spot_img

RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW

POLSKI ŁAD

Ile?

150 000 zł – 3 500 000 zł

Wkład własny

2%

Kiedy?

Nabór ogłaszany w listopadzie i lipcu

Operator

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Strona www

bgk.pl / gov.pl/web/premier

Warunki

Zobacz regulamin

Kto?

Biblioteki publiczne – zob. rozdz. IV

Wyniki

Zobacz wyniki

Forma aplikacji

On-line

Liczba wniosków

Jednorazowo 10 wniosków – zob. rozdz. VI

Przykładowy wniosek

Zobacz wniosek

Instrukcja

Zobacz instrukcję

ROZDZIAŁ I

CELE PROGRAMU

Poprawa stanu, odbudowa i remont obiektów zabytkowych oraz przyczynianie się do poprawy ich stanu i ochrony przed degradacją i niszczeniem.

ROZDZIAŁ II

PROJEKTY

Jakie projekty można zrealizować?

Program dopuszcza finansowanie obiektów posiadających wpis do ewidencji lub rejestru zabytków i będących w posiadaniu jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjnej podległej jednostce samorządu terytorialnego. Dofinansowanie może być przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku albo na udzielenie dotacji samorządowej na takie prace.

 • finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo ewidencji zabytków, w tym gminnej ewidencji zabytków. Dotyczy to zabytków, nad którymi opiekę, w rozumieniu art. 71 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami sprawuje jednostka samorządu terytorialnego albo jednostka organizacyjna podlegająca Wnioskodawcy, zaliczana do sektora finansów publicznych
 • udzielanie przez wnioskodawcę dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy o ochronie zabytków, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy o ochronie zabytków, na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy konkretnym zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo ewidencji zabytków, w tym gminnej ewidencji zabytków.

Kiedy trzeba zrealizować projekt?

Zgodnie z terminami wskazanymi we wniosku.

Uwaga: Rozpoczęcie postępowania zakupowego musi nastąpić w terminie do 12 miesięcy od daty udostępnienia Wstępnej promesy.

ROZDZIAŁ III

PRZYKŁADY REALIZACJI

Jakie projekty zostały już zrealizowane?

W lipcu 2023 roku ogłoszono listę beneficjentów. Projekty są w trakcie realizacji. Dofinansowania otrzymali m.in.:

 • Gmina Koźminek (woj. wielkopolskie) – Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania Kaplicy Ewangelickiej na potrzeby Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Koźminku – 983 161,78 zł
 • Gmina Dębno (woj. zachodniopomorskie) – Remont dachów oraz stolarki drzwiowej i okiennej zabytkowego budynku Biblioteki Publicznej w Dębnie – 671 300,00 zł
 • Gmina Skoki (woj. wielkopolskie) – Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na zaplecze Biblioteki Publicznej w Skokach – 629 277,73 zł
 • Miasto Łaziska Górne (woj. śląskie) – Remont elewacji budynku Biblioteki Miejskiej w Łaziskach Górnych – 499 800,00 zł.
 • Zobacz listę wyników z pierwszego naboru oraz z drugiego naboru w 2023 roku.

Gdzie szukać informacji
o projektach?

Warto przejrzeć:

 • strony internetowe bibliotek
 • media społecznościowe bibliotek
 • stronę www operatora
 • listy rankingowe.

Można też skontaktować się bezpośrednio z biblioteką
i zapytać o pomoc.

ROZDZIAŁ IV

UPRAWNIONE PODMIOTY

Kto może złożyć wniosek?

Wnioski mogą składać jednostki samorządu terytorialnego w Polsce:

 • gminy
 • powiaty
 • województwa.

Czy dyrektor biblioteki może złożyć wniosek?

Nie. Wnioskować może tylko jednostka samorządu terytorialnego na rzecz biblioteki. Dyrektor biblioteki może złożyć wniosek o dotację do właściwej miejscowo JST. Warto wcześniej zapytać tę jednostkę o przyjęte zasady składania wniosków o dotację jej organu stanowiącego. W naborze JST może złożyć 10 wniosków.

Czy program przewiduje tryb odwoławczy?

Nie.

ROZDZIAŁ V

DOFINANSOWANIE

Jak duże dofinansowanie można otrzymać?

Maksymalna kwota wsparcia na przedsięwzięcie, w jednej z trzech kategorii, wynosi:

 • do 150 000 zł
 • do 500 000 zł
 • do 3 500 000 zł.

Jaki jest budżet programu?

