowania mogą być wyłącznie koszty określone w art. 77. ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w tym m.in.:

 • sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich
 • przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych
 • wykonanie dokumentacji konserwatorskiej
 • opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich
 • wykonanie projektu budowlanego
 • sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz
 • inne – zob. rozdział IX.

Jaki jest budżet programu?

Prognozowana kwota wydatków w programie wynosi 201 625 000 zł, w tym: 171 381 250 zł w trybie konkursowym i 30 243 750 zł w trybie odwoławczym.

ROZDZIAŁ VI

WNIOSEK

Co należy zrobić?

Dokładnie zapoznać się z regulaminem, specyfikacją i wytycznymi programu i złożyć wniosek.

Czy załączniki są wymagane w momencie złożenia wniosku?

Tak, m.in. zdjęcia obiektu będącego przedmiotem zadania; skan aktualnego na dzień składania wniosku pozwolenia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków na prace, będące przedmiotem wniosku. Sprawdź w regulaminie (załącznik nr 1 do regulaminu), jakie dokumenty są wymagane. Pamiętaj, że operator może wezwać do złożenia dodatkowych załaczników.

Ile można zgłosić wniosków?

Można złożyć 2 wnioski.

W jakim terminie należy złożyć wniosek?

Zgodnie z terminem podanym w ogłoszeniu i w regulaminie programu. Pierwszy nabór został ogłaszany 28 września 2023 roku i potrwa do 31 października 2023 roku. Drugi nabór ma być realizowany w terminie do 31 marca 2024 roku.

Jak złożyć wniosek?

On-line poprzez system EBOI.

Jak wypełnić wniosek?

Instrukcję wypełniania wniosku krok po kroku znajdziesz tutaj (plik PDF). Zawiera:

 • informacje opisowe i prezencyjne (screeny z systemu) dotyczące zakładania i aktywacji konta w systemie EBOI
 • składania i wypełniania wniosku
 • sprawdzenia poprawności wniosku złożenia wniosku; aktualizacji złożonego wniosku
 • możliwości złożenia odwołania.

Czy warto składać wniosek na ostatnią chwilę?

Nie. Lepiej zrobić to zaraz po ogłoszeniu naboru. W przypadku błędów i uchybień formalnych operator kontaktuje się z wnioskodawcą, co daje szansę na korektę lub uzupełnienie wniosku. Składając wniosek wcześniej unikniesz również nieplanowanych przerw w działaniu systemu.

ROZDZIAŁ VI

WSKAZÓWKI

Co warto uwzględnić w projekcie?

 • Zadania prowadzące do zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia substancji zabytku.
 • Zwrócenie uwagi na obiekty, mające szczególne znaczenie dla dziedzictwa kulturowego – zarówno w kontekście ogólnoświatowym, jak lokalnym, gdzie pełnią ważną rolę nośnika historii i tradycji.
 • Projekty zakładające adaptację, przebudowę obiektów zabytkowych lub ich znaczącą rekonstrukcję, szczególnie prac przy obiektach najbardziej zagrożonych oraz zabytkach najcenniejszych – wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości UNESCO, uznanych za Pomniki Historii oraz tych, posiadających wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową.

Co jest ważne dla projektu?

 • Podejmowanie przez organizatorów w przeszłości działań zmierzających do zabezpieczenia obiektu, będące wyrazem troski i dbałości o dziedzictwo.
 • Stworzenie trwałych podstaw dla harmonijnego funkcjonowania obiektów zabytkowych we współczesnym, podlegającym dynamicznym, nierzadko nieodwracalnym zmianom otoczeniu.

PORDANIK DLA BIBLIOTEKARZY:

JAK NAPISAĆ DOBRY WNIOSEK?

ROZDZIAŁ VIII

OCENA WNIOSKU

Co jest oceniane we wniosku?

Wartość merytoryczna, w szczególności: 

 • Konieczność przeprowadzenia prac wynikająca ze stanu zachowania zabytku.
 • Czas powstania i wartość zabytku (historyczna, artystyczna, naukowa, w tym wpis zabytku na Listę UNESCO i/lub uznanie za zabytku za Pomnik Historii).

