spot_img

Biblioteki publiczne w 2018 roku – raport

Na koniec 2018 roku działało 7 925 bibliotek publicznych i filii (o 0,4% mniej w porównaniu z 2017 r.), które prowadziły 884 oddziałów dla dzieci i młodzieży (o 0,1% mniej) i 1 083 punkty biblioteczne (o 10,5% mniej). Biblioteki publiczne dysponowały księgozbiorem składającym się z 127,5 mln woluminów (o 0,7% mniej niż w 2017 r.). Odnotowano 5 953,1 tys. czytelników (o 1,1% mniej w porównaniu z 2017 r.) – podaje Główny Urząd Statystyczny.

Biblioteki publiczne i filie

Spośród 7 925 bibliotek publicznych (łącznie z filiami) 65,4% prowadziło działalność na wsi. Najwięcej bibliotek publicznych i filii działało w województwie mazowieckim (12,0%), a najwięcej punktów bibliotecznych w województwie lubelskim (13,8%). Punkty biblioteczne prowadziły 344 biblioteki publiczne (w tym 182 na wsi) oraz 141 filii bibliotecznych (w tym 93 na wsi).

Na 1 bibliotekę publiczną (łącznie z filiami) przypadało przeciętnie 4 847 mieszkańców. Najwięcej ludności na 1 bibliotekę publiczną (łącznie z filiami) przypadało w województwie pomorskim (7 385 osób), najmniej w województwie podkarpackim (3 159). Na 1 placówkę biblioteczną przypadało przeciętnie 661 czytelników.

Raport: Stan bibliotek w Polsce w 2017 roku

Zbiory biblioteczne

Biblioteki publiczne (łącznie z filiami) na koniec 2018 r. posiadały księgozbiór składający się z 127,5 mln woluminów, z których 98,5% stanowiły książki. Biblioteki dysponowały łącznie 5,6 mln zbiorów specjalnych. Każda biblioteka publiczna i filia oferowała przeciętnie 11 tytułów czasopism bieżących.

Zbiory specjalne najliczniej reprezentowały materiały audiowizualne, które stanowiły 53,6% ogółu.

Najliczniejszą grupę stanowiły biblioteki publiczne i filie posiadające księgozbiór składający się z 10 do 50 tys. woluminów (49,7%), w miastach od 10 do 50 tys. woluminów (72,4%), a na wsi od 5 do 10 tys. (47,1%).

Biblioteki publiczne w 2018 roku – raport

Czytelnicy i wypożyczenia w placówkach bibliotecznych

W placówkach bibliotecznych zarejestrowano 70,9 mln odwiedzin (o 4,1% mniej niż w 2017 r.). Liczba odwiedzin spadła zarówno w miastach jak i na wsi i wynosiła odpowiednio 50,4 mln i 20,6 mln. W ciągu roku największą liczbę czytelników na 1000 ludności odnotowano w województwie małopolskim (194). Najliczniejszą grupę czytelników stanowiły osoby w wieku 25‒44 lata.

W 2018 r. odnotowano 101,9 mln wypożyczeń księgozbioru na zewnątrz i 9,2 mln udostępnień na miejscu, najwięcej w województwie mazowieckim (odpowiednio 14,2 mln i 1,1 mln).

Jeden czytelnik wypożyczył w ciągu roku przeciętnie 17 woluminów księgozbioru

Komputeryzacja bibliotek publicznych i filii

Na koniec 2018 r. zarejestrowano 7 534 biblioteki publiczne i filie (95,1% ogółu), które użytkowały 49,8 tys. komputerów, w tym 26,9 tys. przeznaczonych dla czytelników i odwiedzających. Komputerowy program biblioteczny użytkowało 6 306 bibliotek publicznych i filii (o 1,6% więcej niż na koniec 2017 r.).

Biblioteki publiczne w 2018 roku – raport

Usługi elektroniczne w bibliotekach publicznych i filiach

Rozwój nowoczesnych technologii znalazł odzwierciedlenie w usługach elektronicznych oferowanych przez biblioteki publiczne i filie. Użytkownicy i czytelnicy 5 397 bibliotek i filii mogli korzystać z katalogu on-line (o 2,6% więcej w porównaniu z 2017 r.). Możliwość zdalnej rezerwacji materiałów bibliotecznych do wypożyczenia posiadali czytelnicy 3 219 bibliotek publicznych i filii (o 9,1% więcej niż w 2017 r.), a możliwość zdalnego składania zamówień oferowało 2 881 bibliotek publicznych i filii (o 8,5% więcej).

42,0% bibliotek publicznych i filii posiadało profile na portalach społecznościowych

Inne formy działalności bibliotek i filii

Wychodząc naprzeciw zmieniającym się oczekiwaniom użytkowników biblioteki łącznie z filiami organizowały różne imprezy kulturalne i edukacyjne. Łącznie zorganizowano 271,1 tys. imprez (o 9,1% mniej w porównaniu z 2017 r.), w których uczestniczyło 7,1 mln osób (o 1,7% mniej niż w 2017 r.).

POBIERZ RAPORT GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

Raport: Stan bibliotek w Polsce w 2017 roku

Tekst: mat.pras. GUS, Źródło zdjęć: freepik.com – jcomp