spot_img

Priorytet 3. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dla bibliotek szkolnych i pedagogicznych – cele, budżet i warunki

Aktualizacja 4: Termin składania wniosków do Priorytetu 3. NPRCz mija 15 września

Aktualizacja 3: Rusza nabór wniosków do Priorytetu 3. NPRCz

Aktualizacja 2: Nabór do Priorytetu 3. NPRCz coraz bliżej. Termin na składanie wniosków ustalono na 13 września

Aktualizacja 1: Informacja o terminie składania wniosków

Pięcioletni Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 to szansa dla bibliotek szkolnych i pedagogicznych oraz placówek wychowania przedszkolnego na zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia. Budżet Priorytetu 3. wynosi ponad 20 milionów złotych w 2021 roku. Trwa procedowanie projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3.

Priorytet 3. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Priorytet składa się z dwóch kierunków interwencji, których celami są:

 • 3.1. Zakup nowości do placówek wychowania przedszkolnego
 • 3.2. Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

Uprawnione podmioty

Organy prowadzące placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i biblioteki pedagogiczne (z wyjątkiem właściwych ministrów prowadzących szkoły).

Do udziału w Priorytecie 3. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025 są uprawnione również szkoły i placówki, które brały udział w Priorytecie 3. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016–2020.

Dofinansowanie

Budżet Priorytetu 3. w 2021 roku wynosi ponad 20 milionów złotych. W podziale na poszczególne kierunki interwencji to odpowiednio: 6 mln zł i 14 mln zł.

3.1. Zakup nowości do placówek wychowania przedszkolnego

Dofinansowanie może być przeznaczone na zakup nowości wydawniczych dla dzieci w wieku 3–6 lat, w tym książek opublikowanych drukiem lub na innym nośniku (w tym książki obrazkowe, mówione i elektroniczne), a także wspieranie realizacji działań promujących czytelnictwo, w tym: zakup nagród książkowych dla dzieci z placówek wychowania przedszkolnego biorących udział w akcjach promujących czytelnictwo, organizacja spotkań autorskich, wystaw, konkursów.

Wysokość maksymalnego wsparcia finansowego wynosi:

 • dla placówek do których uczęszcza do 25 dzieci – 1 500 zł
 • dla placówek do których uczęszcza do 75 dzieci – 2 500 zł
 • dla placówek do których uczęszcza od 76 dzieci – 3 000 zł.

3.2. Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych

Dofinansowanie może być przeznaczone na zakup:

 • nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami), w szczególności książek historycznych poświęconych, m.in. historii Polski XX wieku, oraz lektur szkolnych do bibliotek szkolnych. W ramach otrzymanego wsparcia finansowego szkoły będą nabywać książki, które są dostępne na rynku księgarskim, niezależnie, czy jest to pierwsze wydanie czy wznowienie
 • nowości wydawniczych, literatury pedagogicznej i metodycznej do bibliotek pedagogicznych. W ramach dotacji biblioteki pedagogiczne będą nabywać książki, które ukazały się drukiem lub na innym nośniku (w tym książki obrazkowe, mówione i elektroniczne), które są dostępne na rynku księgarskim, niezależnie, czy jest to pierwsze wydanie czy wznowienie
 • zakupu nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych (na kwotę nie większą niż 50% otrzymanego wsparcia), w tym: sprzętu komputerowego do wykorzystania przez nauczyciela bibliotekarza oraz oprogramowania dla bibliotek oraz czytników e-booków, a także elementów wyposażenia wnętrza biblioteki, w tym np.: biurko, fotel, regał, półka na książki, elementy oświetlenia.

W ramach Kierunku interwencji 3.2. będzie też wspierana realizacja działań promujących czytelnictwo, w tym: zakup nagród książkowych dla uczniów szkół biorących udział w akcjach promujących czytelnictwo, organizacja spotkań autorskich, wystaw, konkursów.

Wysokość maksymalnego wsparcia finansowego wynosi:

 • dla szkół i szkół w ORPEG, w których liczba uczniów wynosi do 70, z wyjątkiem szkół polskich – 3 000 zł
 • dla szkół i szkół w ORPEG, w których liczba uczniów wynosi od 71 do 170, z wyjątkiem szkół polskich – 4 000 zł
 • dla szkół i szkół w ORPEG, w których liczba uczniów wynosi więcej niż 170, z wyjątkiem szkół polskich – 12 000 zł
 • dla bibliotek pedagogicznych – 3 000 zł
 • dla szkół polskich, w których liczba uczniów wynosi:
  – do 70 – 2 500 zł
  – od 71 do 170 – 3 000 zł
  – więcej niż 170 – 4 500 zł.

Warunki

 • złożenie wniosku w terminie. Organ prowadzący ma prawo złożyć tylko jeden wniosek w danym naborze wniosków (przy czym wnioskiem mogą zostać objęte wszystkie lub wybrane szkoły lub biblioteki pedagogiczne prowadzone przez dany organ). Formularze wniosków zostaną zamieszczone na stronie gov.pl/web/edukacja-i-nauka
 • wniesienie wkładu własnego w wysokości 20% kwoty kosztów realizacji zadania
 • realizacja zadania od dnia rozpoczęcia zadania określonego w umowie o dofinansowanie do końca roku budżetowego, w którym zostało przyznane wsparcie (do 31 grudnia 2021 roku), z tym że działania promujące czytelnictwo są prowadzone do końca roku szkolnego następującego po roku szkolnym, w którym rozpoczęła się realizacja Programu. Okres realizacji zadania może rozpocząć się nie wcześniej niż z dniem rozstrzygnięcia naboru wniosków, w którym przyznano dofinansowanie.


Więcej o Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa 2.0


Źródło zdjęć: freepik.com