spot_img

EtnoPolska 2020 – nabór wniosków do programu

Czas na złożenie wniosku o dofinansowanie w programie „EtnoPolska”. Narodowe Centrum Kultury czeka do 15 stycznia 2020. Program zakłada dofinansowanie zadań wzmacniających tożsamość kulturową i uczestnictwo w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym.

EtnoPolska 2020

Program służy rozwijaniu działań z zakresu edukacji regionalnej oraz popularyzacji materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Podejmowane inicjatywy mogą bezpośrednio nawiązywać do tradycji kulturowych, inspirować się nią, jak również ukazywać je we współczesnych kontekstach.

Program EtnoPolska umożliwia również wsparcie zadań, których celem jest uzupełnienie i renowacja strojów ludowych oraz rekwizytów obrzędowych dla zespołów regionalnych prezentujących tradycje muzyczne, taneczne i śpiewacze oraz folklor obrzędowy własnego regionu.

Dofinansowanie

Dofinansowanie zadania może wynosić do 95% budżetu zadania. Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 10 000 zł. Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 150 000 zł

W ramach programu realizowane są zadania z zakresu twórczości ludowej i amatorskiej wielu dziedzin, uwzględniające tradycyjne rękodzieło i rzemiosło, a także unikatowe zjawiska folkloru wiejskiego i miejskiego, które w istotny sposób wpływają na wzrost kapitału kulturowego, aktywizację i podniesienie poziomu integracji społecznej na obszarach o utrudnionym dostępie do dóbr kultury. Za wartościowe uznaje się także działania związane z inwentaryzacją lokalnych zabytków kultury tradycyjnej, a także tworzenie rejestru zjawisk zaliczanych do niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Uprawnione podmioty

Uprawnione do składania wniosków w programie są samorządowe instytucje kultury, w tym biblioteki.

EtnoPolska oparta jest na założeniach polityki zrównoważonego rozwoju – jest odpowiedzią na wyraźnie mniejszą możliwość uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczności zamieszkujących obszary oddalone od dużych ośrodków miejskich. Program zakłada preferencje dla zadań realizowanych w miejscowościach liczących nie więcej niż 50 tysięcy mieszkańców.

Warunki

  • złożenie wniosku w terminie do 15 stycznia 2020 poprzez system EBOI;
  • można zgłosić 1 wniosek w programie;
  • realizacja zadania od 2 marca do 15 października 2020 roku.

Szczegóły, wniosek wzorcowy i regulamin dostępne są na stronie nck.pl

Źródło zdjęć: nck.pl