spot_img

WZMOCNIENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ OBIEKTÓW LOKALNEJ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ

INWESTYCJA B1.1.4 W RAMACH KRAJOWEGO PLANU ODBUDOWY I ZWIĘKSZENIA ODPORNOŚCI

Ile?

max. 3 532 088 zł

Wkład własny

Niewymagany

Kiedy?

Nabór ogłaszany w czerwcu

Operator

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Strona www

gov.pl/web/kultura

Warunki

Zobacz regulamin

Kto?

Biblioteki publiczne

Wyniki

Brak

Forma aplikacji

On-line

Liczba wniosków

Jednorazowo 1 wniosek

Przykładowy wniosek

Zobacz wniosek

Instrukcja

Zobacz instrukcję

ROZDZIAŁ I

CELE PROGRAMU

Poprawa efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej oraz zastąpienie wysokoemisyjnych źródeł ciepła bardziej ekologicznymi alternatywami.

ROZDZIAŁ II

PROJEKTY

Jakie projekty można zrealizować?

W ramach dofinansowania można zrealizować lub pokryć przedsięwzięcia polegające na głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej, w tym:

 • ocieplenie przegród zewnętrznych obiektu, w tym ścian zewnętrznych, podłóg, dachów i stropodachów, wymiana okien, drzwi zewnętrznych
 • wymiana oświetlenia na energooszczędne
 • przebudowa systemów grzewczych lub podłączenie bardziej efektywnego energetycznie i ekologicznie źródła ciepła
 • instalacja/przebudowa systemów chłodzących, w tym również z zastosowaniem OZE
 • budowa i przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji
 • zastosowanie automatyki pogodowej
 • zastosowanie systemów zarządzania energią w budynku
 • budowa lub przebudowa wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych nieefektywnych źródeł ciepła
 • instalacja mikrogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne
 • instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, jeśli to wynika z przeprowadzonego audytu energetycznego
 • instalacja indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody użytkowej
 • modernizacja instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
 • instalacja zaworów podpionowych i termostatów
 • tworzenie zielonych dachów i tzw. „żyjących, zielonych ścian”.

Zakres przedsięwzięcia musi wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego i prowadzić do redukcji zużycia energii pierwotnej co najmniej o 30%.

Zobacz koszty kwalifikowane w rozdziale IX.

Czy biblioteka może wpisać inny zakończony projekt w ten program?

Nie. Dofinansowanie mogą uzyskać wyłącznie przedsięwzięcia, które nie zostały ukończone przed przedłożeniem wniosku o wsparcie. Przez przedsięwzięcie ukończone/zrealizowane należy rozumieć przedsięwzięcie, dla którego przed dniem złożenia wniosku o wsparcie nastąpił odbiór końcowy ostatnich robót.

Kiedy trzeba zrealizować projekt?

Okres realizacji projektu:

 • do dnia określonego w umowie, jednak nie później niż do 30 kwietnia 2026 roku.

Jaki jest okres trwałości projektu?

Zachowanie trwałości projektu wymagane jest w okresie do 31 grudnia 2027 roku. Okres trwałości projektu to czas, w którym projekt nie może być poddawany znaczącym modyfikacjom. Dotyczy to w szczególności utrzymania celów oraz wskaźników określonych we wniosku o wsparcie.

ROZDZIAŁ III

PRZYKŁADY REALIZACJI

Jakie projekty zostały już zrealizowane?

Brak informacji z uwagi na uruchomienie programu.

ROZDZIAŁ IV

UPRAWNIONE PODMIOTY

Kto może złożyć wniosek?

Wnioski mogą składać podmioty posiadające siedzibę w Polsce:

 • jednostki samorządu terytorialnego, wnioskujące w imieniu instytucji kultury takich jak biblioteki i domy kultury
 • biblioteki i domy kultury działające jako samorządowe instytucje kultury.

Uwaga: Biblioteka musi być położona w mieście o liczbie mieszkańców od 100 do 200 tys. Można to sprawdzić tutaj lub w odpowiedzi na pytanie obok.

Gdzie muszą być położone biblioteki?

