spot_img

MIEJSCA PAMIĘCI I TRWAŁE UPAMIĘTNIENIA W KRAJU

Ile?

10 000 zł – 300 000 zł

Wkład własny

20%

Kiedy?

Do 30.11.2023 / Zobacz terminarz

Operator

Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Miejsc Pamięci MKiDN

Strona www

gov.pl/web/kultura

Warunki

Zobacz regulamin

Kto?

Biblioteki i inne podmioty

Wyniki

Ostatnia lista wyników

Forma aplikacji

On-line

Liczba wniosków

Jednorazowo 2 wnioski

Przykładowy wniosek

Zobacz wniosek

Instrukcja

Zobacz instrukcję

ROZDZIAŁ I

CELE PROGRAMU

Wspieranie samorządów w zapewnianiu stabilnej opieki nad najważniejszymi miejscami pamięci, stanowiącymi materialne świadectwo wydarzeń kluczowych dla narodowej tożsamości.

ROZDZIAŁ II

PROJEKTY

Jakie projekty można zrealizować?

 • zapewnienie właściwego stanu miejsca pamięci narodowej i trwałego upamiętnienia (zadanie 1)
 • zadania badawcze, dokumentacyjne, edukacyjne i popularyzatorskie (zadanie 2)
 • zadanie multidyscyplinarne – dotyczy łączenia zadań nr 1 i nr 2
 • zadania związane z infrastrukturą miejsca pamięci.

Zobacz przykłady realizacji w rozdziale III i koszty kwalifikowane w rozdziale IX.

Jak długo może trwać realizacja zadania?

Dofinansowanie można otrzymać na zadania:

 • 1-roczne.

ROZDZIAŁ III

PRZYKŁADY REALIZACJI

Jakie projekty zostały już zrealizowane?

Przykładowe projekty, które otrzymały dofinansowanie:

 • Gminna Biblioteka Publiczna w Staninie – Renowacja Pomnika w Kosutach upamiętniającego Męczenników walczących za wolność Ojczyzny w latach 1939-1945 – 83 040,00 zł (w 2024 roku)
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowie – Panteon Bohaterów Powiśla Lubelskiego – 72 000,00 zł (w 2024 roku).

Gdzie szukać informacji
o projektach?

Warto przejrzeć:

 • strony internetowe bibliotek
 • media społecznościowe bibliotek
 • stronę www operatora
 • listy rankingowe.

Można też skontaktować się bezpośrednio z biblioteką
i zapytać o pomoc.

ROZDZIAŁ IV

UPRAWNIONE PODMIOTY

Kto może złożyć wniosek?

Wnioski mogą składać podmioty posiadające siedzibę w Polsce:

 • samorządowe instytucje kultury, w tym biblioteki publiczne
 • państwowe instytucje kultury
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • uczelnie publiczne i uczelnie niepubliczne
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne
 • – sprawujące opiekę nad miejscem pamięci narodowej zlokalizowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Biblioteki innych typów niż publiczne mogą nawiązać partnerstwa z podanymi powyżej uprawnionymi podmiotami.

Czy program przewiduje tryb odwoławczy?

Tak. Mogą to zrobić wnioskodawcy, którzy otrzymali ocenę negatywną i których wnioski nie zawierały błędów formalnoprawnych.

Czy warto złożyć odwołanie?

Tak. To dodatkowa szansa na ponowne rozpatrzenie wniosku. Nie wszyscy chcą ponownie przejść procedurę, więc szanse rosną.

ROZDZIAŁ V

DOFINANSOWANIE

Jak duże dofinansowanie można otrzymać?

 • zapewnienie właściwego stanu miejsca pamięci narodowej i trwałego upamiętnienia (zadanie 1) – od 10 000 do 300 000 zł
 • zadania badawcze, dokumentacyjne, edukacyjne i popularyzatorskie (zadanie 2) – od 10 000 do 300 000 zł
 • zadanie multidyscyplinarne – dotyczy łączenia zadań nr 1 i nr 2 – od 10 000 do 300 000 zł
 • zadania związane z infrastrukturą miejsca pamięci – od 10 000 do 300 000 zł.

Jaki jest budżet programu?

W 2024 roku budżet programu wynosi 6 000 000 zł, w tym: 5 100 000 zł w etapie konkursowym i 900 000 zł w trybie odwoławczym.

ROZDZIAŁ VI

WNIOSEK

Co należy zrobić?

Dokładnie zapoznać się z regulaminem, specyfikacją i wytycznymi programu i złożyć wniosek.

Czy załączniki są wymagane w momencie złożenia wniosku?

Tak. Sprawdź w regulaminie, jakie dokumenty są wymagane. Pamiętaj, że operator może wezwać do złożenia dodatkowych załaczników.

Gdzie znajdę przykładowy wniosek?

Zobacz wniosek.

Ile można zgłosić wniosków?

Można jednorazowo zgłosić 2 wnioski.

W jakim terminie należy złożyć wniosek?

Zgodnie z terminem podanym w ogłoszeniu i w regulaminie programu. Nabór trwa do 30 listopada 2023 roku.

Czy warto składać wniosek na ostatnią chwilę?

