spot_img

Czy powstanie Dobrodzieński Ośrodek Kultury, Sportu i Czytelnictwa w Dobrodzieniu?

W celu efektywnego wykonywania zadań Gminy Dobrodzień zmierzających do zaspokajania potrzeb wspólnoty w zakresie kultury zamierza się połączyć Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu w Dobrodzieniu z Miejską-Gminną Bibliotekę Publiczną w Dobrodzieniu. Powstanie z nich jedna samorządowa instytucja kultury o nazwie Dobrodzieński Ośrodek Kultury, Sportu i Czytelnictwa w Dobrodzieniu. Radni niedawno podjęli uchwałę o chęci połączenia domu kultury z biblioteką.

Zamiar połączenia samorządowych instytucji kultury związany jest z dążeniem do bardziej efektywnego wykonywania zadań gminy w zaspakajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej w sferze kultury, a także uproszczenia struktur zarządzania w zakresie organizowania działalności kulturalnej z uwzględnieniem potrzeb czytelniczych i edukacyjnych.

Argumentem przemawiającym za połączeniem obu instytucji jest także fakt, że obie instytucje mają swoje siedziby w tym samym budynku. Połączenie ich jest w pełni uzasadnione merytorycznie i ekonomicznie. Ponadto wiele ich działań opartych jest na współpracy. W wyniku połączenia obu instytucji nie ulegnie obniżeniu jakość świadczonych usług i pozwoli bardziej efektywnie wykonywać zadania Gminy Dobrodzień w sferze kultury oraz upowszechniania wiedzy oraz zaspakajania potrzeb w zakresie czytelnictwa oraz bibliotekoznawstwa.

Treść uchwały

Źródło zdjęć: pixabay.com – JetraTull