Budżet programu w 2023 roku wynosił 2,51 mld zł. Dofinansowanie przyznano na realizację ponad 4800 projektów.

ROZDZIAŁ VI

WNIOSEK

Co należy zrobić?

Dokładnie zapoznać się z regulaminem, dokumentacją, specyfikacją i wytycznymi programu i złożyć wniosek.

Czy załączniki są wymagane w momencie złożenia wniosku?

Tak. Sprawdź w regulaminie, jakie dokumenty są wymagane. Pamiętaj, że operator może wezwać do złożenia dodatkowych załączników.

Gdzie znajdę przykładowy wniosek?

Zobacz wniosek.

Ile można zgłosić wniosków?

Można jednorazowo zgłosić 10 wniosków o dofinansowanie, w limicie dofinansowania nieprzekraczającym dla każdego z wniosków 3 500 000 zł.

W jakim terminie należy złożyć wniosek?

Zgodnie z terminem podanym w ogłoszeniu i w regulaminie programu. Nabór ogłoszono w listopadzie 2022 roku. Trwał do 30 marca 2023 roku. Termin był dwa razy przedłużany. II nabór trwa do 16 sierpnia 2023 roku.

Jak złożyć wniosek?

On-line poprzez aplikację Polski Ład.

Jak wypełnić wniosek?

Instrukcję wypełniania wniosku znajdziesz tutaj (plik PDF).

Czy warto składać wniosek na ostatnią chwilę?

Nie. Lepiej zrobić to zaraz po ogłoszeniu naboru. W przypadku błędów i uchybień formalnych operator kontaktuje się z wnioskodawcą, co daje szansę na korektę lub uzupełnienie wniosku. Składając wniosek wcześniej unikniesz również nieplanowanych przerw w działaniu systemu.

ROZDZIAŁ VI

WSKAZÓWKI

Co warto uwzględnić w projekcie?

 • wpis obiektu do ewidencji lub rejestru zabytków
 • zachowanie wszystkich procedur przewidzianych dla prac przy zabytku
 • przeprowadzenie postępowania zakupowego na wykonanie inwestycji objętej dofinansowaniem
 • działania informacyjne zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych.

Do kogo najlepiej skierować projekt?

 • lokalna społeczność i turyści
 • użytkownicy bibliotek.

Gdzie znajdę dokumenty dotyczące naboru?

PORDANIK DLA BIBLIOTEKARZY:

JAK NAPISAĆ DOBRY WNIOSEK?

ROZDZIAŁ VIII

OCENA WNIOSKU

Co jest oceniane we wniosku?

Wnioski będą przyjmowane i weryfikowane pod względem prawidłowości formalnej przez BGK.

Kto dokonuje oceny?

Komisja, która przekazuje swoją rekomendację do decyzji Prezesowi Rady Ministrów.

ROZDZIAŁ IX

KOSZTORYS I ROZLICZENIE

Jakie są koszty kwalifikowane?

Jako wartość Inwestycji realizowanej przez Wnioskodawcę przyjmuje się całkowitą łączną wartość wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Inwestycji, w tym wartość ceny dostaw określonych w umowie lub umowach Beneficjenta mających na celu realizację Inwestycji. Jako wartość Inwestycji w przypadku Dotacji przyjmuje się całkowitą łączną wartość dotacji udzielonej na Inwestycję przez organ stanowiący Wnioskodawcy.

 • nakłady konieczne wymienione wprost w art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, pod warunkiem zachowania wszystkich procedur przewidzianych dla prac przy zabytku.

Jakie są zobowiązania rozliczeniowe?

Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Pamiętaj, by na wszystkie zakupy, usługi, zlecenia gromadzić faktury, umowy i inne potwierdzenia. Każdy Beneficjent jest zobowiązany do rozliczenia dofinansowania na warunkach określonych w umowie.

ROZDZIAŁ X

POMOC

Kto udziela informacji dotyczącej programu?

Informacje dotyczące programu są udzielane przez opiekunów programu w Regionach BGK.

Przed zadaniem pytania warto najpierw upewnić się, czy w regulaminie nie ma zawartej odpowiedzi.

Gdzie jeszcze uzyskać pomoc?

Jeśli masz pytania lub szukasz pomocy w gronie bibliotekarzy dołącz do Forum Bibliotekarzy.

Zobacz też odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące programu.

Odkryj inne dofinansowania, granty i konkursy dla bibliotek

Możliwości jest więcej!