Nie. Lepiej zrobić to zaraz po ogłoszeniu naboru. W przypadku błędów i uchybień formalnych operator kontaktuje się z wnioskodawcą, co daje szansę na korektę lub uzupełnienie wniosku. Składając wniosek wcześniej unikniesz również nieplanowanych przerw w działaniu systemu.

Jak wypełnić wniosek?

Instrukcję wypełniania wniosku krok po kroku znajdziesz tutaj (plik PDF). Zawiera:

 • informacje opisowe i prezencyjne (screeny z systemu) dotyczące zakładania i aktywacji konta w systemie EBOI
 • składania i wypełniania wniosku
 • sprawdzenia poprawności wniosku złożenia wniosku; aktualizacji złożonego wniosku
 • możliwości złożenia odwołania.

Jak złożyć wniosek?

On-line poprzez system EBOI.

ROZDZIAŁ VI

WSKAZÓWKI

Co warto uwzględnić w projekcie?

 • Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącymi materialne świadectwo kluczowych wydarzeń z historii Polski.
 • Działania mające na celu upowszechnianie wiedzy na temat miejsc, faktów i postaci związanych z walką i męczeństwem (np. miejsca noszące ślady masowych zbrodni reżimów totalitarnych).
 • Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej.
 • Naukowe badania i dokumentowanie miejsca pamięci oraz wydarzeń i osób z nim związanych.
 • Prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy miejscach pamięci.
 • Zabezpieczenie i utrzymanie miejsca pamięci oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie.
 • Utrwalenie wartości i autentyzmu miejsc pamięci.
 • Popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy o miejscu pamięci oraz jego znaczeniu dla historii, dziedzictwa i tożsamości narodowej.

Co jest ważne dla projektu?

 • Podkreślenie prestiżu miejsca pamięci/trwałego upamiętnienia.
 • Nadanie lub przywrócenie odpowiedniego wyrazu.
 • Zaangażowanie w opiekę nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami jak największej liczby różnych podmiotów.
 • Zapewnienie jak najlepszej dostępności miejsca/trwałego upamiętnienia.
 • Tworzenie nowych trwałych upamiętnień w miejscach, gdzie ich obecność jest uzasadniona interesem społecznym.
 • Twórcze zastosowanie nowoczesnych metod badań, edukacji i promocji do ochrony dziedzictwa narodowego.
 • Stosowanie rozwiązań prawnych sprzyjających lepszej opiece nad miejscami pamięci/trwałym upamiętnieniami (uwzględnienie miejsca pamięci, jego ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, czy objęcie go inną formą ochrony prawnej).

Do kogo najlepiej skierować projekt?

Preferowane grupy odbiorców to:

 • Polacy i osoby zainteresowane historią Polski.

Czym jest „miejsce pamięci i trwałe upamiętnienie”?

Zgodnie z regulaminem pod pojęciem „miejsce pamięci i trwałe upamiętnienie” rozumie się:

 • miejsce zbrodni popełnionych w ramach działań zbrojnych lub represji ze strony reżimów totalitarnych, w tym zbrodni ludobójstwa, zbrodni wojennej i zbrodni przeciwko ludzkości, na obywatelach polskich; obywatelach polskich będących przedstawicielami mniejszości narodowych i etnicznych lub grup posługujących się językiem regionalnym, lub obywatelach innych państw
 • miejsce funkcjonowania byłych obozów koncentracyjnych, obozów zagłady, obozów jenieckich oraz innych miejsc przetrzymywania ofiar zbrodni i represji, o których mowa w pkt 1
 • miejsce związane z działaniami prowadzonymi na rzecz obrony lub odzyskania niepodległości przez Polskę
 • inne miejsca związane z historią walk i męczeństwa Narodu Polskiego lub innych Narodów; 5) materialne upamiętnienie ww. miejsc, oraz osób i wydarzeń z nimi związanych, o ile nie łączy się ono z gloryfikacją sprawców zbrodni
 • powyższe upamiętnienia nie mogą wiązać się z gloryfikacją sprawców zbrodni.

PORDANIK DLA BIBLIOTEKARZY:

JAK NAPISAĆ DOBRY WNIOSEK?

ROZDZIAŁ VIII

OCENA WNIOSKU

Co jest oceniane we wniosku?

Ocenia merytoryczna:

 • Spójna koncepcja zadania, uwzględniająca, w tym: realizacja kluczowych celów programu; kompleksowość działań związanych z upamiętnianiem, edukacją i popularyzacją wydarzeń, miejsc, faktów i postaci związanych z walką i męczeństwem.
 • Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania, w tym:: wynikające ze stanu technicznego miejsca pamięci narodowej, stopnia jego zabezpieczenia, stanu ochrony prawnej obiektu; uwzględniające potrzebę edukacji historycznej i patriotycznej, upowszechnianie i promowanie tożsamości narodowej.
 • Ranga miejsca pamięci i ocena jego historycznego znaczenia.

