spot_img

BLISKO – trwa nabór w konkursie dotacyjnym dla bibliotek

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło trzeci nabór wniosków do konkursu dotacyjnego BLISKO. Na ten cel, w ramach Priorytetu 4. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, przeznaczono 5,5 mln złotych dla bibliotek.

BLISKO

Kluczowymi celami konkursu są:

 • włączenie nowych środowisk w działalność bibliotek i aktywizacja społeczności lokalnych w działania na rzecz upowszechniania czytelnictwa
 • nawiązywanie i rozwijanie lokalnych partnerstw na rzecz wzmacniania roli bibliotek jako lokalnych centrów dostępu do wiedzy i kultury, jako tzw. „trzeciego miejsca” (po domu i pracy) jednoczącego społeczność lokalną – przestrzeni do spotkań, wspólnej pracy, działalności twórczej, promowania aktywności czytelniczej oraz odpoczynku
 • podnoszenie kompetencji pracowników bibliotek publicznych, pozwalających na rozpoznanie potrzeb i potencjału kulturowego członków lokalnych społeczności, a w konsekwencji na efektywną z nimi współpracę i inicjowanie działań kulturalnych wokół bibliotek.

Uprawnione podmioty

Wnioski mogą składać:

 • biblioteki publiczne będące samodzielnymi samorządowymi instytucjami kultury
 • biblioteki publiczne wchodzące w skład innych instytucji kultury,

dla których organem założycielskim jest odpowiednio: gmina wiejska i gmina miejsko-wiejska bez ograniczenia liczby mieszkańców oraz gmina miejska lub miasto na prawach powiatu do 100 tys. mieszkańców oraz pod warunkiem prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej zadania, a w szczególności środków finansowych NCK oraz wydatków dokonywanych z tych środków.

W trakcie oceny wniosków preferowane będą wnioski złożone przez ww. podmioty, których organizatorem jest odpowiednio: gmina wiejska, gmina miejsko-wiejska bez ograniczeń liczby mieszkańców oraz gmina miejska lub powiat z siedzibą w miejscowości do 50 tys. mieszkańców, w szczególności oddalone od dużych ośrodków miejskich ponad 50 km.

Dofinansowanie

Dofinansowanie:

 • minimalna łączna kwota wnioskowanego na dwuletnie zadanie wynosi 100 000 zł. Kwota dofinansowania w jednym roku wynosi minimum 50 000 zł
 • maksymalna łączna kwota wnioskowanego dofinansowania na dwuletnie zadanie wynosi 140 000 zł. Kwota dofinansowania w jednym roku wynosi maksymalnie 70 000 zł.

Zobacz, jakie biblioteki otrzymały dofinansowanie w ubiegłym roku

Przedmiotem wniosków są przedsięwzięcia polegające na realizacji kompleksowych zadań obejmujących:

 • rozpoznawanie potrzeb i potencjału kulturowego lokalnej społeczności
 • podnoszenie kompetencji pracowników bibliotek, związanych z rozpoznawaniem potrzeb lokalnych społeczności oraz potencjału kulturowego mieszkańców
 • budowanie i wzmacnianie lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju czytelnictwa poprzez: prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych, organizację warsztatów, szkoleń, konferencji i spotkań oraz wymianę doświadczeń liderów lokalnych i innych beneficjentów w skali kraju
 • wymianę doświadczeń z innymi beneficjentami w skali kraju np. wizyty studyjne, spotkania regionalne
 • opracowanie i realizację ścieżki rozwoju biblioteki jako „trzeciego miejsca”
 • realizację wraz z partnerami 2-6 projektów edukacyjno-animacyjnych rocznie tworzących warunki dla rozwoju czytelnictwa wśród Polaków: w pierwszym roku realizacji zadania preferowane są działania dla społeczności lokalnej realizowane z inicjatywy i siłami partnerstwa, w drugim roku realizacji zadania beneficjent zobowiązany jest do zrealizowania: 1–3 projektów edukacyjno-animacyjnych inicjowanych i przygotowanych w ramach partnerstwa oraz 1–3 projektów edukacyjno-animacyjnych, wykorzystujących potencjał kulturowy mieszkańców, inicjowanych przez przedstawicieli społeczności lokalnej, wyłanianych z zachowaniem procedury konkursowej wypracowanej w pierwszym roku realizacji zadania.

Warunki

 • złożenie wniosku do 21 kwietnia 2023 roku
 • można złożyć jeden wniosek
 • wkład własny 10%
 • realizacja przedsięwzięcia od 29 maja 2023 roku do 15 listopada 2024 roku.

Szczegóły dostępne są na stronie nck.pl.

Trwa również nabór do Kierunku interwencji 1.2

Źródło zdjęć: freepik.com