spot_img

PAKIET SZKOLEŃ – DOSTĘPNOŚĆ INSTYTUCJI KULTURY I WDRAŻANIE STANDARDÓW DOSTĘPNOŚCI

PROJEKTOWANIE UNIWERSALNE KULTURY – DOSTĘPNOŚĆ W INSTYTUCJACH KULTURY – DZIAŁANIE 3.3 „SYSTEMOWA POPRAWA DOSTĘPNOŚCI” PRIORYTETU III „DOSTĘPNOŚĆ I USŁUGI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI” PROGRAMU FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU SPOŁECZNEGO 2021-2027

Ile?

Finansowanie pakietu szkoleń przez operatora

Wkład własny

Niewymagany

Kiedy?

Do 26.04.2024 / Zobacz terminarz

Operator

Narodowe Centrum Kultury w partnerstwie z PFRON

Strona www

nck.pl

Warunki

Zobacz regulamin

Kto?

Biblioteki i inne podmioty – zob. rozdz. IV

Wyniki

Ostatnia lista wyników

Forma aplikacji

On-line

Liczba wniosków

Jednorazowo 1 wniosek

Przykładowy wniosek

Zobacz wniosek

Instrukcja

Brak

ROZDZIAŁ I

CELE PROGRAMU

Poprawa dostępności instytucji kultury w projektowaniu i realizacji oferty kulturalnej oraz otwarcie na współpracę z osobami ze szczególnymi potrzebami.

ROZDZIAŁ II

PROJEKTY

Jakie projekty można zrealizować?

W ramach zadania/projektu zgłoszeni uczestnicy mają możliwość udziału w:

 • szkoleniach stacjonarnych
 • szkoleniach on-line
 • szkoleniach e-learningowych
 • webinariach.

Zobacz koszty kwalifikowane w rozdziale IX.

Jakie projekty można zrealizować?

Harmonogram i terminy szkoleń dostępne są w załączniku nr 5 do regulaminu.

Jakie są zobowiązania w związku z projektem?

Zobowiązania instytucji kultury i NGO to:

 • wyznaczenie minimum 4, maksimum 8 pracowników, współpracowników lub wolontariuszy do udziału w zadaniu
 • uczestnictwo w szkoleniach
 • pokrycie kosztów podróży i kosztów delegacji delegowanych przez nią uczestników szkoleń, związanych z uczestnictwem w szkoleniach stacjonarnych
 • udział w ewaluacji szkoleń
 • informowanie opinii publicznej o udziale instytucji kultury lub NGO w zadaniu
 • nabycie wiedzy i poznanie metod pracy w zakresie tworzenia oferty programowej zgodnie z Modelem dostępnej kultury
 • wzrost kompetencji w zakresie projektowania i prowadzenia działań kulturalnych uwzględniających zasady uniwersalnego projektowania i dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami
 • wzrost kompetencji w zakresie: włączania z osób z niepełnosprawnościami i osób starszych w działania IK, NGO; komunikacji z osobami z niepełnosprawnościami i osobami starszymi; przygotowania i realizacji projektów z partycypacyjnym udziałem osób z niepełnosprawnościami i osób starszych.

ROZDZIAŁ III

PRZYKŁADY REALIZACJI

Jakie projekty zostały już zrealizowane?

W 2024 roku z programu skorzystały między innymi:

 • Gminna Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Magnuszewie
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłoniu
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Legionowie
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Bogdańcu
 • Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej
 • Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Gminna Biblioteka Publiczna im. Biskupa Adolfa Piotra Szelążka w Starych Kobiałkach
 • Biblioteka Publiczna im. Wacława Wernera w Brwinowie.

Gdzie szukać informacji
o projektach?

Warto przejrzeć:

 • strony internetowe bibliotek
 • media społecznościowe bibliotek
 • stronę www operatora
 • listy rankingowe.

Można też skontaktować się bezpośrednio z biblioteką
i zapytać o pomoc.

ROZDZIAŁ IV

UPRAWNIONE PODMIOTY

Kto może złożyć wniosek?

Wnioski mogą składać podmioty posiadające siedzibę w Polsce:

 • publiczne instytucje kultury
 • biblioteki
 • domy i ośrodki kultury
 • muzea
 • biura wystaw artystycznych
 • galerie i centra sztuki
 • świetlice i kluby.

Czy warto złożyć odwołanie?

Nie.

ROZDZIAŁ V

DOFINANSOWANIE

Jak duże dofinansowanie można otrzymać?

Beneficjent nie otrzymuje środków finansowych. Operator programu pokrywa koszty szkoleń wskazanych przez Beneficjenta uczestnikom.

Jaki jest budżet programu?

ROZDZIAŁ VI

WNIOSEK

Co należy zrobić?

Dokładnie zapoznać się z regulaminem, dokumentacją, specyfikacją i wytycznymi programu i złożyć wniosek.

Czy załączniki są wymagane w momencie złożenia wniosku?