Biblioteki położone w miastach o liczbie mieszkańców od 100 do 200 tys. to: Bielsko-Biała, Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Elbląg, Gliwice, Gorzów Wielkopolski, Kielce, Koszalin, Olsztyn, Opole, Płock, Radom, Ruda Śląska, Rybnik, Rzeszów, Sosnowiec, Tarnów, Toruń, Wałbrzych, Włocławek, Zabrze, Zielona Góra.

Czy program przewiduje tryb odwoławczy?

Tak.

ROZDZIAŁ V

DOFINANSOWANIE

Jak duże dofinansowanie można otrzymać?

Maksymalna kwota wsparcia na przedsięwzięcie wynosi 3 532 088 zł.

Jaki jest budżet programu?

Budżet programu wynosi 300 227 476 zł (66 986 652 euro).

ROZDZIAŁ VI

WNIOSEK

Co należy zrobić?

Dokładnie zapoznać się z regulaminem, dokumentacją, specyfikacją i wytycznymi programu i złożyć wniosek.

Czy załączniki są wymagane w momencie złożenia wniosku?

Tak, wymagany jest komplet różnych załączników – zobacz wykaz tutaj. Sprawdź w regulaminie, jakie dokumenty są wymagane. Pamiętaj, że operator może wezwać do złożenia dodatkowych załączników.

Gdzie znajdę przykładowe załączniki?

Gdzie znajdę przykładowy wniosek?

Zobacz wniosek.

Ile można zgłosić wniosków?

Można jednorazowo zgłosić 1 wniosek.

W jakim terminie należy złożyć wniosek?

Zgodnie z terminem podanym w ogłoszeniu i w regulaminie programu. Nabór ogłoszono w czerwcu. Trwa od 31 lipca 2023 roku w trybie ciągłym do czasu wyczerpania alokacji.

Jak złożyć wniosek?

Jak wypełnić wniosek?

Instrukcję wypełniania wniosku krok po kroku znajdziesz tutaj (plik PDF). Zawiera informacje opisowe i prezencyjne (screeny z systemu) dotyczące składania i wypełniania wniosku.

Czy warto składać wniosek na ostatnią chwilę?

Nie. W przypadku wyczerpania środków o objęciu wniosku wsparciem decyduje data wpływu wniosku. Lepiej zrobić to zaraz po ogłoszeniu naboru. W przypadku błędów i uchybień formalnych operator kontaktuje się z wnioskodawcą, co daje szansę na korektę lub uzupełnienie wniosku. Składając wniosek wcześniej unikniesz również nieplanowanych przerw w działaniu systemu.

ROZDZIAŁ VII

WSKAZÓWKI

Co warto uwzględnić w projekcie?

 • Redukcja zużycia energii pierwotnej co najmniej o 30%.
 • Przestrzeganie wymogów związanych z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska w przypadku projektów termomodernizacyjnych – zob. pkt. IV Regulaminu.
 • Uzyskanie stosownych zgód, pozwoleń i decyzji na podjęcie prac (także przy zabytkach).
 • Wykonanie dokumentacji fotograficznej (zdjęcia budynku, pomieszczeń, w których będą prowadzone prace).

Zobacz też kryteria oceny wniosków podane w rozdziale VIII.

Do kogo najlepiej skierować projekt?

 • użytkownicy i pracownicy bibliotek.

Jakie audyty są potrzebne?

 • Przeprowadzenie audytu energetycznego. Audyt ex-ante powinien być wykonany przed złożeniem wniosku aplikacyjnego.
 • Przeprowadzenie audytu po zakończeniu zadania – który należy złożyć do operatora wraz z wnioskiem o płatność końcową. Przedmiotowy audyt będzie służył do oceny efektywności energetycznej uzyskanej po termomodernizacji (redukcja zużycia energii pierwotnej o co najmniej 30%).

Gdzie znajdę dokumenty dotyczące naboru?

W ogłoszeniu o naborze. Znajdziesz tu regulamin wraz z załącznikami. Projekt umowy zostanie podany w najbliższym czasie.

PORDANIK DLA BIBLIOTEKARZY:

JAK NAPISAĆ DOBRY WNIOSEK?

ROZDZIAŁ VIII

OCENA WNIOSKU

Co jest oceniane we wniosku?

