spot_img

Biblioteki publiczne w 2022 roku – raport

W raporcie Kultura i dziedzictwo narodowe w 2022 roku podano wskaźniki funkcjonowania bibliotek oraz dokładne dane statystyczne zbierane na podstawie formularza K-03.

Działalności bibliotek w publikacji Kultura i dziedzictwo narodowe w 2022 roku poświęcono rozdział czwarty.

Najważniejsze informacje:

 • W 2022 r. funkcjonowało 7 638 bibliotek publicznych, w tym 5 025 filii bibliotecznych.
 • Biblioteki publiczne prowadziły 875 oddziałów dla dzieci i młodzieży oraz 805 punktów bibliotecznych.
 • Większość bibliotek publicznych i ich filii prowadziło swoją działalność na wsi (64,8%).
 • Najwięcej bibliotek publicznych (łącznie z filiami) działało w województwie mazowieckim (12,4% ogólnej liczby bibliotek publicznych).
 • Liczba bibliotek publicznych i filii systematycznie maleje. Na koniec 2022 r. zanotowano spadek o 55 bibliotek i filii bibliotecznych w stosunku do roku poprzedniego i o 144 w stosunku do roku 2020.
 • Na 1 bibliotekę publiczną lub filię w 2022 r. przypadało przeciętnie 4 945 osób (w roku poprzednim – 4 928 osób), w mieście 8 376, a na wsi 3 084.
 • W ujęciu według województw najwięcej ludności przypadało na 1 bibliotekę publiczną (łącznie z filiami) w województwie pomorskim (7 559), a najmniej w województwie opolskim (3 131).
 • W 2022 r. poziom czytelnictwa, mierzony liczbą czytelników w bibliotekach publicznych (łącznie z filiami), był nieco wyższy niż w 2021 r. (wzrost o 5,9%) i wyniósł 5 088,6 tys.
 • Pod względem liczby czytelników przypadających na 1000 ludności w bibliotekach publicznych i filiach, wiodącym województwem było województwo małopolskie (170), a następnie mazowieckie (152), lubelskie (144) oraz śląskie (144).
 • Przeważającą grupą czytelników bibliotek publicznych były osoby pracujące – 38,8% wszystkich czytelników bibliotek, podczas gdy osoby uczące się stanowiły 34,3% czytelników (w 2021 r. odpowiednio 39,1% i 34,8%).
 • Czytelnicy bibliotek publicznych wypożyczyli na zewnątrz 94,5 mln wol. księgozbioru oraz 2,8 mln materiałów bibliotecznych stanowiących zbiory specjalne. Stanowi to wzrost (o 6,0%) liczby wypożyczeń księgozbioru na zewnątrz w porównaniu z 2021 r. Miało to swoje odbicie zarówno we wzroście wskaźnika liczby wypożyczeń na 1 000 ludności (z 2 346 wol. w 2021 r. do 2 497 wol. w 2022 r.), jak również we wzroście wskaźnika liczby wypożyczeń księgozbioru na 1 czytelnika (z 18,5 wol. w 2021 r. do 18,6 wol. w 2022 r.).
 • Spośród 7 638 bibliotek publicznych, 6 633 z nich oferowało różnorodne usługi elektroniczne.
 • Liczba obiektów zdigitalizowanych przez biblioteki publiczne wzrosła o 10,8%. Wzrosły również wydatki poniesione na digitalizację w bibliotekach publicznych o 35,7%.
 • Liczba obiektów zdigitalizowanych w ciągu roku zmniejszyła się o o 18,9% w bibliotekach publicznych. Natomiast liczba obiektów cyfrowych udostępnionych w bibliotece cyfrowej on-line wzrosła o 43,0% w bibliotekach publicznych.

Raport opublikowano 28 września 2023 roku.

Źródło danych: GUS

Źródło zdjęć: BMM