spot_img

Wspieranie Archiwów, Bibliotek i Muzeów poza Krajem – trwa nabór wniosków

Można już składać wnioski w programie Wspieranie Archiwów, Bibliotek i Muzeów poza Krajem – edycja 2021. 31 maja Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosił pierwszy etap naboru. Dofinansowaniem w ramach programu objęte mogą być wydatki bieżące związane z prowadzeniem działalności w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego za granicą – podaje ministerstwo.

Cele programu

Strategicznym celem programu jest stworzenie możliwości efektywnej ochrony oraz zachowania polskiego dziedzictwa kulturowego znajdującego się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, przy jednoczesnym popularyzowaniu wiedzy na temat tej spuścizny kulturowej, obejmującej dziedzictwo wytworzone, zgromadzone i przechowywane w Europie oraz innych częściach świata przez organizacje polonijne i emigracyjne.

Dofinansowanie

Prognozowana kwota wydatków w programie wynosi 10 000 000 zł.

Uprawnione podmioty

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie dla muzeów, archiwów i bibliotek znajdujących się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się jednostki organizacyjne, spełniające łącznie poniższe wymogi:

  • posiadające siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej
  • posiadające zdolność prawną, zdolność do czynności prawnych i zdolność sądową według prawodawstwa kraju ich siedziby
  • dysponujące historycznymi kolekcjami i zbiorami dóbr kultury, istotnymi dla polskiego dziedzictwa kulturowego, zewidencjonowanymi i opracowanymi w części lub w całości w formie inwentarza lub katalogu zbiorów, będącymi ich własnością lub pozostającymi w ich trwałym zarządzie od co najmniej 10 lat, bądź też będącymi własnością ich i ich poprzedników prawnych przez okres co najmniej 15 lat, bądź pozostającymi w trwałym zarządzie ich i ich poprzedników prawnych przez okres co najmniej 15 lat, których utrzymanie, ochrona, udostępnianie i popularyzacja jest jednym z głównych celów działalności, wpisanym w dokument konstytuujący działalność jednostki
  • posiadające konto w elektronicznym biurze obsługi interesanta (EBOI), umożliwiające złożenie wniosku w programie.

Warunki

  • zgłoszenie wniosku do 14 czerwca 2021 r.

Regulamin i szczegóły dostępne są na gov.pl/web/kulturaisport

300 BIBLIOTEK CYFROWYCH – CZYTAJ ON-LINE ZA DARMO I LEGALNIE!

Źródło zdjęć: freepik.com – cristina_gottardi