Ocena zgodności ze strategicznymi celami programu:

 • Stopień, w jakim zadanie przyczyni się do poprawy stanu ochrony i społecznej świadomości miejsca pamięci narodowej, w tym: uwzględnienie miejsca pamięci i jego ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub inna forma ochrony prawnej i/lub planowane działania zmierzające do poprawy ochrony prawnej; merytoryczny i organizacyjny stopień przygotowania Wnioskodawcy do wykonania zadania.
 • Dostępność miejsca pamięci i realizowanych działań dla społeczeństwa, w tym: brak opłat za wstęp na obszar miejsca pamięci; dostęp do wystaw prezentowanych na obszarze miejsca pamięci oraz możliwość korzystania z jego infrastruktury; strategia upowszechniania rezultatów zadania oraz jego promocja.
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi, wolontariuszami, społecznością lokalną lub innymi podmiotami zewnętrznymi w zakresie opieki nad miejscami pamięci; dotychczasowa działalność wnioskodawcy w tej dziedzinie.

Wartość organizacyjna, w szczególności:

 • Ocena profesjonalizmu przygotowania i spójności wniosku, w tym szczegółowość i przejrzystość opisu harmonogramu, preliminarza oraz źródeł finansowania zadania - ich spójność z całością wniosku.
 • Ocena budżetu przedstawionego we wniosku, w tym w szczególności relacji między wnioskowanym dofinansowaniem a pozostałymi źródłami finansowania zadania.

Kto dokonuje oceny?

Operator programu.

Ile można zdobyć punktów?

Można zdobyć łącznie 100 punktów.

Ile punktów należy dostać, by otrzymać dofinansowanie?

Minimalnie 70,20 pkt (według ostatniej listy rankingowej). W przypadku dużej liczby wniosków i wysokiego poziomu operator może zwiększyć limit.

Czy mogę dodać coś od siebie, by zwiększyć szanse na pozytywną ocenę?

Nie. Zawsze postępuj zgodnie z wytycznymi. Dodatkowe elementy dołączane do wniosku mogą być potraktowane jako błąd formalnoprawny. W przypadku wątpliwości najlepiej zwrócić się po pomoc do operatora programu.

ROZDZIAŁ IX

KOSZTORYS I ROZLICZENIE

Jakie są koszty kwalifikowane?

Koszty kwalifikowane i wyłączenia zostały szczegółowo opisane w regulaminie programu w części 4.14.D/1, natomiast kategorie koszów w części 4.14.D/2.

 • Roboty remontowe i budowlane, prace konserwatorskie i restauratorskie związane z miejscem pamięci lub jego infrastrukturą.
 • Sprawowanie opieki nad miejscem pamięci i udostępnianie go odwiedzającym.
 • Działania związane z utrzymaniem właściwego stanu otoczenia miejsca pamięci i trwałego upamiętnienia.
 • Gromadzenie i publikacja danych ofiar walk i męczeństwa.
 • Upowszechnienie wiedzy o miejscach oraz ofiarach walk i męczeństwa.
 • Organizacja uroczystości upamiętniających.
 • Koszty związane z pracą wolontariuszy i jej organizacją.
 • Wynagrodzenia pracowników etatowych wnioskodawcy oddelegowanych do realizacji zadania.
 • Koszty związane z obsługą organizacyjną zadania.

Jakie są zobowiązania rozliczeniowe?

Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pamiętaj, by na wszystkie zakupy, usługi, zlecenia gromadzić faktury, umowy i inne potwierdzenia. Każdy Beneficjent jest zobowiązany do rozliczenia dofinansowania na warunkach określonych w umowie.

Czy w kosztorysie trzeba uwzględniać podatek VAT?

W kosztorysie nie może być uwzględniony podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości, w której podatnikowi przysługuje prawo do jego odzyskania lub rozliczenia w deklaracjach składanych do Urzędu Skarbowego, przy czym:

 • wnioskodawcy (beneficjenci), którzy nie mają prawnej możliwości odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania – sporządzają kosztorysy w kwotach brutto (łącznie z podatkiem VAT)
 • wnioskodawcy (beneficjenci), którzy mają możliwość odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania (w całości lub w części) – sporządzają kosztorysy w kwotach netto (tj. nie uwzględniają w nich kwot podatku VAT, które będą podlegały odzyskaniu lub rozliczeniu).

ROZDZIAŁ X

POMOC

Kto udziela informacji dotyczącej programu?

Informacje dotyczące programu są udzielane przez pracowników Departamentu Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Miejsc Pamięci MKiDN.

 • Karolina Lewandowska, tel. 22 42 10 220, klewandowska1@kultura.gov.pl
 • Katarzyna Słowińska, tel. 22 42 10 352, kslowinska@kultura.gov.pl
 • Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Miejsc Pamięci, ul. Krakowskie Przedmieście 15, 00-071 Warszawa.

Przed zadaniem pytania warto najpierw upewnić się, czy w regulaminie nie ma zawartej odpowiedzi.

Gdzie jeszcze uzyskać pomoc?

Jeśli masz pytania lub szukasz pomocy w gronie bibliotekarzy dołącz do Forum Bibliotekarzy.

Odkryj inne dofinansowania, granty i konkursy dla bibliotek

Możliwości jest więcej!