spot_img

500 tys. euro na poprawę dostępu do kultury i sztuki

Jeśli chcesz zorganizować projekt kulturalny lub artystyczny w bibliotece, to teraz jest szansa na zdobycie wysokiego dofinansowania. Można ubiegać się o dofinansowanie od 100 tys. do nawet 500 tys. euro. Wnioski przyjmowane są do 14 lutego 2022 roku.

Program Kultura. Działanie 2

Głównym celem Działania 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki” jest rozwój współpracy kulturalnej pomiędzy twórcami, uczestnikami życia kulturalnego i instytucjami kultury, jak również wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami.

Ponadto, program przyczyni się do wzmocnienia kompetencji specjalistów w sektorach kultury, dziedzictwa kulturowego i sektorach kreatywnych. Projekty mogą być realizowane praktycznie we wszystkich dziedzinach kultury i sztuki, takich jak: muzyka i sztuki sceniczne, sztuki plastyczne i wizualne (w tym festiwale filmowe), dziedzictwo kulturowe, sektory kreatywne, literatura i krytyka sztuki, archiwa, edukacja kulturalna i artystyczna, jak również w innych wpisujących się w cele programu.

Dofinansowanie

Minimalna wartość dofinansowania projektu wynosi 100 tys. euro, a maksymalna 500 tys. euro.

Rodzaje projektów:

  • organizacja wystaw, spektakli, koncertów, festiwali (w tym filmowych) i innych wydarzeń artystycznych;
  • wspieranie współpracy oraz wymiany artystów w zakresie sztuk plastycznych, sztuk scenicznych, muzyki, fotografii, filmu i innych;
  • wspieranie projektów dotyczących edukacji kulturalnej i artystycznej;
  • współpraca międzyinstytucjonalna instytucji kultury i archiwów;
  • współpraca ekspertów w dziedzinie nowoczesnych technik konserwatorskich (w tym digitalizacji dóbr kultury); dokumentacji, ochrony, konserwacji i promocji dziedzictwa kulturowego w celu jego publicznego udostępniania; zwalczania zagrożeń dla dóbr kultury, w tym zwalczanie przestępczości przeciwko zabytkom i dobrom kultury; zarządzania dziedzictwem kulturowym;
  • wspieranie rozwoju literatury i krytyki sztuki;
  • inne, zgodne z celami programu.

Uprawnione podmioty

Kwalifikujący się wnioskodawcy to: jednostki samorządu terytorialnego, publiczne instytucje kultury, archiwa państwowe, szkoły i uczelnie artystyczne, kościoły i związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe aktywne na polu kultury, przedsiębiorcy działający w sektorze kultury i sektorze kreatywnym.

Warunki

  • złożenie wniosku w terminie do 14 lutego 2022
  • wkład własny 15%
  • realizacja projektu w partnerstwie z podmiotami sektora kultury z Państw Darczyńców: tj. Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Dodatkowo, w projekty mogą być zaangażowane także inne instytucje z Polski.

Szczegóły i regulamin dostępne są na stronie eogkultura.mkidn.gov.pl


Źródło zdjęć: freepik.com