spot_img

Wspieranie archiwów, bibliotek i muzeów poza krajem – trwa nabór

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosił nabór w programie „Wspieranie archiwów, bibliotek i muzeów poza krajem” na 2022 rok.

Wspieranie archiwów, bibliotek i muzeów poza krajem

Strategicznym celem programu jest stworzenie możliwości efektywnej ochrony oraz zachowania polskiego dziedzictwa kulturowego znajdującego się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, przy jednoczesnym popularyzowaniu wiedzy na temat tej spuścizny kulturowej, obejmującej dziedzictwo wytworzone, zgromadzone i przechowywane w Europie oraz innych częściach świata przez organizacje polonijne i emigracyjne.


Dofinansowanie

Minimalna kwota dofinansowania to 100 tys. złotych, a maksymalna 1 mln złotych. Dofinansowanie ma charakter celowy i jest udzielane w formie refinansowania wydatków poniesionych przez beneficjenta na realizację zadania, w tym na:

  • zatrudnienie stałe i/lub czasowe osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad zasobami/zbiorami polskiego dziedzictwa kulturowego
  • usługi obejmujące tłumaczenia dokumentów, obsługę księgową, finansową i badania sprawozdania finansowego oraz opłaty skarbowe
  • utrzymanie stałe budynków/obiektów, w których znajdują się zasoby/zbiory polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą
  • wynajem i utrzymanie pomieszczeń magazynowych lub innych pomieszczeń na cele ściśle związane z opieką nad zasobami/zbiorami polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą
  • udostępnianie i popularyzacja posiadanych zasobów/zbiorów polskiego dziedzictwa kulturowego, w tym zapewnienie bezpośredniego dostępu odbiorców do korzystania z efektów realizacji projektu, poprzez ich umieszczenie w przestrzeni wirtualnej oraz promocja, informacja i działania edukacyjne, związane z posiadanym zasobami/zbiorami
  • inwentaryzację, archiwizację, digitalizację, konserwację zbiorów archiwalno-bibliotecznych (w szczególności książki, czasopisma, dokumentacja życia społecznego, biografie, dokumentacja aktowa, rękopisy, inkunabuły, dokumentacja zdjęciowa) oraz zbiorów dóbr kultury (w szczególności obrazy, plakaty, rzeźby, meble, mała architektura, przedmioty użytkowe, numizmaty, zabytki kartograficzne, militaria, wytwory sztuki ludowej i rękodzieła).

Uprawnione podmioty

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się jednostki organizacyjne, spełniające łącznie wymogi zawarte w regulaminie, w tym: dysponujące historycznymi kolekcjami i zbiorami dóbr kultury, istotnymi dla polskiego dziedzictwa kulturowego, zewidencjonowanymi i opracowanymi w części lub w całości w formie inwentarza lub katalogu zbiorów.

Warunki

  • zgłoszenie formularza kwalifikacyjnego do 5 listopada 2021 roku
  • formularze można składać poprzez formularz on-line.

Regulamin i szczegóły dostępne są na stronie www.gov.pl/web/kulturaisport


Źródło zdjęć: freepik.com