spot_img

Kontrola NIK w warszawskiej bibliotece

Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała wybrane instytucje kultury w Warszawie, w których stwierdzono nieprawidłowości. Wśród nich znalazła się Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota Miasta St. Warszawy. Sprawdzano m.in. uregulowania wewnętrzne określające ich organizację, stosowanie zasad gospodarki finansowej określonych w ustawie o działalności kulturalnej, wykorzystania i rozliczenia dotacji przekazywanych przez organizatora, przyznania świadczeń dodatkowych dla kadry zarządzającej.

Spośród 10 instytucji kultury objętych kontrolą w jednej (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota) Dyrektor nie ustalił planu finansowego, który zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy o działalności kulturalnej, stanowi podstawę gospodarki finansowej instytucji kultury.


Dalej można przeczytać, że:

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ochota nie ustaliła planów finansowych na 2018 r. i 2019 r. Podpisała jedynie projekty planów finansowych na te lata, które zostały przekazane do Urzędu Dzielnicy Ochota, w terminie wskazanym przez Urząd, na potrzeby prowadzonych prac nad projektem budżetu m.st. Warszawy. Pierwszym planem finansowym formalnie ustalonym przez Dyrektor Biblioteki w okresie objętym kontrolą, był plan finansowy na 2020 r. Dyrektor wyjaśniła, że niezatwierdzenie przez nią planów finansowych na 2018 r. 2019 r. było wynikiem niedopatrzenia.

Wszystkie skontrolowane instytucje kultury posiadały wymaganą dokumentację określającą zasady rachunkowości i zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. Księgi rachunkowe zawierały wymagane elementy, tj. m.in. dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze. Stwierdzone w trzech instytucjach kultury nieprawidłowości w ww. zakresie dotyczyły: […] nieujmowania przez Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Ochota w ewidencji księgowej należności tej Instytucji z tytułu naliczonych opłat za przetrzymywanie wypożyczonych zbiorów, co było niezgodne z zasadami prowadzenia ewidencji księgowej określonymi w art. 6 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

W Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Ochota, Zastępcy Dyrektora do spraw administracyjnych oraz Głównej Księgowej wypłacano premie, jako dodatek do wynagrodzenia z naruszeniem. art. 5 ustawy kominowej. W latach 2018–2020 (I półrocze) Zastępcy Dyrektora, z naruszeniem ww. przepisu, z tytułu premii wypłacono kwotę ogółem 58,7 tys. zł, a Głównej Księgowej – 61,7 tys. zł.

Szczegóły z kontroli podano w raporcie z 13 sierpnia 2021 roku – Gospodarka finansowa instytucji kultury dla których organizatorem jest Miasto Stołeczne Warszawa w latach 2018-2020 (I półrocze).


Źródło zdjęć: freepik.com