spot_img

Partnerstwo dla książki – nabór wniosków w programie MKiDN

Trwa nabór wniosków do programu „Partnerstwo dla książki” na rok 2022. Wnioski można składać do 30 listopada 2021 roku. Sprawdź, jak można otrzymać dofinansowanie i jakie projekty zrealizować.

Partnerstwo dla książki

Strategiczne cele programu to zarówno poprawa dostępu do książki w jej wszystkich formatach, jak i wzmocnienie kulturotwórczej roli księgarń i bibliotek.


Dofinansowanie

W zależności od rodzaju kwalifikujących się zadań – realizowanych tylko przez biblioteki – minimalna i maksymalna kwota wnioskowana może wynieść:

 • Zadanie nr 1: prowadzenie szkoleń bibliotekarzy zatrudnionych w bibliotekach publicznych – od 15 000 do 50 000 złotych
 • Zadanie nr 2: prowadzenie działań animujących czytelnictwo w bibliotekach publicznych – od 5 000 do 50 000 złotych.

Budżet programu na dofinansowania zadań w trybie konkursowym wynosi 4 143 750 złotych. Na zadania dofinansowane w trybie odwoławczym przewidziano 731 250 złotych.

Wskazówki dla bibliotekarzy

Oto kilka istotnych kwestii, na które warto zwrócić uwagę przy pisaniu wniosku, by otrzymać pieniądze.

Jakie są strategiczne cele programu?
To w szczególności (oprócz wymienionego powyżej celu nadrzędnego):
– uzyskanie przez bibliotekarzy nowych umiejętności poprzez szkolenia, a przez to podniesienie standardów usług oferowanych użytkownikom bibliotek
– rozszerzenie zakresu usług bibliotek i dostosowanie ich do potrzeb czytelników, zwłaszcza czytelników młodych
– wzmocnienie funkcji bibliotek jako ośrodków animujących kulturę i aktywizujących społeczności lokalne.

Za co można otrzymać dodatkowe punkty i co będzie brane pod uwagę przy ocenie zadań w ramach zadania nr 1 dotyczącego prowadzenia szkoleń bibliotekarzy zatrudnionych w bibliotekach publicznych?
Przy ocenie wniosków na zadanie nr 1 preferowane będą dodatkowymi punktami wnioski złożone przez:
– wojewódzkie biblioteki publiczne
– powiatowe biblioteki publiczne, jeśli w bibliotekach publicznych na terenie całego powiatu pracuje powyżej 20 pracowników merytorycznych bibliotek
– gminne biblioteki publiczne będące samodzielnymi instytucjami kultury zatrudniające co najmniej 30 pracowników merytorycznych
– organizacje zrzeszające bibliotekarzy.

Za co można otrzymać dodatkowe punkty i co będzie brane pod uwagę przy ocenie zadań w ramach zadania nr 2 dotyczącego prowadzenia działań animujących czytelnictwo w bibliotekach publicznych?
Przy ocenie wniosków na zadanie nr 2 preferowane będą dodatkowymi punktami wnioski, w przypadku których wnioskodawcy zadeklarują realizację zadań na rzecz dzieci i młodzieży i/lub osób w wieku 60+.

Co jest ważne dla Twojego projektu?
Według regulaminu programu ważne są:
– dopasowanie zadania do potrzeb społeczności lokalnej i przyczynienie się do rozwoju czytelnictwa, realizacja zadania na obszarze z utrudnionym dostępem do książki
– podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez wdrażanie nowych narzędzi i usług w bibliotekach, które przyciągną i zatrzymają w bibliotece nowych czytelników
– rozszerzenie zakresu usług bibliotek publicznych i dostosowanie ich do potrzeb czytelników, zwłaszcza czytelników młodych
– nowatorskie rozwiązania dla rozwoju czytelnictwa w Polsce i rozwoju bibliotekarstwa polskiego.

Jakie projekty bibliotek otrzymały dofinansowanie w ubiegłym roku?
Listę rankingową znajdziesz tutaj.

Gdzie uzyskać pomoc?
Informacje dotyczące programu są udzielane przez pracownika Instytutu Książki (kontakt tutaj). Jeśli masz inne pytania, wątpliwości lub szukasz pomocy dołącz do Forum Bibliotekarzy.

Uprawnione podmioty

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się:

 • biblioteki publiczne będące samodzielnymi samorządowymi instytucjami kultury
 • samorządowe instytucje kultury, w skład których wchodzą biblioteki publiczne
 • organizacje pozarządowe
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.

Warunki

 • zgłoszenie wniosku do 30 listopada 2021 roku (wnioskodawcy, którzy złożą wniosek w terminie do 16 listopada 2021 roku są informowani przez instytucję zarządzającą o stwierdzeniu we wniosku ewentualnych błędów i uchybień formalnych)
 • można złożyć 4 wnioski
 • wnioski trzeba składać poprzez formularz on-line
 • wkład własny 20% (Uwaga: wnioski z wyższym niż 80% poziomem dofinansowania w budżecie zadania mogą być dopuszczone do oceny po zamieszczeniu we wniosku stosownego uzasadnienia przez beneficjenta według §8 Regulaminu naboru, czyli można wystąpić o podniesienie wartości maksymalnego udziału dofinansowania w budżecie zadania lub na finansowanie zadania na poziomie 100%, zamieszczając we wniosku stosowną informację na ten temat wraz z uzasadnieniem)
 • realizacja zadania od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku.

Regulamin i szczegóły dostępne są na stronie www.gov.pl/web/kultura


Źródło zdjęć: freepik.com