Ocena formalna obejmująca:

 • Zgodność z ramami czasowymi planu rozwojowego.
 • Zgodność z planem rozwojowym.
 • Brak podwójnego finansowania.
 • Spójność informacji zawartych we wniosku o objęcie wsparciem, załącznikach do wniosku o objęcie wsparciem.
 • Zachowanie zgodności z zasadą równości szans i niedyskryminacji oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.
 • Właściwie określone wydatki kwalifikowalne.
 • Sytuacja finansowa wnioskodawcy i wykonalność finansowa przedsięwzięcia.
 • Zgodność z zasadą „niewyrządzania znaczącej szkody środowisku" (DNSH - „do no significant harm").
 • Zgodność z zasadą zrównoważonego rozwoju - racjonalne wykorzystywanie zasobów naturalnych.
 • Zgodność z zasadą długotrwałego wpływu przedsięwzięcia na wydajność i odporność gospodarki polskiej.
 • Wpływ na wskaźniki i cele inwestycji w planie rozwojowym i RRF.
 • Adekwatność wskaźników własnych przedsięwzięcia.
 • Wniosek został złożony w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze.
 • Wniosek o objęcie wsparciem sporządzono na obowiązującym formularzu i został złożony w formie elektronicznej.
 • Przedsięwzięcie jest gotowe do realizacji.
 • Zdolność przedsięwzięcia do adaptacji do zmian klimatu.
 • Stopień redukcji emisji CO2 i PM 2,5 lub PM10.
 • Zwiększenie efektywności energetycznej.
 • Korzystanie ze źródeł energii odnawialnej.

Kto dokonuje oceny?

Zespół Oceny Przedsięwzięć.

Jakie są kryteria wyboru?

Pobierz kartę oceny.

Czy mogę dodać coś od siebie, by zwiększyć szanse na pozytywną ocenę?

Nie. Zawsze postępuj zgodnie z wytycznymi. Dodatkowe elementy dołączane do wniosku mogą być potraktowane jako błąd formalnoprawny. W przypadku wątpliwości najlepiej zwrócić się po pomoc do operatora programu.

ROZDZIAŁ IX

KOSZTORYS I ROZLICZENIE

Jakie są koszty kwalifikowane?
Co należy uwzględnić w kosztorysie?

Koszty kwalifikowalne to:

 • wydatki netto (bez VAT) wynikające z audytu energetycznego budynku
 • wydatki netto (bez VAT) związane z zapewnieniem odpowiedniego, zgodnego z prawem, nadzoru nad prowadzonymi pracami wynikającymi z audytu energetycznego.

Pobierz wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego przedsięwzięcia (PDF, XLSX)

Jakie są zobowiązania rozliczeniowe?

Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Pamiętaj, by na wszystkie zakupy, usługi, zlecenia gromadzić faktury, umowy i inne potwierdzenia. Każdy Beneficjent jest zobowiązany do rozliczenia dofinansowania na warunkach określonych w umowie.

Jakie są koszty niekwalifikowane?

Wydatki niekwalifikowalne, które należy wykazać w budżecie projektu to:

 • koszt VAT dla prac wynikających z audytu energetycznego oraz nadzoru inwestorskiego
 • koszty wymiany źródeł ciepła na kotły gazowe oraz modernizacja źródeł ciepła w postaci kotłów gazowych
 • koszty prac wynikających z audytu energetycznego wykraczające poza maksymalną kwotę wsparcia przedsięwzięcia określoną w pkt V.1 Regulaminu
 • koszty nadzoru inwestorskiego wykraczające poza maksymalną kwotę wsparcia przedsięwzięcia określoną w pkt IV.1 Regulaminu
 • koszty działań informacyjno-promocyjnym zgodnych ze Strategią Promocji i Informacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

ROZDZIAŁ X

POMOC

Kto udziela informacji dotyczącej programu?

Informacje dotyczące programu są udzielane przez pracowników Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 • tel. 22 82 93 105, kpo-b114@kultura.gov.pl
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ul. Krakowskie Przedmieście 15, 00-071 Warszawa.

Przed zadaniem pytania warto najpierw upewnić się, czy w regulaminie nie ma zawartej odpowiedzi.

Gdzie jeszcze uzyskać pomoc?

Jeśli masz pytania lub szukasz pomocy w gronie bibliotekarzy dołącz do Forum Bibliotekarzy.

Odkryj inne dofinansowania, granty i konkursy dla bibliotek

Możliwości jest więcej!