spot_img

Niekorzystny wyrok w sprawie VAT-u na e-booki

Zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie zrównania stawek VAT na książki elektroniczne i drukowane. Kraje członkowskie UE muszą stosować podstawową stawkę VAT na e-booki dostarczane drogą elektroniczną.

Usługa a produkt

7 marca 2017 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok do sprawy związanej z obniżeniem stawek VAT na książki elektroniczne i e-czasopisma. Niestety wyrok jest niekorzystny. Trybunał orzekł, że stosowanie obniżonej stawki VAT nie jest sprzeczne z zasadą traktowania na równi książek drukowanych i elektronicznych.

W tym względzie uznanie, że państwa członkowskie dysponują możliwością stosowania obniżonej stawki VAT do dostawy książek cyfrowych drogą elektroniczną, tak jak jest to dopuszczalne dla dostawy takich książek na wszystkich nośnikach fizycznych, zagrażałoby spójności całości środka zamierzonego przez prawodawcę Unii, polegającego na wyłączeniu wszystkich usług elektronicznych z możliwości stosowania obniżonej stawki VAT.

Zatem zgodnie z prawem unijnym e-booki dalej pozostają usługą z 23% stawką VAT.

W odniesieniu do e-booków i innych publikacji elektronicznych dostarczanych drogą elektroniczną Trybunał orzekł, że „co do ewentualności rozszerzenia możliwości stosowania obniżonej stawki VAT do wszystkich usług elektronicznych należy stwierdzić, że przyjęcie takiego środka generalnie wprowadziłoby nierówne traktowanie między usługami nieelektronicznymi, które co do zasady nie korzystają z obniżonej stawki VAT, a usługami elektronicznymi”.

Wyrok Trybunału z 7 marca 2017 roku

W tych okolicznościach odmienne traktowanie wynikające z art. 98 ust. 2 zmienionej dyrektywy 2006/112 w związku z pkt 6 załącznika III do tej dyrektywy, pomiędzy dostawą książek cyfrowych drogą elektroniczną a dostawą książek na wszystkich nośnikach fizycznych, należy uznać za należycie uzasadnione.

Należy zatem stwierdzić, że art. 98 ust. 2 zmienionej dyrektywy 2006/112 w związku z pkt 6 załącznika III do tej dyrektywy, który skutkuje wyłączeniem możliwości stosowania przez państwa członkowskie obniżonej stawki VAT do dostawy książek cyfrowych drogą elektroniczną, przy jednoczesnym dopuszczeniu stosowania obniżonej stawki VAT do dostawy książek na jakimkolwiek nośniku fizycznym, nie narusza zasady równego traktowania, jaką ustanawia art. 20 karty.

Powodem uzasadnienia nie jest treść, a nośnik na jakim są utrwalone. Według prawa handlowego e-booki to usługa, która jest świadczona drogą cyfrową i dostarczana bez nośnika (np. płyty). Oczywiście książki elektroniczne sprzedawane na nośniku fizycznym dalej należy traktować jak książki drukowane.

To nie koniec walki

W grudniu 2016 roku informowałam o tym, że Komisja Europejska zaproponowała wprowadzenie nowych zasad stawek VAT w e-handlu. Zmiany mają dotyczyć także obniżenia VAT-u na e-booki i e-gazety, a państwa członkowskie Unii będą mogły zadecydować o obniżonych lub zerowych stawkach. Ten projekt jest wciąż otwarty.

Od 2017 roku e-booki i e-gazety będą tańsze