spot_img

Wzmocnij Swoje Otoczenie – program grantowy dla bibliotek

Biblioteki mogą składać wnioski do programu „Wzmocnij Swoje Otoczenie” i zdobyć grant w wysokości 20 tys. zł na projekt wspierający lokalne inicjatywy. Nie jest wymagany wkład własny.

Wzmocnij Swoje Otoczenie

Celem programu jest wsparcie rozwoju wspólnej przestrzeni publicznej z myślą o mieszkańcach gmin i powiatów:

 • wyposażenie mieszkańców w narzędzia umożliwiające wdrażanie długotrwałych i pozytywnych zmian w miejscu, w którym żyją
 • zwiększenie dostępności różnych grup mieszkańców gmin i powiatów do wybudowanej lub zmodernizowanej infrastruktury społecznej, która zostanie z nimi przez długie lata
 • sfinansowanie lub współfinansowanie projektów społecznych odpowiadających na potrzeby lokalnych społeczności.

Organizatorem programu są Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna.

Dofinansowanie

Na realizację projektu można uzyskać 20 tys. zł netto.

Można zgłaszać projekty w kategoriach:

 • Aktywność fizyczna – przykładowe cele: budowa lub modernizacja siłowni na świeżym powietrzu oraz street workout parków, wytyczenie szlaków biegowych i rowerowych, zakup stacji do napraw rowerów, zakup sprzętu sportowego, modernizacja sal i nawierzchni sportowych.
 • Bezpieczeństwo – przykładowe cele: budowa lub modernizacja barierek ochronnych, zadaszenia, wymiana podłóg, zakup sprzętu ratunkowego, poszukiwawczego i przeciwpożarowego, np. dronów do akcji z udziałem służb, łodzi ratunkowych, defibrylatorów AED, strojów ochronnych, pomp, węży tłocznych dla jednostek ochotniczej straży pożarnej.
 • Edukacja – przykładowe cele: modernizacja sal dydaktycznych, zakup narzędzi interaktywnych wspierających proces dydaktyczny – tablic, komputerów, tabletów wraz z niezbędnym oprogramowaniem, gogli VR, organizacja zajęć dydaktycznych poświęconych energii elektrycznej i ich wpływowi na nasze codzienne życie, tworzenie sal integracji sensorycznej.
 • Rozwój wspólnej przestrzeni publicznej – przykładowe cele: budowa lub modernizacja placów zabaw, zakup wyposażenia do świetlic wiejskich, budowa lub modernizacja wiat przystankowych, modernizacja obiektów kulturalnych.
 • Środowisko naturalne – przykładowe cele: termomodernizacje budynków użyteczności publicznej, oczyszczanie skwerów, remonty ujęć wody i małych stacji uzdatniania, wytyczanie szlaków przyrodniczo-edukacyjnych, budowa systemów napowietrzania w stawach, rewitalizacja parków i inne działania na rzecz lokalnej flory i fauny.
 • Zdrowie – przykładowe cele: zakup defibrylatorów, organizacja szkoleń z pierwszej pomocy przedmedycznej, zakup kamer termowizyjnych, sprzętu rehabilitacyjnego na bezpłatny użytek mieszkańców z problemami zdrowotnymi, likwidacja barier architektonicznych na potrzeby osób niepełnosprawnych, budowa podjazdów.
 • Ochrona zwierząt – przykładowe cele: inicjatywy na rzecz ochrony zagrożonych gatunków zwierząt, zabezpieczanie stanowisk i siedlisk zwierząt przed zagrożeniami zewnętrznymi, wykonywanie zabiegów ochronnych utrzymujących właściwy stan populacji lub siedlisk zwierząt, edukacja w zakresie rozpoznawania gatunków objętych ochroną i sposobów ich ochrony, projekty wspierające programy na rzecz przeciwdziałania bezdomności zwierząt.

Uwaga: W przypadku projektu, który stanowi element większego projektu lub zadania publicznego – współfinansowanego ze środków własnych Uczestnika Programu (czytaj biblioteki) – całkowity budżet przeznaczony przez Uczestnika na realizację projektu, nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł netto. W takiej sytuacji maksymalna kwota netto musi uwzględniać grant przyznany w ramach programu „Wzmocnij Swoje Otoczenie”.

Przykłady inicjatyw

 • Gminna Biblioteka Publiczna w Pawonkowie wyremontowała i doposażyła lokal filii mieszczący się w szkole tworząc centrum kultury i czytelnictwa.
 • Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim kupiła 8 zestawów komputerowych do prowadzenia różnorodnych zajęć, m.in warsztatów edukacyjnych w siedzibie głównej, oddziale dziecięco-młodzieżowym oraz filiach wiejskich na terenie gminy.
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Swarożynie zamontowała wrzutnię do książek ułatwiającą czytelnikom zwrot wypożyczonych książek.
 • Gminna Biblioteka w Luzinie w swoim sąsiedztwie stworzyła „Bazę Natura – naturalny plac zabaw do zadań specjalnych” przeznaczony m.in. do spotkań edukacyjnych, nauki w harmonii z naturą, do prowadzenia różnorodnych warsztatów, czytania książek i odpoczynku dla mieszkańców w każdym wieku.

Tutaj inne przykłady zrealizowanych inicjatyw

Uprawnione podmioty

O grant mogą ubiegać się:

 • gminy i powiaty
 • jednostki organizacyjne gminy lub powiatu, w szczególności: publiczne placówki oświatowe: przedszkola, szkoły podstawowe, licea, technika, szkoły zawodowe, ośrodki pomocy społecznej, ośrodki kultury, sportu i rekreacji, biblioteki i inne
 • zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe, bez względu na to, czy posiadają status organizacji pożytku publicznego.

Lista gmin i powiatów zaproszonych do programu została podana w paragrafie 5 ust. 1 regulaminu. To 162 samorządy z 11 województw.

Warunki

 • zgłoszenie wniosku do 30 kwietnia 2023 roku
 • realizacja projektu między 2 czerwca a 2 listopada 2023 roku
 • wnioski można składać poprzez formularz on-line.

Regulamin i szczegóły dostępne są na stronie wzmocnijotoczenie.pl

Źródło zdjęć: freepik.com – zinkevych