Tak, wymagany jest komplet różnych załączników – zobacz wykaz tutaj. Wymagany jest m.in. formularze zgłoszeniowy uczestnika, danych osobowych.

Sprawdź w regulaminie, jakie dokumenty są wymagane. Pamiętaj, że operator może wezwać do złożenia dodatkowych załączników.

Gdzie znajdę przykładowe załączniki?

Gdzie znajdę przykładowy wniosek?

Zobacz wniosek.

Ile można zgłosić wniosków?

Można jednorazowo zgłosić 1 wniosek.

W jakim terminie należy złożyć wniosek?

Zgodnie z terminem podanym w ogłoszeniu i w regulaminie programu. Nabór trwa do 26 kwietnia 2024 roku.

Jak złożyć wniosek?

Czy warto składać wniosek na ostatnią chwilę?

Nie. W przypadku większej liczby wniosków złożonych w terminie naboru decyduje kolejność zgłoszeń.

Lepiej zrobić to zaraz po ogłoszeniu naboru. W przypadku błędów i uchybień formalnych operator kontaktuje się z wnioskodawcą, co daje szansę na korektę lub uzupełnienie wniosku. Składając wniosek wcześniej unikniesz również nieplanowanych przerw w działaniu systemu.

ROZDZIAŁ VI

WSKAZÓWKI

Co warto uwzględnić w projekcie?

 • Nabycie wiedzy i poznanie metod pracy w zakresie tworzenia oferty programowej zgodnie z Modelem dostępnej kultury
 • Wzrost kompetencji w zakresie projektowania i prowadzenia działań kulturalnych uwzględniających zasady uniwersalnego projektowania i dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami
 • Wzrost kompetencji w zakresie: włączania z osób z niepełnosprawnościami i osób starszych w działania IK, NGO; komunikacji z osobami z niepełnosprawnościami i osobami starszymi; przygotowania i realizacji projektów z partycypacyjnym udziałem osób z niepełnosprawnościami i osób starszych.

Do kogo najlepiej skierować projekt?

Program jest przeznaczony dla pracowników instytucji kultury. Należy wyznaczyć minimum 4, maksimum 8 pracowników, współpracowników lub wolontariuszy do udziału w zadaniu i uczestnictwa w szkoleniach.

Gdzie znajdę dokumenty dotyczące naboru?

W ogłoszeniu o naborze. Znajdziesz tu regulamin wraz z załącznikami i wzorami dokumentów.

PORDANIK DLA BIBLIOTEKARZY:

JAK NAPISAĆ DOBRY WNIOSEK?

ROZDZIAŁ VIII

OCENA WNIOSKU

Co jest oceniane we wniosku?

Prowadzona jest tylko jednoetapowa ocena formalna. Do udziału nie zostaną dopuszczone instytucje kultury, NGO, których wniosek zawiera, co najmniej jeden z poniższych błędów formalnych:

 • wniosek został złożony przez podmiot nieuprawniony (weryfikacja statusu jednostki na podstawie odpisu z Rejestru Instytucji Kultury lub odpisu KRS)
 • wniosek został złożony przez podmiot wykluczony z możliwości otrzymania wsparcia (weryfikowane na podstawie danych z rejestru podmiotów wykluczonych udostępnianych przez Ministerstwo Finansów)
 • wniosek został złożony przez podmiot zależny lub kontrolowany przez jednostkę samorządu terytorialnego, w której obowiązują ustanowione przez organy tej jednostki dyskryminujące akty prawa miejscowego
 • zadanie nie jest realizowane w całości na terenie RP
 • wniosek został złożony po terminie naboru
 • wnioskodawca złożył więcej niż jeden wniosek w naborze.

Kto dokonuje oceny?

Operator programu.

Ile można zdobyć punktów?

Minimum 200 punktów, maksimum 250 punktów. W przypadku większej liczby wniosków złożonych w terminie naboru decyduje kolejność zgłoszeń.

Czy mogę dodać coś od siebie, by zwiększyć szanse na pozytywną ocenę?

Nie. Zawsze postępuj zgodnie z wytycznymi. Dodatkowe elementy dołączane do wniosku mogą być potraktowane jako błąd formalnoprawny. W przypadku wątpliwości najlepiej zwrócić się po pomoc do operatora programu.

ROZDZIAŁ IX

KOSZTORYS I ROZLICZENIE

Program nie obejmuje przekazania dofinansowania w formie pieniężnej.

ROZDZIAŁ X

POMOC

Kto udziela informacji dotyczącej programu?

Informacje dotyczące programu są udzielane przez pracowników Narodowego Centrum Kultury.

Przed zadaniem pytania warto najpierw upewnić się, czy w regulaminie nie ma zawartej odpowiedzi.

Gdzie jeszcze uzyskać pomoc?

Jeśli masz pytania lub szukasz pomocy w gronie bibliotekarzy dołącz do Forum Bibliotekarzy.

Odkryj inne dofinansowania, granty i konkursy dla bibliotek

Możliwości jest więcej!