Wartość organizacyjna, w szczególności:

 • Kontynuacja prac prowadzonych w ostatnich dwóch latach - zadanie dotyczy kontynuacji prac przy zakresie, który został rozpoczęty w ostatnich dwóch latach.
 • Ocena budżetu przedstawionego we wniosku - relacji między wnioskowanym dofinansowaniem a wkładem własnym.
 • Poziom procentowy dofinansowania ministra w relacji do deklarowanego budżetu zadania (100,00%-75,00%; 74,99%-60,00%; 59,99%-45,00%; 44,99%-30,00%; poniżej 30,00%).

Oceny zgodności ze strategicznymi celami programu, w szczególności:

 • Podtrzymanie i rozpowszechnianie polskiej tradycji narodowej i państwowej oraz wzmocnienie tożsamości lokalnej i regionalnej.
 • Obecna społeczna funkcja obiektu.

Kto dokonuje oceny?

Operator programu.

Ile można zdobyć punktów?

Można zdobyć łącznie 100 punktów.

Ile punktów należy dostać, by otrzymać dofinansowanie?

Minimalnie 74,33 pkt (według ostatniej listy rankingowej). W przypadku dużej liczby wniosków i wysokiego poziomu operator może zwiększyć limit.

Czy mogę dodać coś od siebie, by zwiększyć szanse na pozytywną ocenę?

Nie. Zawsze postępuj zgodnie z wytycznymi. Dodatkowe elementy dołączane do wniosku mogą być potraktowane jako błąd formalnoprawny. W przypadku wątpliwości najlepiej zwrócić się po pomoc do operatora programu.

ROZDZIAŁ IX

KOSZTORYS I ROZLICZENIE

Jakie są koszty kwalifikowane?
Co należy uwzględnić w kosztorysie?

Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane może obejmować nakłady konieczne na:

 • Sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich.
 • Przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych.
 • Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej.
 • Opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich.
 • Wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
 • Sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz.
 • Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku.
 • Stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku.
 • Odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki.
 • Odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności.
 • Odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych.
 • Modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności.
 • Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej
 • Uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych.
 • Działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu.
 • Zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt. 7-15 powyżej.
 • Zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

– Uwaga do pierwszych sześciu punktów: sporządzenie ekspertyz, badań, dokumentacji, programów lub projektów może stanowić koszty kwalifikowane jedynie w przypadku, gdy są one częścią prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, bądź wynikają z prowadzonych prac i są wykonywane po dacie podpisania umowy o dotację.
– Koszty niekwalifikowane stanowi m.in. doposażenie zabytku w nowe instalacje np. centralnego ogrzewania lub remont istniejących (z wyłączeniem wskazanych w art. 77 ustawy), doposażenie w nowe urządzenia techniczne (np. windy), docieplenie zabytku.

Jakie są zobowiązania rozliczeniowe?

Pamiętaj, by na wszystkie zakupy, usługi, zlecenia gromadzić faktury, umowy i inne potwierdzenia. Każdy Beneficjent jest zobowiązany do rozliczenia dofinansowania na warunkach określonych w umowie.

Czy w kosztorysie trzeba uwzględniać podatek VAT?

W kosztorysie nie może być uwzględniony podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości, w której podatnikowi przysługuje prawo do jego odzyskania lub rozliczenia w deklaracjach składanych do Urzędu Skarbowego, przy czym:

 • wnioskodawcy (beneficjenci), którzy nie mają prawnej możliwości odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania – sporządzają kosztorysy w kwotach brutto (łącznie z podatkiem VAT)
 • wnioskodawcy (beneficjenci), którzy mają możliwość odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania (w całości lub w części) – sporządzają kosztorysy w kwotach netto (tj. nie uwzględniają w nich kwot podatku VAT, które będą podlegały odzyskaniu lub rozliczeniu).

ROZDZIAŁ X

POMOC

Kto udziela informacji dotyczącej programu?

Informacje dotyczące programu są udzielane przez pracowników Departamentu Ochrony Zabytków.

 • wykaz kontaktów dostępny jest tutaj
 • Departament Ochrony Zabytków MKiDN, ul. Krakowskie Przedmieście 15,
  00-071 Warszawa.

Przed zadaniem pytania warto najpierw upewnić się, czy w regulaminie nie ma zawartej odpowiedzi.

Gdzie jeszcze uzyskać pomoc?

Jeśli masz pytania lub szukasz pomocy w gronie bibliotekarzy dołącz do Forum Bibliotekarzy.

Odkryj inne dofinansowania, granty i konkursy dla bibliotek

Możliwości jest więcej!