spot_img

Kultura cyfrowa – nabór wniosków w programie MKiDN

Trwa nabór wniosków do programu „Kultura cyfrowa” na rok 2022. Wnioski można składać do 30 listopada 2021 roku. Sprawdź, jak można otrzymać dofinansowanie i jakie projekty zrealizować.

Kultura cyfrowa

Celem programu jest udostępnianie i umożliwianie ponownego wykorzystywania zasobów cyfrowych do celów popularyzacyjnych, edukacyjnych i naukowych, uwzględniające opracowanie i digitalizację zasobów dziedzictwa kulturowego.


Dofinansowanie

W zależności od rodzaju kwalifikujących się zadań minimalna i maksymalna kwota wnioskowana może wynieść:

  • Zadanie nr 1: udostępnianie i ponowne wykorzystywanie cyfrowych zasobów muzealnych, bibliotecznych, audiowizualnych, zabytkowych oraz archiwalnych – od 20 000 do 400 000 złotych
  • Zadanie nr 2: zadanie interdyscyplinarne obejmujące digitalizację wraz z przeprowadzeniem niezbędnych prac konserwatorskich, opracowanie, udostępnianie i ponowne wykorzystywanie zasobów dziedzictwa kulturowego – od 20 000 do 400 000 złotych.

Budżet programu na dofinansowania zadań w trybie konkursowym wynosi 3 802 159 złotych. Na zadania dofinansowane w trybie odwoławczym przewidziano 1 031 625 złotych.

Wskazówki dla bibliotekarzy

Oto kilka istotnych kwestii, na które warto zwrócić uwagę przy pisaniu wniosku, by otrzymać pieniądze.

Co kwalifikuje się do zadań?
Elementem zadania mogą być działania związane:
– w przypadku zadania dotyczącego udostępniania i ponownego wykorzystywania zasobów cyfrowych: działania związane z wykorzystaniem już istniejących stron internetowych / aplikacji popularyzujących zasoby cyfrowe
– w przypadku wszystkich zadań: działania związane z edukacją i podnoszeniem kompetencji odbiorczych w zakresie zbiorów cyfrowych.

Co jest ważne dla Twojego projektu?
Według regulaminu programu ważne są:
– by udostępnianie i ponowne wykorzystywane zasoby cyfrowe będące przedmiotem zadania służyły w szczególności do celów popularyzacyjnych, edukacyjnych, artystycznych i naukowych
– zwiększenie dostępności opracowanych i zdigitalizowanych zbiorów
– przełamywanie barier w dostępie do dóbr kultury, w tym w dostępie do kultury dla osób z niepełnosprawnościami i wykluczonych cyfrowo
– udostępnianie za pośrednictwem nowych mediów wartościowych zasobów polskiego dziedzictwa kulturowego w postaci cyfrowych muzeów, bibliotek oraz archiwów
– zwiększenie dostępności cyfrowych zasobów bibliotecznych, archiwalnych, zabytkowych, muzealnych oraz audiowizualnych oraz realizacja wartościowych projektów edukacyjnych z zakresu cyfrowych zasobów kultury
– dbałość o zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Co jest brane pod uwagę przy ocenie wniosków?
– formy i zakres udostępniania, z uwzględnieniem deklaracji odnośnie szerokiego, bezpłatnego udostępniania opracowanych i/lub zdigitalizowanych zbiorów
– udostępnianie zbiorów za pośrednictwem już istniejących stron internetowych lub aplikacji, w szczególności o charakterze popularyzatorskim, edukacyjnym, lub naukowym, np. poprzez portal Europeana, Polona, zabytek.pl, Szukaj w archiwach, Federacja Bibliotek Cyfrowych itp.
– wybór technik digitalizacji lub udostępniania zasobów, uzasadnienie merytoryczne, kompleksowy plan procesu, z uwzględnieniem innowacyjności wybranych rozwiązań w stosunku do dotychczas stosowanych technologii oraz katalogów dobrych praktyk digitalizacyjnych
– popularyzacja efektów działań edukacyjnych wraz z prawem do ich dalszego wykorzystania
– wykorzystanie cyfrowych zasobów w działaniach edukacyjnych
– adekwatność działań promocyjno-informacyjnych związanych z projektem
– utrwalanie tożsamości kulturowej i narodowej, w szczególności w twórczy sposób odwołuje się do rocznic, jubileuszy i wydarzeń historycznych
– nawiązanie długofalowych relacji pomiędzy podmiotami zajmującymi się digitalizacją, przechowywaniem i udostępnianiem zasobów
– spójna koncepcja digitalizacji lub udostępniania i prezentacji zbiorów
– trwałość projektu.

Jakie projekty bibliotek otrzymały dofinansowanie w ubiegłym roku?
Listę rankingową znajdziesz tutaj.

Gdzie uzyskać pomoc?
Informacje dotyczące programu są udzielane przez pracownika Departamentu Własności Intelektualnej i Mediów (kontakt tutaj). Jeśli masz inne pytania, wątpliwości lub szukasz pomocy dołącz do Forum Bibliotekarzy.

Uprawnione podmioty

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się:

  • samorządowe instytucje kultury (które nie są współprowadzone przez ministra)
  • organizacje pozarządowe
  • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.

Warunki

  • zgłoszenie wniosku do 30 listopada 2021 roku (wnioskodawcy, którzy złożą wniosek w terminie do 16 listopada 2021 roku są informowani przez instytucję zarządzającą o stwierdzeniu we wniosku ewentualnych błędów i uchybień formalnych)
  • można złożyć 2 wnioski
  • wnioski trzeba składać poprzez formularz on-line
  • wkład własny 20% (Uwaga: wnioski z wyższym niż 80% poziomem dofinansowania w budżecie zadania mogą być dopuszczone do oceny po zamieszczeniu we wniosku stosownego uzasadnienia przez beneficjenta według §8 Regulaminu naboru, czyli można wystąpić o podniesienie wartości maksymalnego udziału dofinansowania w budżecie zadania lub na finansowanie zadania na poziomie 100%, zamieszczając we wniosku stosowną informację na ten temat wraz z uzasadnieniem)
  • realizacja zadania w trzech trybach (1-, 2- i 3-letnim) od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2024 roku.

Regulamin i szczegóły dostępne są na stronie www.gov.pl/web/kultura


Źródło zdjęć: freepik.com