spot_img

Rusza nabór wniosków do Priorytetu 3. NPRCz

Rusza nabór wniosków do Priorytetu 3. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dla bibliotek szkolnych i pedagogicznych. MEiN nie podaje terminu składania wniosków w komunikacie, a jedynie publikuje wzory wniosków. Rozporządzenie dotyczące Priorytetu 3. nie zostało opublikowane. Jak zaznacza: w przyszłym tygodniu placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i biblioteki pedagogiczne będą mogły składać do organów prowadzących wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na 2021 rok.

Aktualizacja: Termin składania wniosków do Priorytetu 3. NPRCz mija 15 września

Rada Ministrów przyjęła 10 września 2021 roku rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”. Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki, które jest operatorem priorytetu, zamieszczono formularze wniosków do pobrania.

Priorytet składa się z dwóch kierunków interwencji, których celami są:

  • 3.1. Zakup nowości do placówek wychowania przedszkolnego
  • 3.2. Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

Cele, budżet, warunki, a także informacje dotyczące sposobu wydatkowania dofinansowania zostały podane tutaj.

Uprawnione podmioty

1. publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych,

2. publiczne i niepubliczne:
a) szkoły podstawowe,
b) szkoły ponadpodstawowe, z wyłączeniem branżowych szkół II stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych prowadzących kształcenie w formie stacjonarnej lub zaocznej,
c) szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego,

3. szkoły polskie oraz szkoły i zespoły szkół w Polsce oraz przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej działające w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

4. publiczne i niepubliczne biblioteki pedagogiczne.

Dofinansowanie

Wsparcie finansowe może być udzielone:
1. w odniesieniu do placówek wychowania przedszkolnego na:
a) zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3‑6 lat,
b) realizację działań promujących czytelnictwo:

2. w odniesieniu do szkół na:
a) zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami,
b) zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych:

  • zakup sprzętu komputerowego do wykorzystania przez nauczyciela bibliotekarza,
  • zakup oprogramowania dla bibliotek,
  • zakup czytników e­‑booków,
  • zakup elementów wyposażenia wnętrza biblioteki, w szczególności regałów, półek, biurek, szaf, foteli i elementów oświetlenia,

c) realizację działań promujących czytelnictwo.

Wysokość dofinansowania

1. dla placówek wychowania przedszkolnego, do których uczęszcza:
a) nie więcej niż 25 dzieci – 1 500 zł,
b) od 26 do 75 dzieci – 2 500 zł,
c) więcej niż 75 dzieci – 3 000 zł,

2. dla szkół i szkół w ORPEG, w których liczba uczniów wynosi nie więcej niż 70, z wyjątkiem szkół polskich – 3 000 zł;

3. dla szkół i szkół w ORPEG, w których liczba uczniów wynosi od 71 do 170, z wyjątkiem szkół polskich – 4 000 zł;

4. dla szkół i szkół w ORPEG, w których liczba uczniów wynosi więcej niż 170, z wyjątkiem szkół polskich – 12 000 zł;

5. dla bibliotek pedagogicznych – 3 000 zł;

6. dla szkół polskich, w których liczba uczniów wynosi:
a) nie więcej niż 70 – 2 500 zł,
b) od 71 do 170 – 3 000 zł,
c) więcej niż 170 – 4 500 zł.

Wsparcie finansowe otrzyma organ prowadzący placówkę wychowania przedszkolnego, szkołę lub bibliotekę pedagogiczną pod warunkiem zapewnia wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego wsparciem finansowym.


Źródło zdjęć: freepik.com