spot_img

Dofinansowania dla bibliotek. Aktualne nabory w programach

Zobacz, gdzie możesz obecnie składać wnioski i zdobyć dofinansowania bądź granty na różne projekty.

Informacje o aktualnych naborach znajdziesz też w TERMINARZU. Serwis „Dofinansowania dla bibliotek” to odpowiedź na oczekiwania bibliotekarzy, którzy poszukują dodatkowych źródeł finansowania swoich jednostek i zwiększenia budżetu. Jest dostępny bezpłatnie!

Skrzydła dla Mamy

 • Cel: Wsparcie i aktywizacja kobiet z mniejszych miejscowości, przebywających na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich lub wychowawczych, a także niepracujących, sprawujących opiekę nad dziećmi przedszkolnymi, szkolnymi oraz dziećmi z niepełnosprawnością.
 • Projekty: działania edukacyjne, sportowe, rozwijające talenty i uczące nowych umiejętności
 • Dofinansowanie: do 20 000 zł
 • Wkład własny: brak
 • Termin złożenia wniosku: 22.08.2023

Zobacz szczegółowe informacje, wzór wniosku i wskazówki

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

 • Cel: Poprawa stanu, odbudowa i remont obiektów zabytkowych oraz przyczynianie się do poprawy ich stanu i ochrony przed degradacją i niszczeniem.
 • Projekty: finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo ewidencji zabytków
 • Dofinansowanie: 150 000 zł – 3 500 000 zł
 • Wkład własny: 2%
 • Termin złożenia wniosku: 16.08.2023

Zobacz szczegółowe informacje, wzór wniosku i wskazówki

Tu mieszkam, tu zmieniam EKO

 • Cel: Wyzwolenie potencjału społecznego członków lokalnych organizacji pozarządowych oraz jednostek publicznych prowadzących działalność kulturalną, edukacyjną, wychowawczą, charytatywną i społeczną, zainspirowanie ich do działania na rzecz dobra wspólnego w przestrzeni publicznej, w lokalnym środowisku.
 • Projekty: z zakresu zagospodarowania lub aranżacji lokalnej przestrzeni publicznej, a w szczególności powstanie lub aranżację zielonych miejsc
 • Dofinansowanie: 10 000 zł
 • Wkład własny: brak
 • Termin złożenia wniosku: 30.09.2023

Zobacz szczegółowe informacje, wzór wniosku i wskazówki

Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej

 • Cel: Wzmocnienie wpływu kultury i zrównoważonej turystyki na rozwój gospodarczy, włączenie społeczne i innowacje społeczne.
 • Projekty: różne, zobacz tutaj
 • Dofinansowanie: min. 10 000 000 zł
 • Wkład własny: 20,29%
 • Termin złożenia wniosku: 29.09.2023

Zobacz szczegółowe informacje, wzór wniosku i wskazówki

Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej

 • Cel: Poprawa efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej oraz zastąpienie wysokoemisyjnych źródeł ciepła bardziej ekologicznymi alternatywami.
 • Projekty: można zrealizować lub pokryć przedsięwzięcia polegające na głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej, zobacz przykłady tutaj
 • Dofinansowanie: max. 3 532 088 zł
 • Wkład własny: brak
 • Termin złożenia wniosku: do czasu wyczerpania alokacji

Zobacz szczegółowe informacje, wzór wniosku i wskazówki

Źródło zdjęć: freepik.com